Gældende love og regler - hvad siger loven?

På denne side har vi samlet information om relevant lovgivning.

Ny målerbekendtgørelse

Målerbekendtgørelsen BEK nr. 563

Pr. 25. oktober 2020 må der ikke længere installeres fordampningsmålere – kun fjernaflæste målere (§ 1, stk. 9).

Fra d. 1 januar 2027 skal alle målere være fjernaflæste – eksisterende fordampningsmålere skal være udskiftet til ovenstående dato (§ 1, stk. 10).

Læs bekendtgørelsen her

Dispensation kan opnås, hvis en udskiftning ikke synes omkostningseffektivt. 

Walk- og Drive-by målere betragtes som fjernaflæste målere i henhold til vejledningen vedr. BEK 563. Læs hele vejledningen her.

Faktureringsbekendtgørelsen BEK 2251 

25. oktober 2020 træder den nye faktureringsbekendtgørelse, der er en del af EED2, i kraft. Ifølge bekendtgørelsen §14 skal følgende fremgå af slutfakturaen: 

  1. De faktiske og aktuelle priser og det faktiske og aktuelle forbrug.
  2. Brændselssammensætningen og forbrugernes årlige el- og gasemission skal oplyses. Med andre ord: Beboerens CO2-aftryk.
  3. Energiforbruget skal sammenlignes op mod energiforbruget året før.
  4. Kontaktoplysninger til slutkundeorganisationer, energimyndigheder med videre, skal forefindes.
  5. Hvor og hvordan man kan klage, skal oplyses
  6. Energiforbruget skal sammenlignes med året før og sættes op mod gennemsnittet. 

 

I §15, som omhandler forbrugsoplysninger, endvidere står, at der kræves en løbende oversigt over beboerens faktiske varmeforbrug. 

  1. § 15. Den faktureringsansvarlige skal sikre, at slutkunder og slutbrugere, foruden faktureringen, jf. § 14, får stillet forbrugsoplysninger om hidtidigt varmeforbrug til rådighed, der er nøjagtige og bygger på det faktiske forbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere. Oplysningerne skal som minimum omfatte en oversigt over udviklingen i varmeforbruget. 
  2. Stk. 2. Såfremt der er installeret fjernaflæste målere eller fjernaflæste varmefordelingsmålere, leveres forbrugsoplysninger, jf. stk. 1, baseret på faktisk varmeforbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere til slutkunder og slutbrugere to gange årligt. Dog mindst hvert kvartal for slutkunder, der modtager elektroniske fakturaer, eller slutkunder og slutbrugere, der anmoder om kvartalsvise oplysninger.
  3. Stk. 3. Fra den 1. januar 2022 skal der, såfremt der er installeret fjernaflæste målere eller fjernaflæste varmefordelingsmålere, leveres forbrugsoplysninger, jf. stk. 1, baseret på faktisk varmeforbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere til slutkunder og slutbrugere mindst hver måned. Dette gælder dog ikke uden for fyringssæsonen.
  4. Stk. 4. Forbrugsoplysninger, jf. stk. 1, kan leveres til slutkunden eller slutbrugeren elektronisk eller gøres tilgængelige via internettet. Stilles oplysningerne til rådighed for slutkunden eller slutbrugeren via internettet, skal slutkunder og slutbrugere underrettes herom i henhold til de i stk. 2 og 3 angivne intervaller.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendtgørelse 563

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bek. nr. 563 af 02/06/2014 beskriver reglerne for individuel måling af el, gas vand, varme og køling.

Hvornår skal varmeregnskabet være lejer i hænde?

Lejelovene indeholder følgende regler for, hvornår varmeregnskabet skal være lejer i hænde.

Regnskabet vedrørende udgifterne til ejendommens opvarmning og forsyning med varmt vand i varmeregnskabsåret skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Sker leverancen fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet dog være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget (Se også *). Regnskabet skal indeholde oplysning om lejernes andel af de samlede varmeudgifter og om lejernes adgang til at gøre indsigelse. Regnskabet skal endvidere indeholde oplysning om tidspunktet for udlejerens modtagelse af endelig afregning. Indeholder regnskabet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt. Bemærk her er lejeloven forskellig fra almenlejeloven og Erhvervslejeloven. I lejeloven skal oplysningen for endelig afregning, kun oplyses, hvis regnskabet kommer frem til lejeren efter fristen i § 43, 1. pkt.

Når varmeregnskabet er udsendt, skal udlejeren på lejerens forlangende give ham eller hans befuldmægtigede adgang til at gennemgå bilagene på ejendommen eller andetsteds i vedkommende byområde.

Lejeloven, almenlejeloven og erhvervslejeloven kan findes på retsinformation via dette link: https://www.retsinformation.dk/

* Varmeregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis ejendommen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet dog være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget endelig afregning fra varmeforsyningen, forudsat at denne 3 måneders frist udløber senere end 4 måneders fristen.  3 måneders fristen er således kun relevant, hvis udlejer modtager endelig afregning fra fjernvarmeforsyningen senere end 1 måned efter regnskabsårets udløb, jf. GD 1988/01 B og GD 1998/32 V forudsætningsvis.