Prečo je dôležité nezabúdať na pravidelnú výmenu elektronických pomerových rozdeľovačov tepla, i keď fungujú?

Bežne to poznáme z našich domácností. Kým elektrické spotrebiče fungujú, obvykle ich nemeníme. A vo väčšine prípadov je to tak správne. Prečo zaťažovať životné prostredie aj našu peňaženku viac, ako je nutné? V prípade prístrojov pre pomerové meranie tepla je ale lepšie dodržať odporúčaný desaťročný interval na ich výmenu. Životnosť batérie aj elektroniky je síce u popredných výrobcov vyššia ako 10 rokov, ale prístroje môžu kedykoľvek vypovedať svoju funkčnosť. V takomto prípade nebude možné odčítať hodnoty, ktoré indikujú spotrebnú zložku,  ktorá je podkladom pre rozpočítanie tepla medzi užívateľov bytov. Pre neodčítané byty sa tak náhradná spotrebná zložka určí v zmysle § 7 ods. 5  vyhlášky č. 240/2016 Z. z.  Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.  Náhradná spotreba môže byť pre konečného spotrebiteľa nevýhodná a je aj častým dôvodom reklamácií a nespokojnosti zo strany užívateľov bytov a nebytových priestorov.

Ak prístroje presluhujú, je rozumnejšie ich vymeniť.

Výmenou zastaraných elektronických prístrojov získate oveľa viac, ako by ste čakali. Technológia sa za ostatné roky posunula a pre vlastníkov bytov aj správcov ponúka množstvo výhod. Dnes sú už štandardom pomerové rozdeľovače tepla so zabudovaným rádiovým modulom, pomocou ktorého sa spotreba zo všetkých bytov odčítava diaľkovo prostredníctvom zbernice dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch bytového domu. Inteligentná technika posúva obzory energetického manažmentu ešte ďalej, a to nielen vo forme odpočtov bez vstupu do bytov. Užívatelia majú online prístup ku denným dátam o spotrebe, k informáciám o neštandardných spotrebách a funkčnosti meračov, a tak dokážu efektívnejšie hospodáriť s energiami.

Čas platnosti overenia bytových vodomerov sa zjednotil na 5 rokov

Bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov. Nové pravidlá, definované vyhláškou 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1.augusta 2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom(vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky(byt, NP). Namerané spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov.

Čo sa zmení pre vlastníkov bytov?

Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vodomerov každých 6 rokov pre studenú vodu a každé 4 roky pre teplú vodu. Nesúlad overovacích období však zaťažuje vlastníkov bytov, nakoľko musia sprístupniť svoje byty na výmenu vodomerov v rozdielnych termínoch. Podľa novej vyhlášky sa môžu vodomery na studenú aj teplú vodu vymieňať každých päť rokov. Platí to pre bytové domy, ktoré si vodomery na studenú aj teplú vodu vymenia súčasne.

Kompatibilita so životnosťou rádiových modulov 

Ďalším benefitom pre bytové domy je súlad overovacieho obdobia so životnosťou rádiových modulov, ktoré umožňujú diaľkový odpočet údajov o spotrebe bez vstupu do bytov. Moduly so životnosťou 10 rokov je možné použiť počas dvoch overovacích období. Po piatich rokoch sa jednoducho preinštalujú na nové vodomery s platným metrologickým overením.

Blížia sa koncoročné odpočty tepla a vody

Na dvere mnohých  bytov už čoskoro zaklope odpočtová služba, ktorá odčíta spotreby tepla, teplej a studenej vody. Ideálne je, ak sa odpočet meračov v bytovom dome zrealizuje počas jedného termínu. Rozpočítanie je tak spravodlivejšie.

Nechať odpočtovú službu za dverami sa nevyplatí

V bytových domoch, ktoré nemajú merače na diaľkové odčítanie spotrieb, sú vlastníci povinní sprístupniť byt odpočtovej službe. O termíne musia byť informovaní  najmenej 15 dní vopred a to oznámením v spoločných priestoroch domu. Nechať odpočtovú službu za dverami, sa určite nevyplatí. Údaje z meračov sú podkladom pre ročné zúčtovanie nákladov na bývanie. Ak ich správca bude musieť podľa zákona vypočítať náhradným spôsobom, vlastníka bytu to môže vyjsť draho.

Náhradná spotreba tepla môže byť až o 50 % vyššia

Náhradná spotrebná zložka sa vypočíta pre tie byty, v ktorých vlastníci neumožnili nainštalovať či odčítať pomerové rozdeľovače tepla, určené meradlá alebo vodomery, neoprávnene do nich zasahovali, poškodili ich alebo ovplyvnili či znefunkčnili. Určuje sa z hodnôt nameraných na meračoch v dome: pri teple ako 1,5-násobok priemeru na meter štvorcový, pri teplej vode ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor. Ak spotrebiteľ ovplyvňoval vodomer na teplú vodu, ide až o 3-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor. Náklady na teplo sa v takýchto prípadoch môžu navýšiť až o 50 % a v prípade manipulácie s vodomerom na teplú vodu až o 300 %.

Počet reklamácií nákladov na teplo navýšili neodčítané byty. Naopak, najvýhodnejší je odpočet v rovnakom  termíne

Výška nákladov vypočítaná podľa náhradných spotrieb, býva pre spotrebiteľov nepríjemným prekvapením. Prvým zúčtovacím obdobím, kedy vlastníkov neodčítaných bytov postihli nové sankcie podľa vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., bol rok 2017. Odvtedy vzrástol aj počet reklamácií nákladov na teplo. Takéto reklamácie však bývajú neopodstatnené.

Po koncoročnom vyúčtovaní sme zaznamenali zvýšený počet reklamácií z dôvodu navýšenia nákladov za odobraté teplo. Po hlbšej analýze a porovnaní nákladov s ostatnými rokmi sme zistili, že k reklamáciám pribudli aj byty, v ktorých majitelia neumožnili realizovať odpočet údajov o spotrebe, a tak spotrebná zložka musela byť určená podľa nových pravidiel. Ide hlavne o dlhodobo neobývané alebo veľkometrážne byty, pre ktoré bol v minulosti výpočet náhradnej spotreby výhodou. Preto vlastníci nemali záujem o spracovanie vyúčtovania na základe skutočnej spotreby,“ uvádza Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti ista Slovakia.

Naopak, ak sa odpočet meračov v dome zrealizuje počas jedného termínu, rozpočítavanie je objektívnejšie, dodáva Sylvia Martinkovičová: „Napríklad odpočet údajov vody v jednom termíne sa dá považovať za najideálnejší. Dosiahne sa tým nielen určitá solidarita medzi konečnými spotrebiteľmi, ale môže sa podstatne znížiť nesúlad súčtu údajov bytových vodomerov a údajov od dodávateľa.“

Vlastníci môžu prispieť k plynulosti a presnosti odčítania

Koncoročný odpočet spotrieb v bytoch je zásahom do súkromia a povinnosťou vlastníkov, ktorá môže obmedziť ich denný program. Vlastníci však dokážu ovplyvniť plynulosť i presnosť odčítania meračov: označením domových zvončekov, bytov a schránok alebo ak sa postarajú o bezproblémový prístup k meračom. Sprístupniť byt môže na žiadosť vlastníka aj sused či zástupca vlastníkov bytov. Skontrolovať, či sú údaje na meračoch a v odpočtovom protokole zhodné, je nevyhnutné pre prípad neskoršej reklamácie. 
Ak merače v byte nebudú odčítané ani po zvyčajne dvoch bezplatných termínoch, vlastník by mal čo najskôr požiadať o individuálny termín.  Správca bytového domu je totiž povinný nahlásiť dodávateľovi tepla súčet spotrieb nameraných na vodomeroch TÚV za predchádzajúci kalendárny rok v bytovom dome najneskôr  do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Odpočet údajov z elektronických  pomerových rozdeľovačov tepla sa vykonáva vždy až  po 31. 12. bežného roka, pretože majú v pamäti hodnoty k tomuto dátumu, najneskôr však do obdobia rozúčtovania.

Diaľkové odčítanie meračov - viac súkromia, žiadne sankcie

Odčítať merače diaľkovo zo všetkých bytov v dome k rovnakému dátumu, dokážu moderné rádiové technológie. Do bytov viac nevstupuje odpočtová služba, vlastníci nie sú viazaní termínmi. Údaje o spotrebe sú spoľahlivo prenesené cez rádiovú sieť a náklady rozpočítané podľa skutočnej spotreby. V jednotnom systéme diaľkového odčítavania spotrieb cez zbernicu dát dokážu fungovať pomerové rozdeľovače tepla, merače tepla i vodomery. Vlastníci majú aj možnosť sledovať priebežne denné spotreby i stav meračov cez internetový portál. Tieto údaje pomôžu objektívnejšie vysvetliť prípadné nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní.