Ta ansvar

Endast människor som är medvetna om sitt ansvar kan ta det.

Vi på ista är övertygade om det. Därför delar vi med oss av vår kunskap för att främja medvetenhet i samhället om ansvarsfullt användande av energi. Av den anledningen sprider vi kunskap om energi effektivitet och resurssparande till så många människor som möjligt.

Effektivitet genom transparens

Med våra databaserade produkter och tjänster är boende och fastighetsägare välinformerade om sin egen energiförbrukning, sparar energi och bidrar till klimatskyddet. Bara i Tyskland sparas 3.7 miljoner ton CO2 varje år tack vare årliga avräkningar från ista för uppvärmningskostnader. Vi förväntar oss ytterligare besparingar på 1.5 miljoner ton CO2 genom månatliga redovisningar. Månatliga redovisningar av förbrukningen leder till 10 % energi besparing som det treåriga pilotprojektet ’Spara pengar med smart uppvärmning’ från Tyska Energimyndigheten (DENA) visat.

Med oss sparar lägenhetsboende energi, kostnader och koldioxidutsläpp.

Vår kärnprodukt, databaserad värmekostnadsfördelning, hjälper boende i lägenheter att spara i genomsnitt 20 % av sin upp årliga värmeförbrukning och kostnad. Varje år undviks utsläpp på 3.7 miljoner ton CO2 bara i Tyskland.

Våra handlingar och målsättningar

Vi hjälper människor att bidra till klimatskyddet.

Denna vägledande princip summerar vårt sociala hållbarhetsarbete, CSR strategi (Corporate Social Responsibility). Företaget ista är inte bara själva dedikerade till ekologiskt och socialt ansvar utan vill också stärka andra i sådant agerande. För att främja hållbarhet på ett målinriktat vis är vi aktiva inom fem områden:

Vi hjälper människor att bidra till klimatskyddet.
Miljö Miljöskydd och energieffektivitet
Marknader Innovativa tjänster och produkter
Anställd Kultur och arbetsvärld
Partners Samarbete och åsiktsutbyte
Samhälle Medvetenhet och utbildning

Hållbarhet börjar med oss. Vi främjar miljö och klimatskydd inom alla områden av företaget – till exempel genom resurssparande åtgärder.

Våra mål:

  • Genom resursbesparing inom alla delar av företaget ska vi vara klimatneutrala år 2050.
  • Vi vill reducera vår årliga energiförbrukning i Tyskland med 6.5% från 2016 till slutet av 2020. För ista gruppen strävar vi mot att uppnå kontinuerlig förbättring i energieffektivitet med ett årligt genomsnitt av 1.3%.

 

Innovation skapar framsteg – våra produkter och tjänster gör energiförbrukningen transparent och hjälper användarna uppträda mer klimatmedvetet. Så att fastighetsägare och boende kan reducera sitt ekologiska fotavtryck och spara kostnader.

Våra mål:

  • Vi ska hjälpa våra kunder och användare att reducera sina CO2 utsläpp med 10 % till 2030 (basår 2010).
  • 2027 kommer vi förse alla fastigheter i Europa med fjärravlästa enheter. Vi har redan installerat 25 miljoner fjärravlästa enheter i våra kunders fastigheter globalt och varje månad adderas nästan 400 000 till.

Våra anställda hjälper människor att leva på ett energieffektivt sätt – som arbetsgivare skapar vi en företagskultur som stöttar dem i att uppnå detta.

Våra mål:

  • Engagemang: Vi vill ytterligare förbättra de generella villkoren för de anställdas engagemang och på så vis behålla den mycket höga engagemangspoängen 80 under perioden fram till 2030.
  • Mångfald är en nyckelfråga för oss: ista garanterar att anställda kan prestera sina roller i en diskrimineringsfri miljö. Ista Tyskland GmbH har frivilligt förpliktat sig att fylla minst 22 % av ledande positioner under styrelsen med kvinnor senast 2022.

Vi tacklar hållbarhet tillsammans – vi jobbar i nära samarbete med våra ista service partners och leverantörer för att fortsatt förbättra vårt serviceerbjudande och driva hållbarheten framåt.

Våra mål:

  • Från 2050 kommer vi arbeta uteslutande med hållbara och klimatneutrala leverantörer.

Bara människor som är medvetna om sitt ansvar kan ta det – ista delar med sig av kunskap för att främja klimatskydd och energimedvetenhet i samhället.

Våra mål:

  • Vi ska skapa möjligheter för våra anställda att investera minst 5,000 timmar om året för att främja klimatskydd i samhället.

“Bara människor som vet vad de konsumerar kan använda energi mer sparsamt och på så vis spara både cooch kostnader och därigenom ge sitt personliga bidrag till klimatskydd.”

Thomas Zinnöcker, CEO ista International

Företagsstyrning

På ista är ämnet hållbarhet ett direkt ansvar för ledningen. Vår VD är en del av Hållbarhetsrådet– tillsammans med Hållbarhetskontoret och utvalda huvudkontor behandlar de hållbarhetsfrågor dagligen.

Hållbarhetsrådet utvärderar vår hållbarhetsstrategi var tredje månad och driver aktuella frågor framåt. De utformar också målsättningar och strategier för Styrkommittén för hållbarhet. Som centralt styrande möts de en gång per år för att bestämma fokusområden inom vår hållbarhetsstyrning och utvecklar startegin ytterligare.

Styrkommittén för hållbarhet består av medlemmar ur ledningsgruppen vice vd:s från relevanta huvudkontor.

Hållbarhetsrådet ansvarar för den internationella förankringen av hållbarhetsstyrningen på ista och presenterar idéer från olika länder till Styrkommittén för hållbarhet. Den består av delegater från de nationella organisationerna, Hållbarhetsdelegater.

Vårt Hållbarhetskontor koordinerar hållbarhetsprojekt och processer internt. Det är även ansvarigt för certifiering av energiledningssystem i Tyskland och sammanställer nyckeltal till hållbarhetsrapporten.  Hållbarhetskontoret organiserar det löpande utbytet av information mellan Styrkommittén för Hållbarhet och Hållbarhetsrådet.

Våra globala hållbarhetsprinciper

En grundläggande del av istas företagskultur är att interagera med naturen, samhället, kollegor, kunder och andra berörda på ett respektfullt och försiktigt sätt. Transparens är en del av företagets DNA. Vårt samarbete med kunder, partners och andra berörda karaktäriseras av öppenhet, respekt och rättvisa.

Följande koder och strukturer ger oss en klar vägledning:

Våra resultat

Som en världsledande tjänsteleverantör för fastigheter är vi engagerade i bättre energieffektivitet i byggnader, hållbarhet och socialt ansvar. Samtidigt är transparens en del av vårt företags DNA. Med vårt totala engagemang för CSR (Cororate Social Responsibility) är det självklart rutin för oss att rapportera på ett öppet och transparent sätt.

Ni finner nyckeltal för CSR rapporten 2018 här:

Progress Report och CSR-Rapportering

Vår nionde Hållbarhetsrapport kom 2019. Här redovisar vi framsteg inom hållbarhet baserat på "Communication on Progress" som en del av ista's medlemskap i Global Compact.

Här kommer du till vår Progress Report 2018.

Sustainability Report 2017

The Sustainability Report 2017 är ista’s åttonde hållbarhetsrapport. Den visar också framgångsrapporten för FNs Global Compact. Vi redovisar för andra gången i enlighet med German Sustainability Code.

Sustainability Report 2016

The Sustainability Report 2016 är ista’s sjunde hållbarhetsrapport. Den visar också framgångsrapporten för FNs Global Compact. Vi redovisar för första gången i enlighet med German Sustainability Code.

Sustainability Report 2015

Sustainability Report 2015, informerar vi våra intressenter på företagets hemsida om framstegen inom vår strategi, våra målsättningar och implementeringen för rapportår 2015.