Otázky a odpovědi

Na tomto místě naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

ROZÚČTOVÁNI/VYÚČTOVÁNÍ

Jaké podklady je třeba pro zpracování vyúčtování předložit?

Zejména celkové náklady vyfakturované dodavatelem tepla a vody a fakturační množství (GJ, kWh, MWh či m3). Pro potřeby předání všech potřebných údajů pro provedení rozúčtování slouží formulář „Souhrn nákladů spojených s užíváním bytu“. Formulář je k dispozici na stránkách www.ista.cz v sekci NOVINKY Ke stažení (vzor nákladového listu). Dále pak soupis uživatelů jednotek, včetně případných změn v průběhu aktuálního zúčtovacího období, případně i meziodečty přístojů při předání jednotky. Nezbytným podkladem je dále údaj o velikosti započitatelné podlahové plochy jednotky (pro výpočet základních nákladů na teplo pro vytápění) a velikosti podlahové plochy jednotek (pro výpočet základních nákladů na dodávku teplé vody).

 

 

Kdy bude vyúčtování zpracováno a jakým způsobem bude předáno?

Zákonný termín pro předání vyúčtování příjemci služeb je v termínu do 4 měsíců od ukončení zúčtovacího období. Rozúčtovatel však potřebuje pro zpracování konečného vyúčtování podklady. Tyto podklady je třeba předat rozúčtovateli co nejdříve, protože teprve od předání podkladů začíná běžet smluvní termín zpracování ze strany rozúčtovatele. Standardní termín dle smlouvy činí 45 dnů od obdržení potřebných a úplných podkladů.

 

Konečné vyúčtování předáváme v tištěné podobě nebo elektronicky ve formátu PDF a dále pak ve formě datové věty ve formátech dbf., csv., xls. a další).

 

Komu ista předává konečné vyúčtování služeb a v jakém termínu?

Rozúčtovatel (ista) předá vyúčtování poskytovateli služeb (SVJ, BD) či správci objektu dle uzavřené smlouvy. Příjemci služeb (konečnému uživateli) předává vyúčtování dle zákona poskytovatel služeb. Předávání probíhá na bezpečný kontakt dle smlouvy o zpracování osobních údajů.

Kdy dojde k finančnímu vypořádání přeplatků?

Přeplatky jsou vyplaceny po skončení reklamační lhůty, která trvá 30 dní od obdržení vyúčtování nákladů (pokud není poskytovatelem služeb stanoveno jinak). Vypořádání přeplatků a nedoplatků provádí poskytovatel služeb či jím pověřený správce objektu, nikoliv firma ista ČR.

Mám vysoký nedoplatek/nízký přeplatek, co s tím?

Znamená to, že zálohy nepokrývají Vaši spotřebu. S ohledem na navyšování cen energií nedošlo ke správnému nastavení zálohy. Domluvte se na úpravě výše záloh s poskytovatelem služeb či s pověřeným správcem objektu.

Jak reklamovat vyúčtování?

Reklamaci doporučujeme podat písemně a předat ji k vyřízení poskytovateli služeb. Dotazy k provedenému vyúčtování lze směrovat i na e-mail ista@ista.cz. V žádosti uveďte údaje o jednotce bytu, ke které se reklamace vztahuje (adresa, jméno uživatele, číslo jednotky).

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku a stále hledáte řešení Vašeho problému, rádi Vám pomůžeme.

Můžete nás kontaktovat na emailové adrese ista@ista.cz

Jaký poměr základní a spotřební složky je lepší a proč?

Poměr základní a spotřební složky tepla:

Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Metodiku rozúčtování doporučujeme stanovit na základě odborného posouzení soustavy ústředního vytápění a celkové energetické náročnosti objektu.

Základní složku, která činí 30% až 50%, rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

Spotřební složku, která činí 70% až 50%, rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

Doporučení stanovení poměru spotřební a základní složky je následovné:

Klasické otopné systémy a indikátory na otopných tělesech:        50/50

Domy vybavené bytovými měřiči tepla:                                          60/40

Rozšíření spotřební složky nad 60% je vhodné jen pro denostupňové systémy.

Neuvážené a odborným posouzením nezdůvodněné zvýšení podílu spotřební složky se projeví větším počtem bytů, které se prvním rozúčtování, dostanou výši nákladů za vytápění mimo stanovené tolerance minimální a maximální ceny za m² v Kč.