Allmänna villkor ista webbplats

1. Ägare

ista Sverige AB
Österögatan 1
164 40 Kista
Telefon: +46 (0) 8 – 6840 9880

(Nedan kallat "ista")

är ägare av denna hemsida. Användning av denna webbplats och dess innehåll är föremål för följande villkor:

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen

Användaren får inte missbruka data och information. Användaren får inte missbruka portalen för någon bedräglig verksamhet eller andra kriminella handlingar. Användaren förbinder sig att undanta ista och istas anställda från anspråk från tredje part (inklusive rättegångskostnader) hänförliga till en icke avtals, kränkande eller på annat sätt olaglig användning av webbplatsen och dess innehåll. ista har rätt att när som helst blockera åtkomst till webbplatsen i händelse av att användaren inte uppfyller villkoren för användning av webbplatsen.

ista förbehåller sig rätten att när som helst ändra på webbplatsen eller dess innehåll.

3. Ansvarsfriskrivning

Trots största noggrannhet i etablering, drift och uppdatering av webbplatsen och dess innehåll, tar ista inget ansvar för skador eller förluster, som direkt eller indirekt kan hänföras till:

a) felaktig information på webbplatsen (i synnerhet riktigheten, fullständigheten eller aktualitet av information, inklusive felstavningar, typografiska fel eller skrivfel)

b) uppsägning / icke-funktionaliteten på webbplatsen eller virus som sprids via hemsidan.

c) Bruk av rådgivning på istas hemsida, med hänvisning till lagen som uppdateras.
 
d) Oberättigad information införd av tredje part

e) Information som är publicerad under missbruk eller brott mot Villkoren eller tillämpliga lagar.

f) krasch eller påverkan av information på hemsidan som en följd av force majeure, inklusive krig, inre oroligheter, naturkatastrofer (oavsett vilken typ) eller arbetskonflikter.

g) innehållet eller funktionaliteten på de webbsidor som är länkade till via webbplatsen. (Ista har inte granskat eller godkänt innehållet på dessa webbplatser och ista tar därför inget ansvar för detta)

Ovanstående ansvarsfriskrivning gäller även personligt ansvar för anställda, juridiska ombud och ställföreträdande för ista.

4. Dataskydd av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar ista in och i vilket syfte:

a) ista samlar in information om namn, adress, telefonnummer och e-post som samlas in via webbplatsen i samband med beställning av nyhetsbrev eller broschyr eller i samband med en begäran om att ista skickar ett erbjudande på sina produkter. ista använder endast personuppgifter för att kontakta användaren angående det ärende som användaren tidigare har begärt.

Du kan när som helst välja att avsluta prenumeration på nyhetsbrevet längst ner i mailutskicket.

4.1 Upplysning
ista åta sig att inte skicka data till externa tredje parter, såvida det inte krävs på grund av eventuella rättsliga krav.

4.2 Säkerhetsåtgärder
Din personliga information hålls säker från obehörig åtkomst och endast betrodda medarbetare har tillgång till informationen.

4.3 Frågor och invändningar av personuppgifter
Du har rätt att när som helst få tillgång till personlig information som innehas av oss i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av personuppgifter.

Om du har några invändningar eller frågor om behandlingen eller säkerheten för din personliga information, vänligen kontakta:

ista Denmark A/S
Brydehusvej 14
2750 Ballerup
Telefon: 7732 3232
E-post: ista@ista.dk

5. Cookies

istas webbplats använder cookies för statistisk analys av tillgång besökaren. Cookies är textfiler som lagras på din dator och informationen som genereras av sådan cookie överförs till vår server. Vi använder denna information för att analysera användningen av webbplatsen i syfte att optimera webbplatsen. IP-adressen anonymiseras omedelbart efter bearbetning och lagras sedan. Informationen som genereras av sådan cookie kommer inte att lämnas ut till tredje part.
Det är möjligt att ställa in din webbläsare att blockera cookies. Detta kan du göra med cookies från oss, vi kräver inte att du accepterar våra cookies för att få använda hemsidan.

Om du inte vill acceptera cookies, vänligen avmarkera rutan här nedan.

Den här webbplatsen använder etracker teknologi (www.etracker.com) för att samla in data om besökares beteenden. Denna data är anonym och samlas för att förbättra användarupplevelsen samt i marknadsföring. All besöksdata sparas under ett anonymt användar-id och kan användas för att aggregera en användarprofil. Cookies kan komma att användas i detta syfte. Cookies är små programfiler som skickas till din webbläsare och som lagras i cachen. Detta gör det möjlig att använda cookies för att känna igen besökarens webb-läsare. Informationen som samlas in via etracker teknologin kommer inte att användas för att bestämma den personliga identiteten av en besökare och kommer inte att kompileras med personuppgifter som rör den person som avses under pseudonymen, om det inte godkänts separat av den berörda personen. Insamling och lagring av data kan återkallas när som helst med avseende på framtida tjänster.Villkor

6. Immateriella rättigheter till webbplatsen

ista har alla rättigheter till webbplatsens form och innehåll inklusive upphovsrätt till bilder, text, ljud, programvara, varumärken och logotyper och liknande immateriella rättigheter.

7. Tillämplig lag och jurisdiktion

Tvist om användning av webbplatsen styrs av dansk lag och klagomål tas emot uteslutande genom ista Denmark A/S:s högkvarter. Vid eventuellt klagomål från ista gentemot användare är det användarens bostad, som är avgörande för valet av plats, såvida inte klagomål från ista riktar sig till professionella eller personer utan bostad i Danmark eller personer med hemvist eller bosatta i utlandet, eller om hemvist eller vistelseort vid den tidpunkt då klagomålet är okänd. I alla dessa fall skall istas huvudkontor anses vara den rätta platsen.

8. Ändring av villkoren

ista förbehåller sig rätten att när som helst ändra, förnya eller på annat sätt anpassa dessa användarvillkor utan skyldighet att informera användarna. Webbplatsen kommer alltid visa senaste versionen av Villkoren och dessa kommer att finnas tillgängliga från och med dagen för giltighetsdtumet. Vid användning eller fortsatt användning av webbplatsen efter förändringar, är användaren införstådd och accepterar de förändringar och eventuellt nya användarvillkor.