Transparentnost potrošnje i ušteda energije zahvaljujući razdiobi

Pojam podmjerenja se odnosi na tehnički pojam koji obuhvaća pojedinačne uređaje za evidenciju i obračun potrošnje energije i vode u stambenim i višenamjenskim zgradama. Pojam podmjerenja ili razdiobe ne bi trebalo miješati s pojmom samih "brojila" iako se u mnogim slučajevima koriste isti mjerni instrumenti. Standardna brojila se koriste u okviru ugovornog odnosa između pružatelja energije i potrošača sa svrhom evidencije i praćenja potrošnje isporučene energije i obračun te izdavanje računa za energiju. Pojam razdiobe odnosi se na ugovorni odnos između vlasnika zgrade i stanara (ili članova udruge vlasnika) sa svrhom raspodjele ukupnih troškova energije na temelju kauzalnosti. Energija i voda nisu javna dobra. Radi se o ograničenim resursima i njihovo crpljenje, proizvodnja, obrada i distribucija povezane su s dodatnim troškovima. Stoga svi potrošači trebaju plaćati za ova dobra prema vlastitoj potrošnji. Osim društvenih zahtjeva i zaštite okoliša, ovo je najbolja motivacija za odgovorno ponašanje i štednju. Ova ideja je jako prihvaćena i primjenjuje se u gotovo svim drugim slučajevima, a posebice u stambenim zgradama i višenamjenskim zgradama za naplatu grijanja i tople vode. 

Primjena razdiobe je dokazana, jednostavna i poštena metoda. Ona omogućuje krajnjim korisnicima: da vide svoju pojedinačnu potrošnju i ostvare uštede ako se ponašaju odgovorno. Prema tome, na ovaj način se ohrabruje ušteda energije i vode. Nadalje, štedljivim potrošačima se neće naplaćivati veliki računi zbog neprikladnog ponašanja nekih susjeda. 

Osnovne informacije

Opći podaci o E.V.V.E.

Europska udruga za naplatu energije prema potrošnji (E.V.V.E.) je neovisna europska interesna skupina s ciljem promicanja sustava za povećanje uštede energije i vode u stambenom sektoru. Udruga je osnovana 1993. godine u Kopenhagenu kao "Europska interesna skupina". Tvrtke članice ove udruge razvijaju i proizvode sustave za mjerenje potrošnje toplinske energije i vode i obavljaju usluge vezane uz naplatu prema potrošnji energije i vode. E.V.V.E. je trenutno zastupljena u 18 poduzeća i dvije pridružene organizacije u državama članicama Europske unije. 

Razdioba grijanja i tople vode

Stambene zgrade imaju udio od 25% u ukupnoj potrošnji energije unutar Europske unije. Na grijanje i toplu vodu odnosi se nekih 85% od ukupne potrošnje energije u tim zgradama. U ovom sektoru se učinkovitim i ekonomičnim mjerama mogu ostvariti znatne energetske uštede, smanjenja troškova i emisija CO2.  Veći dio energije za grijanje i toplu vodu u stambenim zgradama s više stanova i višenamjenskim zgradama se distribuira preko sustava centralnog grijanja zgrade ili gradske toplane.

Stoga pružatelj energije tipično ne može izravno naplatiti krajnjim korisnicima, nego vlasnik zgrade ili udruga vlasnika. Ovi troškovi se moraju podijeliti i zatim rasporediti pojedinačnim krajnjim korisnicima. To se može učiniti na bazi fiksnih udjela (npr. po kvadratu stambenog prostora, broju stanara) ili na temelju pojedinačne potrošnje.   

Razdioba će doprinijeti većoj transparentnosti i omogućiti potrošaču da na kontroliran način preuzme odgovornost nad uštedom energije. Kod primjene razdiobe, očitane vrijednosti se koriste samo za izračun troškova. Zbroj svih vrijednosti očitanja za neku zgradu daje ukupne troškove, dok zbroj za svaki stan/jedinicu predstavlja pojedinačni udio u tim troškovima. Prema tome, mjerna jedinica (m3 za vodomjere, kWh za mjerila toplinske energije, HCA-jedinice za razdjelnike topline) nekog brojila nema nikakvu važnost. Da bi se uzeli u obzir gubici topline u opskrbi i distribuciji, preporučuje se ne raspodijeliti sve troškove samo prema pojedinačnoj potrošnji. Radije se određeni udio treba dodijeliti na bazi fiksnog udjela (npr. kvadratura, broj stanara). Različiti položaji stanova/jedinica (npr. sunčana ili sjenovita strana, ispod neizoliranog krova ili središnja lokacija) se mogu uzeti u obzir za pojedinačne faktore korekcije. Treba izbjegavati složenije metode jer poboljšanje točnosti neće biti razmjerno dodatnim troškovima.

Razdioba se već desetljećima učinkovito primjenjuju u nekim državama članicama (npr. DK, AT, GER). Danas stanari u tim državama mogu uštedjeti znatnu količinu energije zahvaljujući transparentnom evidentiranju, vizualizaciji i naplati na temelju potrošnje. Europska komisija procjenjuje da potencijal energetskih ušteda na godišnjim računima zbog uvođenja razdiobe u stambenom sektoru može iznositi od 15% do čak 30%. To se može vidjeti iz nekoliko studija o razdiobi.  

Čimbenici uspjeha

Europsko vijeće i Europski parlament

Europsko vijeće i Europski parlament propisuju u Direktivi o energetskoj učinkovitosti (EED) da članice Europske unije moraju stvoriti odgovarajuće zakonske okvire do sredine 2014. g. Same mjere se zatim trebaju provesti najkasnije do početka 2017. Prenošenje EED direktive i uvođenje razdiobe u državno zakonodavstvo treba provesti zbog tri glavna čimbenika uspjeha. 

Plaćanje za korištenje

Budući da je stanar glavni korisnik uređaja za razdiobu u odnosu na pravednu raspodjelu troškova, transparentnost i kontrolu nad svojom vlastitom potrošnjom, on je nagrađen ako štedi. Stoga stanari moraju platiti za uslugu razdiobe, kao što predviđa članak 11(2) EED. 

Obvezujući propisi

Naše iskustvo pokazuje da zemlje s obvezujućim propisima imaju višu stopu razdiobe, što znači i višu razinu uštede energije. Stoga podržavamo uvođenje obvezujućih zakona jer je razdioba u načelu isplativa, a omogućuje dobro definirane iznimke za pojedinačne zemlje. To uključuje obvezu opreme za vlasnike zgrada kao i pravo pristupa stanovima. Daljnji važan preduvjet je definiranje jasnih smjernica za naplatu na temelju potrošnje. 

Provedba zakona

Mehanizmi provedbe zakona uključuju sankcije koje će osigurati učinkovitu provedbu. Prema tome, države članice sa snažnim zakonima o razdiobi mnogo će lakše postići ciljeve energetske učinkovitosti EU 2020. Mehanizmi zakonske provedbe uključuju primjerice administrativne kazne za vlasnike koji se ne pridržavaju propisa ili za stanare (npr. AT) ili pravo stanara da zadrže određeni postotak godišnjih troškova za grijanje ili toplu vodu (npr. GER: 15%). 

Model financiranja

Za razliku od brojnih drugih mjera za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama, primjerice energetski učinkovite obnove, razdioba ne zahtijeva velika početna ulaganja od strane vlasnika ili stanara. Tvrtke koje nude opremu za razdiobu uglavnom će same ponuditi i iznajmiti ovu opremu vlasnicima stambenih objekata na dulji vremenski rok. Stoga je moguće pružiti sveobuhvatnu uslugu – isporuku, instalaciju, očitavanje brojila, obračun i naplatu – sve iz jednog izvora bez visokih početnih troškova koji se prenose na potrošače, što bi ugrozilo prihvaćanje razdiobe. 

Izvedivost razdiobe

Ekonomska izvedivost razdiobe

Glavni parametri troškovne učinkovitosti razdiobe su potrošnja energije, cijene energije, potencijalne uštede energije i troškovi obavljanja usluge godišnjeg mjerenja pojedinačne potrošnje. Profesor Felsmann, koji je već izradio procjenu troškova za zrelo njemačko tržište razdiobe1, proširio je svoju procjenu na različite države članice EU (FR, SE, PL, IT)2. U okviru svojih izračuna izvedivosti, profesor Felsmann uzima u obzir pojedinačne situacije u određenim državama, tako da se radi o prilagođenom modelu. Ono što je izvanredno, odnosi se na ravnomjernu godišnju profitabilnost usluga mjerenja pojedinačne potrošnje toplinske energije, koja je vrlo slična u svim državama i također dosta niska, samo u rasponu od 21-34 kWh/m2 godišnje. Ovo se dobro uklapa u sadašnje zakonodavstvo, npr. u Njemačkoj gdje se isključuju pasivne zgrade s energetskim zahtjevima ispod 15 kWh/m2 godišnje. Mora se ipak imati na umu da stvarna potrošnja toplinske energije često prekoračuje izračunate potrebe za toplinom, posebice u stambenim zgradama s više stanova gdje stanari ne snose kazne za neodgovorno ponašanje što se tiče potrošnje energije. 

Tehnička izvedivost razdiobe

Tehnološki standard koji je danas u uporabi omogućuje da se razdioba primijeni na jednostavan i komforan način. Zbog pametne radio tehnologije i roka trajanja baterija do 12 godina, potrošnja energije se može pratiti bez potrebe za dolaskom u stanove. Ulazak u stan je nužan samo u svrhe instalacije i zamjene. To također otvara brojne mogućnosti za usluge koje pružaju dodatnu vrijednost (npr. informacije o mjesečnoj ili godišnjoj potrošnji, pametni pristupi zgradama).

Potrošnja vode se jednostavno može pratiti primjenom vodomjera u skladu s MID i EN 14154. Za potrošnju toplinske energije postoji izbor mjerača toplinske energije ili razdjelnika topline što ovisi o topologiji distribucijskog sustava grijanja (cijevi). Točnost ne predstavlja opravdan parametar za odluku o odabiru jedne ili druge opreme. Ako stanovi/jedinice imaju samo jednu ulaznu točku, obično pravilan odabir predstavljaju mjerači topline sukladni normi MID i EN 1434. To je uglavnom slučaj kod horizontalnih sustava cjevovoda. Jednostavna i ekonomična alternativa je uporaba razdjelnika topline prema normi EN 834. Zbog karakteristika modela, nužno je da svi razdjelnici unutar zgrade budu istog tipa. 

Sljedeći korak: informacije o potrošnji za manja razdoblja od godine dana

Godišnja potrošnja pojedinačnih brojila ne može odgovoriti na pitanja kada su stanari potrošili, koliko i zašto. Često bi se moglo uštedjeti još više. Uz minimalne troškove, ovaj nedostatak se može riješiti daljnjim znatnim uštedama energije, troškova i smanjenja emisije CO2. Uz što češće (npr. mjesečne) podatke o pojedinačnoj potrošnji, svi stanari mogu aktivno upravljati svojom potrošnjom energije i sistematično štedjeti energiju – ovisno o vlastitim zahtjevima. Mjerna oprema na bazi radio veze i daljinskog upravljanja za pojedinačna brojila može stvoriti potpuno novu transparentnost. Osim godišnjeg računa, stanari mogu dobiti češće informacije o pojedinačnoj potrošnji gdje se jasno vidi koliko su potrošili u usporedbi s proteklim mjesecom i prethodnom godinom i u usporedbi s prosječnom brojkom za cijelu zgradu.

Svi podaci iz razdjelnika topline, kao i brojila za toplinsku energiju i vodomjera u zgradama, prikupljaju se preko komunikacijskih putova (gateway) i prenose preko velikih mreža do poslužitelja u poduzeću koje se bavi obračunom potrošnje. Korisnici podatke mogu pregledati online na web portalu, a sve više i na pametnim telefonima ili drugoj mobilnoj opremi s odgovarajućim aplikacijama. U slučaju potrebe, mogu se poslati i podaci u papirnatom obliku, odnosno poštom.