Ochrana osobných údajov v spoločnosti  ista

 

Ochranu osobných údajov berie spoločnosť ista Slovakia, s.r.o., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 31 437 028, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č. 5270/B (ďalej aj „ista“ alebo „spoločnosť“) veľmi vážne.

Spoločnosť ista dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti zákonnej ochrany osobných údajov a v plnej miere sa snaží zachovať dôvernosť vašich údajov, ako aj údajov vašich zákazníkov. Všetky osobné údaje sa zbierajú, spracúvajú a používajú v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a iba na účely spracovania zmlúv, splnenia zákonných povinností alebo ochrany legitímnych podnikateľských záujmov v súvislosti s poradenstvom a podporou zákazníkov, ako aj dopytovo orientovaným produktovým dizajnom.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov:

 • ak ste obchodným partnerom, alebo máte záujem o spoluprácu s ista nájdete tu,
 • ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu nájdete tu,
 • ak ste užívateľom služieb ista24.sk nájdete tu.

Dôležité upozornenie: informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú výlučne internetových služieb ponúkaných spoločnosťou ista na tejto webovej stránke.  Webová stránka spoločnosti ista obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán.  Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť ista nezodpovedá za ochranu osobných údajov alebo za obsah internetových služieb týchto tretích strán.  Odporúčame všetkým internetovým používateľom pri opúšťaní webovej stránky spoločnosti ista, aby sa oboznámili s príslušnými oznámeniami týchto internetových služieb o ochrane osobných údajov tretích strán ako prevádzkovateľov.

Na tejto stránke nie je možné vytvoriť osobné účty. Nižšie uvedené údaje sa hodnotia iba pre štatistické účely. Osobné údaje sa zozbierajú iba vtedy, keď ich spoločnosti ista poskytnete sami, napríklad pri registrácii na vyplnenie prieskumu alebo pri uzatváraní zmlúv. Spoločnosť ista poskytne vaše osobné údaje tretím stranám, iba ak je zo zákona povinná tak urobiť. Keďže ista poverila spracúvaním osobných údajov v jej mene v súlade s čl. 28 GDPR osobnými údajmi externých poskytovateľov služieb, spoločnosť ista zaistila dodržiavanie ustanovení zákonov o ochrane osobných údajov z ich strany, a to prostredníctvom právnych, technických alebo organizačných opatrení, ako aj pravidelných kontrol.

 

1. Súbory cookies

Čo sú súbory cookies?

Spoločnosť ista používa na svojej webovej stránke (https://www.ista.com/sk/)  takzvané súbory cookies na rozpoznanie viacnásobného použitia ponuky rovnakým používateľom/ majiteľom internetového pripojenia.  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá vo vašom počítači.  Slúžia na optimalizáciu prítomnosti spoločnosti ista na internete a jej ponúk.  Súbory cookies sú zvyčajne takzvané "súbory cookie relácie", ktoré sa po skončení vašej návštevy vymažú. V niektorých prípadoch však súbory cookies poskytujú informácie, ktoré slúžia na vaše automatické rozpoznanie.  Toto rozpoznanie je založené na IP adrese uloženej v súboroch cookies.  Informácie získané takýmto spôsobom slúžia na optimalizáciu ponúk spoločnosti ista a na uľahčenie vášho prístupu na webovú stránku ista.

Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách na tejto stránke. Avšak upozorňujeme Vás, že v takomto prípade nebudete môcť plnohodnotne využiť našu webovú stránku.

Aké údaje prostredníctvom cookies získavame?

Vždy, keď používateľ navštívi webovú stránku spoločnosti ista a takisto aj keď využije prístup k súborom, údaje o tejto činnosti sa uložia v protokolovom súbore.  Tieto údaje sa netýkajú osoby, čo znamená, že spoločnosť ista nemá možnosť spätne vystopovať, ktorý používateľ vyhľadal ktoré údaje.

Presnejšie pri každom dopytovaní sa uchovávajú nasledujúce údaje:

 • názov súboru;
 • dátum a čas prístupu;
 • množstvo prenesených údajov;
 • správa, či bolo dopytovanie úspešné;
 • anonymná IP-adresa;
 • v prípade potreby operačný systém a prehliadačový softvér na vašom počítači;
 • takisto aj webová stránka, z ktorej ste navštívili webovú stránku spoločnosti ista
 • zemepisná poloha.

 

Aké cookies používame?

Potrebné súbory cookiestieto sú nevyhnuté na správne fungovanie webovej stránky a aktiváciu jej základnej funkčnosti. Tieto súbory anonymne zabezpečujú základné funkcie a bezpečnostné prvky. Rovnako zabezpečujú aj plnenie povinností, ktoré iste ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

Funkčné súbory cookies ­– pomáhajú vykonávať určité užívateľské funkcie, ako je zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätnej väzby a ďalšie funkcie tretích strán.

Výkon a analýza webu – tieto nám umožňujú analyzovať použitie webovej stránky na meranie a zlepšovanie výkonnosti. Používajú sa na pochopenie interakcie návštevníkov s webstránkou.

Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii Cookies.

2. Sociálne média / sociálne záložky

Sociálne záložky z Facebook a YouTube sú súčasťou webovej stránky spoločnosti ista. Sociálne záložky sú internetové záložky, ktoré umožňujú používateľom týchto služieb zbierať odkazy a správy o novinkách.  Sú zahrnuté do webovej stránky ako odkaz na príslušné služby.  Po kliknutí na integrovanú grafiku budete presmerovaný na stránku príslušného poskytovateľa, t. j. až potom budú informácie o používateľovi prenesené príslušnému poskytovateľovi.  Čo sa týka informácií o spracovaní vašich osobných údajov pri používaní uvedených webových stránok, prosím obráťte sa na príslušné informácie o ochrane osobných údajov poskytovateľov.

 

3. Zber a spracovávanie osobných údajov pri odbere bulletinu/Newsletter a pre kontaktný a ponukový formulár

a) Informačný bulletin/ Newsletter

Spoločnosť ista vám ponúka možnosť odoberať informačný bulletin -  Newsletter (ďalej ako „bulletin“) uvedený na webovej stránke spoločnosti ista. V tomto informačnom bulletine vás budeme pravidelne informovať o témach a ponukách spoločnosti ista. 

Ak máte záujem odoberať informačný bulletin, musíte vyplniť registračný formulár na  webových stránkach ista (https://www.ista.com/sk/info-centrum/newsletter/) za účelom zasielania newsletterov/noviniek. Po registrácii e-mailovej adresy bude poslaný e-mail s odkazom, na základe jeho potvrdenia sa spoločnosť ista uistí, že e-mailová adresa nie je zneužitá.  Odber informačného bulletinu môžete zrušiť kedykoľvek bez udania dôvodu a bez vyžiadania informácií zo stránky spoločnosti ista, a to odvolaním súhlasu v zmysle pokynov uvedených nižšie. Podrobnosti ako súhlas odvolať sú taktiež vyznačené v každom informačnom bulletine.

 

b) Kontaktný a ponukový formulár

https://www.ista.com/sk/kontakt/kontaktny-formular/

https://www.ista.com/sk/kontakt/ponukovy-formular/

Spoločnosť ista spracováva osobné údaje osôb, ktoré vyplnia kontaktný a/ alebo ponukový formulár na webových stránkach spoločnosti ista. Takto získané osobné údaje nie sú poskytované ďalším spracovateľom. Takto poskytnuté osobné údaje ista spracováva po dobu piatich rokov od vyplnenia kontaktného formulára, pokiaľ nebude na základe kontaktu uzavretá zmluva.

Spoločnosť ista sa zaväzuje neposkytovať zozbierané údaje iným tretím stranám.

Na vyššie uvedené účely uvedené v tomto bode budú spracovávané len Vaše prihlasovacie údaje, a to:

 1. identifikačné údaje (napr. meno a priezvisko)
 2. ďalšie údaje (IP-adresa, dátum a čas registrácie)
 3. kontaktné údaje (napr. adresa, telefón a e-mailová adresa)

 

Právnym základom na spracovanie osobných údajov pre účely uvedené v tomto bode  je súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný, a to prostredníctvom e-mailu: news@ista.sk. Do predmetu takejto správy je potrebné uviesť kľúčové slovo: "ista novinky". ista následne prestane spracúvať osobné údaje na daný účel.

Spoločnosť ista nebude spracovávať žiadne ďalšie údaje. 

Osobné údaje poskytne priamo osoba, ktorá má záujem o zasielanie bulletinu, newslatter alebo, ktorá vyplní kontaktný a ponukový formulár.

 

4. Práva dotknutých osôb

Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim údajom – to znamená, že Vám ista na základe Vašej žiadosti poskytne informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracováva, za akým účelom, z akého zdroja boli tieto osobné údaje získané, komu boli údaje poskytnuté a aká je plánovaná doba uchovávania osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek požadovať opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie v prípade ak by boli neúplné. Taktiež máte právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrené pre účel, pre ktorý bolo pôvodne získané alebo ktoré už nie je správca oprávnený využívať z iných dôvodov (napr. boli spracovávané neoprávnene, ich výmaz prikazuje zákon atď.)

Máte právo požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov – to znamená, že môžete požiadať ista aby s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokiaľ sa nevyjasní či sú spracovávané údaje presné, príp. či bola vaša námietka proti spracovávaniu osobných údajov vznesená dôvodne (viď. právo namietať nižšie).

Máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov – tzn. že môžete požadovať, aby Vám ista poskytla spracovávané osobné údaje v elektronickej podobe tak, aby boli ľahko prenosné k inému prevádzkovateľovi (poskytovateľovi služieb).

Máte právo vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, ktorého právnym základom je náš oprávnený záujem – v takomto prípade budeme Vaše údaje ďalej spracovávať iba za predpokladu, že bude preukázané, že na takýto postup existujú závažné dôvody.

 

5. Zmeny informácií o ochrane osobných údajov a uplatnenie Vašich práv

Spoločnosť ista si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť a meniť zverejnené informácie v súlade s príslušnými nariadeniami v oblasti ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia je z augusta 2022.

V súlade s GDPR, spoločnosť ista prijala vhodné opatrenia, aby dotknutým osobám jednoducho a jasne poskytla všetky informácie a oznámenia týkajúce sa spracovania osobných údajov v presnej, transparentnej, zrozumiteľne a ľahko dostupnej podobe. 

Ak máte otázky ohľadom spracovávania alebo bezpečnosti vašich osobných údajov, môžete kontaktovať priamo referenta/pracovníka zodpovedného  za ochranu osobných údajov v spoločnosti  ista:

E-mail: ochranadat@ista.sk

Adresa: ista Slovakia, s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava

Informácie Vám budú doručené v písomnej alebo inej podobe a kde je to vhodné aj v elektronickej podobe.

 

6. Vymazanie osobných údajov a doba uchovania údajov

Osobné údaje dotknutých osôb budú sa prestanú spracúvať akonáhle zanikne účel na ktorý sa spracúvali. Údaje sa môžu uchovávať najdlhšie po dobu, ktorú povoľuje európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach, zákonoch alebo iných ustanoveniach EÚ, ktorým ista podlieha. Údaje budú zablokované alebo vymazané, keď uplynie lehota na uchovávanie predpísaná vyššie uvedenými normami pokiaľ nie je potrebné údaje naďalej uchovávať na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy.

 

7. Sťažnosť

Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovávaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu zákona, resp. európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,  Slovenská republika, tel. +421 /2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webové stránky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Ochranu osobných údajov berie spoločnosť ista veľmi vážne. Spoločnosť ista je členom Nemeckej spoločnosti na ochranu a zabezpečenie údajov (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung e.V.(GDD)) od februára 2002.

Spoločnosť ista dodržiava nariadenia v oblasti zákonnej ochrany osobných údajov a v plnej miere sa snaží zachovať dôvernosť vašich údajov, ako aj údajov vašich zákazníkov. Všetky osobné údaje sa zbierajú, spracúvajú a používajú v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a iba na účely spracovania zmlúv, splnenia zákonných povinností alebo ochrany legitímnych podnikateľských záujmov v súvislosti s poradenstvom a podporou zákazníkov, ako aj dopytovo orientovaným produktovým dizajnom. Všetci poskytovatelia služieb spoločnosti ista, ktorí sa zaoberajú spracúvaním osobných údajov taktiež dodržiavajú ustanovenia GDPR v súlade s článkom 28 GDPR.  Dodržiavanie ustanovení kontroluje referent ochrany osobných údajov.

8. Webová analytika

Webová stránka využíva Matomo, open-source softvér pre štatistické vyhodnotenie prístupu používateľov.  Matomo využíva súbory "cookies", čo sú textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré slúžia na analýzu používania webovej stránky alebo optimalizáciu webovej stránky.  Z tohto dôvodu sa informácie o používaní vygenerované súborom "cookie" prenesú do serveru spoločnosti ista.  IP adresa je okamžite po spracovaní a pred uložením anonymizovaná.  Informácie vygenerované súborom cookie o tom, že ste použili túto webovú stránku nebudú sprístupnené tretím stranám.

9. Google Tag Manager

Google Tag Manager je riešenie, ktoré môžeme použiť na správu „značiek webových stránok“ pomocou rozhrania (ktoré nám napríklad umožňuje začleniť službu Google Analytics a ďalšie marketingové služby Google do našej online ponuky). Samotný správca značiek (ktorý značky implementuje) nespracúva žiadne osobné údaje týkajúce sa používateľov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov používateľov, odkazujeme používateľov na nasledujúce informácie o službách Google. Použite pravidlá: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

10. Analytický balík Piwik PRO

Na analýzu a optimalizáciu tejto webovej stránky používame analytický softvér Piwik PRO Analytics Suite (piwikpro.de). Údaje zhromaždené pomocou tohto softvéru možno použiť na vytvorenie používateľských profilov pod pseudonymom.

Účely spracovania údajov

Tento zoznam obsahuje účely, na ktoré sa údaje zhromažďujú a spracúvajú. Súhlas je platný len na uvedené účely. Zhromaždené údaje nie je možné použiť ani uložiť na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené nižšie.

 • Analýza
 • Optimalizácia

Použité technológie

 • Cookies

Zozbierané údaje

Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú počas alebo prostredníctvom používania služby.

 • Anonymizovaná skrátená IP adresa
 • Údaje o používaní
 • Identifikácia používateľa
 • Dátum a čas návštevy
 • Adresa URL odkazovača
 • Navštívené webové lokality
 • Rozlíšenie obrazovky
 • Geografická poloha
 • Agent používateľa
 • Identifikácia návštevníka

Právny základ

Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený v nasledujúcom texte:

 • Článok 6, , odsek 1 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov

Miesto spracovania

 • Európska únia

Obdobie uchovávania

Obdobie uchovávania údajov je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje uchovávajú na spracovanie. Údaje sa musia vymazať hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania. Údaje sa uchovávajú až 25 mesiacov.

Príjemca údajov

 • Piwik PRO Sp. z o.o.
 • Piwik PRO GmbH

Úradník pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti

Nižšie nájdete e-mailovú adresu úradníka pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.

gdpr@piwik.pro

Súhlas so zhromažďovaním a ukladaním údajov je možné kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou v budúcnosti.

Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov https://piwik.pro/privacy-policy/

Kliknutím sem odvoláte súhlas na všetky domény spoločnosti na spracovanie https://piwik.pro/opt-out/

 

11. Správca značiek Google

Google Tag Manager je riešenie, pomocou ktorého je možné spravovať značky webových stránok prostredníctvom rozhrania (a teda napríklad integrovať Piwik Pro do našej online ponuky). Samotný Správca značiek (ktorý implementuje značky) nespracúva žiadne osobné údaje používateľov.

Účely spracovania údajov

Tento zoznam obsahuje účely, na ktoré sa údaje zhromažďujú a spracúvajú. Súhlas je platný len na uvedené účely. Zhromaždené údaje nie je možné použiť ani uložiť na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené nižšie.

 • funkčnosť

Použité technológie

 • Java skript

Zozbierané údaje

 • žiadne

Právny základ

Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený v nasledujúcom texte:

 • Článok 6, odsek 1 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov

Miesto spracovania

 • Počítač prehliadača

Obdobie uchovávania

Obdobie uchovávania údajov je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje uchovávajú na spracovanie.
Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.

Príjemca údajov

 • Tretím stranám sa nezverejňujú žiadne údaje

 

12.  Google Ads a meranie konverzií

Na základe súhlasu používateľov našej online ponuky v zmysle článku 6 ods.

Na účely hodnotenia sa súbory cookie ukladajú vo vašom koncovom zariadení a prostredníctvom nich sa zhromažďujú informácie, ktoré sa ukladajú aj na serveroch nášho spracovateľa údajov Google LLC ("Google"). Prístup k informáciám spoločnosťou Google LLC (ďalej len "Google"), spoločnosťou so sídlom v USA, nemožno vylúčiť, takže sa dohodli príslušné štandardné doložky EÚ o ochrane údajov, ktoré poskytujú primerané záruky na spracovanie údajov v neeurópskych krajinách. Máte právo byť informovaný o tejto štandardnej zmluve ako súčasť poskytnutých informácií. Online marketingový proces Služby Google "Reklamy" používame na zobrazovanie reklám v reklamnej sieti Google (napr. vo výsledkoch vyhľadávania, vo videách, na webových stránkach atď.), aby sa zobrazovali používateľom, ktorí majú predpokladaný záujem o reklamy. To nám umožňuje zobrazovať reklamy pre našu online ponuku a v rámci našej online ponuky cielenejším spôsobom, aby sme používateľom prezentovali iba tie reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak sa napríklad používateľovi zobrazujú reklamy na produkty, o ktoré prejavil záujem o iné online ponuky, označuje sa to ako "remarketing". Na tieto účely, keď sú prístupné naše a iné webové stránky, na ktorých je aktívna reklamná sieť Google, spoločnosť Google priamo spustí kód od spoločnosti Google a "(re)marketingové značky" (neviditeľná grafika alebo kód, tiež známy ako "webové majáky") sú začlenené do webovej stránky. S ich pomocou je v zariadení používateľa uložený individuálny súbor cookie, t. j. malý súbor (namiesto súborov cookie je možné použiť aj porovnateľné technológie). Tento súbor zaznamenáva, ktoré webové stránky používateľ navštívi, o ktorý obsah sa zaujíma a ktorý ponúka používateľovi klikol, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, čas návštevy a ďalšie informácie o používaní online ponuky.

Dostávame tiež individuálny "konverzný súbor cookie". Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie používa spoločnosť Google na generovanie štatistík konverzií pre nás. Dostávame však len informácie o celkovom počte anonymných používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostávame však žiadne informácie, ktoré by bolo možné použiť na osobnú identifikáciu používateľov.

Údaje používateľov sa spracúvajú pseudonymne v rámci reklamnej siete Google. To znamená, že Spoločnosť Google neuchováva a nespracúca napríklad mená alebo e-mailové adresy používateľov, ale spracúva príslušné údaje na základe súborov cookie v rámci pseudonymných používateľských profilov. V dôsledku toho sa z pohľadu spoločnosti Google reklamy nespravujú a nezobrazujú pre konkrétne identifikovanú osobu, ale pre držiteľa súborov cookie bez ohľadu na to, kto je tento držiteľ súborov cookie. To neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracovávať údaje bez tejto pseudonymizácie. Zhromaždené informácie o používateľoch sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google v USA.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa vaše informácie, možnosti nastavenia a odhlásenia, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google ( policies.google.com/technologies/ads ) a nastaveniach zobrazovania reklám spoločnosťou Google:

13. Remarketing a súbory cookies

Webová stránka využíva remarketing alebo funkciu "podobná cieľová skupina" od Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“). Táto funkcia vám umožňuje prezeranie reklám podľa vašich záujmov na webových stránkach Google Display Network.  Na tento účel je vo vašom prehliadači uložený súbor cookie, ktorý sa využíva pri návšteve webovej stránky.  Slúži na vaše rozpoznanie ako návštevníka webovej stránky, na určenie účelu návštevy a používateľských údajov. Podľa informácií Google, serverové protokolové súbory sú uložené v častiach IP adresy a informácie o súboroch cookie sú čiastočne zmazané po uplynutí 9-ich až 18-ich mesiacov.  Viac informácií nájdete na webovej stránke www.google.com/policies/technologies/ads/.

Príklad serverového protokolového súboru uvádza Google na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-server-logs.

Deaktiváciu súborov cookie v prehliadači, ktorou zabránite remarketingu vo vašom prehliadači možno vykonať viacerými spôsobmi. Google ponúka na stiahnutie plugin pre prehliadač, ktorým sa dajú natrvalo deaktivovať súbory cookie cez nasledujúci odkaz: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Takisto môžete vo vašom prehliadači zvoliť nastavenia, ktoré umožnia deaktivovať inštaláciu súborov cookies.

Ak nesúhlasíte so sledovaním, môžete ho zrušiť v prehliadači prispôsobením nastavení týkajúcich sa inštalácie súborov cookies.  Informácie o vyššie uvedenom nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Firefox:  https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK

Aj tretia osoba ako poskytovateľ má možnosť zablokovať súbory cookies v prehliadači.  Iniciatíva Network Advertising Initiative (NAI) ponúka možnosť zaviesť do vášho prehliadača opt-out (možnosť odhlásiť sa zo systému prijímania predmetných správ v prípade, ak bol súhlas dopredu udelený).  Informácie sú k dispozícii na nasledujúcej stránke: optout.networkadvertising.org.

Webová stránka používa službu Google sledovanie konverzií "Google-Adwords".

Pri návšteve stránok Google, Google ukladá súbory cookies.  Funkciu ukladanie súborov cookies môžete deaktivovať alebo ponechať.  Ak je súbor cookie stále aktivovaný a vy navštívite určité webové stránky, Google a spoločnosť ista dokážu rozpoznať, že ste klikli na reklamu umiestnenú spoločnosťou ista, na základe čoho ste presmerovaní na stránku spoločnosti ista.

Goole zhomažďuje tieto informácie za účelom vytvorenia štatistiky pre zákazníkov Adwords.  Spomínané štatistiky obsahujú informácie o počte používateľov, ktorí klikli na reklamy a boli presmerovaní na stránky označené značkou sledovanie konverzií.

Pravidlá ochrany súkromia Google:

 

14. Usercentrics

Používanie platformy na správu súhlasu Usercentrics 


Používame platformu na správu súhlasu Usercentrics na dodržiavanie zákonných ustanovení podľa článku 7 ods. 1 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom je Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mníchov. Platforma na správu súhlasu Usercentrics zhromažďuje údaje z protokolov, užívateľský agent (zariadenie, typ prehliadača, jazyk prehliadača, verzia prehliadača, rozlíšenie) a údaje o súhlase (súhlas áno / nie, časová pečiatka, rozsah údajov, atribúty údajov, ControllerID, ProcessorID, souhlasID) pomocou prostriedkov Javascript. Tento JavaScript umožňuje spoločnosti Usercentrics GmbH informovať používateľa o konkrétnych značkách a webových technológiách na našej webovej stránke a získavať, spravovať a dokumentovať súhlas používateľa. Právnym základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. C) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, pretože sme zo zákona povinní preukázať súhlas (podľa článku 7 ods. 1 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov). Naším cieľom je poznať a implementovať preferencie našich používateľov a tiež ich bezpečne legálne zdokumentovať. Údaje sa odstránia, akonáhle už nie sú potrebné pre našu dokumentáciu, a neexistujú žiadne právne povinnosti uchovávať záznamy. 

Vykonanie JavaScriptu môžete kedykoľvek natrvalo zakázať výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, čo by tiež zabránilo Usercentrics vo vykonávaní JavaScript. 

Ďalšie informácie o politike ochrany údajov Usercentrics nájdete na: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

Tu môžete zvoliť svoje nastavenie cookies:

Zásady ochrany osobných údajov pre e-mailový marketing

Súhlasím so zhromažďovaním, používaním, spracovaním a šírením svojich osobných údajov, ktoré som poskytol(a) vyplnením kontaktného formulára. Som si vedomý(á), že správcom mojich osobných údajov bude spoločnosť ista SE a spracovateľom spoločnosť ista Slovakia, s. r. o. . Moje osobné údaje budú spracované za účelom inzercie, konzultácií a prieskumu trhu prostredníctvom ponúk  a zaujímavých informácií, ako napr. ista newsletter a iné. S mojimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať dôverne a nebudú bez môjho predchádzajúceho súhlasu poskytované tretím osobám. To však neplatí pre externých poskytovateľov služieb, ktorí sú poverení riadením zasielania noviniek a správ. Spoločnosť ista uisťuje, že externý dodávatelia služieb spracovávajú osobné údaje s maximálnou starostlivosťou a výhradne za účelom, ku ktorému boli poskytnuté.
 
Bol(a) som informovaný(á), že ista vykonáva pre štatistické účely anonymizované sledovanie odkazov.

Bol(a) som informovaný(á), že som oprávnený(á) požadovať informácie o spracovaní mojich osobných údajov, že môžem požiadať o opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie, že mám právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne  zhromaždené. Ďalej mám právo požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, právo na prenesenie osobných údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

Svoj súhlas môžem kedykoľvek  v budúcnosti odvolať, a to prostredníctvom e-mailu: news@ista.sk. Do predmetu takejto správy je potrebné uviesť kľúčové slovo: "ista novinky". Všetky moje osobné údaje  budú následne zmazané.

Prehlasujem, že som dosiahol(a) vek 18 rokov.

Zoznam dodávateľov

leftright
DodávateľIČOAdresa
   
ABYF, s. r. o.52420892Strážovská 6331/5, Banská Bystrica 974 11
AQUA-TERM SERVIS, s.r.o..36632601V. P. Tótha 1081/17, Zvolen 960 01
Attila Vida30082251Ul. Biskupa Kondého 5138/34, Dunajská Streda 929 01
BARDBYT, s.r.o.                                                 36476633Moyzesova 7,Bardejov 085 01 
BISTRO KORUNA, s. r. o.46692959127, Poruba 972 11
Bytové družstvo Prešov                                          00173665Bajkalská 30, Prešov 080 01                        
DARTA SERVICE, s.r.o.36441431Mierová 1969/20, Dolný Kubín 026 01
Elektrik Plus, s.r.o.36714364Schengenská 357/6A, Bratislava- Čunovo 851 10
Energobyt, s.r.o. Humenné      31680321Lipová 1,Humenné 066 01
Filip Majer52049957Trieda SNP 1395/50, Banská Bystrica 974 01
Havarijná služba Olivová, s.r.o.                                36741566Škultétyho 1, Bratislava 831 03
Ing. Dubovanová Vieroslava46554793Koncova 154, Prievidza 971 01
IZO-Zoltán Kinczer35469277Malá Iža 55, Komárno 945 01
Ján Ľaš40289478Bajerovce 72, 08273 Bajerovce
Jozef Sýkora43925979Rybárska 7381/2, Trenčín 911 01
Jozef Konrád32158769Bratislava-Devínska Nová Ves, Pavla Horova 6151/22
JURME s. r. o.53008545Jurigovo námestie 436/3, Bratislava- Karlova Ves 841 05
Karol Ostrožanský33895058Záhradnícka 807/20, Sládkovičovo 925 21
KOMPLET s.r.o.35724901Trebišovská 3, Bratislava 821 02
Ladislav Varga46996494Vinohradská ulica 1173/67, Šamorín 931 01
LK MONT, s. r. o.43900526Tatranská 6, Banská Bystrica 974 11
Marek Mikláš50276859Malinovského 1156/5, Partizánske 958 06
Martina Sýkorová43065759Rybárska 7381/2, Trenčín 911 01
MASPA, s.r.o.46583611Nitrianska 2522/23, Hlohovec 920 01
Mgr.Cigánik Vladimír32624671Hradište 100, 985 25
Mi&Co s. r. o.50486331Súmračná 11, Bratislava- Ružinov 821 02
Milan Kunert - VOKUMER44188846Fínska 4415/48, Vrútky 038 61
MITES, s.r.o.44494718178, Pastuchov 920 63
Mlinský Arpád17415721Schengenská 357/6A, Bratislava- Čunovo 851 10
MODACO s.r.o.35790091Syslia 29, Bratislava 821 05
Okresné stavebné bytové družstvo Nitra                          36526029Dlhá 4, Nitra 950 50                        
Patrik Boledovič, Pat-servis s.r.o.50856260kpt. Rašu 7, Bratislava- Dúbravka 841 01
Peter Pilip BYTSERVIS30300720Stropkovská 473, Svidník 089 01
PSLsped s. r. o.50791958R. Dilonga 456/55, Malacky 901 01
RaES, s.r.o.51797267Klčovany 354, Boleráz 919 08
RevServis.sk s. r. o.53051181Polianky 1824/5,Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
S.B.S. STA-MI, s.r.o.36485560Strojnícka 1, Prešov 080 06
SAPEL, s.r.o.44220715Okružná 46, Michalovce 071 01
SPOOL a.s.31586392Dr. Herza 23, Lučenec 984 01
STATIKREAL s.r.o.52167046Winterova 1751/8, Piešťany 921 01
STAVMI s.r.o.50884336Humenská 3553/1, Michalovce 071 01
SYK-MONT s.r.o.54172209Rybárska 7381/2, Trenčín 911 01
TERMEL, s. r. o..53068378Železničná 1392/41, Teplička nad Váhom 013 01
ÚNIK VODY, s.r.o.50080954Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06
Vodička, s. r. o.52474364Rekreačná 581/20, Pusté Úľany 925 28
VO-KU MONT s.r.o.                                               50084011Štiavnik 1268, Štiavnik 013 55 
VOKUMER MK, s. r. o.52497305Fínska 4415/48, Vrútky 038 61
ZEM s.r.o.53199511Zuzany Chalupovej 3981/10B, Bratislava- Petržalka 851 07
ZEN-SERVIS spol. s r.o.35919671Jelenia 3142/9,Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Zuzana Ostrožanská4720365092521 Sládkovičovo, Záhradnícka 807/20
Digital Solutions, s.r.o.2599870617. listopadu 203, 530 02 Pardubice