Opći i tehnički uvjeti

Pročitajte Opće i tehničke uvjete tvrtke ista

Pojmovi

left right

                   

„Isporuka“ označava sve potrebne radnje poduzete radi dostave, sastavljanja i montaže kupljenih Proizvoda tvrtke ista na adresu dogovorenu s Korisnikom prilikom sklapanja Ugovora.

                  

„Korisnik“ označava svaku pravnu ili fizičku osobu ili suvlasničku zajednicu s kojom je tvrtka ista stupila u kontakt radi nabave Proizvoda ili Usluga.

                  

„Proizvod“ označava svaki proizvod koji tvrtka ista isporučuje u obavljanju djelatnosti redovnog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

                    

„Ugovor“ označava bilo koji pisani sporazum koji je tvrtka ista zaključila u okviru obavljanja djelatnosti redovnog poslovanja, a posebno uključuje, ne ograničavajući se na, kupoprodaju, isporuku i pružanje usluga povezanih sa svim proizvodima koje tvrtka ista isporučuje u Republici Hrvatskoj.

                 

„Usluga“ označava svaku uslugu koju tvrtka ista pruža Korisniku u vezi s Proizvodima, ne ograničavajući se na očitanje podataka s Proizvoda.

Članak 1. Predmet Općih uvjeta

left right

a)        

Opći uvjeti tvrtke ista (dalje u tekstu „Opći uvjeti“) uređuju isporuke Proizvoda i Usluga prema Korisnicima, te sve ostale potrebne radnje radi ostvarivanja prethodno navedene svrhe.

b)        

U slučajevima u kojima je Korisnik trgovac odredbe Ugovora mogu se promijeniti od slučaja do slučaja.

c)        

Na sve sklopljene Ugovore primjenjuju se odredbe ovih Općih uvjeta i mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 2. Ponuda i uvjeti plaćanja

left right

a)        

Ponuda vrijedi 30 dana od dana naznačenog u ponudi.

b)        

U slučajevima promjene tečaja valute, stope poreza/prireza, cijene materijala ili rada koje bi uzrokovale znatno povećanje troškova tvrtke istaista ima pravo zahtijevati promjenu cijene i nakon prihvata ponude. U tom slučaju Korisnik može odustati od prihvata ponude, ako konačna cijena bude znatno viša od ugovorene, a Korisnik i ista nisu postigli dogovor o novoj cijeni.

c)        

ista je ovlaštena zahtijevati od Korisnika plaćanje ugovorene cijene unaprijed u cijelosti ili djelomično, kao i odgovarajuća sredstva osiguranja plaćanja (zadužnice, mjenice, bjanko mjenice, bankarska garancija i sl.).

d)        

Ako je vrijednost pojedine isporuke ili Usluge pružene pojedinom Korisniku manja od 500 kuna, ista zadržava pravo naplatiti Korisniku posebnu naknadu za Isporuku utvrđenu cjenikom.

e)        

Korisnik koji je potrošač, a sukladno propisima o zaštiti potrošača, može bez navođenja razloga otkazati Ugovor u roku od 14 dana. Ako je predmet Ugovora kupoprodaja Proizvoda, rok počinje teći s danom predaje Proizvoda Korisniku u posjed, a ako je predmet Ugovora pružanje Usluga, rok počinje teći danom sklapanja Ugovora. Korisnik će snositi sve troškove izravno povezane s povratom Proizvoda tvrtki ista, kao i naknaditi moguće umanjenje vrijednosti Proizvoda.

f)         

Račun dospijeva u roku od 15 dana od dana izdavanja, ukoliko nije drukčije ugovoreno. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem, ista ima pravo Korisniku obračunati zakonsku zateznu kamatu u skladu s mjerodavnim propisima.

g)        

Korisnik je dužan sve prigovore na ispravnost ili iznos računa pisanim putem uputiti tvrtki ista na službenu adresu iz sudskog registra u roku od 8 dana od dana primanja računa.

h)        

Korisnik ne može bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke ista prenijeti na treće prava ili potraživanja koja proizlaze iz Ugovora, niti izvršiti prijeboj s dospjelim potraživanjem koje Korisnik ima prema tvrtki ista.

i)          

U slučaju promjene u statusu Korisnika, ista zadržava pravo naplatiti naknadu utvrđenu važećim cjenikom.

j)

ista se pouzdaje u postojanje i valjanost ovlaštenja posjednika posebnog dijela objekta, koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, na zastupanje Korisnika pri sklapanju Ugovora u pogledu Proizvoda i/ili Usluga s istom. U slučaju sumnje, ista može zahtijevati od Korisnika da se u roku ne kraćem od 8 dana očituje odobrava li Ugovor, a u nedostatku pravodobnog i nedvosmislenog odobrenja smatra se da Ugovor nije niti sklopljen i ista se oslobađa svih obveza u pogledu takvog posebnog dijela objekta.

k)

Korisnik koji otuđi vlasništvo Proizvoda, zajedno s nekretninom čiji dio oni predstavljaju ili otuđi vlasništvo Proizvoda na kakav drugi način, tvrtki ista odgovara za plaćanje Usluga solidarno sa stjecateljem vlasništva Proizvoda sve do trenutka do kada ista zaprimi obavijest Korisnika i/ili stjecatelja o takvom otuđenju, a koja obavijest mora obavezno biti popraćena suglasnošću stjecatelja na preuzimanje svih obveza u pogledu Usluga (bilo preuzimanjem postojećeg Ugovora ili sklapanjem novog).

Članak 3. Isporuka Proizvoda i pridržaj prava vlasništva

left right

a)        

Smatra se da je isporuka Proizvoda uredno izvršena potpisom odgovarajuće otpremnice.

b)        

ista ima pravo zatražiti odgodu Isporuke ako:

         i.        Korisnik na vrijeme ne omogući djelatnicima iste slobodan pristup mjestu Isporuke;

         ii.        Korisnik ne uplati dio ili cijeli iznos ugovorene cijene u roku koji je određen Ugovorom; ili,

         iii.        Korisnik ne dostavi odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja, ako je takvo sredstvo osiguranja plaćanja ugovoreno.

U navedenim slučajevima ista zadržava pravo povećanja cijene za troškove koji su nastali zbog odgode Isporuke.

c)        

ista pridržava pravo vlasništva na isporučenim Proizvodima do potpune isplate cijene.

Članak 4. Nedostaci na Proizvodu i jamstvo

left right

a)        

Korisnik je dužan provjeriti količinu i kvalitetu Proizvoda odmah po primitku te o vidljivim nedostacima obavijestiti tvrtku ista u roku od 8 dana ili odmah ako je Korisnik trgovac. Ako Korisnik o nedostacima Proizvoda ne obavijesti tvrtku ista u navedenom roku, smatra se da je primio Proizvod bez nedostataka.

b)        

ista jamči da Proizvod ima sva potrebna svojstva za njegovu redovnu uporabu. Jamstveni rok započinje sa datumom sklapanja Ugovora, a traje najmanje 12 mjeseci.

c)        

Jamstvo neće vrijediti u slučaju namjernog oštećenja Proizvoda i ako Korisnik ne koristi ili ne održava Proizvod na uobičajeni način i u skladu s uputama za uporabu ili je bez suglasnosti tvrtke ista Proizvod predao na montažu, sastavljanje, održavanje ili popravak neovlaštenoj osobi/servisu.

Članak 5. Odgovornost za štetu

left right

a)        

Za imovinsku štetu prouzročenu neispravnošću Proizvoda, ista odgovara sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

b)        

Korisnik na sebe preuzima svu odgovornost i rizike povezane s korištenjem Proizvoda suprotno odredbama Ugovora i uputama za uporabu.

c)        

Prilikom instalacije Proizvoda potrebno je izvršiti određene pripremne tehničke radove (npr. zavariti određene vijke na radijatorima kako bi se osiguralo učinkovito djelovanje Proizvoda i sam Proizvod osigurao od oštećivanja). U slučaju zamjene Proizvoda ili raskida Ugovora Korisnik će na sebe preuzeti odgovornost te snositi sve troškove uklanjanja moguće štete na boji i zavarenih vijaka.

d)        

Za štetu nastalu prilikom Ugradnje ili servisiranja Proizvoda, ista može biti odgovorna samo ako je šteta počinjena s namjerom ili krajnjom nepažnjom.

Članak 6. Zaključne odredbe

left right

a)        

Korisnik će se za vrijeme trajanja Ugovora ophoditi na način koji će osiguravati uredno izvršenje Ugovora, što uključuje pravovremeno dostavljanje tvrtki ista svih informacija i podataka potrebnih za pružanje Usluga kao i promjene navedenih podataka.

b)        

Sve sporove koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu ili sadržaj ovih Općih uvjeta, ista i Korisnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ukoliko strane navedene sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, nadležni sud bit će stvarno nadležan sud u Zagrebu.

c)        

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1. listopada 2016. godine.