Naši partneri

Pre spokojnosť našich zákazníkov

Aktívne sa angažujeme v združeniach a organizáciach, ktoré sa venujú problematike správy nehnuteľností a obnovy bytových domov. Pravidelne podporujeme a prispievame k odbornému obsahu významných konferencií  v oblasti technického zabezpečenia budov, správy budov a  facility manažmentu.

 

Partnerské združenia a organizácie

Spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), ako dobrovoľná profesijná organizácia, združujúca vedeckých a technických pracovníkov, pedagógov, študentov a odborníkov z praxe z oblasti techniky prostredia a technických zariadení budov, predstavuje v súčasnosti jednu z najaktívnejších odborných spoločností. Samotná činnosť sa rozvíja vo viacerých rovinách, pričom dominantnými sú najmä vzdelávacie, vydavateľské a medzinárodné aktivity. Spoločnosť každoročne organizuje okolo 30 odborných akcií, z ktorých niektoré už majú dlhoročnú tradíciu ako napr. konferencie Vykurovanie, Vetranie a klimatizácia, Sanhyga, Vnútorná klíma budov, Meranie a rozpočítavanie tepla.

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku

Ciele a poslanie združenia

Združenie poskytuje informácie a služby pre svojich členov v oblasti bytového a energetického hospodárstva, napomáha rozvíjaniu podnikateľských činností členov, sprostredkováva a zabezpečuje výklad právnych predpisov. Zúčastňuje sa na tvorbe nových právnych predpisov priamo alebo prostredníctvom partnerských organizácií podáva návrhy a stanoviská vecne príslušným štátnym orgánom. Združenie organizuje pre svojich členov školiace aktivity, zahraničné pracovné cesty a kontakt s ústrednými orgánmi štátnej správy SR. Jednou z najdôležitejších posledných aktivít združenia je aktívna účasť pri príprave návrhu zákona o správcoch bytových domov.

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov

Združenie - ZSVB na Slovensku je mimovládna organizácia zameraná na  podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov a poradenskú činnosť v oblasti správy bytového domu.

Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Združenie pre podporu bytových domov je občianske združenie, ktoré si kladie za cieľ združiť odborníkov z radov:

- dodávateľských spoločností vyrábajúcich alebo poskytujúcich rôzne druhy stavebných materiálov, konštrukcií a technológií,
- stavebných spoločností - realizátori obnovy bytových domov,
- vysokoškolských pedagógov zameraných na rôzne parciálne problémy obnovy domov,
- správcovských spoločností, stavebných bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov,
- predstaviteľov verejnej správy zaoberajúcich sa problematikou bývania,
- finančných inštitúcií poskytujúcich pre stavebný sektor rôzne produkty podporujúce rozvoj v oblasti stavebníctva a bývania,
- projekčných spoločností alebo projektantov.