Imprint

ista Slovakia, s.r.o.

Podunajská 25

821 06 Bratislava


IČO: 31437028

DIČ: 2020330961

IČ DPH: SK 2020330961


Zastúpená: Jana Machková, konateľka

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5270/B


Telefón: +421 (02) 402 409 99

Fax: +421 (02) 40 24 09 98


E-mail: ista@ista.sk

www.ista.sk

 

Spoločnosť ista Slovakia, s.r.o. (ďalej len "ista") činí všetko úsilie, aby na týchto stránkach boli zverejnené správne a pravdivé informácie. Avšak ista nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto webových stránkach a na ostatných stránkach, na ktorú tento web priamo alebo nepriamo odkazuje. ista si vyhradzuje právo zmeniť či doplniť bez predchádzajúceho upozornenia poskytnuté informácie. ista nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vrátane ušlého zisku, ktorý by mohol nastať v dôsledku alebo v súvislosti s informáciami uvedenými na týchto webových stránkach.

© 2019 ista Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.