Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Hur fungerar värmemätarna på mina radiatorer?

Det är rimligt att anta att siffrorna på radiatorns vattenmätare endast skall avläsas och därefter mul-tipliceras med ett enhetspris enhet för att få pris på årets värme. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt.?

Priset du i slutändan kommer att betala för värme beräknas utifrån ett antal faktorer. Först och främst betalar du för den mängd värme som du använder, men i din slutliga värmeräkning ingår också en kostnad för fasta avgifter. Dessutom tar man hänsyn till var i fastigheten din lägenhet lig-ger samt radiatorytan. Detta avgör hur mycket du i slutändan får betala.

Principen för fördelningsmätare
Värmemätaren på dina radiatorer är "fördelningsmätare", dvs. de registrerar värme i varje lägenhet. Förbrukningen adderas till byggnadens totala konsumtion, varefter din del beräknas.

Exempel
Det finns 10 lägenheter i fastigheten du bor i. Förra året förbrukade de boende totalt 1000 enheter. Du förbrukade själv 75 enheter på dina mätare, vilket motsvarar 7,5% av fastighetens totala förbrukning.

I år, har de bosatta förbrukat mindre, till exempel 750 enheter. Din egen förbrukning ligger oföränd-rad och är återigen på 75 enheter. Man skulle därför kunna tro att du kommer ligga på samma kostnad som förra året, om man bortser från prisförändringar på fjärrvärme. Men då mätsystemet i byggnaden fungerar efter distributionsprincipen, måste du betala din procentuella andel av den to-tala förbrukningen. Då den total förbrukningen är lägre än förra året, men din del av räkningen högre, blir din räkning också högre. I detta exempel 10%.

FAST UTGIFT
Utöver den rörliga delen av uppvärmningskostnaderna, som kan avläsas på mätaren, måste du också betala en fast avgift för värmen. Du känner till principen från till exempelvis din telefonräk-ning, där du betalar både en fast abonnemangsavgift och en rörlig del baserad på förbrukning. I detta fall täcker avgiften för de fasta kostnaderna till exempel vattenförlust och förbrukning i offent-liga lokaler etc. Den fasta avgiften varierar från fastighet till fastighet, men är vanligen mellan 10-30% av de totala kostnaderna för uppvärmning. Den fasta avgiften fördelas normalt mellan lägen-heterna efter antal m2  per bostad. Dessutom kommer det att finnas en avgift för uppvärmning av varmvatten i kranarna. Denna motsvarar vanligtvis mellan 10-20% av den totala notan. De fasta avgifterna utgör totalt vanligtvis mellan 40-50% av den totala notan.

Så långt så bra, nu blir det lite krångligare

Utsatt läge
Om du bor i en gavellägenhet, kommer din lägenhet utsättas för större köldexponering än lägen-heter som ligger i mitten av fastigheten. Dessa kalla ställen kan vi kompensera dig för, genom att ange en reduktionsfaktor i mätarna. Hur stor reduktion du får beror på den exakta platsen för lägenheten i fastigheten.

Radiatorernas storlek
Radiatorernas storlek tar vi hänsyn till redan under installationen av mätare, olika radiatortyper av-ger inte samma mängd värme. Då man betalar för den mängd värme som en radiator avger, är det viktigt att känna till effekten av varje, enskild radiator. På vissa typer av värmemätare kommer ra-diatorns effektivitet omvandlas till en faktor som vi kodar in i mätaren. På så sätt betalar du rätt mängd i förhållande till mängden värme du faktiskt får.

Som ni ser, det finns många faktorer som bidrar till att avgöra hur mycket din faktura blir per år - och vi har inte ens tagit hänsyn till eventuella prishöjningar från din värmeleverantör.

Vi hoppas att ovanstående gjort dig lite mer informerad om dina mätare och din värmefaktura. 

Tillbaka