ista Webportal: effizientes Energiedatenmanagement

Webový portál ista24

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (EED) má za cieľ zaistiť konečným spotrebiteľom informácie o spotrebe tepla a vody v kratších časových intervaloch, aby mohli na svoju spotrebu rýchlejšie reagovať a efektívnejšie ju regulovať.  Naša systémová technológia diaľkového odpočtu meracích prístrojov prostredníctvom zbernice dát memonic® 3 registruje, analyzuje a zobrazuje denné informácie na webovom portáli. 

Prístup pre správcu objektu

Správca má prístup k údajom pre všetky aktivované objekty a byty/NP. Dokáže reagovať na prípadné žiadosti vlastníkov bez prístupu, ako sú napr. reklamácie, zmeny vlastníkov a pod.. Elektronické spracovanie údajov významne zjednodušuje proces ich prenosu do systému rozpočítania nákladov, bez chýb spôsobených ľudským faktorom.

K dispozícii sú nasledujúce informácie:

  • história denných odpočtov z meracích prístrojov;
  • grafické porovnania spotrieb bytových domov a jednotlivých bytov/NP;
  • monitoring chýb a porúch na meračoch;
  • monitoring  úniku vody, spätných prietokov a nulových spotrieb na vodomeroch;
  • hromadné exporty dát pre ďalšie spracovanie (napr. rozpočítanie nákladov medzi konečných spotrebiteľov);
  • správca môže poskytnúť prístup zástupcovi vlastníkov bytového domu alebo predsedovi SVB.

Prístup pre vlastníkov bytov a NP

Vlastníci si vedia pozrieť spotreby a stav meračov pre svoj byt/NP a porovnať ich s priemernými spotrebami v bytovom dome alebo s celkovou spotrebou bytového domu.

K dispozícii sú nasledujúce informácie:

  • história odpočtov v jednotlivých miestnostiach;
  • grafické porovnanie spotreby bytu s priemernými spotrebami v bytovom dome;
  • monitoring chýb a porúch na meračoch;
  • monitoring úniku vody, spätných prietokov a nulových spotrieb na vodomeroch.

Detekcia úniku vody

Nepozorované úniky vody vedú k veľkým stratám a zbytočným finančným nákladom. Inteligentný systém údaje o spotrebe vody priebežne analyzuje a včas zašle varovanie o pretekaní vodovodných batérií alebo toaliet správcovi či vlastníkovi bytu/NP. Naviac všetky dáta sú kedykoľvek prístupné na portáli ista24.

Vaše výhody

Úspora energie

Konečný spotrebiteľ má prehľad o spotrebe a môže ju efektívnejšie regulovať.

Podklady pre reklamáciu

Reklamácie a nezrovnalosti vo vyúčtovaní je možné jednoduchšie vysvetliť.

Informácie o spotrebe a stave meračov

Monitoring a hlásenie chýb včas odhalí poruchy na meračoch a nežiaduce stavy.

Export dát

Jednoduchý prenos dát do externých softvérov rozpočítania nákladov.

Informácie na jednom mieste

Správca má prehľad o energetickom hospodárení v budovách pod jeho správou.

Spravodlivé rozdelenie nákladov

 K dispozícii sú dáta pre medziodpočty (napr. pri zmene vlastníka).