Pomáhame ľuďom šetriť energie a prispievať k ochrane klímy. Vďaka našim smart produktom a službám môžu naši zákazníci žiť udržateľnejšie.

Náš zámer

Väčšina z nás má záujem riešiť problémy, ktoré súvisia so zmenou klímy. Spoločnosť ista nie je výnimkou. S našimi smart prístrojmi, technológiami aj službami pomáhame našim zákazníkom žiť udržateľnejšie. Náš slogan SWITCH TO SMART - dáta pre udržateľnejšiu planétu, vyjadruje náš zámer jasne. Vďaka denným dátam o spotrebe, ktoré sú prístupné online, majú užívatelia budov spotrebu energií jednoducho pod kontrolou a môžu prispieť svojím spotrebiteľským správaním k ochrane klímy.

Oblasti pôsobenia

Udržateľnosť v piatich kľúčových oblastiach

Našou snahou je podporiť ľudí v šetrení energie a pomáhať im aktívne prispievať k ochrane klímy. Naša stratégia je rozdelená do piatich oblastí:

Životné prostredie

Šetríme energie - vo všetkých našich oblastiach a na všetkých našich oddeleniach.

Trhy

Na obchodné trhy dodávame inovatívne produkty a služby, vďaka ktorým je spotreba energií pre našich zákazníkov transparentná, s cieľom šetriť zdroje a chrániť klímu.

Zamestnanci

Ponúkame našim zamestnancom atraktívne pracovné podmienky a motivujeme ich k spoločnej ochrane životného prostredia.

Partneri

Úzko spolupracujeme s našimi partnermi na zlepšení procesov, produktov a služieb.

Spoločnosť

Angažujeme sa v prospech spoločnosti, zdieľame naše znalosti v oblasti energetického manažmentu a ochrany klímy. Šírime povedomie o udržateľnosti.

Hagen Lessing 

CEO ista Group

Chceme zásadným spôsobom prispieť k ochrane klímy, aby budúce generácie mohli obývať zdravú a úžasnú planétu. Stanovili sme si preto ambiciózne klimatické ciele. Naše uhlíkové emisie chceme znížiť do roku 2030 na nulu (net zero). Ďalšie kroky urobíme od roku 2022. Stojí za zmienku, že vlastné procesy isty sú od júna 2021 uhlíkovo neutrálne. Chceme však urobiť ešte viac, vrátane bytov a komerčných budov, ktorým poskytujeme naše služby. Preto digitalizujeme a meracie prístroje odčítame diaľkovo rádiovou technológiou.

Ciele

 Jasné ciele trvalo udržateľného rozvoja

Stanovili sme si jasné a merateľné ciele v oblasti udržateľnosti. Výsledky zdieľame pravidelne v našom ročnom reporte o udržateľnosti.

  • Životné prostredie: Znížiť naše uhlíkové emisie na nulu (net zero) do roku 2030. Dosiahnuť net zero do roku 2030. Dosiahneme toho šetrením zdrojov vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia.(rozsah 1–2, vybraný rozsah z 3 kategórií)1.
  • Obchodné trhy: Do roku 2030 pomôžeme našim zákazníkom zredukovať ich CO2 emisie o 10%. (v porovnaní s rokom: 2015).
  • Zamestnanci:Chceme zlepšiť podmienky pre zamestnancov a udržať vysoké percento spokojnosti - cez 80 do roku 2030.2 
  • Partneri: Do konca roka 2021 chceme spočítať uhlíkové emisie u našich dodávateľov a zamerať sa pri výrobe na používanie karbónovo neutrálnych produktov.
  • Spoločnosť:  Vytvoríme príležitosti pre našich zamestnancov, aby mohli venovať aspoň 5000 hodín v roku propagácii ochrany životného prostredia.

1 škála  1-3 zahŕňa nepriame emisie poškodzujúce životné prostredie (GHG emissions): priame GHG emisie, nepriame emisie vo vzťahu k energii (energy-related GHG emissions) a ďalšie nepriame GHG emisie.

2 škála spokojnosti je určená na zákalde dotazníka pre zamestanancov ista, stupnica spokojnosti je 0-100.

Manažment udržateľnosti

Silná štruktúra pre implementáciu

Udržateľnosť je súčasťou stratégie spoločnosti ista. Tomu zodpovedá aj naša firemná štruktúra, kde top manažment má priamu zodpovednosť za plnenie stanovených cieľov. Naši delegáti pre udržateľnosť koordinujú medzinárodné aktivity a pravidelne spolupracujú na rôznych projektoch. Používame smart a inovatívne nástroje, zahrňujúc náš korporátny softvér udržateľnosti, aby sme mohli zlepšovať našu výkonnosť v znižovaní CO2 emisíí.

Štandardy

Riadime sa medzinárodne uznávanými štandardmi

> Respect for human rights and international ethic standards

> Contributions to national and international climate and environmental policy

> Participation in the United Nations Global Compact

> Contributions to the Sustainable Development Goals (SDGs)

Riadiace princípy spoločnosti ista

Naše financovanie je úzko naviazané na naše udržateľné ciele

ista sa jasne zaviazala k ochrane životného prostredia. Sme lídri na trhu nielen v našom odbore, ale aj v ochrane životného prostredia. Preto sme prepojili naše financovanie s plnením udržateľných cieľov. V roku 2020 sme získali syndikovaný úver vo výške 1.85 bil EUR, ktorý je naviazaný na ESG (životné prostredie, sociálne sféru a riadenie). S týmto typom úveru sú spojené variabilné úroky, ktoré sú naviazané na plnenie udržateľných cieľov. Ak ciele dosiahneme, zníži sa naše úrokové sadzby, v opačnom prípade sa navýši. Hlavné udržateľné ciele sú auditované spoločnosťou SGS-TÜV Saar GmbH. Úver je poskytnutý na päť rokov, s možnosťou predĺženia o jeden až dva roky.

Prečítajte si viac o aktivitách spoločnosti ista v oblasti udržateľnosti

V reporte o udržateľnosti sa dozviete viac o našom plnení a aktivitách.

Ochrana klímy je kľúčovým bodom našej firemnej stratégie

ista dosiahla CO2 neutralitu a má abície do roku 2030 znížiť emisie na nulu.

Prečítajte si viac o našich cieľoch v oblasti ochrany klímy.

* Skóre spokojnosti je určené na základe dotazníka pre zamestnancov ista, stupnica spokojnosti je od 0-100.