Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy dane o swoim zużyciu, a także indywidualne rozliczenia będę mógł sprawdzać na bieżąco poprzez Internet?

Tak, w najbliższym czasie zostanie oddany do dyspozycji wszystkich naszych Klientów internetowy portal informacyjny dla mieszkańców. Każdy z użytkowników za jego pomocą będzie miał dostęp do wielu bardzo przydatnych informacji, między innymi:

  • odczytów zużycia ciepła zarejestrowanych na koniec każdego miesiąca,
  • porównania wielkości swojego zużycia z danymi historycznymi z kilku poprzednich lat (np. porównanie zużycia zarejestrowanego na koniec dowolnego miesiąca w roku bieżącym i w latach ubiegłych),
  • porównania zużycia ciepła ze swojego mieszkania ze średnią w budynku (w przeliczeniu na 1m2 powierzchni mieszkania),
  • wszystkich indywidualnych rozliczeń.
2. W jaki sposób po zamontowaniu podzielników, rozlicza się koszty stałe oraz koszty wspólne?

Szczegółowe zasady rozliczania między mieszkania kosztów stałych oraz kosztów wspólnych, określa odpowiedni wewnętrzny regulamin, uchwalany przez Zarządcę budynku (Spółdzielnię Mieszkaniową, Wspólnotę Mieszkaniową). Z uwagi na fakt, że naliczane przez dostawcę ciepła koszty stałe (jak np. opłata za moc zamówioną, abonament), nie mają bezpośredniego związku z ilością dostarczonej do budynku energii, są one dzielone między wszystkie mieszkania solidarnie według kryterium powierzchniowego.

W podobny sposób rozlicza się koszty ciepła wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń wspólnego użytku (klatki schodowe, piwnice, suszarnie itp.), a także ciepła oddawanego przez te elementy instalacji grzewczej budynku, na których z przyczyn technicznych nie jest możliwy montaż podzielników (wszystkie piony i poziomy grzewcze, tzw. „flaszki”, „gałązki”).

3. W jaki sposób za pomocą podzielników, wylicza się koszty zużycia c.o. konkretnego mieszkania?

Na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę (elektrociepłownię), są określane koszty zużycia energii c.o. budynku w danym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie, w oparciu o wyniki odczytów wskazań podzielników z wszystkich mieszkań, oblicza się sumę obliczeniowych jednostek zużycia.

Dzieląc koszty zużycia c.o. budynku przez uzyskaną w nim łączną liczbę obliczeniowych jednostek zużycia, otrzymujemy kwotę jednostkową PLN przypadającą na każdą jednostkę.

Użytkownik ponosi koszty zużycia c.o., dokładnie odpowiadające liczbie obliczeniowych jednostek zużycia zarejestrowanych w jego mieszkaniu i przemnożonych przez kwotę jednostkową.

4. Moje mieszkanie jest niekorzystnie usytuowane w budynku (parter), czy jest to uwzględniane w rozliczeniach?

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy „Prawo Energetyczne”, w indywidualnych rozliczeniach kosztów zużycia c.o. są stosowane tzw. wyrównawcze współczynniki zużycia ciepła (LAF).

Mają one na celu skompensowanie większego zapotrzebowania na ciepło tych mieszkań, które posiadają mniej korzystne położenie w bryle budynku, np. lokali narożnych, parterowych czy na ostatnim piętrze. Wskazania podzielników zarejestrowane w takich mieszkaniach, przelicza się przez odpowiednio niższe od 1,0 wartości współczynników LAF, a uzyskana w ten sposób redukcja wyników pomiaru zużycia ciepła, może wynosić nawet do kilkudziesięciu procent.

5. Jak wygląda rozliczenie kosztów c.o. po zamontowaniu podzielników?

Najistotniejsza zmiana dotyczy rozliczania kosztów zmiennych zakupu ciepła do budynku. Po zamontowaniu podzielników nie są już one dzielone jak wcześniej, tj. na podstawie powierzchni mieszkań, ale odpowiednio do zarejestrowanych w nich wskazań zużycia ciepła.

Dzięki temu, że wysokość tych wskazań wynika ze zmierzonej temperatury opomiarowanych grzejników, mieszkańcy mają na nie bezpośredni wpływ i tym samym, mogą realnie decydować o wielkości ponoszonych przez siebie kosztów. Natomiast tylko opłaty stałe oraz koszty wspólne c.o. budynku (związane np. z ogrzewaniem klatek schodowych, ilością ciepła oddawanego przez piony), będą nadal podlegać rozliczeniu według kryterium powierzchniowego.

6. Co tracę, będąc rozliczanym według powierzchni mieszkania?

Podczas rozliczania kosztów ogrzewania budynku między mieszkania wyłącznie w oparciu  o kryterium powierzchniowe, użytkownicy nie mają praktycznie żadnego wpływu na końcową wielkość swojego rachunku. Ewentualne oszczędności w zużyciu ciepła, nie powodują automatycznego obniżenia ponoszonych przez dane mieszkanie opłat. Ponieważ nie ma indywidualnego pomiaru, nie można określić, o ile dokładnie powinny zmniejszyć się koszty c.o.  I odwrotnie, wszelkie straty ciepła czy też zwiększone koszty, wynikające z niegospodarnych i nieracjonalnych zachowań niektórych użytkowników, nie obciążają ich, tylko wszystkich mieszkańców budynku.

Podsumowując, zarówno potencjalne oszczędności, jak i wszelkie nieuzasadnione wysokie zużycia ciepła nie są przypisywane do konkretnych użytkowników, tylko dzielone między wszystkie mieszkania w budynku. Z tego powodu każdy z mieszkańców musi ponosić koszty generowane przez tych użytkowników, którzy zużywają ciepła zdecydowanie więcej od innych – nie mogąc w pełni korzystać z zaoszczędzonych przez siebie środków. Własnie do tego odnosi się nasze hasło: „Nie płacę za sąsiada!”.

7. W moim mieszkaniu nie ma obecnie podzielników, jak w takim razie wyliczane są koszty za centralne ogrzewanie?

Brak urządzeń służących do indywidualnego pomiaru zużycia ciepła oznacza, że ponoszone przez użytkowników opłaty za centralne ogrzewanie, nie mają bezpośredniego związku z ilością faktycznie wykorzystanych przez nich zasobów.

W tej sytuacji znane są tylko i wyłącznie koszty ogrzewania całego budynku, które zwykle rozdziela się między mieszkania proporcjonalnie do ich powierzchni. Zatem wszyscy użytkownicy w przeliczeniu na 1m2 powierzchni swojego mieszkania, płacą dokładnie tyle samo, bez względu na to, ile tak naprawdę zużyli ciepła.