Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Boende

Hur fungerar värmemätarna på mina radiatorer?

Det är rimligt att anta att siffrorna på radiatorns vattenmätare endast skall avläsas och därefter mul-tipliceras med ett enhetspris enhet för att få pris på årets värme. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt.?

Priset du i slutändan kommer att betala för värme beräknas utifrån ett antal faktorer. Först och främst betalar du för den mängd värme som du använder, men i din slutliga värmeräkning ingår också en kostnad för fasta avgifter. Dessutom tar man hänsyn till var i fastigheten din lägenhet lig-ger samt radiatorytan. Detta avgör hur mycket du i slutändan får betala.

Principen för fördelningsmätare
Värmemätaren på dina radiatorer är "fördelningsmätare", dvs. de registrerar värme i varje lägenhet. Förbrukningen adderas till byggnadens totala konsumtion, varefter din del beräknas.

Exempel
Det finns 10 lägenheter i fastigheten du bor i. Förra året förbrukade de boende totalt 1000 enheter. Du förbrukade själv 75 enheter på dina mätare, vilket motsvarar 7,5% av fastighetens totala förbrukning.

I år, har de bosatta förbrukat mindre, till exempel 750 enheter. Din egen förbrukning ligger oföränd-rad och är återigen på 75 enheter. Man skulle därför kunna tro att du kommer ligga på samma kostnad som förra året, om man bortser från prisförändringar på fjärrvärme. Men då mätsystemet i byggnaden fungerar efter distributionsprincipen, måste du betala din procentuella andel av den to-tala förbrukningen. Då den total förbrukningen är lägre än förra året, men din del av räkningen högre, blir din räkning också högre. I detta exempel 10%.

FAST UTGIFT
Utöver den rörliga delen av uppvärmningskostnaderna, som kan avläsas på mätaren, måste du också betala en fast avgift för värmen. Du känner till principen från till exempelvis din telefonräk-ning, där du betalar både en fast abonnemangsavgift och en rörlig del baserad på förbrukning. I detta fall täcker avgiften för de fasta kostnaderna till exempel vattenförlust och förbrukning i offent-liga lokaler etc. Den fasta avgiften varierar från fastighet till fastighet, men är vanligen mellan 10-30% av de totala kostnaderna för uppvärmning. Den fasta avgiften fördelas normalt mellan lägen-heterna efter antal m2  per bostad. Dessutom kommer det att finnas en avgift för uppvärmning av varmvatten i kranarna. Denna motsvarar vanligtvis mellan 10-20% av den totala notan. De fasta avgifterna utgör totalt vanligtvis mellan 40-50% av den totala notan.

Så långt så bra, nu blir det lite krångligare

Utsatt läge
Om du bor i en gavellägenhet, kommer din lägenhet utsättas för större köldexponering än lägen-heter som ligger i mitten av fastigheten. Dessa kalla ställen kan vi kompensera dig för, genom att ange en reduktionsfaktor i mätarna. Hur stor reduktion du får beror på den exakta platsen för lägenheten i fastigheten.

Radiatorernas storlek
Radiatorernas storlek tar vi hänsyn till redan under installationen av mätare, olika radiatortyper av-ger inte samma mängd värme. Då man betalar för den mängd värme som en radiator avger, är det viktigt att känna till effekten av varje, enskild radiator. På vissa typer av värmemätare kommer ra-diatorns effektivitet omvandlas till en faktor som vi kodar in i mätaren. På så sätt betalar du rätt mängd i förhållande till mängden värme du faktiskt får.

Som ni ser, det finns många faktorer som bidrar till att avgöra hur mycket din faktura blir per år - och vi har inte ens tagit hänsyn till eventuella prishöjningar från din värmeleverantör.

Vi hoppas att ovanstående gjort dig lite mer informerad om dina mätare och din värmefaktura. 

Hur avläser jag min energiförbrukning?

Vi får ibland frågor om hur man läser av värmeräkenskaperna. Därför har vi skapat en guide som förklarar de olika delarna av finansiella rapporter.

Se guiden här

Hur tolkar jag min vatten-faktura?

I din faktura på vatten, kan du se hur många kubikmeter vatten du har använt allt som allt, samt avgiften. Fakturan visar både din förbrukning av kallvatten och din förbrukning av kallvatten som värms (för varmvatten).

Även om du endast betalar för den mängd vatten du använt, betalar du även för uppvärmning, den energi som används för att värma upp det kalla vattnet.

Om du har frågor gällande de olika posterna i varmvatten-fakturan, klicka på guiden nedan och se förklaringar till varje post.

När får jag min fakturan för min energiförbrukning?

Beroende på vilken avtalsform du har valt att teckna, kan periodiseringen av avläsningen variera. Den vanligaste formen är att vi levererar en energiavläsning  per kvartal och då gör en ekonomisk avstämning mot förbrukningen. Vi gör också en en årsavstämning per den siste varje år. Du som har tecknat ista online kan följa din förbrukning varje vecka.

Vad kostar värmen i år?

Priset för uppvärmning varierar från år till år. Därför räknas enhetspriset ut när fakturan är klar. Priset kommer att framgå på din faktura för värmen.

Varför skiljer sig förbrukningen på min mätare från min rapport?

Det kan finnas flera orsaker till att förbrukningen som registrerades vid den årliga avläsningen är annorlunda än vad som anges i fakturan. De vanligaste orsakerna är:

  • Om du har fått ett element eller mätare ersatt under året, bör förbrukningen av den gamla mä-taren också ingå i den årliga uttalande.
  • Om det i samband med den årliga avläsningen har funnits att en mätare som varit defekt kommer den årliga förbrukningen av värmaren ha inräknats. Förbrukningen hos denna radiator beräknas utifrån radiatorns placering och tidigare års förbrukning, samt från årets graddagar.
  • Om du är inflyttad under verksamhetsåret, kommer detta att korrigeras i den årliga rapporten för flyttavläsning.
Vad är graddagar?

Graddagar utgör ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år avvikit mot normal tempe-ratur för en specifik ort eller region. Graddagar berättar något om den sannolika förbrukningen av energi för uppvärmning av våra hus baserat på klimatet. Graddagar beräknas från den dagliga, genomsnittliga utomhustemperaturen och används som officiell mätfaktor för att beräkna förbruk-ningen  när man inte har kunnat göra en direkt mätning. Du kan läsa mer om graddagar på SMHI hemsida -  klicka här.

Varför får jag inte en faktura på min värme när jag flyttar?

Det är inte möjligt att beräkna kostnaderna för uppvärmning i mitten av en redovisningsperiod. Först när året är slut, blir priset per enhet för värme känt. Som avflyttad måste du därför invänta årsbok-slutet.

Varför räknas även rum? Det finns ju inte varmvatten i varje rum?

Om det inte finns några mätare på varmvattenkranar, måste kostnaden fördelas dividerat med antalet och typen av varmvattenkranar och antalet rum i bostaden.

ista beräknar andel enligt följande:

1 andel per rum
1 andel per handfat
2 andelar per dusch
3 andelar per köksblandare
3 andelar per badkar
3 andelar per kran

Varför ska jag betala fasta kostnader när det finns mätare på varmvatten?

Energi används för att värma det vatten som cirkulerar i rören. Kostnaden fördelas mellan använ-darna. Grundavgiften baseras på antalet och typ av varmvattenkranar i hemmet med följande för-delning:

1 andel per handfat
2 andelar per dusch
3 a delar per köksblandare
3 andelar per badkar
3 andelar per kran

Var kan jag se vad jag får i reduktion på grund av utsatta lägen?

Om det i värmeberäkningen ska tas hänsyn till någon reduktion är det sätt på vilket reduktionen inkluderas beroende på vilken typskala som värmeförbrukning registreras efter. Det kan vara an-tingen registrering genom enhetsskala eller produktskala.

Vid en mätare med enhetsskala räknas reduktionen in vid utarbetandet av värmefakturan. Man korrigerar avläst mätarfördelning med en mätfaktor som är proportionell mot den minskning som skall göras.

När en mätare med produktskala använts räknas eventuella reduktioner med antalet delningar som avläses på mätaren. På avdunstningsmätare tar man hänsyn till detta genom att tilldela mätaren en skala där avståndet mellan raderna indikerar att förbrukningen är större än annars. Elektroniska mätare kommer att programmeras för att räkna delningarna med ett intervall som är anpassat till den minskning som skall göras.

Mätarna har oavsett typ av skala ingen indikation på om eller hur mycket den avlästa datan kom-mer att korrigeras eller att om det inräknas som reduktion. För mer detaljerad information om de reduktioner som ingår i din faktura på värme kan du kontakta oss på info@ista.se.

Uttrycks den avlästa förbrukningen i kronor?

Nej, mätarna visar hur mycket som förbrukas och inte i kronor/öresbelopp. Utifrån mängden av förbrukning beräknas priset. Priset beror på värmesystemets driftförhållanden och prisnivåer på energi samt priset per delning och kan variera från år till år.

Varför skall man räkna mätarna när termostaterna står på samma?

Även termostatventiler är identiska, kan radiatorer, beroende på deras storlek och läge, leverera olika mängder värme. Till exempel,  en radiator, som måste värma ett stort utrymme använder mer energi, och ger därmed fler värmdelningar  än en motsvarande radiator som ligger i ett mindre utrymme.

Hur reagerar radiatorerna om de täcks över?

När en radiator och / eller mätaren är "inlåst" - till exempel bakom en soffa - eller är täckt med tvätt, registrerar mätaren det som en extra förbrukning eftersom radiatorn inte kan bli av med värme. Det innebär ökade kostnader för uppvärmningen.

Hur anmäler jag flytt?

Du måste registrera förändringen till fastighetens administratören (i vissa fall vaktmästare), som vidarebefordrar informationen till oss.

Varför krävs en flyttavgift?

Vanligtvis avläses mätaren en gång per år. Om det skall göras ytterligare avläsningar och fördelningar kostar det därför en avgift. ***

Administratörer

Vad är uppsägningstiden för redovisningstjänster?

Om inget annat avtalats, löper avtalet om faktureringstjänster eller tilläggstjänster i minst 2 räkenskapsperioder och tills den / de avslutas skriftligen.

En redovisningtjänst går ej att säga upp inom den aktuella redovisningsperioden. Uppsägning av nästa års räkenskaper måste inkomma till ista Sverige AB senast 3 månader innan nästa budgetperiod startar.