Warmtekostenverdeler

Hoe werkt de elektronische radiatormeter?

De elektronische radiatormeter is een tweepuntsmeter. Dit houdt in dat hij zowel de temperatuur van de radiator als van uw woonruimte meet. De meter telt alleen als de radiator warmte afgeeft. Doordat de elektronische meter zeer nauwkeurig is, telt hij ook bij zeer geringe warmteafgifte.
De meter begint te tellen als de temperatuur van de radiator minimaal 23° C bedraagt en de temperatuur van uw woonruimte minstens 4° C lager is. Aan het einde van de afrekenperiode slaat de meter de eindstand automatisch op. Afhankelijk van het type telt de meter daarna verder of springt op nul en begint opnieuw te tellen.

Elektronische radiatormeters zijn er in verschillende uitvoeringen.
• De doprimo® (met lipje onder aan de meter) telt, zoals gasmeters en watermeters, na afloop van de afrekenperiode door. Bij de verwerking van de meterstanden wordt het verbruik van het vorige stookseizoen op het laatst gemeten verbruik in mindering gebracht. Behalve de meterstand van het vorig seizoen slaat de meter ook de eindstanden van de laatste drie maanden op.

• De doprimo®II (met tiptoets) en de doprimo®II radio springen na de registratiedatum op 0 en beginnen opnieuw te tellen. Deze meters slaan de meterstanden van de twee vorige afrekenperioden op en de eindstanden van de laatste twaalf maanden. In de elektronische meter zit een batterij die tien jaar meegaat.

• De doprimo®3 radio (de nieuwste versie van de radiografisch uitleesbare meter) wordt wekelijks, volledig geautomatiseerd, uitgelezen waardoor wij continu beschikken over dagstanden. Zo kan ook bij een verhuizing de exacte meterstand worden verwerkt. De meter springt aan het einde van de afrekenperiode op 0 en begint opnieuw te tellen. Op het afleesvenster van de meter zijn de stand van de vorige afrekenperiode en de huidige meterstand afwisselend zichtbaar, na een druk op de knop onder het afleesvenster. 

Het display van de meter is blanco. Hoe kan ik mijn meterstand zien?

Bij de doprimo®II en de doprimo®II radio kunt u de actuele meterstand zichtbaar maken door de tiptoets onderaan de voorzijde van de meter even aan te raken. De actuele meterstand wordt dan op de bovenste regel aangegeven met de letter A, rechts in het display. Op de tweede regel in het display kunt u uw verbruik zien van de vorige afrekenperiode t/m deze maand.

Indien u opnieuw de tiptoets aanraakt, verschijnt op de eerste regel het totale verbruik van het vorig stookseizoen, aangegeven met de letter B. Het verbruik van twee jaar geleden kunt u aflezen wanneer u wederom de tiptoets aanraakt; rechts in het display verschijnt de letter C. Zonder bediening wordt het display na zestig seconden weer blanco.

De meter telt, terwijl ik de radiator niet gebruik. Hoe kan dat?

Het is mogelijk dat u constateert dat de elektronische warmtemeter (op de radiator) geteld heeft, terwijl u de radiator niet aan heeft gehad. Dit kan de volgende oorzaken hebben.

Uw radiator kan defect zijn. Het is mogelijk dat de radiatorknop niet goed afsluit of dat de thermostaatkraan niet goed functioneert. Bel in dat geval uw beheerder. Ook is het mogelijk dat, na het dichtdraaien van de radiatorknop, het warme water in de cv-leiding via de retourleiding terugloopt in de radiator. De radiator kan hierdoor weer een beetje warm worden. Omdat de elektronische radiatormeter een zeer nauwkeurige meter is, kan deze hierdoor gaan tellen. Dit zal vooral het geval zijn bij kleine radiatoren (badkamer, slaapkamer).Doordat deze situatie zich in het gehele gebouw voordoet, heeft dit nauwelijks invloed op de uiteindelijke hoogte van uw verwarmingsafrekening.

Is de zon van invloed op het tellen van de elektronische radiatormeter?

Dit kan in zeer uitzonderlijke situaties het geval zijn. De doprimo®, doprimo®II (radio) en de doprimo®III (radio) gaan tellen als de temperatuur van de radiator minimaal 23° C bedraagt en de temperatuur van uw woonruimte minstens 4° C lager is. Hierdoor is het in theorie mogelijk dat de zon invloed heeft op het tellen van de meters, terwijl de radiator niet in gebruik is. Een voorbeeld.
Stel, het is een zeer warme zomerdag. De gordijnen zijn open en de kamerdeur (kleinere kamer) is dicht. De kamer ligt op het zuiden en de zon schijnt de gehele middag door de gesloten ramen.
Aan het einde van de dag is alles in deze kamer behoorlijk opgewarmd, ook de radiator. U komt thuis en doet 's avonds het raam open. De kamertemperatuur daalt vrij snel, maar de radiatortemperatuur daalt veel minder snel. Er kan dan een verschil van meer dan 4°C tussen de radiatortemperatuur en de ruimtetemperatuur ontstaan, terwijl de radiator warmer is dan 23°C. In dat geval gaat de meter een beetje tellen. Uiteraard gaat het hierbij om geringe hoeveelheden.

Deze situatie kan worden voorkomen door de gordijnen overdag (gedeeltelijk) gesloten te houden en het afkoelen van de kamer langzamer te laten verlopen.

De elektronische meter telt veel meer eenheden dan de verdampingsmeter. Ben ik nu duurder uit?

De meterstanden van de elektronische radiatormeters kunt u niet vergelijken met de meterstanden van de verdampingsmeter. De elektronische meter telt veel sneller dan de verdampingsmeter. Gaat het bij verdampingsmeters om enkele of tientallen eenheden, de elektronische meter kan duizenden eenheden tellen. De eenheidsprijs van de elektronische meter is dan ook vele malen lager dan die van de verdampingsmeter. U bent met de elektronische meters dus niet duurder uit. Er staan alleen meer warmte-eenheden op uw afrekening.

Het verbruik op mijn afrekening is anders dan het totaal van de standen van mijn elektronische doprimo®meters. Hoe kan dat?

De telsnelheid is bij de doprimo® meters niet afgestemd op de grootte van de radiator. Dit houdt in dat alle meters even snel tellen bij warmteafgifte van de radiator. Echter, niet alle radiatoren in het gebouw zijn even groot en geven dus ook niet allemaal dezelfde hoeveelheid warmte af. Als gevolg hiervan moeten de geregistreerde meterstanden gecorrigeerd worden met een omrekenfactor. Deze factor wordt bepaald door de capaciteit (grootte) van de radiator. Hoe groter de radiator hoe groter de omrekenfactor.

Zijn de meters getest?

De werking van de meters is uitgebreid getest en gecontroleerd om te voldoen aan de hiervoor geldende norm (EN 834). Ondeugdelijke meters mogen niet op de markt worden gebracht en krijgen geen toelatingsnummer.

Worden de meters geijkt?

IJken van de meters is niet mogelijk omdat het hier gaat om een verbruiksmeter en niet om een meter die in absolute waarden meet zoals bijvoorbeeld GigaJoules of m3 gas. Het door ista toegepaste meetsysteem is een verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal. De geregistreerde eenheden zijn dan ook niet om te rekenen naar m3 gas of liters huisbrandolie.

Hoe worden de meterstanden van de doprimo® 3 radio meters beveiligd tijdens het zenden?

De meters zenden de verbruiksgegevens naar een centrale dataverzamelaar. Via een modemverbinding leest ista Nederland de meterstanden op kantoor uit. Alle verzonden data is versleuteld en kan alleen met de ista software worden ontsleuteld. Dit geldt voor alle radiografisch uitleesbare meters van ista.

Wie kunnen de meterstanden van de doprimo® 3 radio meters uitlezen?

De radiografisch uitleesbare radiatormeters kunnen alleen door ista Nederland B.V. worden uitgelezen. De software wordt namelijk niet aan derden beschikbaar gesteld.

Uiteraard kunt u zelf ook uw meterstanden zien. Door een druk op de knop onder het afleesvenster zijn afwisselend uw huidige meterstand (met een 2 voor de stand) en het verbruik van de vorige afrekenperiode (met een A voor de stand) zichtbaar.

Hoe vaak worden de standen van de doprimo® 3 radio uitgelezen?

Alle meters zenden eenmaal per dag hun meetgegevens naar de centrale dataverzamelaar. Van elke meter is dus een dagstand opgeslagen. De dataverzamelaar wordt wekelijks uitgelezen.

Door de beschikking over dagstanden kunnen wij bij verhuizing altijd de juiste meterstand, dus van de exacte verhuisdatum, verwerken.

Zijn radiografische meters schadelijk voor de gezondheid van bewoners?

Nee. De meters zijn niet schadelijk voor mens en milieu en kunnen daardoor toegepast worden in ruimten waar menselijk verkeer plaatsvindt.

Alle radiografische meters voldoen aan de betreffende wettelijke bepalingen en liggen ver onder de grenswaarden. Ter indicatie: De hoeveelheid straling van deze apparatuur verhoudt zich van 1:10.000 tot de wettelijk toegestane hoeveelheid.

Beïnvloeden de radiografische meters de werking van andere technische apparaten, zoals gehoorapparaten, pacemakers en televisietoestellen?

Nee. De radiografische meters hebben geen invloed op de werking van andere apparaten, zoals televisietoestellen, PC, pacemakers en uurwerken.

De meters voldoen aan de betreffende wettelijke bepalingen en liggen ver onder de grenswaarden. Ter indicatie: De hoeveelheid straling van deze apparatuur verhoudt zich van 1:10.000 tot de wettelijk toegestane hoeveelheid.