S nami budete na legislatívne zmeny pripravení

Diaľkový odpočet a transparentnejšie informácie o spotrebe

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Európska únia v nej navrhla opatrenia v oblasti diaľkových odpočtov a poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla, chladu a TÚV, ktoré sú dodávané z centrálneho zdroja. Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov nehnuteľností k efektívnejšiemu zaobchádzaniu s energiami a dosiahnuť tak stanovené klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia.

Teraz je na jednotlivých členských krajinách, aby navrhli vlastné právne predpisy, ktorými sa tieto ciele dosiahnu. Pritom môžu prihliadať aj na technickú vykonateľnosť a nákladovú efektívnosť.

MHSR v lete predložilo návrh zákona, ktorým sa má transponovať smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/2002/EÚ do slovenskej legislatívy s prioritným zameraním na plnenie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti.

Navrhovaný termín účinnosti pripravovaného zákona je 1. januára 2021.

Viac informácií o legislatívnom procese nájdete: www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/286

Digitalizácia ako výzva

Už čoskoro budú koneční spotrebitelia informovaní o svojej spotrebe tepla častejšie ako iba raz ročne. Budovy, vybavené našou odpočtovou technológiou, budú na legislatívne zmeny technicky pripravené. Diaľkový odpočet je totiž jediným spôsobom, ako rýchlo zhromaždiť a sprístupniť informácie o spotrebe. Vďaka digitalizácii bude možné doručiť vyúčtovanie alebo informácie o spotrebe konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné.

Spojením technológie diaľkových odpočtov a portálových služieb ista24  môžete spravovať údaje o spotrebe tepla a vody úplne digitálne. Webový portál s prehľadným užívateľským prostredím je prístupný pre správcu aj vlastníkov bytov. K dispozícii sú denné údaje o spotrebe a funkčnosti meracích zariadení, ktoré systém pravidelne aktualizuje a vyhodnocuje. Častejšie  informácie o  spotrebe pomáhajú  užívateľom budov  efektívnejšie regulovať spotrebu energie aj náklady.

 

Technológia, na ktorú sa môžete spoľahnúť

S našou digitálnou infraštruktúrou máme vynikajúcu pozíciu na to, aby sme mohli vlastníkov budov podporovať inteligentnými riešeniami. Dnes už máme u našich zákazníkov inštalovaných viac ako 400 000 zberníc dát, ktoré navzájom spájajú viac ako 25 miliónov pripojených zariadení. Na Slovensku odčítame prostredníctvom zbernice dát vyše 360 000 meracích prístrojov.