Očitanje i obračun potrošnje

Kako se obračunavaju impulsi sa razdjelnika?

Vaš distributer vrši obračun grijanja (instalirana snaga – paušal, PTV i energija za grijanje) sukladno Pravilniku o načinu raspodjele i obračuna troškova toplinske energije (NN 139/08, 18/09, 136/11, 145/11) kojeg je donijelo Ministarstvo gospodarstva RH. Potrošnja energije za centralno grijanje se dijeli na stanove s ugrađenim razdjelnicima i stanove bez ugrađenih razdjelnika.

Obračun stanova bez ugrađenih razdjelnika se vrši temeljem modela 2EG. Ukupna potrošnja stanova bez ugrađenih razdjelnika je sukladna udjelu njihove ukupne površine u površini cijele zgrade, pri čemu se ukupna površina tih stanova uvećava za korektivni faktor (2,0) uštede. Time se osigurava precizna raspodjela energije i vrednuje ostvareno smanjenje potrošnje stanova s ugrađenim razdjelnicima.

Obračun u stanovima s ugrađenim razdjelnicima se vrši temeljem modela 3EG. Ukupna potrošnja energije stanova s ugrađenim razdjelnicima jednaka je razlici ukupne potrošnje energije zgrade i potrošnje stanova bez razdjelnika. Potrošnja stanova s razdjelnicima se potom dijeli na dva dijela:

  • Dio potrošnje sukladno udjelu očitanih impulsa svakog stana u ukupnim impulsima u zgradi (Ur)
  • Dio sukladno udjelu kvadrature pojedinog stana u ukupnoj kvadraturi zgrade (Upov)

 

Prema Pravilniku veličina Ur mora iznositi između 50% i 90%. Veličina Upov se određuju radi ravnomjernog sudjelovanja svih stanara u pokrivanju toplinskih gubitaka (vertikalne cijevi, stubišta, podrumi i dr.) te energija za PTV ukoliko je glavno mjerilo zajedničko za grijanje i PTV.

Kako se očitavaju impulsi sa razdjelnika?

Ugradnjom ista memonic® radio sustava u Vašoj zgradi tvrtka ista ima uvid u očitanja ugrađenih razdjelnika. Sukladno datumu na koji distributer vrši očitanje glavnog mjerila u zgradi, tvrtka ista uzima početna I završna stanja impulsa sa razdjelnika. Naš radio sustav osigurava najpogodniji način očitanja podataka te omogućuje ugradnju dodatnih mjernih uređaja. Podaci prikupljeni pomoću memonic-a prenose se putem zaštićene radio mreže prema našem centru. Ukupna potrošnja impulsa za svaki pojedini stan se putem dogovorenog formata dostavlja distributeru.

Koliko je potrebno za prelazak na interni obračun nakon ugradnje vodomjera?

Nakon izvršene ugradnje vodomjera tvrtka ista započinju tzv. "Test fazu", gdje se u razdoblju od 2-3 tjedna nadgleda rad svih ugrađenih vodomjera i opreme za očitanje, kako bi u potpunosti bili sigurni da je sve ispravno programirano, otklonjene poteškoće i spremno za početak obračuna. Nakon toga slijedi izrada novih šifri korisnika od strane distributera,postupak koji može trajati od 1-2 tjedna.Po završetku navedenih postupaka, tvrtka ista preuzima očitanje glavnog vodomjera sa prvim idućim datumom završetka obračuna. U tom periodu djelatnik tvrtke ista kontaktira predstavnika stanara te javlja sa kojim datumom zgrada prelazi u interni obračun, za od prilike 30 do 60 dana. Obratite pažnju na period potrošnje vidljiv na obračunu od VIO.

Kolika je cijena usluge očitanja individualne potrošnje vode?

Račun za uslugu očitanja šaljemo jednom godišnje u 7. mj za period od 12 mjeseci, paušalno od 1.7. do 30.6. sljedeće godine. Godišnja cijena usluge očitanja individualne potrošnje vode iznosi 40kn + PDV po vodomjeru, s time da se cijena usluge za prvu godinu umanjuje proporcionalno broju mjeseci od početka pružanja usluge očitanja do 30.6.

Na koje se razdoblje potpisuje ugovor za očitanje vodomjera sa tvrtkom ista, odnosno kada je moguća promjena dobavljača vodomjera ili povratak na stari obračun (po broju stanara)?

Ugovor za ugradnju vodomjera se potpisuje na 5 godina, no svaki korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku prijeći na stari obračun po članovima, pod uvjetom da su podmirene sve dospijele obaveze.

Da li je moguća ugradnja i očitanje vodomjera drugog dobavljača nakon postavljenog sustava zgrade?

Nije moguće. Prilikom uvođenja internih vodomjera bez obzira koliko stanova ih ugradi, tvrtka koja je ugovorena preuzima potpunu odgovornost za očitanje i raspodjelu potrošnje vode za cijelu zgradu/ ulaz. To znači da je tvrtka u obvezi preuzeti očitanje glavnog vodomjera te distributeru dostavljati raspodjelu potrošnje vode za mjerene stanove i one kojima se raspodjela vrši putem broja prijavljenih članova.

Tko radi obračun, i tko nam šalje račune?

– Uz kupnju vodomjera od tvrtke ista ugovarate i razdiobu utrošene vode. Suvlasnici ovlašćuju tvrtku ista da u njihovo ima dostavlja razdiobu utrošene vode za sve stanove distributeru vode. Račun za vodu i dalje dobivate od Vašeg distributera vode.

Tko i kada nas obavještava o datumu ulaska u obračun?

Nakon izvršene ugradnje vodomjera tvrtka ista započinju tzv. "Test fazu", gdje se u razdoblju od 2-3 tjedna nadgleda rad svih ugrađenih vodomjera i opreme za očitanje, kako bi u potpunosti bili sigurni da je sve ispravno programirano, otklonjene poteškoće i spremno za početak obračuna. Nakon toga slijedi izrada novih šifri korisnika od strane distributera,postupak koji može trajati od 1-2 tjedna.

Po završetku navedenih postupaka, tvrtka ista preuzima očitanje glavnog vodomjera sa prvim idućim datumom završetka obračuna. U tom periodu djelatnik tvrtke ista kontaktira predstavnika stanara te javlja sa kojim datumom zgrada prelazi u interni obračun.

Što sa izmjerenom vodom do početka obračuna?

Na datum ulaska u obračun po internom vodomjeru, bez obzira što je na vodomjeru zabilježena dotadašnja potrošnja, stanje koje je na vodomjeru se uzima kao početna vrijednost.

Kako prijaviti promjenu podataka (promjena; vlasnika stana, namjene prostora, broja članova u kućanstvu, površine stana ili poslovnog prostora)?

Predstavnik stanara obavezan je u najkraćem roku obavijestiti tvrtku ista d.o.o. u pismenom obliku o promjeni broja članova u kućanstvu. Obavijest se može poslati poštom, na faks 01 7988 788 ili elektronskom poštom na ocitanja@ista.hr. Kod promjene vlasnika stana, potrebno je poslati presliku kupoprodajnog ugovora. Samo promjena broja prijavljenih članova u kućanstvu koja je dostavljena do 15. datuma u mjesecu ući će u sljedeće obračunsko razdoblje.

Cijena usluge očitanja?

Usluga očitanja se naplaćuje jednom godišnje, i iznosi:

  • 20 kn + PDV godišnje  po radijatoru u zgradama, u kojima je opskrbljivač topline HEP
  • 25 kn + PDV godišnje po radijatoru u zgradama, u kojima je opskrbljivač topline Plinara
  • 40 kn + PDV godišnje po jednom vodomjeru
  • 60 kn + PDV godišnje po jednom vodomjeru (zgrade sa ukupnim kapacitetom 20 ili manje)

Ako je ugradnja vodomjera ili razdjelnika izvršena s kasnijim datumom od početnog datuma obračuna, recimo, ugradili ste vodomjere u 11. mj. te niste koristiili uslugu očitanja cijelu godinu, cijena usluge će biti umanjena proporcijonalno razdoblju korištenja usluge očitanja.