Forklaring til varmeregningen

og hvordan den er utarbeidet

Varmeregningen er resultatet av de totale fyringskostnadene vektet mot de avleste verdiene i din leilighet.

Dersom du betaler et månedlig a-konto beløp sammen med husleien eller fellesutgiftene er dette beløpet trukket fra på regningen og du får enten penger igjen eller må betale en restanse. På samme måte som man får penger tilbake eller får restskatt når skatteoppgjøret er ferdig.

Ord og uttryk

Energiutgifter

Her fremkommer anleggets direkte energiutgifter i løpet av fyringssesongen (olje, strøm eller fjernvarme som er kjøpt/brukt i løpet av fyringssesongen). Opplysninger om de direkte energiutgiftene er innhentet hos anleggets forretningsfører.

Faste utgifter

Faste utgifter omfatter kostnader til drift og vedlikehold av fyringsanlegget. Det vil si kostnader som er uavhengig av den enkeltes forbruk, samt forretningsførsel knyttet til varmeregnskapet.

Anleggets totale fyringsomkostninger

Dette er summen av energiutgifter og faste utgifter.

Fordeling av utgiftene

Energiutgifter fratrukket kjele/rørtap fordeles blant leilighetene/seksjonene etter avlest (evt. stipulert/beregnet*) forbruk av varme/varmt vann, herav Deler varme - Deler varmt vann.

Faste utgifter og kjele-/rørtap fordeles blant leilighetene/seksjonene som Deler faste utgifter + kjele/rørtap etter en fast fordelingsnøkkel uavhengig av den enkeltes forbruk. Som fast fordelingsnøkkel benyttes vanlivis eiebrøk, boareal eller radiatorandel.

Pris per del fremkommer ved å dividere totalsummen for den enkelte utgiftspost med totalsummen av respektive antall deler. Fordi både utgiftene og totalt antall forbrukte deler varierer fra år til år vil prisen per del variere tilsvarende.

*stipulering og beregning av forbruk gjøres etter bestemte prosedyrer f.eks. hvis målerne ikke har vært tilgjengelige for ordinær avlesning. Hvis forbruket er stipulert er dette markert på varmeregningen med "S" etter periodeangivelsen. (Eks. Total 01.07.06 - 30.06.07 S).

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller salg@ista.no