Hvordan fungerer varmemålerne på mine radiatorer?

Det er oplagt at tro, at tallene på radiatorens varmemåler blot skal aflæses og derefter ganges med en enhedspris for at nå frem til årets varmeudgift. Desværre er det ikke helt så enkelt.

Den pris, du i sidste ende kommer til at betale for varmen, er beregnet på baggrund af en række faktorer. Først og fremmest skal du betale for den mængde varme, du selv bruger, men din endelige varmeregning indeholder også et bidrag til faste afgifter. Derudover tages der på din regning højde for, hvor din lejlighed er placeret i ejendommen, ligesom radiatorernes størrelse er med til at afgøre, hvor meget du i sidste ende skal betale.

Princippet for fordelingsmålere
Varmemålerne på dine radiatorer er såkaldte ”fordelingsmålere”, dvs. de registrerer varmen i hver enkelt lejlighed. Forbruget holdes op mod ejendommens samlede forbrug, hvorefter din andel beregnes.

Eksempel
Der er 10 lejligheder i den ejendom, du bor i. Sidste år brugte beboerne i hele ejendommen samlet set 1000 måleenheder. Du brugte selv 75 enheder på dine målere, hvilket svarer til 7,5 % af ejendommens samlede forbrug.

I år har beboerne samlet set brugt mindre, f.eks. 750 enheder. Dit forbrug er imidlertid uændret og ligger igen på 75 enheder. Umiddelbart skulle man derfor tro, at du skal af med det samme som sidste år, når man ser bort fra evt. prisændringer i fjernvarmeprisen. Men da målesystemet i ejendommen fungerer efter fordelingsprincippet, skal du altså betale din procentvise andel af det samlede forbrug. Da det samlede forbrug er lavere end sidste år, bliver din andel af regningen tilsvarende højere. I dette eksempel 10%.

Fast afgift
Udover den variable del af varmeudgiften, som du kan aflæse på dine målere, skal du også betale en fast afgift for, at varmen bliver stillet til din rådighed. Du kender princippet fra f.eks. din telefonregning, hvor du betaler dels en fast abonnementsafgift, dels for dit forbrug. I dette tilfælde dækker den faste afgift omkostninger til f.eks. rørtab og forbrug i fælleslokaler mv. Den faste afgift varierer fra ejendom til ejendom, men udgør typisk mellem 10-30 % af den samlede varmeudgift. Den faste afgift fordeles typisk mellem lejlighederne ud fra antallet af m2 i hver enkelt bolig. Derudover vil der være en afgift på opvarmningen af det varme vand i dine haner. Denne udgør som regel mellem 10-20 % af den samlede regning. I alt vil de faste afgifter typisk udgøre mellem 40-50 % af den samlede regning.

Så langt så godt, nu bliver det lidt mere langhåret, så hold tungen lige i munden!

Udsat beliggenhed
Bor du i en lejlighed, som f.eks. ligger ud mod en gavl, vil din lejlighed være udsat for større kuldepåvirkning, end de lejligheder, som ligger inde midt i ejendommen. Denne kolde beliggenhed kompenserer vi dig for ved at indkode en reduktion i målerne. Hvor meget kompensation, du får, afhænger af den nøjagtige placering af lejligheden i ejendommen.

Radiatorernes størrelse
Radiatorernes størrelse undersøger vi, allerede når vi installerer målerne, idet forskellige radiatortyper jo ikke afgiver lige meget varme. Da man betaler for den mængde af varme, som radiatorerne afgiver, er det vigtigt at kende virkningen af hver enkelt radiator. På nogle typer varmemålere vil radiatorens virkningsgrad være omregnet til en faktor, som vi indkoder i målerne. Målerne vil dermed tælle enten hurtigere eller langsommere i forhold til måleren på en ”standard” radiator. På den måde kommer du til at betale det rigtige beløb i forhold til den mængde varme, du reelt får. I andre tilfælde tæller målerne lige hurtigt. I disse tilfælde tager vi højde for faktoren, når vi udarbejder det endelige regnskab. Så selvom termostaterne står ens på to radiatorer, kan den ene sagtens være dyrere i drift end den anden.

Som du kan se, er der mange faktorer, som er med til at bestemme, hvor stor din regning bliver i år – og så har vi ikke en gang taget højde for eventuelle prisstigninger fra din fjernvarmeleverandør.

Vi håber, at ovenstående har gjort dig lidt klogere på dine målere og din varmeregning.

Tilbage