Meranie tepla v bytoch - merače tepla a pomerové rozdeľovače tepla

Čo je to pomerový rozdeľovač tepla a na čo slúži?

Na meranie spotreby tepla na vykurovanie v bytovom dome s centrálnym vykurovaním sa používajú viaceré technológie, v závislosti od technického riešenia vykurovacej sústavy. V domoch s vertikálnymi stúpačkami sa na rozdelenie nákladov na vykurovanie používajú pomerové rozdeľovače tepla (používa sa aj názov pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov - PRT alebo PRVN), ktoré sa inštalujú na radiátory v bytoch.

Pomerový rozdeľovač tepla je prístroj, ktorý sa používa na pomerové rozdelenie množstva tepla nameraného fakturačným meračom tepla na päte domu medzi konečných odberateľov – užívateľov bytov a nebytových priestorov.

Viac informácií nájdete na našom webe.

Ako funguje pomerový rozdeľovač tepla?

Najnovší pomerový rozdeľovač tepla ista – doprimo 3 je koncipovaný ako dvoj-senzorový prístroj, ktorý zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu v miestnosti a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohto rozdielu dochádza k načítaniu dielikov, ktoré sú podkladom pre pomerové rozdelenie nákladov a výpočet tzv. spotrebnej zložky.

Pomerový rozdeľovač tepla nie je určeným meradlom, nepodlieha pravidelnému metrologickému overovaniu. Inštaluje sa priamo na vykurovacie teleso zaškoleným technikom a riadi sa technickou normou STN EN 834 alebo STN EN 835. Najnovšie pomerové rozdeľovače sa automaticky dodávajú so zabudovaným rádiovým modulom s diaľkovým odpočtom bez vstupu do bytov.

Merače tepla a ich použitie v bytových domoch

V bytoch s vertikálnym vykurovaním sa spotreba tepla meria meračom tepla, ktorý sa inštaluje priamo do potrubia vykurovacieho systému a pomocou snímačov sa meria teplota pretečenej vody na vstupe a teplota pretečenej vody na výstupe vykurovacieho okruhu. Merač tepla je na rozdiel od pomerových rozdeľovačov tepla určeným meradlom a spotrebu meria exaktne vo fyzikálnych jednotkách. Spotreba sa určí z výsledného rozdielu teplôt a množstva pretečenej vody. Pred uvedením na trh merače tepla podliehajú prvotnému overeniu, schváleniu typu a inštaláciu týchto meračov môžu vykonávať len organizácie s preukazom odbornej spôsobilosti. Tú overuje Slovenský metrologický ústav skúškou a osvedčuje ju vydaním certifikátu. Merače tepla podliehajú pravidelnému metrologickému overeniu každé 4 roky. Viac informácií nájdete na našom webe.

Sú merače tepla a pomerové rozdeľovače tepla povinné?

Na základe legislatívnych požiadaviek Európskej únie a Slovenskej republiky (v zmysle zákona č. 100/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike na základe transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti – „smernica EED“) je od r. 2017 definovaná povinnosť zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy obstaranie, zapojenie a udržiavanie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla vo všetkých bytových domoch, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla a majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m2. Viac informácií nájdete na webe.

Čo s pomerovým rozdeľovačom tepla pri rekonštrukcii bytu?

Pokiaľ vymieňate, renovujete alebo rušíte vykurovacie telesá v byte, je potrebné informovať správcu domu a kontaktovať naše servisné oddelenie, ktoré zabezpečí odbornú premontáž meračov a aktualizáciu všetkých údajov potrebných pre rozúčtovanie nákladov.

Tu nájdete všetky kontakty na servisné oddelenie.

Ako skontrolovať koncoročnú spotrebu na rádiovom pomerovom rozdeľovači tepla?

Rádiový pomerový rozdeľovač tepla doprimo 3 radio sa odčíta bez účasti vlastníkov bytov, zvyčajne k rozhodujúcemu dátumu, ktorým je zvyčajne 31. december. Pokiaľ si chcete spotrebu skontrolovať, môžete tak urobiť na displeji prístroja. 

Návod na zobrazenie hodnôt nájdete u nás na webe v technickej dokumentácii.

Je možné pomerový rozdeľovač tepla ovplyvniť?

Elektronický pomerový rozdeľovač tepla ista je chránený viacnásobnou mechanickou a elektronickou plombou voči manipulácii a zneužitiu. Chyby na meračoch, prípadná manipulácia s meračom sa ukladajú v pamäti meracieho prístroja. Pokiaľ sa odpočet vykonáva zbernicou dát, všetky rádiové meracie prístroje ista sú priebežne diaľkovo monitorované naším servisným oddelením.Viac o monitoringu meracích prístrojov sa dozviete na našom webe.

Čo robiť v prípade poruchy na merači tepla?

Ak ste spozorovali, že merač nie je funkčný, neodkladne kontaktujte naše servisné oddelenie. Pokiaľ máte v dome inštalovanú zbernicu dát, funkčnosť meračov je neustále monitorovaná naším IT oddelením. Prípadné poruchy sú okamžite odstránené. To je veľká výhoda v porovnaní s diaľkovým odpočtom pochôdzkou, kedy sa na poruchy na meračoch príde zvyčajne až pri koncoročnom odpočte.

Tu nájdete kontakt na naše servisné oddelenie.

Diaľkový odpočet

Ako funguje rádiový merač tepla a vodomer?

Pomerový rozdeľovač tepla doprimo 3 radio aj merač tepla sensonic 3 má od výroby v tele prístroja zabudovaný rádiový modul, ktorý na požiadavku vysiela údaje o spotrebe prostredníctvom rádiovej siete. Ostatné ista merače tepla (ultrazvukové) a ista vodomery sa jednoducho dajú o funkciu diaľkového odpočtu doplniť pridaním rádiového modulu. Informácie z merača sa diaľkovo odčítajú (bez vstupu do bytu) dvoma spôsobmi:

  1. Pochôdzkovým spôsobom (tzv. Walk by), kedy je potrebný výjazd technika pred budovu. Ten vykoná odpočet do vreckového počítača (tzv. PDA) alebo tabletu cez rádiovú sieť mobilného operátora na diaľku. Následne sa dáta sťahujú do softvéru rozúčtovania. Takýto odpočet sa vykonáva spravidla iba raz ročne a odpočet je podkladom pre ročné vyúčtovanie. Tento spôsob odpočtov sa stáva zastaraným a ekonomicky nevýhodným v prípade povinnosti častejších odpočtov v budúcnosti (12 x ročne).
  1. Čoraz viac bytových domov prechádza na automatizovanýrádiový odpočet zbernicou dát, ktorá sa inštaluje do spoločných priestorov domu. Zariadenie dokáže odčítať denné spotreby zo všetkých rádiových meračov tepla a vody (merače tepla, vodomery...) v dome a prostredníctvom siete mobilného operátora ich prenáša elektronicky do softvéru rozpočítania. Prečítajte si viac o automatizovanom rádiovom odpočte.

Meracie prístroje – vodomery

Na čo slúžia vodomery?

Namerané spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu v jednotlivých bytoch nameranou na domovom vodomeri - fakturačnom meradle na päte domu, medzi konečných spotrebiteľov.

Kto zabezpečuje obstaranie a metrologické overenie vodomerov?

Obstaranie, zapojenie a metrologické overenie vodomerov zabezpečuje zvyčajne správca na základe zmluvy o správe bytového domu. Vodomery na teplú aj studenú vodu sa musia zo zákona pravidelne overovať.  Je na rozhodnutí vlastníkov, či staré vodomery dajú opäť overiť, alebo ich vymenia za nové overené prístroje. Vodomery sa po skončení platnosti overenia už nesmú ďalej používať na rozpočítavanie nákladov.  

Prezrite si ponuku overených a kvalitných vodomerov ista.

 

Ako funguje diaľkový odpočet?

Pomerový rozdeľovač tepla doprimo 3 radio aj merač tepla sensonic 3 má od výroby v tele prístroja zabudovaný rádiový modul, ktorý na požiadavku vysiela údaje o spotrebe prostredníctvom rádiovej siete. Ostatné merače tepla (produktová rada ultego) a všetky bytové vodomery ista sa jednoducho dajú o funkciu diaľkového odpočtu kedykoľvek doplniť pridaním rádiového modulu. Diaľkové meranie spotreby je tak možné na akomkoľvek type meracieho prístroja.

Informácie z merača sa diaľkovo odčítajú (bez vstupu do bytu) dvoma spôsobmi:

  1. Pochôdzkovým spôsobom (tzv. Walk by), kedy je potrebný výjazd technika pred budovu či bytový dom. Technik vykoná odpočet do vreckového počítača (tzv. PDA) alebo do tabletu cez rádiovú sieť mobilného operátora na diaľku. Následne sa odčítané dáta sťahujú do softvéru rozúčtovania. Takýto odpočet sa vykonáva spravidla iba raz ročne a je podkladom pre ročné vyúčtovanie. V prípade povinnosti častejších odpočtov (raz mesačne) sa však tento spôsob odpočtov postupne stáva nielen zastaraným, ale aj ekonomicky nevýhodným.
  1. Čoraz viac bytových domov prechádza na plne automatizovanýrádiový odpočet zbernicou dát, ktorá sa inštaluje do spoločných priestorov domu. Zbernica dát dokáže odčítať denné spotreby zo všetkých rádiových meračov tepla a vody v dome. Odčítané denné spotreby následne prostredníctvom siete mobilného operátora elektronicky prenáša do softvéru rozpočítania. Viac o technológii diaľkových odpočtov sa dočítate u nás na webe.
Aké výhody má diaľkový odpočet zbernicou dát pre vlastníkov?

Odpočet sa vykonáva bez vstupu do bytového domu, čím je chránené súkromie a majetok jeho obyvateľov. Automaticky sú odčítané všetky rádiové merače (merače tepla, vodomery, pomerové rozdeľovače tepla) v budove a nie je potrebné určovať náhradné spotreby pre neodčítané byty.

Následne sa dáta spracovávajú elektronicky. Online prístup k denným informáciám o spotrebe energií prostredníctvom internetu umožňuje lepšiu kontrolu nad spotrebou a výdajmi na domácnosť. Odpočet je lacnejší, lebo nevyžaduje výjazd technika. Funkčnosť meračov v byte je monitorovaná a v prípade poruchy včas odstránená.

Služby – Webportál ista24

Kde nájdem informácie o spotrebe tepla a vody?

Informácie o spotrebe a neštandardných spotrebách sú archivované na webovom portáli www.ista24.sk. Vlastníci alebo správca budovy sa pripájajú cez unikátny užívateľský účet. Vlastníci bytov vidia svoj byt, správca má prístup k všetkým bytom a NP v budove. Služba je na objednávku a dá sa aktivovať aj dodatočne. Ako funguje online portál sa dozviete na webe.

Kde získam prihlasovacie údaje na webportál ista24? Som správca alebo zástupca bytového domu.

Prihlasovacie údaje pre správcu alebo zástupcu domu (predsedu spoločenstva vlastníkov bytov) získate po záväznom objednaní služby a jej aktivácii. Na aktiváciu služby ista24 je potrebná inštaláciazbernice dát, ktorá tieto dáta diaľkovo odčíta a posiela na spracovanie na centrálny server. Prihlasovacie údaje vám pošle naše IT oddelenie. Viac o portáli ista24 sa dozviete na webe.

Služby – ročné vyúčtovanie tepla a vody

Ako sa vypočíta náhradná spotreba tepla a vody, keď chýba odpočet?

V prípade, ak konečný spotrebiteľ neumožnil vykonať odpočet z pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla a v prípade ak nemá zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo merače tepla určí sa spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na m2.

Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody, sa určí náhradný indikovaný údaj vo výške 1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.  V prípade ak konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo, určí sa spotrebná zložka ako 3-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania.

Ako skontrolovať správnosť vyúčtovania nákladov na vykurovanie

Užívateľ bytu dostane vo vyúčtovaní informáciu o spotrebe v merných jednotkách a nákladoch na teplo a vodu vyjadrené v eurách za celý objekt a za konkrétny byt. Uvedený je aj údaj o počiatočných a konečných stavoch na pomerových rozdeľovačoch tepla, meračoch tepla alebo vodomeroch. Rozdielom hodnôt stavu k 1. januáru a 31. decembru daného zúčtovacieho obdobia sa vypočíta konečná spotreba, ktorá sa prepočíta jednotkovou cenou. Konečné stavy pomerových rozdeľovačov tepla, respektíve meračov tepla, ktoré sú uvedené na vyúčtovaní, je možné skontrolovať v prípade odpočtov so vstupom do bytu na kópii odpočtového protokolu. V prípade digitálnych meračov s diaľkovým odpočtom je možné skontrolovať stav k 31. decembru priamo na merači.

Pre kontrolu správnosti vyúčtovania je správnosť odpočtov zásadný údaj. Vyúčtovanie nákladov na teplo by malo obsahovať aj porovnanie spotrieb za posledné tri roky, ak užívateľ v byte býva posledné tri roky, ako aj podiel na spotrebe konkrétneho bytu za celý objekt.

Ako ovplyvní moju spotrebu tepla a vody celková spotreba bytového domu

V bytových domoch s centrálnym vykurovaním sa náklady na teplo rozpočítajú na základe odčítaných údajov nameraných na vodomeroch, pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla. Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdeľujú medzi konečných užívateľov na dve zložky – základnú a spotrebnú. Pomer jednotlivých zložiek je určený vyhláškou. V prípade rozpočítania nákladov na vykurovanie dáva vyhláška aj možnosť, aby si vlastníci bytov iný pomer odsúhlasili na zhromaždení vlastníkov bytov.

V prípade ročného vyúčtovania je zúčtovacím obdobím spravidla jeden kalendárny rok a pravidlá rozpočítavania tepla v bytových domoch upravuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorá definuje pomer základnej a spotrebnej zložky. V prípade tepla na vykurovanie je to 60 percent základnej zložky a 40 percent spotrebnej zložky. Je však možné stanoviť aj iný pomer. V prípade tepla na ohrev vody ide o pomer 20 percent základnej zložky a 80 percent spotrebnej zložky.

Základná zložka sa rozpočíta medzi všetky byty a nebytové priestory v objekte a vzťahuje sa aj na byty, ktoré majú nulovú spotrebu. Pokiaľ dôjde k navýšeniu celkovej spotreby bytového domu, znamená to aj navýšenie základnej zložky pre každý byt. Prto by mal byť monitoring spotreby bytového domu prioritou správcov a vlastníkov bytvov.

Ak ste tu nenašli odpoveď na vašu otázku a stále hľadáte riešenie vášho problému, radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás:  ista@ista.sk.