Kto vlastní merače tepla a vodomery v bytoch?

  • Kto zodpovedá za inštaláciu a funkčnosť meračov v byte?
  • Aké povinnosti má vlastník bytu, ktorého majetkom sú meracie prístroje?

Bratislava, dňa 18.12.2018 - Neoddeliteľnou súčasťou našich domácností sú merače tepla a vodomery. Spotrebitelia chcú platiť len za energie, ktoré skutočne spotrebujú a je v ich záujme, aby boli celkové náklady v bytovom dome rozpočítané spravodlivo.  

O zapojenie a overovanie meračov sa postará správca

Meranie a rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a ohrev vody v bytovom dome, spravidla zabezpečuje správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Okrem obstarania a zapojenia meradiel, zabezpečuje aj metrologické overenie alebo  výmenu určených meradiel - meračov tepla a vodomerov. Tie sa po skončení platnosti overenia už nesmú ďalej používať na rozpočítavanie nákladov. Merače tepla a vodomery na teplú vodu sa povinne overujú každé štyri roky, vodomery na studenú vodu každých šesť rokov. Je na rozhodnutí vlastníkov, či staré vodomery dajú opäť overiť, alebo ich vymenia za nové prístroje. Pomerové rozdeľovače tepla nainštalované na radiátoroch nie sú určenými meradlami, nakoľko nemerajú spotrebu tepla vo fyzikálnych jednotkách, a nie je potrebné ich pravidelne overovať.

Vlastníci zodpovedajú za funkčnosť a technický stav meračov

O type meračov v bytovom dome rozhodujú vlastníci. Meracie prístroje sa hradia z fondu prevádzky, údržby a opráv, a tým sa stávajú majetkom vlastníka bytu. Preto je vlastník zodpovedný aj za ich funkčnosť a technický stav. Merače v bytoch aj v spoločných priestoroch je teda vhodné pravidelne kontrolovať. Poruchu je potrebné neodkladne nahlásiť správcovi alebo dodávateľovi meradiel. Ten prístroj skontroluje, prípadne zabezpečí výmenu. 

„Montáž určených meradiel môže vykonať iba odborná firma s príslušným oprávnením. O výmene je potrebné informovať správcu alebo zástupcu vlastníkov a po ukončení prác doložiť montážny list a overovací protokol. Vlastník bytu zodpovedá aj za ekologickú likvidáciu pôvodného merača,“ uviedol Peter Jančula, technický a obchodný riaditeľ spoločnosti ista Slovakia.

Na chyby meračov upozornia najnovšie technológie

Chyby meračov dokáže odhaliť moderná rádiová technológia. Okrem zberu údajov o spotrebe totiž sleduje, či je zariadenie funkčné a upozorní na neštandardné stavy na merači. K meraču tepla alebo vodomerom sa jednoducho pripojí rádiový modul, ktorý je možné doplniť aj dodatočne - už k nainštalovanému prístroju. V najnovších pomerových rozdeľovačoch tepla je rádiový modul už zabudovaný. Vďaka odpočtu prostredníctvom zbernice dát sa potom dá kontrolovať stav merača aj spotreba energií a vody cez internetové rozhranie. Systém informuje správcu dát, prečo a kedy sa chyba stala, prípadne upozorní na manipuláciu s prístrojom. Spotrebiteľ sa tak môže vyhnúť výpočtu náhradných spotrieb, ktoré môžu náklady na teplo a teplú vodu navýšiť až o 50 %.

Blížia sa koncoročné odpočty tepla a vody

Na dvere mnohých  bytov už čoskoro zaklope odpočtová služba, ktorá odčíta spotreby tepla, teplej a studenej vody. Ideálne je, ak sa odpočet meračov v bytovom dome zrealizuje počas jedného termínu. Rozpočítanie je tak spravodlivejšie.

Nechať odpočtovú službu za dverami sa nevyplatí

V bytových domoch, ktoré nemajú merače na diaľkové odčítanie spotrieb, sú vlastníci povinní sprístupniť byt odpočtovej službe. O termíne musia byť informovaní  najmenej 15 dní vopred a to oznámením v spoločných priestoroch domu. Nechať odpočtovú službu za dverami, sa určite nevyplatí. Údaje z meračov sú podkladom pre ročné zúčtovanie nákladov na bývanie. Ak ich správca bude musieť podľa zákona vypočítať náhradným spôsobom, vlastníka bytu to môže vyjsť draho.

Náhradná spotreba tepla môže byť až o 50 % vyššia

Náhradná spotrebná zložka sa vypočíta pre tie byty, v ktorých vlastníci neumožnili nainštalovať či odčítať pomerové rozdeľovače tepla, určené meradlá alebo vodomery, neoprávnene do nich zasahovali, poškodili ich alebo ovplyvnili či znefunkčnili. Určuje sa z hodnôt nameraných na meračoch v dome: pri teple ako 1,5-násobok priemeru na meter štvorcový, pri teplej vode ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor. Ak spotrebiteľ ovplyvňoval vodomer na teplú vodu, ide až o 3-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor. Náklady na teplo sa v takýchto prípadoch môžu navýšiť až o 50 % a v prípade manipulácie s vodomerom na teplú vodu až o 300 %.

Počet reklamácií nákladov na teplo navýšili neodčítané byty. Naopak, najvýhodnejší je odpočet v rovnakom  termíne

Výška nákladov vypočítaná podľa náhradných spotrieb, býva pre spotrebiteľov nepríjemným prekvapením. Prvým zúčtovacím obdobím, kedy vlastníkov neodčítaných bytov postihli nové sankcie podľa vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., bol rok 2017. Odvtedy vzrástol aj počet reklamácií nákladov na teplo. Takéto reklamácie však bývajú neopodstatnené.

Po koncoročnom vyúčtovaní sme zaznamenali zvýšený počet reklamácií z dôvodu navýšenia nákladov za odobraté teplo. Po hlbšej analýze a porovnaní nákladov s ostatnými rokmi sme zistili, že k reklamáciám pribudli aj byty, v ktorých majitelia neumožnili realizovať odpočet údajov o spotrebe, a tak spotrebná zložka musela byť určená podľa nových pravidiel. Ide hlavne o dlhodobo neobývané alebo veľkometrážne byty, pre ktoré bol v minulosti výpočet náhradnej spotreby výhodou. Preto vlastníci nemali záujem o spracovanie vyúčtovania na základe skutočnej spotreby,“ uvádza Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti ista Slovakia.

Naopak, ak sa odpočet meračov v dome zrealizuje počas jedného termínu, rozpočítavanie je objektívnejšie, dodáva Sylvia Martinkovičová: „Napríklad odpočet údajov vody v jednom termíne sa dá považovať za najideálnejší. Dosiahne sa tým nielen určitá solidarita medzi konečnými spotrebiteľmi, ale môže sa podstatne znížiť nesúlad súčtu údajov bytových vodomerov a údajov od dodávateľa.“

Vlastníci môžu prispieť k plynulosti a presnosti odčítania

Koncoročný odpočet spotrieb v bytoch je zásahom do súkromia a povinnosťou vlastníkov, ktorá môže obmedziť ich denný program. Vlastníci však dokážu ovplyvniť plynulosť i presnosť odčítania meračov: označením domových zvončekov, bytov a schránok alebo ak sa postarajú o bezproblémový prístup k meračom. Sprístupniť byt môže na žiadosť vlastníka aj sused či zástupca vlastníkov bytov. Skontrolovať, či sú údaje na meračoch a v odpočtovom protokole zhodné, je nevyhnutné pre prípad neskoršej reklamácie. 
Ak merače v byte nebudú odčítané ani po zvyčajne dvoch bezplatných termínoch, vlastník by mal čo najskôr požiadať o individuálny termín.  Správca bytového domu je totiž povinný nahlásiť dodávateľovi tepla súčet spotrieb nameraných na vodomeroch TÚV za predchádzajúci kalendárny rok v bytovom dome najneskôr  do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Odpočet údajov z elektronických  pomerových rozdeľovačov tepla sa vykonáva vždy až  po 31. 12. bežného roka, pretože majú v pamäti hodnoty k tomuto dátumu, najneskôr však do obdobia rozúčtovania.

Diaľkové odčítanie meračov - viac súkromia, žiadne sankcie

Odčítať merače diaľkovo zo všetkých bytov v dome k rovnakému dátumu, dokážu moderné rádiové technológie. Do bytov viac nevstupuje odpočtová služba, vlastníci nie sú viazaní termínmi. Údaje o spotrebe sú spoľahlivo prenesené cez rádiovú sieť a náklady rozpočítané podľa skutočnej spotreby. V jednotnom systéme diaľkového odčítavania spotrieb cez zbernicu dát dokážu fungovať pomerové rozdeľovače tepla, merače tepla i vodomery. Vlastníci majú aj možnosť sledovať priebežne denné spotreby i stav meračov cez internetový portál. Tieto údaje pomôžu objektívnejšie vysvetliť prípadné nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní.

 

Skupina ista úspešne redukuje svoju celosvetovú produkciu emisií CO2

Skupina ista, poskytovateľ energetických služieb zredukoval svoju celosvetovú produkciu emisií CO2 a do environmentálnych projektov zapája aj svojich zamestnancov. Skupina publikuje už svoju ôsmu výročnú správu o trvalo udržateľnom raste.

Aktuálny report o trvalom udržateľnom raste skupiny deklaruje, že spoločnosť dokázala v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížiť emisie CO2 na zamestnanca takmer o 7 %. Spotreba elektriny celej skupiny klesla o 6 % v porovnaní s rokom 2016 a spotreba papiera sa znížila o 8 %. Spotreba paliva firemného vozového parku skupiny ista klesla o 8 % na zamestnanca a celkovo sa najazdilo o 4 % menej kilometrov. 

Projekty trvalo udržateľného rastu vo svete

Mnohí zamestnanci spoločnosti ista sa zapojili do projektov trvalo udržateľného rastu. Počas projektu “European Green Capital 2017” vysvetľovali žiakom na školách v nemeckom Essene, prečo je ochrana klimatických podmienok dôležitá a ako dosiahnuť úspory na energiách v školských budovách pomocou jednoduchých opatrení. Vo Francúzsku vypracovali nové kritériá pre trvalo udržateľný rast pre obstarávanie, čo viedlo k spolupráci s environmentálne certifikovanou tlačovou spoločnosťou. V Českej republike sa vďaka kampani "Remobil" podarilo zamestnancom spoločnosti ista vytvoriť dvojnásobnú pridanú hodnotu. Zbierali staré mobilné telefóny, recyklovali a darovali danú sumu za každý mobilný telefón zozbieraný do sociálnej organizácie pre zdravotne postihnutých.

"Zodpovednosť a povedomie o ochrane klímy a energetickej účinnosti spolu s nápaditými myšlienkami sú často dostatočné na to, aby sme prišli s jednoduchými riešeniami, ktoré prinášajú veľké veci," uviedol generálny riaditeľ Thomas Zinnöcker.

Prezentované údaje spoločnosti ista sa opierajú o medzinárodne uznávané usmernenia Global Reporting Initiative (GRI) a nemecký kódex trvalej udržateľnosti (DNK) a podáva správy do Globálneho paktu OSN. Report v anglickom jazyku si môžete prečítať tu: https://inside.ista.com/wp-content/uploads/2018/06/ista-Sustainability-Report-2017.pdf

Vyhláška o rozpočítavaní množstva tepla prináša zmeny

Bratislava, dňa 26.6.2018 – K spravodlivejšiemu rozdeleniu nákladov na teplo v bytových domoch od 1. januára 2017 prispieva vyhláška MH SR. č. 240/2016 Z.z., ktorá ustanovuje pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla. Po prvýkrát bola vyhláška o rozpočítavaní množstva tepla aplikovaná v zúčtovacom období za rok 2017.

Prínos vyhlášky Ministerstva hospodárstva v praxi

Vyhláška definuje spravodlivejšie rozdelenie a vplyv na konečné rozdelenie nákladov na teplo medzi konečných spotrebiteľov. Ďalej definuje, že v objekte rozpočítavania sa náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie rozdelia v pomere 60 % základná zložka a 40 % spotrebná zložka z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie. Výšku spotrebnej zložky indikujú údaje namerané na meračoch tepla alebo pomerových rozdeľovačoch tepla. Definovaný pomer však nie je pre vlastníkov záväzný a môžu sa dohodnúť aj  na inom pomere, ktorý si schvália na domovej schôdzi. V praxi sa ukázalo, že vlastníci túto možnosť často využívajú.

Vyhláška najviac ovplyvnila bytové domy, v ktorých sa inštalovali merače tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla od roku 2016

„Až 90 % bytových domov, ktorým rozpočítavame náklady na teplo, naďalej používa pomer, ktorý si schválili v minulosti v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Vyhláška najviac ovplyvnila bytové domy, v ktorých sa inštalovali merače tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla od roku 2016 na základe povinnosti vyplývajúcej z novely zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, alebo došlo k výmene starších pomerových rozdeľovačov tepla za technologicky modernejší typ. Vlastníci týchto bytových domov najčastejšie využívajú pomer, ktorý stanovuje vyhláška,“ uviedla Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Vlastníci bytov vnímajú problematiku spotreby tepla zodpovednejšie

V minulosti bol často využívaným pomerom 30 % základná zložka a 70% spotrebná zložka, ktorý bol nastavený od čias zastaranej technológie odparovacích pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré sa rýchlo vytrácajú zo slovenských domácností a nahradzujú sa elektronickými rádiovými prístrojmi. V súčasnosti na trend posunul v prospech základnej zložky, nakoľko obyvatelia bytových domov začali vnímať problematiku spotreby tepla v bytovom dome komplexnejšie a zodpovednejšie. 

Navýšenie náhradnej spotreby o 50 %

Po novom sa určuje aj náhradná spotreba za odobrané teplo pre neodčítané byty. Spotrebná zložka ceny tepla na m2 podlahovej plochy neodčítaného bytu sa podľa vyhlášky vypočíta ako 1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na m2 v objekte rozpočítania.  V ostatných rokoch bolo možné určiť náhradnú spotrebu  pre neodčítaný byt ako priemer spotrebnej zložky na m2. Pre porovnanie to znamená, že užívateľ, ktorý zaplatil v minulosti za spotrebnú zložku napríklad 300 eur, podľa novej vyhlášky zaplatí až 450 eur.

Po koncoročnom vyúčtovaní sme zaznamenali zvýšený počet reklamácií z dôvodu navýšenia nákladov za odobraté teplo. Po hlbšej analýze a porovnaní nákladov s ostatnými rokmi sa zistilo, že k reklamáciám pribudli aj byty, v ktorých majitelia neumožnili realizovať odpočet údajov o spotrebe, preto sa spotrebná zložka určila podľa nových pravidiel. Jedná sa hlavne o dlhodobo neobývané alebo veľkometrážne byty, pre ktoré bol v minulosti výpočet náhradnej spotreby výhodou a vlastníci nemali záujem o spracovanie vyúčtovania na základe skutočnej spotreby. V tomto ohľade vnímame zmenu v legislatíve za prínosnú,“ uvádza Martinkovičová.

Základná zložka sa pri rozpočítaní nákladov na teplú vodu zvýšila z 10 % na 20 %

Najväčšou zmenou pri zúčtovaní nákladov na bývanie v tomto roku je rozpočítavanie nákladov na teplú vodu. Základná zložka sa pri rozpočítaní nákladov na teplú vodu zvýšila z 10 % na    20 %. Nakoľko sa základná zložka rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, zvýšené náklady zaznamenali najmä koneční spotrebitelia, ktorí majú nízke spotreby vody.

Ročné vyúčtovanie nákladov na teplo na základe skutočnej spotreby

·         Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom bytov dodané do 31. mája

·         Opatrenia pre spravodlivejšie rozdelenie nákladov na vykurovanie

Správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov v najbližších týždňoch budú spracovávať podklady pre ročné zúčtovanie, do ktorých patria údaje a náklady na prevádzku bytových domov. Najvyššou položkou vo vyúčtovaní býva zvyčajne náklad na teplo. Môže sa vyšplhať na tretinu až polovicu celkových nákladov na byt!

 Ročné vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok  musí byť v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predložené vlastníkom bytov najneskôr do 31.mája nasledujúceho roka.  

Ako čítať vyúčtovanie za teplo na vykurovanie?

Vo väčšine bytových domov na Slovensku sa náklady na teplo rozúčtovávajú na základe odčítaných údajov nameraných na pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla. Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdeľujú medzi konečných užívateľov na dve zložky – základnú a spotrebnú. Pomer jednotlivých zložiek je určený vyhláškou, ale tá dáva aj možnosť, aby si vlastníci bytov iný pomer odsúhlasili na domovej schôdzi.

·         Základná zložka predstavuje náklady za spotrebované teplo rozpočítané na plochu bytu či nebytového priestoru. Pokrýva tiež fixné náklady na pohotovostný výkon vykurovacej sústavy, prestupy tepla, tepelné straty a vykurovanie spoločných priestorov domu.

·         Spotrebná zložka zahŕňa náklady na teplo, ktoré sú vypočítané na základe údajov odčítaných z meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré zobrazujú spotrebu tepla pre konkrétnu bytovú jednotku. Výšku spotrebnej zložky môže užívateľ bytu ovplyvniť reguláciou teploty v byte.

Aký je ideálny model pomer základnej (ZZ) a spotrebnej zložky (SZ)?

Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok a metodiku rozpočítavania množstva tepla na vykurovanie definuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2017. Vyhláška odporúča pomer 60 % ZZ a 40 % SS.

Skúsení odborníci zo spoločnosti ista Slovakia, poskytovateľa služieb rozpočítania nákladov spojených s užívaním nehnuteľností pre viac ako 120 000 slovenských domácností, uvádzajú tieto najčastejšie používané pomery základnej a spotrebnej zložky v praxi:

Najčastejšie využívaný           30 % ZZ ku 70 % SZ

Často využívaný                     40 % ZZ ku 60 % SZ 

Menej využívaný                     60 % ZZ ku 40 % SZ  

Najmenej   využívaný             50 % ZZ ku 50 % SZ.

 „Vo všeobecnosti odporúčame nastavenie pomeru základnej a spotrebnej zložky 60/40 . Ideálne je však postupovať na základe odborného posudku tepelnoizolačných vlastností a konštrukcie objektu, a v neposlednom rade odporúčame zohľadniť aj spotrebiteľské správanie užívateľov bytov. Pokiaľ sa chcú vlastníci dohodnúť na inom pomere je potrebné, aby si zmenu odsúhlasili v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Nový pomer si budú môcť uplatniť až vo vyúčtovaní za nasledujúci rok,“ uvádza Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania spoločnosti ista Slovakia.

Čo zobrazujú údaje na pomerových rozdeľovačoch tela?

Pomerové rozdeľovače tepla nie sú určeným meradlom. Prístroje vyhodnocujú rozdiel teplôt medzi povrchom vykurovacieho telesa a teplotou okolitého priestoru. K určeniu ceny za nameraný údaj ( tzv. dielik) je potrebné poznať odpočty z pomerových rozdeľovačov tepla namontovaných v dome a celkové náklady bytového domu vyfakturované dodávateľom tepla. Cena za dielik sa určí ako podiel celkových nákladov v eurách a celkového počtu dielikov v objekte. U elektronických prístrojov, ktoré sú presnejšie, sa ročný súhrn nameraných hodnôt zobrazuje v stovkách až tisíckach dielikov, pričom u odparovacích prístrojov je to len v jednotkách či desiatkach. Neodčítané byty sa vyúčtujú v zmysle vyhlášky náhradnou spotrebou.

„Metodika rozpočítavania sa riadi legislatívou. Zásadné rozhodnutie, akým je určenie pomeru základnej a spotrebnej zložky ostáva na vlastníkoch. Cieľom pomerového merania je spravodlivejšie rozdelenie nákladov medzi všetkých užívateľov v bytovom dome a malo by slúžiť hlavne spotrebiteľom, ktorí využívajú energie efektívne, vykurujú primerane svojim potrebám a naopak znevýhodniť tých, ktorí sa úmyselne nechávajú vykurovať od susedov, prípadne teplom plytvajú,“ dodáva manažérka oddelenia rozúčtovania spoločnosti ista Slovakia, Sylvia Martinkovičová.

Odčítaná hodnota z pomerového rozdeľovača tepla sa prepočítava koeficientmi, ktoré zohľadňujú výkon vykurovacieho telesa a koeficient prestupu tepla z vykurovacieho telesa na pomerový rozdeľovač tepla. Stanovenie týchto koeficientov závisí od rozmerov, konštrukcie, typu a spôsobu zapojenia vykurovacieho telesa, a taktiež typu pomerového rozdeľovača tepla, ktorý je namontovaný na radiátore v presne definovanej polohe. Ďalším dôležitým koeficientom je poloha miestnosti v objekte. Zohľadňuje znevýhodnenú polohu miestnosti napr. pod strechou, nad terénom, krajné, severné, západné a pod. .