Smart systém ista

Majte prehľad o energetickom hospodárení v objektoch vo vašej správe a zjednodušte procesy spracovania dát o spotrebe. Zvoľte si ekonomicky výhodné a spoľahlivé riešenie diaľkového merania - smart systém ista.

Ako funguje diaľkové meranie spotreby energií

Systém diaľkového merania spotreby energií ista funguje na digitálnom základe. Riadi ho inteligentná zbernica dát, ktorá tvorí komunikačnú bránu. Zbernica dát prenáša prostredníctvom rádiovej siete a systému AMM (Automatic Smart Metering) informácie z koncových meracích prístrojov, ako sú: merače tepla/chladu, vodomery, pomerové rozdeľovače tepla, prípadne aj elektromery a plynomery.

Následne sú odčítané dáta zo zbernice elektronicky importované do systému rozpočítavania nákladov, energetických monitoringov alebo externých softvérov. Prenos dát je vysoko spoľahlivý (priemerne na úrovni 99,7 %) a navyše, správcovia aj vlastníci majú online prístup k denným dátam o spotrebe prostredníctvom webového portálu ista24.

Výhody diaľkových odpočtov pre správcov budov a vlastníkov

  • Meranie a vyúčtovanie spotreby energií je digitalizované, komfortné a presné,
  • dáta sú pravidelne aktualizované a archivované, kedykoľvek k dispozícii,
  • všetky prístroje a zariadenia sú monitorované, 
  • správcovia a vlastníci majú online prístup k denným dátam o spotrebe a stave meracích prístrojov,
  • systém spĺňa požiadavky európskej smernice EED, ktorá vyžaduje diaľkový odpočet raz mesačne, 
  • správcovia aj vlastníci majú prehľad o hospodárení s energiami v budove/byte, 
  • všetky dáta sú archivované v súlade s GDPR.

Ste správca budov, projektant/realizačná firma TZB alebo predseda SVB?

Ak vás zaujala naša technológia merania spotreby tepla a vody, oslovte náš obchodný tím vo vašom regióne alebo nás kontaktujte elektronicky.

Diaľkový odpočet zabezpečuje zbernica dát

Zbernica dát sa napája na batériu so životnosťou 10 rokov prevádzky a je umiestnená do spoločných priestorov budovy alebo bytového domu. Na jej inštaláciu nie sú potrebné žiadne stavebné zásahy ani odber elektriny či internet. Funkčnosť systému a prenosu je neustále monitorovaná. 

 

Spoľahlivé a presné rozúčtovanie nákladov

Zbernica dát a rádiové moduly meracích prístrojov využívajú na prenos dát unikátnu obojsmernú technológiu, ktorá je na trhu jedinečnou. Koncové prístroje medzi sebou komunikujú, posielajú dáta zbernici, ktorá ich následne odosiela na centrálny server.

Prenos dát je zabezpečený šifrovaním a všetky procesy sa vykonávajú elektronicky. Získané údaje a ich vyhodnotenie sú tak vysoko kvalitné. Rovnako to platí aj o spoľahlivom a presnom rozúčtovaní nákladov na energie a vodu pre koncových spotrebiteľov. 

Zvýšte energetickú efektívnosť budov

Správcovia budov či samotní vlastníci môžu prostredníctvom online portálu ista24 údaje o spotrebe kedykoľvek sledovať, porovnávať či exportovať na ďalšie spracovanie. Systém ich zároveň včas upozorní aj na možné úniky vody, poruchy na meračoch či nezvyčajné spotreby.

So smart riešením diaľkových odpočtov od spoločnosti ista máte neustále prehľad o hospodárení v objekte, zvyšujete energetickú efektívnosť budov vo vašej správe, a tak aj chránite cenné zdroje.

Legislatíva vyžaduje diaľkový odpočet

Transpozícia európskej smernice o energetickej efektívnosti 2018/2002/EÚ (EED) priniesla nové požiadavky aj v oblasti diaľkových odpočtov. Tie sú zakotvené v zákone č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Určené meradlá teplapomerové rozdeľovače tepla sa majú vybaviť funkciou diaľkových odpočtov v období od 1. januára 2021 do roku 2027. Diaľkový odpočet má byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Vízia smernice EED je poskytovať tieto informácie konečným spotrebiteľom/vlastníkom bytov raz mesačne.

Ak sa chcete o technológii diaľkových odpočtov dozvedieť viac, kontaktujte nás a radi vám odpovieme na vaše otázky.