Hvad er "skæringsdato"?

Skæringsdatoen, er den dato, hvor vand- eller varmeregnskabet opgøres.

Regler for fastlæggelse af skæringsdato for varmeregnskabet fremgår af Lejelovene.

For ejendomme, som opvarmes med olie begynder varmeregnskabsåret som udgangspunkt den 1. juni. Udlejeren kan dog bestemme, at varmeregnskabet fremtidig skal afsluttes på en anden dato. I så fald skal han varsle beboerne 6 uger i forvejen. Skiftes der skæringsdato (opgørelsesdato) må regnskabsperioden ved overgangen til det nye regnskabsår højst være 18 måneder.

For ejendomme, hvor leverancen sker fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg (fjernvarme eller naturgas), skal varmeregnskabsåret dog altid følge varmeforsyningsanlæggets varmeregnskabsår.

Vandregnskabsåret fastsættes således, at det svarer til det, udlejeren afregner efter i forhold til kommunen eller vandværket. Udlejeren kan dog beslutte, at vandregnskabsperioden skal følge varmeregnskabsåret.

Lejeloven, almenlejeloven og erhvervslejeloven kan findes på retsinformation via dette link: https://www.retsinformation.dk/

Tilbage