Ako pandémia ovplyvnila tohtoročné odpočty a rozúčtovanie spotreby tepla a vody

Súčasná doba priniesla rad nových a dôležitých signálov aj do oblasti odpočtov a rozpočítania nákladov na teplo a vodu. Správcovia a poskytovatelia služieb v oblasti  merania a rozpočítania energií boli zo dňa na deň vystavení veľkej neistote, či budú schopní riadne a včas splniť svoje legislatívne povinnosti. Obdobie karantény poukázalo na to, ako zraniteľné môže byť získavanie údajov o spotrebe, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie, v termíne. Jednoznačne sa potvrdila výhodnosť diaľkových odpočtov prostredníctvom inteligentných zberníc, kedy sa údaje z meracích prístrojov odčítavajú priebežne, úplne automaticky a bez nutnosti vstupu do budov. Denné odpočty sa elektronicky integrujú priamo do systému rozpočítania a sú pre správcu aj vlastníkov prístupné online.

"Vďaka digitalizácii sme aj v tomto roku v podmienkach núdzového stavu bez problémov zvládli odčítať a rozúčtovať náklady na teplo a vodu pre viac ako 170.000 tisíc domácností v termíne," povedala Jana Machková, riaditeľka a konateľka spoločnosti ista Slovakia.

Online prístup k denným údajom o spotrebe

Spojením technológie diaľkových odpočtov a internetu je možné spravovať energie v budovách úplne digitálne. Prostredníctvom internetovej stránky www.ista24.sk získa správca jednoduchý prístup k údajom o spotrebe tepla a vody.

Odpočet pomerový rozdeľovač tepla

Odpočty spotreby vody a tepla sa blížia. Aké sú povinnosti vlastníkov a správcov?

Rozhranie rokov je obdobím, kedy sa v bytových domoch realizujú koncoročné odpočty meračov tepla a vody, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie. Spôsob odpočtu sa vykonáva fyzicky so vstupom do bytov alebo diaľkovo prostredníctvom rádiovej siete, a to pochôdzkovým spôsobom alebo automatizovane cez zbernicu dát. Vlastníci bytových domov, ktoré sú vybavené rádiovými meračmi, si starosti s odpočtami robiť nemusia. Spotreby sa odčítajú bez ich účasti, vždy  k rozhodujúcemu dátumu. Náročné obdobie odpočtov však zažívajú užívatelia bytov, ktorí sa musia prispôsobiť termínom odpočtovej služby.

Povinnosti vlastníkov a správcovských spoločností

Subjekt, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, má voči konečným spotrebiteľom isté práva a povinnosti, ktoré sú dané legislatívou. Na druhej strane, povinnosti ukladá legislatíva aj pre vlastníkov bytov, ktorí musia zabezpečiť bezproblémový prístup na úplné a spoľahlivé vykonanie odpočtov zo všetkých meračov, nakoľko iba spoľahlivý odpočet môže zaistiť, že náklady budú spravodlivo rozdelené.  Povinnosť oznámiť konečnému spotrebiteľovi termín odčítania spotreby z meracích prístrojov je najmenej 15 dní pred uskutočnením odpočtov, napr. formou vývesky v spoločných priestoroch domu.

„Odčítanie údajov z meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov sa vykonáva vždy za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok. Správca je povinný  nahlásiť spotrebu teplej úžitkovej vody v bytovom dome dodávateľovi tepla najneskôr do 31.januára  nasledujúceho kalendárneho roka, kedy už musia byť odpočty vykonané,“ uviedla Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania spoločnosti ista Slovakia.

Údaj o koncoročnej spotrebe na elektronickom pomerovom rozdeľovači tepla alebo merači tepla si prístroj uchováva v pamäti, takže je ho možné odčítať aj po 31.12., najneskôr však do vyhotovenia  ročného vyúčtovania. Ako podklad pre ročné vyúčtovanie nákladov na vykurovanie bude započítaná hodnota nameraná k 31.decembru. Tento údaj sa archivuje v prístroji a je prístupný pre užívateľa bytu kedykoľvek počas nasledujúceho roka prostredníctvom displeja na prístroji.

Odpočet so vstupom do bytov

Vlastníci bytov musia  v určenom termíne zabezpečiť bezproblémový prístup k meračom vo svojich bytoch, a pokiaľ to nestihnú v danom čase, mali by požiadať o náhradný termín vykonávateľa odpočtov. Ten však už môže byť spoplatnený. Ak sa odpočet nezrealizuje, správca určí spotrebu na základe vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla. Takto vypočítaná spotrebná zložka však môže navýšiť náklady na bývanie a je pre konečného spotrebiteľa nevýhodná.

Údaje v protokole o odčítaní ako podklad pre reklamáciu

Protokol o odčítaní musí obsahovať meno vlastníka, adresu bytu a údaje o spotrebe z meračov vody a tepla. Nemali by na ňom chýbať nasledovné informácie:

 

  • dátum odpočtu;
  • údaj s označením spotreby predchádzajúceho roku;
  • údaj s označením kontrolného čísla merača;
  • údaj aktuálnej spotreby od posledného odpočtu.

 

Aby si vlastníci bytov mohli uplatniť prípadnú reklamáciu je nutné, aby údaje na meračoch boli totožné s údajmi na odpočtovom hárku.

 

Vyššie náklady na energie pre neodčítané byty

V prípade, že konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožnil ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na m2. Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody, zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožnil určené meradlo nainštalovať, určené meradlo demontoval alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná spotreba vo výške 3-násobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Diaľkový odpočet dát  šetrí čas aj náklady

Digitalizácia ovládla aj oblasť merania spotreby energií a vody. Meracie prístroje vybavené rádiovým modulom sa odčítajú centrálne cez zbernicu dát. Denné údaje o spotrebe a stave meračov sa zaznamenávajú automaticky a ďalej spracovávajú elektronicky, čo zabezpečuje maximálnu spoľahlivosť odpočtov, ochranu pred zneužitím dát a chybami spôsobenými ľudským faktorom. Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné správcom a vlastníkom nehnuteľností cez internetové rozhranie.

Prečo je dôležité nezabúdať na pravidelnú výmenu elektronických pomerových rozdeľovačov tepla, i keď fungujú?

Bežne to poznáme z našich domácností. Kým elektrické spotrebiče fungujú, obvykle ich nemeníme. A vo väčšine prípadov je to tak správne. Prečo zaťažovať životné prostredie aj našu peňaženku viac, ako je nutné? V prípade prístrojov pre pomerové meranie tepla je ale lepšie dodržať odporúčaný desaťročný interval na ich výmenu. Životnosť batérie aj elektroniky je síce u popredných výrobcov vyššia ako 10 rokov, ale prístroje môžu kedykoľvek vypovedať svoju funkčnosť. V takomto prípade nebude možné odčítať hodnoty, ktoré indikujú spotrebnú zložku,  ktorá je podkladom pre rozpočítanie tepla medzi užívateľov bytov. Pre neodčítané byty sa tak náhradná spotrebná zložka určí v zmysle § 7 ods. 5  vyhlášky č. 240/2016 Z. z.  Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.  Náhradná spotreba môže byť pre konečného spotrebiteľa nevýhodná a je aj častým dôvodom reklamácií a nespokojnosti zo strany užívateľov bytov a nebytových priestorov.

Ak prístroje presluhujú, je rozumnejšie ich vymeniť.

Výmenou zastaraných elektronických prístrojov získate oveľa viac, ako by ste čakali. Technológia sa za ostatné roky posunula a pre vlastníkov bytov aj správcov ponúka množstvo výhod. Dnes sú už štandardom pomerové rozdeľovače tepla so zabudovaným rádiovým modulom, pomocou ktorého sa spotreba zo všetkých bytov odčítava diaľkovo prostredníctvom zbernice dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch bytového domu. Inteligentná technika posúva obzory energetického manažmentu ešte ďalej, a to nielen vo forme odpočtov bez vstupu do bytov. Užívatelia majú online prístup ku denným dátam o spotrebe, k informáciám o neštandardných spotrebách a funkčnosti meračov, a tak dokážu efektívnejšie hospodáriť s energiami.

Čas platnosti overenia bytových vodomerov sa zjednotil na 5 rokov

Bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov. Nové pravidlá, definované vyhláškou 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1.augusta 2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom(vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky(byt, NP). Namerané spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov.

Čo sa zmení pre vlastníkov bytov?

Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vodomerov každých 6 rokov pre studenú vodu a každé 4 roky pre teplú vodu. Nesúlad overovacích období však zaťažuje vlastníkov bytov, nakoľko musia sprístupniť svoje byty na výmenu vodomerov v rozdielnych termínoch. Podľa novej vyhlášky sa môžu vodomery na studenú aj teplú vodu vymieňať každých päť rokov. Platí to pre bytové domy, ktoré si vodomery na studenú aj teplú vodu vymenia súčasne.

Kompatibilita so životnosťou rádiových modulov 

Ďalším benefitom pre bytové domy je súlad overovacieho obdobia so životnosťou rádiových modulov, ktoré umožňujú diaľkový odpočet údajov o spotrebe bez vstupu do bytov. Moduly so životnosťou 10 rokov je možné použiť počas dvoch overovacích období. Po piatich rokoch sa jednoducho preinštalujú na nové vodomery s platným metrologickým overením.