Warmtekostenverdeler

Waarom worden op sommige radiatoren 2 warmtekostenverdelers geplaatst?

Uit onderzoek is gebleken dat op radiatoren die langer zijn dan drie meter, meerdere meters nodig zijn om tot het warmteverbruik nauwkeurig te kunnen bepalen. Dit is ook vastgelegd in de Europese standaard EN 835.

Als op een radiator 2 warmtekostenverdelers worden geplaatst, worden er dan niet teveel eenheden in rekening gebracht?

Nee, er worden u niet teveel eenheden in rekening gebracht. De twee warmtekostenverdelers registreren ieder de helft van het warmteverbruik. Om het verbruik van de radiator te bepalen worden de meterstanden van de twee warmtekostenverdelers bij elkaar opgeteld.

Hoe werkt de elektronische radiatormeter?

De elektronische radiatormeter is een tweepuntsmeter. Dit houdt in dat hij zowel de temperatuur van de radiator als van uw woonruimte meet. De meter telt alleen als de radiator warmte afgeeft. Doordat de elektronische meter zeer nauwkeurig is, telt hij ook bij zeer geringe warmteafgifte.
De meter begint te tellen als de temperatuur van de radiator minimaal 23° C bedraagt en de temperatuur van uw woonruimte minstens 4° C lager is. Aan het einde van de afrekenperiode slaat de meter de eindstand automatisch op. Afhankelijk van het type telt de meter daarna verder of springt op nul en begint opnieuw te tellen.

Elektronische radiatormeters zijn er in verschillende uitvoeringen.
• De doprimo® (met lipje onder aan de meter) telt, zoals gasmeters en watermeters, na afloop van de afrekenperiode door. Bij de verwerking van de meterstanden wordt het verbruik van het vorige stookseizoen op het laatst gemeten verbruik in mindering gebracht. Behalve de meterstand van het vorig seizoen slaat de meter ook de eindstanden van de laatste drie maanden op.

• De doprimo®II (met tiptoets) en de doprimo®II radio springen na de registratiedatum op 0 en beginnen opnieuw te tellen. Deze meters slaan de meterstanden van de twee vorige afrekenperioden op en de eindstanden van de laatste twaalf maanden. In de elektronische meter zit een batterij die tien jaar meegaat.

• De doprimo®3 radio (de nieuwste versie van de radiografisch uitleesbare meter) wordt wekelijks, volledig geautomatiseerd, uitgelezen waardoor wij continu beschikken over dagstanden. Zo kan ook bij een verhuizing de exacte meterstand worden verwerkt. De meter springt aan het einde van de afrekenperiode op 0 en begint opnieuw te tellen. Op het afleesvenster van de meter zijn de stand van de vorige afrekenperiode en de huidige meterstand afwisselend zichtbaar, na een druk op de knop onder het afleesvenster. 

De meter telt, terwijl ik de radiator niet gebruik. Hoe kan dat?

Het is mogelijk dat u constateert dat de elektronische warmtemeter (op de radiator) geteld heeft, terwijl u de radiator niet aan heeft gehad. Dit kan de volgende oorzaken hebben.

Uw radiator kan defect zijn. Het is mogelijk dat de radiatorknop niet goed afsluit of dat de thermostaatkraan niet goed functioneert. Bel in dat geval uw beheerder. Ook is het mogelijk dat, na het dichtdraaien van de radiatorknop, het warme water in de cv-leiding via de retourleiding terugloopt in de radiator. De radiator kan hierdoor weer een beetje warm worden. Omdat de elektronische radiatormeter een zeer nauwkeurige meter is, kan deze hierdoor gaan tellen. Dit zal vooral het geval zijn bij kleine radiatoren (badkamer, slaapkamer).Doordat deze situatie zich in het gehele gebouw voordoet, heeft dit nauwelijks invloed op de uiteindelijke hoogte van uw verwarmingsafrekening.

Is de zon van invloed op het tellen van de elektronische radiatormeter?

Dit kan in zeer uitzonderlijke situaties het geval zijn. De doprimo®, doprimo®II (radio) en de doprimo®III (radio) gaan tellen als de temperatuur van de radiator minimaal 23° C bedraagt en de temperatuur van uw woonruimte minstens 4° C lager is. Hierdoor is het in theorie mogelijk dat de zon invloed heeft op het tellen van de meters, terwijl de radiator niet in gebruik is. Een voorbeeld.
Stel, het is een zeer warme zomerdag. De gordijnen zijn open en de kamerdeur (kleinere kamer) is dicht. De kamer ligt op het zuiden en de zon schijnt de gehele middag door de gesloten ramen.
Aan het einde van de dag is alles in deze kamer behoorlijk opgewarmd, ook de radiator. U komt thuis en doet 's avonds het raam open. De kamertemperatuur daalt vrij snel, maar de radiatortemperatuur daalt veel minder snel. Er kan dan een verschil van meer dan 4°C tussen de radiatortemperatuur en de ruimtetemperatuur ontstaan, terwijl de radiator warmer is dan 23°C. In dat geval gaat de meter een beetje tellen. Uiteraard gaat het hierbij om geringe hoeveelheden.

Deze situatie kan worden voorkomen door de gordijnen overdag (gedeeltelijk) gesloten te houden en het afkoelen van de kamer langzamer te laten verlopen.

De elektronische meter telt veel meer eenheden dan de verdampingsmeter. Ben ik nu duurder uit?

De meterstanden van de elektronische radiatormeters kunt u niet vergelijken met de meterstanden van de verdampingsmeter. De elektronische meter telt veel sneller dan de verdampingsmeter. Gaat het bij verdampingsmeters om enkele of tientallen eenheden, de elektronische meter kan duizenden eenheden tellen. De eenheidsprijs van de elektronische meter is dan ook vele malen lager dan die van de verdampingsmeter. U bent met de elektronische meters dus niet duurder uit. Er staan alleen meer warmte-eenheden op uw afrekening.

Zijn de meters getest?

De werking van de meters is uitgebreid getest en gecontroleerd om te voldoen aan de hiervoor geldende norm (EN 834). Ondeugdelijke meters mogen niet op de markt worden gebracht en krijgen geen toelatingsnummer.

Worden de meters geijkt?

IJken van de meters is niet mogelijk omdat het hier gaat om een verbruiksmeter en niet om een meter die in absolute waarden meet zoals bijvoorbeeld GigaJoules of m3 gas. Het door ista toegepaste meetsysteem is een verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal. De geregistreerde eenheden zijn dan ook niet om te rekenen naar m3 gas of liters huisbrandolie.

Hoe worden de meterstanden van de doprimo® 3 radio meters beveiligd tijdens het zenden?

De meters zenden de verbruiksgegevens naar een centrale dataverzamelaar. Via een modemverbinding leest ista Nederland de meterstanden op kantoor uit. Alle verzonden data is versleuteld en kan alleen met de ista software worden ontsleuteld. Dit geldt voor alle radiografisch uitleesbare meters van ista.

Wie kunnen de meterstanden van de doprimo® 3 radio meters uitlezen?

De radiografisch uitleesbare radiatormeters kunnen alleen door ista Nederland B.V. worden uitgelezen. De software wordt namelijk niet aan derden beschikbaar gesteld.

Uiteraard kunt u zelf ook uw meterstanden zien. Door een druk op de knop onder het afleesvenster zijn afwisselend uw huidige meterstand (met een 2 voor de stand) en het verbruik van de vorige afrekenperiode (met een A voor de stand) zichtbaar.

Hoe vaak worden de standen van de doprimo® 3 radio uitgelezen?

Alle meters zenden eenmaal per dag hun meetgegevens naar de centrale dataverzamelaar. Van elke meter is dus een dagstand opgeslagen. De dataverzamelaar wordt wekelijks uitgelezen.

Door de beschikking over dagstanden kunnen wij bij verhuizing altijd de juiste meterstand, dus van de exacte verhuisdatum, verwerken.

Zijn radiografische meters schadelijk voor de gezondheid van bewoners?

Nee. De meters zijn niet schadelijk voor mens en milieu en kunnen daardoor toegepast worden in ruimten waar menselijk verkeer plaatsvindt.

Alle radiografische meters voldoen aan de betreffende wettelijke bepalingen en liggen ver onder de grenswaarden. Ter indicatie: De hoeveelheid straling van deze apparatuur verhoudt zich van 1:10.000 tot de wettelijk toegestane hoeveelheid.

Beïnvloeden de radiografische meters de werking van andere technische apparaten, zoals gehoorapparaten, pacemakers en televisietoestellen?

Nee. De radiografische meters hebben geen invloed op de werking van andere apparaten, zoals televisietoestellen, PC, pacemakers en uurwerken.

De meters voldoen aan de betreffende wettelijke bepalingen en liggen ver onder de grenswaarden. Ter indicatie: De hoeveelheid straling van deze apparatuur verhoudt zich van 1:10.000 tot de wettelijk toegestane hoeveelheid.

Hoe lees ik mijn meterstanden uit?

U kunt de meterstanden ook zelf aflezen. Onderstaand leggen we per metertype uit hoe u dat doet.

  • Indien uw radiatoren nog zijn voorzien van verdampingsmeters van het type clorius 8 of exemper® ziet u in de meter twee meetbuizen. De meetbuis aan de rechterzijde heeft betrekking op het huidige stookseizoen. Deze moet u dus aflezen.  U leest de meters op de schaalverdeling af op 0,25 eenheid nauwkeurig. Als de meteropnemer komt, plaatst hij deze meetbuis na de registratie aan de linkerzijde van de meter. Zo kunt u achteraf nog even rustig controleren of de standen correct zijn geregistreerd. De clorius 7 verdampingsmeter heeft één meetbuis, die u op dezelfde wijze kunt aflezen.
  • Bij elektronische meters van het type doprimo® (met lipje aan onderkant) leest u de meterstand af van het display (venster). Hier treft u de brochure aan van dit meetsysteem.
  • Het type doprimo®II heeft aan de onderzijde een tiptoets. Als u deze aanraakt, wordt op de bovenste regel in het venster de actuele meterstand zichtbaar. Hier treft u de brochure aan van dit meetsysteem.
  • Bij de doprimo®III is continu afwisselend de huidige meterstand (met een 2 voor het verbruik) en de meterstand van de afgelopen afrekenperiode (met een A voor het verbruik) zichtbaar. Hier treft u de brochure aan van dit meetsysteem.
  • De doprimo®radio is de meest actuele radiografisch uitleesbare warmtekostenverdeler. Met een druk op de knop onder het afleesvenster, zijn afwisselend de huidige meterstand (met een 2 voor het verbruik) en de meterstand van de afgelopen afrekenperiode (met een A voor het verbruik) zichtbaar. Hier treft u de brochure aan van dit meetsysteem.

De elektronische meter slaat de meterstanden op, zodat ook in een later stadium nog te controleren is of de juiste meterstanden zijn verwerkt.
In de meeste woningen zijn voorzien van radiografische warmtekostenverdelers, die dagelijks op afstand worden uitgelezen. 
Indien in uw woning nog geen radiografische warmtekostenverdelers zijn toegepast, dan komt de meteropnemer een keer per jaar uw meterstanden registreren. Hij laat een opnamebon bij u achter.

Zijn de meetsystemen van ista Nederland slimme meters?

Nee, de meetsystemen van ista Nederland zijn geen slimme meters.
De meters van ista registeren het warmte- en waterverbruik in een bepaalde periode. Behalve het verbruik en een eventuele storing in de meter zijn geen verdere gegevens uit de meter af te lezen. Zo is bijvoorbeeld op geen enkele wijze te achterhalen wanneer de verbruiken zijn ontstaan. De privacy van de bewoners blijft dus gewaarborgd. Wellicht ten overvloede melden wij hierbij ook dat apparaten zoals telefoonopladers of computers geen enkele invloed hebben op de werking van de meters.

De radiografische meters zijn echter wel, net zoals de slimme meters, op afstand uit te lezen. Dit zorgt ervoor dat bewoners voor de registratie van de meterstanden niet thuis hoeven blijven. Ook zorgt deze techniek ervoor dat bewoners via de dienst Monitoring hun verbruik gedurende het stookseizoen kunnen inzien, via de ista Webportal en de ista App, en desgewenst het stookgedrag kunnen aanpassen.

Wanneer dus wordt gesproken over ‘slimme meters’, dan worden daarmee nooit de radiografisch uitleesbare meters van ista Nederland bedoeld.