Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy stosowana w podzielnikach radiowa transmisja danych jest całkowicie bezpieczna?

Tak. Wszystkie urządzenia ista Polska Sp. z o.o. zintegrowane w systemie radiowym mają dopuszczenia zgodne z Dyrektywą EU 89/336/EWG z 03.05.1989 r. oraz zmianami 93/68/EWG z 22.07.1993 r. Każde nasze urządzenie posiada znak CE, co oznacza, że zostało przebadane na oddziaływanie elektromagnetyczne zgodnie z obowiązującymi normami.

W przypadku stosowanego w podzielnikach firmy ista Polska Sp. z o.o. radiowego systemu odczytów Symphonic 3, natężenie pola elektromagnetycznego jak również wielkość indukcji posiada wartości 100 krotnie mniejsze od wymaganych przez obowiązujące przepisy. W porównaniu z innymi powszechnie używanymi systemami komunikacji opartymi na technice radiowej, promieniowanie elektromagnetyczne systemu symphonic 3 należy zakwalifikować jako niezwykle niskie (kilkaset razy mniejsze niż w przypadku telefonów komórkowych).

Zgodnie z orzeczeniem komisji badającej oddziaływanie promieniowania na organizm człowieka począwszy od wartości mocy nadajnika 500 mW musi być zachowana określona minimalna wartość odległości anteny od głowy. Z uwagi na fakt, iż wielkość mocy nadajnika w systemie Symphonic 3 jest mniejsza niż 10 mW i leży znacząco poniżej zalecanych wielkości zakresu użytkowania, toteż nie musi być zachowany żaden minimalny odstęp.

2. W jaki sposób dokonuje się odczytów wskazań podzielników kosztów ciepła?

W chwili obecnej są już dostępne urządzenia najnowszej technologii, posiadające możliwość radiowej transmisji danych. Dzięki czemu użytkownicy nie muszą pamiętać o udostępnieniu w wyznaczonym terminie swoich mieszkań pracownikom operatora rozliczeń i wszystkich związanych z tym niedogodnościach (np. narzucona nieodpowiednia godzina odczytu, kolidująca z codziennymi obowiązkami domowników).

Odczyt danych odbywa się w sposób zdalny, bez ingerencji z zewnątrz i konieczności wejścia do każdego z mieszkań.

Jednocześnie mieszkańcy zachowują pełną kontrolę i dostęp do zarejestrowanych przez podzielniki wartości zużycia. W każdej chwili można je wywołać i sprawdzić na wyświetlaczu urządzenia, a następnie zweryfikować z danymi ujętymi na indywidualnym rozliczeniu mieszkania.

3. Czym się różni podzielnik od licznika ciepła (ciepłomierza)?

Ciepłomierz to przyrząd służący do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej, którego wskazanie jest wyrażone jednostkami miary w układzie SI (zwykle gigadżulami GJ) i stanowi podstawę do rozliczania się między dostawcą, a odbiorcą tej energii.

W przypadku budynków wyposażonych w pionowy układ instalacji centralnego ogrzewania (do których zaliczają się niemal wszystkie wzniesione do początku lat 90-tych ubiegłego wieku), uwarunkowania techniczne pozwalają na zamontowanie zazwyczaj tylko jednego (głównego) ciepłomierza, mierzącego zużycie energii dostarczanej do całego budynku, który jednocześnie staje się odbiorcą końcowym dla dostawcy.

Podzielniki należą do urządzeń wskaźnikowych, rejestrujących przebieg temperatury powierzchni grzejnika w czasie. Są stosowane do celów rozliczeniowych i umożliwiają podział ciepła dostarczonego do budynku, między poszczególne mieszkania. Dokładniej, pozwalają ustalić udział ciepła oddanego przez poszczególne grzejniki, w całkowitej ilości ciepła zmierzonej przez główny licznik, zamontowany na wejściu instalacji do budynku.

4. Czy stosowanie podzielników jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie rozliczania kosztów zakupu ciepła do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, jest Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi nowelizacjami (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662.). Dokładnie, artykuł 45a ustęp 8 stanowi, że koszty te mogą być rozliczane za pomocą metod wykorzystujących wskazania ciepłomierzy lub wskazania urządzeń wskaźnikowych (tj. podzielników), bądź też na podstawie powierzchni lub kubatury lokali.

W kolejnym fragmencie wspomniana Ustawa mówi, iż właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła, tak aby „(…) stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie (…)”.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z wykładnią Ministerstwa Gospodarki i Pracy (sformułowanej w piśmie z dnia 22.09.2005r r. do Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii Zgodnie z Jej Zużyciem), metoda opierająca się wyłącznie na kryterium powierzchni mieszkań, która z oczywistych względów nie spełnia określonych w ust. 9 w/w Ustawy warunków, powinna być stosowana jedynie w ostateczności, tzn. gdy nie ma możliwości, na przykład z przyczyn technicznych, zainstalowania w budynku ciepłomierzy lub podzielników.

5. Czy i w jaki sposób, uwzględniane są różnice w wielkości oraz konstrukcji poszczególnych grzejników?

Podczas montażu podzielników pracownicy serwisu technicznego dokładnie inwentaryzują wszystkie opomiarowywane grzejniki w budynku. Z uwagi na fakt, że wysokość wskazania podzielnika wynika z pomiaru temperatury grzejnika w czasie, aby określić ilość oddanego ciepła konieczne jest jeszcze uwzględnienie jego parametrów.

Na podstawie wyników dokonanej inwentaryzacji, zgodnie z zaleceniami obowiązujących polskich norm, dla każdego grzejnika określa się tzw. współczynnik przeliczeniowy (UF), przez który będzie przemnażany późnej odczyt podzielnika. Współczynnik UF uwzględnia zarówno wielkość grzejnika (wysokość, długość, ilość członów itd.), jak również jego typ i konstrukcję (żeliwny, stalowy, aluminiowy itd.).

Po przemnożeniu wskazania podzielnika przez współczynnik oceny grzejnika (UF) oraz przez wyrównawczy współczynnik zużycia ciepła (LAF), uwzględniający różnice w usytuowaniu poszczególnych mieszkań w bryle budynku, otrzymujemy tzw. obliczeniowe jednostki zużycia ciepła. Wszystkie opisane działania są prezentowane na indywidualnym rozliczeniu użytkownika.

6. Czy na wartość odczytu podzielnika, mogą mieć wpływ inne urządzenia wytwarzające ciepło i znajdujące się w pobliżu grzejnika (lodówka, kuchenka itp.)?

Nie. Warunki jakie muszą zostać spełnione, by podzielnik zaczął rejestrować zużycie ciepła przez grzejnik, skutecznie eliminują wpływ jakichkolwiek innych urządzeń domowych. Co bardzo istotne, użytkownik w bardzo łatwy i prosty sposób samodzielnie może to sprawdzić.

W tym celu wystarczy zaobserwować na wyświetlaczu urządzenia, czy po zakończeniu sezonu grzewczego, kiedy to z całą pewnością grzejniki nie oddają już żadnego ciepła, natomiast inne urządzenia RTV lub AGD normalnie pracują (lodówka, kuchenka, piekarnik, komputer itd.), wskazania podzielników rejestrują jakiekolwiek nowe jednostki. Wartość odczytu podzielnika w okresie między zakończeniem jednego sezonu grzewczego a rozpoczęciem kolejnego, powinna pozostać identyczna.

7. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby podzielnik zarejestrował zużycie ciepła przez opomiarowany grzejnik?

Wysokość wskazania podzielnika zależy od temperatury powierzchni grzejnika. Im jest ona wyższa, a także im dłużej się utrzymuje, tym większy odczyt.

Proces naliczania jednostek rozpoczyna się dokładnie z chwilą, gdy zostaną jednocześnie spełnione dwa warunki: a) temperatura powierzchni grzejnika przekroczy poziom 23 stopni Celsjusza oraz b) temperatura powierzchni grzejnika jest przynajmniej o 4,5 stopni Kelvina wyższa od temperatury otoczenia.

Powyższe wymagania są ujęte w specyfikacji technicznej podzielników doprimo®3 radio net. Jednocześnie zapewniają one niezwykle precyzyjny i rzetelny proces rejestrowania zużycia ciepła, oddawanego przez grzejniki.

8. Na jakie oszczędności można liczyć po zamontowaniu podzielników?

Kwoty, jakie może zaoszczędzić konkretny użytkownik, zależą oczywiście od indywidualnego zużycia ciepła. Niemniej już sam fakt, iż mogą Państwo płacić wyłącznie za siebie, nie oglądając się i nie partycypując w kosztach sąsiadów, zwłaszcza tych najbardziej beztrosko gospodarujących ciepłem, może oznaczać znaczne obniżenie rachunków.

Warto przy tym także nadmienić, że stosowanie indywidualnego pomiaru i możliwość decydowania o swoich opłatach, stanowi dla użytkowników najlepszą i najskuteczniejsza motywację do ich redukowania. Na przykładzie rozliczanych przez nas mieszkań (ponad milion w Polsce!) możemy podać, że średni koszt ogrzania 1m2 w budynku nieopomiarowanym, jest często nawet o 30% jest wyższy, niż w budynkach z podzielnikami.

W przypadku mieszkania liczącego około 50m2 powierzchni, potencjalne korzyści mogą sięgać aż do kilkuset złotych rocznie. Porównując opłaty za ciepło, warto w szczególności zwrócić uwagę na koszt ogrzewania mieszkania w przeliczeniu na 1m2, a także na wysokość wpłacanych co miesiąc zaliczek na poczet centralnego ogrzewania. Okazuje się bowiem, że w przypadku mieszkań posiadających podzielniki, są one zwykle zdecydowanie niższe.

9. Jakie warunki musi spełniać budynek, aby mogły zostać nim zamontowane podzielniki?

W myśl obowiązujących w tym zakresie polskich przepisów, podstawowym i zarazem niezbędnym wymogiem jest to, aby instalacja centralnego ogrzewania budynku umożliwiała użytkownikom regulację dopływu ciepła do indywidualnych grzejników w mieszkaniach.

Podzielniki mogą więc zostać zamontowane, jeśli przy grzejnikach znajdują się głowice (zawory) termostatyczne, umożliwiające zamknięcie dopływu strumienia grzewczego, dzięki czemu mają Państwo bezpośredni wpływ na ilość zużywanego ciepła w swoim mieszkaniu.

10. Na jakiej zasadzie działają podzielniki?

Podzielniki kosztów ogrzewania posiadają dwa wbudowane elektroniczne czujniki, przy pomocy których precyzyjnie mierzą zarówno temperaturę powierzchni grzejnika, jak również temperaturę pomieszczenia.

Wskazywana na wyświetlaczu urządzenia wielkość zużycia ciepła jest tym większa, im wyższa jest rejestrowana temperatura grzejnika oraz im dłuższy jest czas jej oddziaływania na podzielnik. Na podstawie uzyskanych wskazań można więc dokładnie określić i zróżnicować, udział wszystkich grzejników w całkowitej ilości ciepła dostarczonej do budynku.

11. Dlaczego warto zamontować podzielniki?

Zastosowanie podzielników stwarza możliwość indywidualnego ustalania opłat za faktycznie wykorzystane ciepło w poszczególnych mieszkaniach. Dzięki nim każdy z użytkowników, uzyskuje realny wpływ na wysokość swoich rachunków.

W przypadku budynków posiadających tzw. pionową instalację centralnego ogrzewania, podzielniki stanowią jedyne dostępne dzisiaj rozwiązanie, umożliwiające osiągnięcie wspomnianych korzyści.