ista sa stala členom Európskej parlamentnej siete pre energetické riešenia

Bratislava, 9. mája 2017 –  Spoločnosť ista je od roku 2017 novým členom Európskej parlamentnej siete pre energetické riešenia v Bruseli. Cieľom "Energetických riešení" je prostredníctvom dialógu medzi Európskou energetickú úniou s poslancami EÚ a zástupcami priemyslu nájsť holistické riešenia.

Spoločnosť ista chce prispieť k týmto dialógom v rámci svojej odbornosti poskytovateľa služieb v oblasti energetickej účinnosti v stavebnom sektore.

Budovy predstavujú 40 % všetkej energie spotrebovanej v EÚ

"Energetická účinnosť je jeden z kľúčových pilierov udržateľnej európskej energetickej politiky. Budovy predstavujú 40 % všetkej energie spotrebovanej v EÚ. V oblasti bývania, tepla a teplej vody tvoria domácnosti až 85 % z celkovej spotreby energie. Európska únia s viac ako 218 miliónmi domácností prestavuje pre úspory značný potenciál. Dokonca aj malé zmeny v správaní užívateľov bytov môžu výrazne zlepšiť energetickú účinnosť budovy, a významne tak prispieť k ochrane klímy,“ uviedol Thomas Zinnöcker, CEO spoločnosti ista.

"Pre túto prácu je dôležité, aby užívatelia bytov mali dostatočne transparentné informácie o svojej spotrebe energie a nákladoch s tým spojených. Toto je otázkou vývoja inovatívnych, udržateľných, a predovšetkým nákladovo efektívnych riešení. Energetické riešenia predstavujú pre tento účel vhodnú platformou," dodáva Zinnöcker.

"Sme potešení, že ista sa stala novým členom Energetických riešení. Spoločnosť ponúka značné skúsenosti v oblasti energetickej účinnosti," uviedol Morten Helveg Petersen, poslanec, podpredseda Európskeho parlamentu a predseda Európskeho výboru pre priemysel, výskum a energetiku.

Ďalšími členmi "Energetických riešení" sú Danfoss, EDF, GE, Grundfoss, Microsoft, Siemens a Vestas.

Ročné vyúčtovanie nákladov na teplo na základe skutočnej spotreby

·         Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom bytov dodané do 31. mája

·         Opatrenia pre spravodlivejšie rozdelenie nákladov na vykurovanie

Bratislava, 27. marca 2017 – Správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov v najbližších týždňoch budú spracovávať podklady pre ročné zúčtovanie, do ktorých patria údaje a náklady na prevádzku bytových domov. Najvyššou položkou vo vyúčtovaní býva zvyčajne náklad na teplo. Môže sa vyšplhať na tretinu až polovicu celkových nákladov na byt!

 Ročné vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok  musí byť v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predložené vlastníkom bytov najneskôr do 31.mája nasledujúceho roka.  

Ako čítať vyúčtovanie za teplo na vykurovanie?

Vo väčšine bytových domov na Slovensku sa náklady na teplo rozúčtovávajú na základe odčítaných údajov nameraných na pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla. Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdeľujú medzi konečných užívateľov na dve zložky – základnú a spotrebnú. Pomer jednotlivých zložiek je určený vyhláškou, ale tá dáva aj možnosť, aby si vlastníci bytov iný pomer odsúhlasili na domovej schôdzi.

·         Základná zložka predstavuje náklady za spotrebované teplo rozpočítané na plochu bytu či nebytového priestoru. Pokrýva tiež fixné náklady na pohotovostný výkon vykurovacej sústavy, prestupy tepla, tepelné straty a vykurovanie spoločných priestorov domu.

·         Spotrebná zložka zahŕňa náklady na teplo, ktoré sú vypočítané na základe údajov odčítaných z meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré zobrazujú spotrebu tepla pre konkrétnu bytovú jednotku. Výšku spotrebnej zložky môže užívateľ bytu ovplyvniť reguláciou teploty v byte.

Aký je ideálny model pomer základnej (ZZ) a spotrebnej zložky (SZ)?

Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok a metodiku rozpočítavania množstva tepla na vykurovanie definuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2017. Vyhláška odporúča pomer 60 % ZZ a 40 % SS.

Skúsení odborníci zo spoločnosti ista Slovakia, poskytovateľa služieb rozpočítania nákladov spojených s užívaním nehnuteľností pre viac ako 120 000 slovenských domácností, uvádzajú tieto najčastejšie používané pomery základnej a spotrebnej zložky v praxi:

Najčastejšie využívaný           30 % ZZ ku 70 % SZ

Často využívaný                     40 % ZZ ku 60 % SZ 

Menej využívaný                     60 % ZZ ku 40 % SZ  

Najmenej   využívaný             50 % ZZ ku 50 % SZ.

 „Vo všeobecnosti odporúčame nastavenie pomeru základnej a spotrebnej zložky 60/40 . Ideálne je však postupovať na základe odborného posudku tepelnoizolačných vlastností a konštrukcie objektu, a v neposlednom rade odporúčame zohľadniť aj spotrebiteľské správanie užívateľov bytov. Pokiaľ sa chcú vlastníci dohodnúť na inom pomere je potrebné, aby si zmenu odsúhlasili v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Nový pomer si budú môcť uplatniť až vo vyúčtovaní za nasledujúci rok,“ uvádza Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania spoločnosti ista Slovakia.

Čo zobrazujú údaje na pomerových rozdeľovačoch tela?

Pomerové rozdeľovače tepla nie sú určeným meradlom. Prístroje vyhodnocujú rozdiel teplôt medzi povrchom vykurovacieho telesa a teplotou okolitého priestoru. K určeniu ceny za nameraný údaj ( tzv. dielik) je potrebné poznať odpočty z pomerových rozdeľovačov tepla namontovaných v dome a celkové náklady bytového domu vyfakturované dodávateľom tepla. Cena za dielik sa určí ako podiel celkových nákladov v eurách a celkového počtu dielikov v objekte. U elektronických prístrojov, ktoré sú presnejšie, sa ročný súhrn nameraných hodnôt zobrazuje v stovkách až tisíckach dielikov, pričom u odparovacích prístrojov je to len v jednotkách či desiatkach. Neodčítané byty sa vyúčtujú v zmysle vyhlášky náhradnou spotrebou.

„Metodika rozpočítavania sa riadi legislatívou. Zásadné rozhodnutie, akým je určenie pomeru základnej a spotrebnej zložky ostáva na vlastníkoch. Cieľom pomerového merania je spravodlivejšie rozdelenie nákladov medzi všetkých užívateľov v bytovom dome a malo by slúžiť hlavne spotrebiteľom, ktorí využívajú energie efektívne, vykurujú primerane svojim potrebám a naopak znevýhodniť tých, ktorí sa úmyselne nechávajú vykurovať od susedov, prípadne teplom plytvajú,“ dodáva manažérka oddelenia rozúčtovania spoločnosti ista Slovakia, Sylvia Martinkovičová.

Odčítaná hodnota z pomerového rozdeľovača tepla sa prepočítava koeficientmi, ktoré zohľadňujú výkon vykurovacieho telesa a koeficient prestupu tepla z vykurovacieho telesa na pomerový rozdeľovač tepla. Stanovenie týchto koeficientov závisí od rozmerov, konštrukcie, typu a spôsobu zapojenia vykurovacieho telesa, a taktiež typu pomerového rozdeľovača tepla, ktorý je namontovaný na radiátore v presne definovanej polohe. Ďalším dôležitým koeficientom je poloha miestnosti v objekte. Zohľadňuje znevýhodnenú polohu miestnosti napr. pod strechou, nad terénom, krajné, severné, západné a pod. .

Už žiadne termíny odpočtovej služby vo vašom byte!

Bratislava, dňa 30.1.2017 - Koncoročné odčítanie údajov z pomerových rozdeľovačov tepla, meračov tepla a vody vykonáva vo väčšine bytových domov na Slovensku odpočtová služba. Vlastníci musia  v určenom termíne zabezpečiť bezproblémový prístup k meračom vo svojich bytoch, a pokiaľ to nestihnú v danom čase, musia požiadať o náhradný termín. Ten však už môže byť spoplatnený.

 Ak sa odpočet nezrealizuje, správca určí spotrebu za rok 2016 na základe vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 630/2005 Z.z., ktorá upravuje pravidlá rozpočítania množstva tepla dodaného na vykurovanie a na prípravu teplej vody. Takto vypočítaná spotrebná zložka je však pre vlastníka nevýhodná a navyšuje jeho náklady na bývanie.

 Spoľahlivý a presný odpočet ako podklad k spravodlivejšiemu rozdeleniu nákladov

Odčítanie údajov z prístrojov treba uskutočniť v relatívne krátkom časovom období, nakoľko zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok. Hraničný termín na odčítanie údajov z meračov teplej úžitkovej vody je 31. január.

 „Najväčšími prekážkami pri odpočtoch je sprístupnenie bytov v danom termíne. Kompletný odpočet meračov v prvom termíne je skôr raritou ako pravidlom, po druhom termíne máme odčítaných približne 95% bytov,“ uviedol Peter Jančula, obchodno-technický riaditeľ zo spoločnosti ista Slovakia, s. r. o., ktorá zabezpečuje koncoročné odpočty a rozpočítanie nákladov spojených s užívaním nehnuteľností pre viac ako 120 000 slovenských domácností.

 Problémové sú hlavne neobývané byty, alebo byty, ktorých  vlastníci majú výhrady voči vstupu odpočtovej služby. Odpočet môže komplikovať aj prístup k prístrojom. Nevhodné umiestnenie nábytku pri vykurovacích telesách či ťažšie dostupné vodomery často predlžujú  pobyt odpočtovej služby v súkromí užívateľa bytu.

 Diaľkový odpočet dát - inteligentné riešenie

Zastaranú technológiu „ampulkových“ aj starších elektronických pomerových rozdeľovačov tepla nahrádzajú prístroje, ktoré sú vybavené rádiovým modulom a údaje je možné odčítať diaľkovo. Prístroj vysiela informácie o spotrebe cez rádiovú sieť.

 „Hlavnou výhodou diaľkového odpočtu pre vlastníkov bytov je, že sa vykonáva bez vstupu do užívateľských jednotiek. Po inštalácii rádiových prístrojov nemajú obyvatelia domu ďalších 10 rokov žiadne starosti s ich údržbou či odpočtami. Diaľkový odpočet dát je ideálnym riešením aj pre problémové domy, kde mnohokrát ostatní vlastníci doplácajú na susedov,“ uviedol Peter Jančula, technický a obchodný riaditeľ spoločnosti ista Slovakia.

 O rádiový modul sa dá doplniť aj vodomer, ktorý je možné integrovať do jednotného systému spolu s meračmi tepla a pomerovými rozdeľovačmi tepla. Najnovšie rádiové systémy komunikujú cez zbernicu dát a spoľahlivo odčítajú všetky meracie prístroje v objekte v naplánovaných intervaloch. Údaje sa ďalej spracovávajú elektronicky a importujú priamo do systému rozúčtovania, čím sa vylučuje riziko zápisu chybných údajov. Pridanou hodnotou rádiových systémov je možnosť sledovania spotreby tepla a vody cez internetový portál. Online prístup k histórii dennej spotreby, ako aj stavu meračov, môže objektívnejšie vysvetliť prípadné nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní.

Nová vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z., o rozpočítavaní množstva tepla

 

Bratislava, 19. decembra 2016Nová vyhláška MH SR. č. 240/2016 Z.z., ktorá na Slovensku nadobúda platnosť od 1. januára 2017, ustanovuje pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla, ale aj teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste.

Nové pravidlá na rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa rozdelia tak, ako ostatné roky, na základnú zložku a spotrebnú zložku. Zásadnou zmenou v pravidlách rozpočítavania je navýšenie základnej zložky z 10% na 20%, spotrebnú zložku tvorí 80 % nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania. Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, spotrebná zložka sa vypočíta na základe reálnej spotreby konečného spotrebiteľa, indikovanej údajom z určeného meradla - bytového vodomeru.

 

V praxi to znamená, že 20% nákladu na dodávku teplej úžitkovej vody sa rozdelí medzi všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak je do týchto bytov a nebytových priestorov zabezpečená dodávka teplej úžitkovej vody. Treba si uvedomiť, že teplá voda je zabezpečovaná nepretržite, aby bola všetkým vlastníkom kedykoľvek k dispozícii,“ uviedla Irena Pernecká, oddelenie rozúčtovania ista Slovakia.

Pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla

Ministerstvo hospodárstva v tejto oblasti neprichádza s podstatnými zmenami. V objekte rozpočítavania, kde sú u konečných spotrebiteľov zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlá, sa náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie rozdelia v pomere 60% základná zložka a 40% spotrebná zložka z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, čo znamená, že 60% nákladov na vykurovanie sa rozdelí medzi všetkých vlastníkov podľa príslušnej podlahovej plochy každého bytu. Vyhláška však vlastníkom umožňuje dohodnúť sa aj na inom pomere.

 

O čom môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov?

Ak majú vlastníci bytov a nebytových priestorov už schválené pravidlá rozpočítavania, tieto pravidlá zostávajú v platnosti. Pokiaľ  sa rozhodnú pre iné, resp. nové pravidlá, je potrebné, aby si ich odsúhlasili na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov pred začatím nového rozúčtovacieho obdobia.

 

Nová vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z. o rozpočítavaní množstva tepla neumožňuje zmeniť pravidlá so spätnou účinnosťou. Zmeny, ktoré si vlastníci bytov schvália v roku 2017 budú môcť uplatniť až vo vyúčtovaní za rok 2018, a to v  prípade, ak vlastníci zvážia a dohodnú sa na inej percentuálnej výške základnej zložky hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,“ dodala Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.