Zodpovednosť

V snahe zabrániť klimatickým zmenám pristúpili štáty v rámci Organizácie spojených národov k dohode, ktorá ich zaväzuje do roku 2050 znížiť celosvetové emisie CO2 v ovzduší na udržateľnú úroveň.

V tejto súvislosti sa upriamuje pozornosť na výskum ekologických aspektov v oblasti stavebníctva a užívania nehnuteľností.

Vo vyspelých krajinách sa až 40% celkovej spotreby energie spotrebuje práve na prevádzku budov.

Stratégia

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR - Corporate Social Responsibility) je považovaná za dôležitú a potrebnú. Preto kladieme veľký dôraz na udržateľnosť a zodpovednosť.

Harmónia

Súlad a rešpekt hrajú dôležitú úlohu v spoločnosti ista. Vzhľadom k tejto skutočnosti sú naše smernice a kódexy striktne dodržiavané.

Angažovanosť

Zaoberáme sa individuálnou podporou našich zamestnancov. Práve oni  sú naším najdôležitejším zdrojom.

Životné prostredie

Je veľmi dôležité myslieť na životné prostredie. ista neustále pomáha zlepšovať bilanciu CO2.

Správy

 ista pravidlene publikuje správy o udržateľnosti. V súčasnosti ista zmenila svoju stratégiu smerom k online spravodajstvu.