symphonic® 3 sensor net - rádiový systém

Spoľahlivý odpočet bez vstupu do bytov

Inovatívna odpočtová technológia spoločnosti ista, symphonic® sensor net, zahŕňa koncové meracie prístroje ako merače tepla, pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, prípadne aj plynomery a elektromery, zbernicu a vysoko spoľahlivú automatizovanú sieť na prenos dát. Jadrom systému je zbernica dát memonic 3 radio net, ktorá koncentruje všetky údaje z koncových prístrojov a prostredníctvom rádiovej siete ich prenáša na centrálny server. Systém zabezpečuje elektronické spracovanie dát, ich archiváciu a export do softvérových aplikácií konečného používateľa, akými sú ekonomické a energetické monitoringy a programy na rozpočítanie nákladov na energie či správcovské programy.

 

memonic® 3 radio net - zbernica dát

Systém symphonic®3 sensor net pracuje obojsmerne, čím sa výrazne zvyšuje spoľahlivosť spracovania údajov bez chýb spôsobených ľudským faktorom. Zbernica dát dokáže spravovať údaje až z 1000 rádiových prístrojov, ktoré sa nachádzajú v dosahu 50 m bez potreby inštalácie prídavných zariadení, ktoré často navyšujú počiatočné náklady. Na štandardný bytový dom (8 -10 podlaží) tak postačuje väčšinou len 1 zbernica, ktorá sa napája na lítiovú batériu so životnosťou 10 rokov.

Spoľahlivosť a zabezpečenie dát

Rádiová technológia použitá v prístrojoch ista zaručuje jedinečnú spoľahlivosť prenosu údajov z koncových prístrojov. Chyby pri odpočtoch či ich zápise do systému rozpočítania sú minulosťou. Všetky prístroje a softvérové prvky sú chránené a šifrované najprísnejšími nástrojmi, a tým je zaistená bezpečnosť osobných údajov, ktoré sú spracovávané v súlade s novými pravidlami na ochranu osobných údajov (GDPR).

 

ista24 - efektívny energetický manažment

Systém automatizovane integruje denné dáta o spotrebe a stave meračov na internetový portál www.ista24.sk. Správcovia aj vlastníci bytov tak majú prístup k histórii denných odpočtov a získajú prehľad, či v objekte nedochádza v oblasti spotreby k nežiaducim javom, ktoré je možno jednoducho identifikovať a následne odstrániť (napr. manipulácia s meradlami, únik vody, nulové spotreby, pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia...), . Energetický monitoring ista24 už dnes spĺňa smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá sa postupne implementuje do slovenskej legislatívy. Tá členské štáty zaväzuje zabezpečiť koncovým odberateľom jednoduchý prístup k doplňujúcim informáciám o histórii spotreby.

Viac o energetickom monitoringu ista24.