Gældende love og regler - hvad siger loven?

På denne side har vi samlet information om relevant lovgivning.

Ny målerbekendtgørelse

Målerbekendtgørelsen BEK nr. 563

Pr. 25. oktober 2020 må der ikke længere installeres fordampningsmålere – kun fjernaflæste målere (§ 1, stk. 9).

Fra d. 1 januar 2027 skal alle målere være fjernaflæste – eksisterende fordampningsmålere skal være udskiftet til ovenstående dato (§ 1, stk. 10).

Læs bekendtgørelsen her

Dispensation kan opnås, hvis en udskiftning ikke synes omkostningseffektivt. 

Walk- og Drive-by målere betragtes som fjernaflæste målere i henhold til vejledningen vedr. BEK 563. Læs hele vejledningen her.

Faktureringsbekendtgørelsen BEK 2251 

25. oktober 2020 træder den nye faktureringsbekendtgørelse, der er en del af EED2, i kraft. Ifølge bekendtgørelsen §14 skal følgende fremgå af slutfakturaen: 

  1. De faktiske og aktuelle priser og det faktiske og aktuelle forbrug.
  2. Brændselssammensætningen og forbrugernes årlige el- og gasemission skal oplyses. Med andre ord: Beboerens CO2-aftryk.
  3. Energiforbruget skal sammenlignes op mod energiforbruget året før.
  4. Kontaktoplysninger til slutkundeorganisationer, energimyndigheder med videre, skal forefindes.
  5. Hvor og hvordan man kan klage, skal oplyses
  6. Energiforbruget skal sammenlignes med året før og sættes op mod gennemsnittet. 

 

I §15, som omhandler forbrugsoplysninger, endvidere står, at der kræves en løbende oversigt over beboerens faktiske varmeforbrug. 

  1. § 15. Den faktureringsansvarlige skal sikre, at slutkunder og slutbrugere, foruden faktureringen, jf. § 14, får stillet forbrugsoplysninger om hidtidigt varmeforbrug til rådighed, der er nøjagtige og bygger på det faktiske forbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere. Oplysningerne skal som minimum omfatte en oversigt over udviklingen i varmeforbruget. 
  2. Stk. 2. Såfremt der er installeret fjernaflæste målere eller fjernaflæste varmefordelingsmålere, leveres forbrugsoplysninger, jf. stk. 1, baseret på faktisk varmeforbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere til slutkunder og slutbrugere to gange årligt. Dog mindst hvert kvartal for slutkunder, der modtager elektroniske fakturaer, eller slutkunder og slutbrugere, der anmoder om kvartalsvise oplysninger.
  3. Stk. 3. Fra den 1. januar 2022 skal der, såfremt der er installeret fjernaflæste målere eller fjernaflæste varmefordelingsmålere, leveres forbrugsoplysninger, jf. stk. 1, baseret på faktisk varmeforbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere til slutkunder og slutbrugere mindst hver måned. Dette gælder dog ikke uden for fyringssæsonen.
  4. Stk. 4. Forbrugsoplysninger, jf. stk. 1, kan leveres til slutkunden eller slutbrugeren elektronisk eller gøres tilgængelige via internettet. Stilles oplysningerne til rådighed for slutkunden eller slutbrugeren via internettet, skal slutkunder og slutbrugere underrettes herom i henhold til de i stk. 2 og 3 angivne intervaller.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendtgørelse 563

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bek. nr. 563 af 02/06/2014 beskriver reglerne for individuel måling af el, gas vand, varme og køling.

Hvad siger loven om reduktion for boliger med termisk yderlig beliggenhed?

§ 9. Ved fordelingsmåling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så betalingen for varmetabet fordeles mellem alle bygningens bolig- og erhvervsenheder. Korrektion for yderlig beliggenhed skal endvidere foretages, eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis en bygning ombygges eller efterisoleres og dette har væsentlig betydning for fordelingen af varmeforbruget.

Stk. 2. Korrektion efter stk. 1 kan undlades, hvis der ved fastsættelse af leje eller salgspris for den pågældende bolig- eller erhvervsenhed er blevet taget hensyn til det forøgede varmetab. Korrektion kan endvidere undlades, hvis den efter en konkret vurdering af forholdene i bygningen ville være unødvendig eller meget omkostningskrævende.

Stk. 3. Korrektion efter stk. 1 kan foretages i den del af betalingen, der er forbrugsafhængig, eller i den del, der er forbrugsuafhængig, eller i begge dele.

Stk. 4. Korrektionen skal foretages på grundlag af en eksisterende varmetabsberegning. Hvis denne ikke findes, kan korrektionen foretages på grundlag af størrelsen af radiatorerne i den pågældende bolig- eller erhvervsenhed. Er der sket forandringer i bygningen, der har haft væsentlig betydning for fordelingen af varmeforbruget, kan korrektion også ske på grundlag af erfaringsdata fra tidligere år eller fra sammenlignelige ejendomme.

Stk. 5. Stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse for bebyggelse, hvori der før 1. februar 1997 er installeret målere til måling af varmeforbruget i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juni 2014.

Du kan læse hele bekendtgørelsen her.