Opći i tehnički uvjeti

Pročitajte Opće i tehničke uvjete tvrtke ista

Pojmovi

left right

                   

„Isporuka“ označava sve potrebne radnje poduzete radi dostave, sastavljanja i montaže kupljenih Proizvoda tvrtke ista na adresu dogovorenu s Korisnikom prilikom sklapanja Ugovora.

                  

„Korisnik“ označava svaku pravnu ili fizičku osobu ili suvlasničku zajednicu s kojom je tvrtka ista stupila u kontakt radi nabave Proizvoda ili Usluga.

                  

„Proizvod“ označava svaki proizvod koji tvrtka ista isporučuje u obavljanju djelatnosti redovnog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

                    

„Ugovor“ označava bilo koji pisani sporazum koji je tvrtka ista zaključila u okviru obavljanja djelatnosti redovnog poslovanja, a posebno uključuje, ne ograničavajući se na, kupoprodaju, isporuku i pružanje usluga povezanih sa svim proizvodima koje tvrtka ista isporučuje u Republici Hrvatskoj.

                 

„Usluga“ označava svaku uslugu koju tvrtka ista pruža Korisniku u vezi s Proizvodima, ne ograničavajući se na očitanje podataka s Proizvoda.

Članak 1. Predmet Općih uvjeta

left right

a)        

Opći uvjeti tvrtke ista (dalje u tekstu „Opći uvjeti“) uređuju isporuke Proizvoda i Usluga prema Korisnicima, te sve ostale potrebne radnje radi ostvarivanja prethodno navedene svrhe.

b)        

U slučajevima u kojima je Korisnik trgovac odredbe Ugovora mogu se promijeniti od slučaja do slučaja.

c)        

Na sve sklopljene Ugovore primjenjuju se odredbe ovih Općih uvjeta i mjerodavnih propisa Republike Hrvatske. Odredbe koje su suprotne ovim Općim uvjetima neće se primjenjivati osim ako je to izričito propisano Ugovorom ili drugim dokumentom.

 

Članak 2. Ponuda i uvjeti plaćanja

left right

a)        

Ponuda vrijedi 30 dana od dana naznačenog u ponudi, osim ako nije drugačije naznačeno na samoj ponudi.

b)        

U slučajevima promjene tečaja valute, stope poreza/prireza, cijene materijala ili rada koje bi uzrokovale znatno povećanje troškova tvrtke istaista ima pravo zahtijevati promjenu cijene i nakon prihvata ponude. U tom slučaju Korisnik može odustati od prihvata ponude, ako konačna cijena bude znatno viša od ugovorene, a Korisnik i ista nisu postigli dogovor o novoj cijeni.

c)        

ista je ovlaštena zahtijevati od Korisnika plaćanje ugovorene cijene unaprijed u cijelosti ili djelomično, kao i odgovarajuća sredstva osiguranja plaćanja (zadužnice, mjenice, bjanko mjenice, bankarska garancija i sl.).

d)        

Ako je vrijednost pojedine isporuke ili Usluge pružene pojedinom Korisniku manja od 500 kuna, ista zadržava pravo naplatiti Korisniku posebnu naknadu za Isporuku utvrđenu važećim cjenikom.

e)        

Korisnik koji je potrošač, a sukladno propisima o zaštiti potrošača, može bez navođenja razloga otkazati Ugovor u roku od 14 dana. Ako je predmet Ugovora kupoprodaja Proizvoda, rok počinje teći s danom predaje Proizvoda Korisniku u posjed, a ako je predmet Ugovora pružanje Usluga, rok počinje teći danom sklapanja Ugovora. Korisnik će snositi sve troškove izravno povezane s povratom Proizvoda tvrtki ista, kao i naknaditi moguće umanjenje vrijednosti Proizvoda.

f) Račun dospijeva u roku 15 dana od dana izdavanja, ukoliko nije drugačije ugovoreno. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem, ista ima pravo Korisniku obračunati zakonsku zateznu kamatu u skladu s mjerodavnim propisima. U slučaju da Korisnik ne plaća dospjele novčane obveze ista će ga pisanim putem i bez naknade upozoriti da, u roku ne kraćem od 15 dana od dana dostavljanja upozorenja, podmiri svoje dospjele novčane obveze odnosno postigne sporazum o ispunjenju obveza, pod prijetnjom obustave usluga.

g)         

Korisnik je dužan sve prigovore na ispravnost ili iznos računa pisanim putem uputiti tvrtki ista na službenu adresu iz sudskog registra u roku 8 dana do dana primanja računa, međutim takav prigovor ne odgađa rok za plaćanje. ista je obvezna o prigovoru odlučiti i poslati odgovor Korisniku pisanim putem u roku od 15 dana.

h)        

Korisnik ne može bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke ista prenijeti na treće osobe prava ili potraživanja koja proizlaze iz Ugovora, niti izvršiti prijeboj s dospjelim potraživanjem koje Korisnik ima prema tvrtki ista.

i)          

U slučaju promjene u statusu Korisnika, ista zadržava pravo naplatiti naknadu utvrđenu važećim cjenikom.

Članak 3. Isporuka Proizvoda i pridržaj prava vlasništva

left right

a)        

Smatra se da je isporuka Proizvoda uredna ako je izvršena do kraja tjedna u kojem je dogovorena ili, ako je primjenjivo, potpisom odgovarajuće otpremnice.

b)        

ista ima pravo zatražiti odgodu Isporuke ako:

         i.        Korisnik na vrijeme ne omogući djelatnicima iste slobodan pristup mjestu Isporuke;

         ii.        Korisnik ne uplati dio ili cijeli iznos ugovorene cijene u roku koji je određen Ugovorom; ili,

         iii.        Korisnik ne dostavi odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja, ako je takvo sredstvo osiguranja plaćanja ugovoreno.

U navedenim slučajevima ista zadržava pravo povećanja cijene za troškove koji su nastali zbog odgode Isporuke.

c)        

ista pridržava pravo vlasništva na isporučenim Proizvodima do potpune isplate cijene.

Članak 4. Nedostaci na Proizvodu i jamstvo

left right

a)        

Korisnik je dužan provjeriti količinu i kvalitetu Proizvoda odmah po primitku te o vidljivim nedostacima obavijestiti tvrtku ista u roku od 8 dana ili odmah ako je Korisnik trgovac. Ako Korisnik o nedostacima Proizvoda ne obavijesti tvrtku ista u navedenom roku, smatra se da je primio Proizvod bez nedostataka.

b)        

ista jamči da Proizvod ima sva potrebna svojstva za njegovu redovnu uporabu. Jamstveni rok započinje sa datumom sklapanja Ugovora, a trajanje zavisi o vrsti proizvoda.

c)        

Jamstvo neće vrijediti u slučaju oštećenja Proizvoda za koje ista nije odgovorna (npr. ako Korisnik ne koristi ili ne održava Proizvod na uobičajeni način i u skladu s uputama za uporabu ili je bez suglasnosti tvrtke ista Proizvod predao na montažu, sastavljanje, održavanje ili popravak neovlaštenoj osobi/servisu).

Članak 5. Odgovornost za štetu

left right

a)        

Za imovinsku štetu prouzročenu neispravnošću Proizvoda, ista odgovara sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

b)        

Korisnik na sebe preuzima svu odgovornost i rizike povezane s korištenjem Proizvoda suprotno odredbama Ugovora i uputama za uporabu.

c)        

Prilikom instalacije Proizvoda potrebno je izvršiti određene pripremne tehničke radove (npr. zavariti određene vijke na radijatorima kako bi se osiguralo učinkovito djelovanje Proizvoda i sam Proizvod osigurao od oštećivanja). U slučaju zamjene Proizvoda ili raskida Ugovora Korisnik će na sebe preuzeti odgovornost te snositi sve troškove uklanjanja moguće štete na boji i zavarenih vijaka.

d)        

Za štetu nastalu prilikom Ugradnje ili servisiranja Proizvoda, ista može biti odgovorna samo ako je šteta počinjena s namjerom ili krajnjom nepažnjom.

 
e)

ista nije odgovorna za ispravno funkcioniranje i redovito održavanje instalacija krajnjih kupaca niti za instalacije zgrade, a naročito za smetnje na istima, za štetu ili smetnje nastale lošim održavanjem ili neodržavanjem, za izvedbu prostorija za smještaj vodomjera sukladno tehničkim propisima, njezinu urednost i pristupačnost za očitavanje i popravak vodomjera.

f)

U slučaju tehničkih i drugih smetnji u opskrbi toplinskom energijom odnosno isporuci toplinske energije čiji uzrok nije u opsegu nadležnosti tvrtke ista, Korisnik je dužan obavijestiti ovlaštenog predstavnika suvlasnika i poduzeti mjere za uklanjanje smetnji u najkraćem mogućem roku.

 

Članak 6. Uvjeti, ograničenja i obustave ugradnje i usluga očitanja:

left right

a)        

ista je ovlaštena utvrditi potrošnju Korisnika procjenom u sljedećim slučajevima:

-        kada na uređaju nema odgovarajućih plombi;

-        kada se utvrdi da su plombe na uređaju oštećene;

-        kada se utvrdi da je mjerni uređaj neispravan (npr. ne mjeri točno, smrznut uređaj);

-        kada se utvrdi da je uređajem rukovala neovlaštena osoba s ciljem onemogućavanja utvrđenja točne potrošnje (mehaničko oštećenje, okretanje smjera vodomjera)

-        kada se utvrdi da je uređaj uklonjen bez znanja tvrtke ista

b)        

Ako krivnjom Korisnika očitanje mjernog uređaja ne može biti izvršeno, ista će izraditi konačni obračun na temelju prosjeka potrošnje tijekom zadnja tri mjeseca.

c)        

Ako se utvrdi da zbog tehničkih uvjeta i prema razumnoj procjeni tvrtke ista nije moguće izvršiti ugradnju uređaja potrebnih za obavljanje usluge daljinskog očitanja ista neće preuzeti obvezu ugradnje bez obzira na pristanak i zahtjev Korisnika.

d)

Ukoliko se  naknadno utvrdi da su osobni podaci Korisnika neistiniti ili nepotpuni, a Korisnik te podatke ne ispravi u roku od trideset (30) dana nakon primitka obavijesti od tvrtke ista., ista zadržava pravo na jednostrani raskid Ugovora te pravo potraživati naknadu za prijevremeni raskid Ugovora i za promjene statusa Korisnika prema važećem cjenikom usluga.

 

Članak 7. Zaključne odredbe

left right

a)        

ista se oslanja da posjednik posebne uporabne cjeline u zgradi ima valjano ovlaštenje Korisnika za sklapanje Ugovora s tvrtkom ista koji se odnosi na Proizvode ili Usluge. U slučaju sumnje, ista može zahtijevati od Korisnika da se u roku koji nije kraći od 8 dana očituje da li je suglasan sa sklapanjem Ugovora, a u nedostatku takve pravodobne i nedvosmislene suglasnosti smatrat će se da Ugovor nije sklopljen te se ista oslobađa svih svojih obveza u pogledu predmetne posebne uporabne cjeline.

b)        

Korisnik će se za vrijeme trajanja Ugovora ophoditi na način koji će osiguravati uredno izvršenje Ugovora, što uključuje pravovremeno dostavljanje tvrtki ista svih informacija i podataka potrebnih za pružanje Usluga kao i promjene navedenih podataka.

c)        

Sve sporove koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu ili sadržaj ovih Općih uvjeta, ista i Korisnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ukoliko strane navedene sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, nadležni sud bit će stvarno nadležan sud u Zagrebu.

d)        

ista d.o.o. je ovlaštena, sukladno primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke Korisnika pribavljene u Ugovoru ili tijekom izvršavanja Ugovora (uključujući, bez ograničenja, ime i prezime Korisnika, adresu(e), brojeve telefona i mobitela, e-pošte i sl.) u svrhu izvršavanja ovog Ugovora i u svrhu promidžbe proizvoda i usluga tvrtke ista.

e)

Korisnik se obvezuje, bez odgađanja, dostaviti tvrtki ista, pisanim putem ili elektroničkim putem, sve promjene podataka iz ovog članka (uključujući, bez ograničenja: promjena osobnog imena vlasnika ili Korisnika, promjena naziva ulice, promjena adrese Korisnika, promjena adrese dostave računa) najkasnije u roku od 5 (pet) dana od njihova nastanka zajedno s odgovarajućom dokumentacijom iz koje je vidljivo da je došlo do predmetne promjene.

f)

U slučaju da Korisnik ne obavijesti tvrtku ista o navedenim promjenama na prethodno opisan način, svi računi, obavijesti i druga dokumentacija dostavljena Korisniku u skladu s podacima kojima ista raspolaže smatra se da su pravilno obračunati, dostavljeni i primijenjeni, a Korisnik snosi sve eventualne troškove koji nastanu zbog toga.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1.7.2018.