Wetgeving

Waarom meetverplichting?

Belangrijkste reden van deze maatregel is om energie te besparen, waardoor ook de uitstoot van CO2 flink zal afnemen. Hierdoor kunnen we met elkaar, ook op lange termijn, het milieu sparen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat verbruiksmeting leidt tot een gemiddelde energiebesparing van maar liefst 20%. Met warmteverbruiksmeting valt dus veel energie te besparen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar zeker ook voor de portemonnee van de bewoners.

Wanneer gaat deze wet in?

Deze wet is met ingang van 2015 van kracht. Vanaf die datum is warmtemeting wettelijk verplicht gesteld. Dit betekent dat in complexen met een collectieve verwarming, zoals blokverwarming, individuele verbruiksmeting dient te worden toegepast en op basis daarvan met de eindgebruikers wordt afgerekend. 

Welke eisen stelt de EED nog meer?

De EED (een richtlijn om efficiënter met energieverbruik om te gaan) stelt verder dat bewoners 2 tot 4 maal per jaar inzage moeten krijgen in hun verbruik. Ook dit helpt om bewuster en dus zuiniger met warmte- en/of warmwaterverbruik om te gaan. 

ista Nederland biedt de bewoners wekelijks inzage in hun verbruik. Zo kunnen zij het verbruik goed in de gaten houden en desgewenst hun stookgedrag aanpassen. Deze wekelijkse transparantie in het verbruik kan tot behoorlijke energiebesparing leiden en zorgt er bovendien voor dat bewoners bij de eindafrekening niet voor verrassingen komen te staan.
U kunt beschikken over wekelijkse inzage in uw verbruik als uw beheerder heeft gekozen voor de dienst 'Monitoring'.

Hoe krijg ik als bewoner inzicht in mijn energieverbruik?

Dit is mogelijk via de tool 'Monitoring' op de ista Webportal. In lijn met de wetgeving heeft ista Nederland deze tool voor u ontwikkeld. Monitoring voor bewoners is toepasbaar voor radiografisch (op afstand) uitleesbare meetsystemen (radio 3). 

U kunt beschikken over deze tool wanneer uw beheerder heeft gekozen voor de dienst  'Monitoring'.

Hierdoor heeft u wekelijks inzage in uw actuele verbruik. Via deze tool kunt u uw actuele verbruik vergelijken met bijvoorbeeld uw gemiddelde verbruik in de afgelopen jaren of het gemiddelde verbruik in het complex waarin u woont. Al deze verbruiksgegevens presenteren wij in overzichtelijke grafieken. Indien u als bewoner regelmatig inzage heeft in uw verbruik, kunt u bewuster stoken. Dit leidt tot energiebesparing.

Nadat u zich heeft aangemeld op de ista Webportal, heeft u tevens de beschikking over de ista App! Zo heeft u iedere week uw actuele verbruik bij de hand. Dat maakt energie besparen niet alleen nuttig maar ook leuk!

Wij hebben nu verdampingsmeters op de radiatoren. Kunnen deze blijven zitten?

Verdampingsmeters voldoen niet aan de gestelde eisen. Een van de regels in de EED (een richtlijn om efficiënter met energieverbruik om te gaan) is namelijk, dat de bewoners 2 tot 4x per jaar inzicht moeten hebben in hun individuele verbruik. Dat is een extra stimulans om energie te besparen. Dit inzicht is niet mogelijk met verdampingsmeters, omdat deze meters nog in de woning zelf moeten worden afgelezen. Daarom zullen deze meters vervangen moeten worden door elektronische meters die op afstand (bij ista op kantoor) worden uitgelezen. Bezoek van een meteropnemer is dan niet meer nodig.

Wat houdt de Warmtewet in?

Om in Nederland invulling te kunnen geven aan de Europese richtlijn op het gebied van energiebesparingsdoelen (EED), is er een Warmtewet. Deze wet is met ingang van 1-1-2014 van kracht.

Hoofddoel van deze wet is de bewoners te beschermen die, in geval van een collectieve warmtevoorziening, niet zelf een energieleverancier kunnen kiezen. 

De Warmtewet geldt zowel voor de huur- als koopsector (pure VvE's uitgezonderd) en voor alle vormen van collectieve voorzieningen voor warmte en warm tapwater.

Bescherming consument
Om de consument te beschermen tegen te hoge prijzen en tarieven voorziet de wet in regelgeving ten aanzien van een maximum tarief voor de geleverde warmte (de Gigajouleprijs). Bovendien moet de totaalprijs voor warmtelevering voldoen aan het zogenaamde ‘niet meer dan anders’-principe (NMDA).
Dit principe is gebaseerd op een situatie waarin de eindafnemer of bewoner zou beschikken over een individuele hoogrendementsketel. 

Meting
De wet schrijft verder voor dat een beheerder binnen een redelijke termijn een individuele meetinrichting ter beschikking moet stellen, indien de eindafnemer hier om vraagt. Hetzelfde geldt in het geval de meters worden vervangen, een nieuwe aansluiting wordt gemaakt of het gebouw ingrijpend wordt gerenoveerd. Ook het soort meetsystemen en kostenverdeelmethoden dat toegepast mag worden, is wettelijk geregeld.

De afrekening, in het kort 
-Er moet afgerekend worden in Gigajoules (GJ), ook als het warmteverbruik
 wordt gemeten met warmtekostenverdelers (radiatormeters)
-De tarieven die worden doorbelast in de afrekening (GJ tarief en het vaste
 tarief) zijn gebonden aan maximumtarieven. 
-De Autoriteit Consument & Markt  (ACM) stelt elk jaar vóór 1 januari de
 maximumtarieven vast.

Neemt u voor meer informatie een kijkje op de website van Consuwijzer.

Het warmteverbruik wordt gemeten in eenheden via de warmtekostenverdelers op de radiatoren. Moeten wij ook afrekenen in GJ's?

Ja, volgens de eisen van de Warmtewet moet er afgerekend worden in GJ's. Wanneer uw warmteverbruik wordt gemeten in eenheden, dan wordt dit verbruik omgerekend naar GJ's. Dit gebeurt aan de hand van een gigajoule factor, die wordt berekend door het totaal aantal GJ, die zijn ontstaan door warmteverbruik, te delen door het totaal aantal eenheden. De GJ factor die dan ontstaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met uw eenheden en zo ontstaat uw GJ verbruik.

Wie bepaalt de tarieven per gigajoule en voor de vaste kosten?

De Autoriteit Consument&Markt (ACM) stelt jaarlijks de maximumprijzen vast per gigajoule en voor de vaste kosten. Deze maximumprijzen zijn gebaseerd op wat een consument die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt

Uw beheerder bepaalt welke tarieven worden gehanteerd voor de afrekening in uw wooncomplex. De tarieven die uw beheerder hanteert kunnen dus niet hoger zijn dan de maximumtarieven die de ACM heeft vastgesteld. De hoogte van uw energieafrekening hangt af van uw individuele verbruik.

Hoe wordt het totale gigajouleverbruik van het complex bepaald?

Voor de afrekening is het totaal aantal verbruikte gigajoules van het complex bepalend. Van belang is dus dat dit gigajoule verbruik gemeten wordt met een gigajoulemeter. Zo kan exact bepaald worden hoeveel warmte er in het complex is verbruikt. In de nieuwe versie van de Warmtewet zal gigajoulemeting in het ketelhuis dan ook worden opgenomen.

Geldt de Warmtewet ook voor VvE's?

Nee. Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten dat VvE's die zijn aangesloten op een gasgestookte cv-installatie vooralsnog buiten de eisen van de Warmtewet vallen. Reden hiervoor is dat een VvE zelf eigenaar is van de cv-installatie en derhalve haar eigen warmteleverancier is. Hierdoor is een aantal eisen van de Warmtewet niet goed uitvoerbaar.
Wel blijft de Europese wetgeving van kracht (de EED) die warmteverbruiksmeting in collectief gestookte gebouwen met ingang van 1 januari 2015 verplicht stelt.

n.b.
VvE’s die zijn aangesloten op stadsverwarming en VvE’s waar één of meer woningcorporaties deel uitmaken van de vereniging blijven nog steeds onder de Warmtewet vallen.