Rozúčtovanie

Nedoplatky vo vyúčtovaní

Otázka:

Vyšiel mi vo vyúčtovaní nedoplatok 500 eur, ale nemám ho z čoho zaplatiť. Aké sú  možnosti, aby som svoj dlh mohol platiť postupne, v priebehu ďalšieho roka? Čo mám robiť, ak chcem podať reklamáciu? Najprv zaplatiť, až potom reklamovať?

Odpoveď:

Nedoplatok z vyúčtovania je potrebné riešiť so spoločnosťou (správcom alebo SVB), ktorému poukazujete úhradu. Informácie o splatnosti preplatku / nedoplatku sú spravidla uvedené priamo na vyúčtovaní, individuálne požiadavky odporúčame riešiť osobne so správcom/SVB v rámci jeho stránkových hodín. Naša spoločnosť je zameraná na oblasť meracej techniky pre teplo a vodu, zabezpečuje zber dát a následné odborné rozpočítanie nákladov na dodávku tepla, teplú úžitkovú vodu a studenú vodu. Nepracuje s finančnými prostriedkami konečných spotrebiteľov (vlastníkov bytov, nájomníkov).

Na základe čoho sa vypracováva rozpočítanie nákladov na dodané teplo a teplú úžitkovú vodu?

V súčasnosti sa dodané teplo a teplá úžitková voda rozpočítavajú na základe Vyhlášky č. 630/2005 Z.z. vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Vyhlášky 358/2009 Z.z., ktorá mení a dopĺňa pôvodnú legislatívnu úpravu.

O rozpočítaní množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel pojednáva §7, o rozpočítaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pojednáva §9.

Aký pomer Základnej a Spotrebnej zložky je lepší a prečo?

Ešte predtým, ako sa budete venovať štúdiu Vyhlášky 630/2005 Z.z. a Vyhlášky 358/2009 Z.z., ktorá ju mení a dopĺňa, by ste si mali uvedomiť, že obe majú odporúčací charakter, a teda, je možné rozhodnúť sa inak, ak je v nich uvedené.

Súčasná legislatívna úprava definovaná vo Vyhláške 358/2009 Z.z., §7, odsek 1, odporúča rozdelenie základnej a spotrebnej zložky v pomere 60% ku 40%, na rozdiel od Vyhlášky 630/2005 Z.z., kde sa na tom istom mieste hovorilo o presne opačnom pomere, teda 40% ku 60%.

Základným dôvodom, prečo sa inštalujú pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov je, aby každý zaplatil iba za také množstvo dodaného tepla, ktoré reálne spotrebuje, čo má ako priamy dôsledok zníženie dodaného tepla do objektu až o 30%, v porovnaní s obdobím, kedy objekt nebol vybavený meraním.

Čo sa stane, ak zmeníme pomer základnej zložky (počítanej podľa mbytov) voči spotrebnej zložke (počítanej podľa spotrebných jednotiek z PRT) tak, že Základná zložka bude tvoriť väčšiu časť Vašich individuálnych nákladov na dodávku tepla?

Výrazne sa zníži motivácia zaobchádzať s teplom šetrne a s tým sa zníži aj úspora dodaného tepla do Vášho bytového domu.

Na základe našich skúseností zo slovenského trhu, ale aj zo skúseností našich kolegov v iných krajinách odporúčame nastaviť si pomer medzi Základnou a Spotrebnou zložkou tak, aby sa základnej zložke priraďovala menšia časť Vašich celkových nákladov za dodávku tepla  a to buď:

Základná zložka - 30% / Spotrebná zložka - 70%

Základná zložka - 40% / Spotrebná zložka - 60%

Čo je to UF faktor?

K precíznemu a spravodlivému vyhotoveniu rozdelenia nákladov za teplo je podľa Normy DIN EN 834 nevyhnutné zohľadniť niekoľko vyhodnocovacích faktorov vstupných údajov

  • KQ pre tepelný výkon radiátora
  • Kc pre prestup tepla z vykurovacieho telesa na pomerový rozdeľovač v bode montáže. Tento zohľadňuje tzv. C-hodnotu, ktorá určuje teplotnú diferenciu medzi strednou teplotou vykurovacieho média vo vykurovacom telese a teplotou teplotného snímača prístroja
  • Kt pre teplotu priestoru

 

Čo rozumieme pod hodnotou Kc

Pokiaľ sú v obytnom dome inštalované rôzne typy vykurovacích telies (doskový, rebrový, plechový, liatinový ), prechod tepla k pomerovým rozdeľovačom je taktiež rôzny. To znamená, že pri rovnakom normovanom tepelnom výkone a rovnakých prevádzkových podmienkach budú na pomerových rozdeľovačoch nasnímané rôzne hodnoty. Tieto hodnoty sú merítkom pre odovzdané teplo. K vyrovnaniu rozdielneho prechodu tepla z vykurovacieho telesa k pomerovému rozdeľovaču, použijeme  tzv. hodnotu (korekčný koeficient) Kc, ktorá je vypočítaná z hodnoty C. Táto hodnota vyjadruje stupeň termického prechodu z vykurovacieho telesa k teplotnému snímaču pomerového rozdeľovača a je typická pre kombináciu vykurovacie teleso –  pomerový rozdeľovač, miesto a spôsob montáže. Vyjadruje pomer teplotnej diferencie. Priradenie (určenie) správnej C - hodnoty je špecifické a vzťahuje sa vzhľadom na odlišnú konštrukciu pomerových rozdeľovačov iba na jeden typ.

Ako sa priraďujú škály k vykurovacím telesám v bytoch a aký je ich význam?
  • vykurovacie teleso identifikujeme na základe rôznych kritérií zhrnutých do „servisnej príručky vykurovacích telies”.
  • prislúchajúci tepelný výkon mu priradí naša databáza.
  • takto zistený tepelný výkon je prepočítaný korekčnou hodnotou (určuje autorizované pracovisko pre pomerové rozdeľovače v SRN) pomocou ktorej sa získa škála pomerových rozdeľovačov k príslušnému vykurovaciemu telesu. Škálovanie slúži k prepočtu nedefinovaných hodnôt zobrazených na displeji digitálneho pomerového rozdeľovača. Je to približná hodnota časového integrátu meranej charakteristickej teploty vykurovanej plochy a je proporcionálna k spotrebným jednotkám a odovzdaného tepla vykurovacieho telesa.

 

Prepočtový faktor (UF)

Škála zohľadňuje výkon vykurovacieho telesa, ako i termický kontakt s pomerovým rozdeľovačom. Je teda možné, že dve vykurovacie telesá rovnakého typu, ale rôznej veľkosti (tepelný výkon) vykazujú pri rovnakej teplote počas vykurovacieho obdobia rovnaké namerané hodnoty. Odovzdané teplo väčšieho vykurovacieho telesa je samozrejme väčšie. Rovnako pri dvoch vykurovacích telesách rôzneho druhu (doskový z ocele a článkový z liatiny) pri rovnakej prevádzke a rovnakého normovaného tepelného výkonu zaznamenajú rozdielne hodnoty. Vzhľadom na horší termický kontakt liatinového,článkového vykurovacieho telesa bude zaznamenaná nižšia hodnota ako hodnota vykurovacieho telesa doskového z ocele.

Tieto danosti zohľadňuje UF (prepočtový faktor), ktorým sú násobené odčítané hodnoty z prístroja a ich výsledok vyjadruje podiel spotreby daného vykurovacieho telesa na celkovej spotrebe tepla v objekte.

Aký vplyv má letný odpar z odparovacích PRVN na moje celkové vyúčtovanie?

K odparu kvapaliny v ampulkách použitých v pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov dochádza i v letných mesiacoch.

Ampulky sú naplnené kvapalinou, ktorá sa začína odparovať pri 20 st.C. Z dôvodu tzv. letného odparu sú ampulky preplnené o množstvo zodpovedajúce odparu kvapaliny za 120 dní.

Pokiaľ dochádza v letných mesiacoch k extrémnemu zvýšeniu teplôt, má to vplyv i na výšku letného odparu. Vzhľadom k tomu, že ide o pomerové meranie a viac dielikov sa odparilo všetkým užívateľom, nie je ovplyvnené konečné rozdelenie nákladov, pretože súčet všetkých odpočítaných a na spotrebné jednotky prevedených dielikov celého objektu vstupuje do pomernej relácie, k celkovým nákladom na vykurovanie objektu.

Prečo nie je cena za sporebnú jednotku v medziročných porovnaniach rovnaká?

Cena za jednotku - "dielik" a teda aj Váš ročný náklad za dodané teplo do Vášho bytu, sa nedá odvádzať od počtu jednotiek nameraných a odpočítaných z Vašich pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Pre výpočet ceny jednotky je podstatná cena za celkové dodané teplo pre Váš bytový dom, celkový počet jednotiek zo všetkých vykurovacích telies nachádzajúcich sa v bytoch Vášho bytového domu, ako i spôsob rozdelenia Vašich nákladov na vykurovanie na základnú a spotrebnú zložku (Vyhláška 630/2005 Z.z. §7, resp. Vyhláška 358/2009 Z.z. §7).

Dá sa však stručne povedať, že cena za jednotku je podiel nákladov objektu k celkovému počtu jednotiek vo Vašom bytovom dome.