Amit mi képviselünk

Beszállítói Kódex

Az ista egy nemzetközi színtéren működő, energiahatékonysági szolgáltató, amely társadalmi felelősséget vállal és elkötelezett egy etikailag, jogilag megfelelő vállalatvezetés iránt. Törekszünk a vállalati tevékenységünk folyamatos fenntarthatóságának az optimalizálására, és arra, hogy amennyiben lehetséges, ezt a beszállítóinkkal együtt hajtsuk végre.

Az ista elkötelezett a Beszállítói Kódexben leírt alapelvek betartása iránt és elvárja, hogy ezeket beszállítói és azok dolgozói is a világon mindenütt betartsák. A beszállítók felelősek a saját beszerzési láncukban a leírt követelmények betartását ellenőrizni és legjobb képességük szerint támogatni.

Az ista Beszállítói Kódexe a következő egyezményekre és sztenderdekre épít:

  • ENSZ Globális egyezmény (Global Compact)
  • Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
  • Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)

A Kódex a következő alapelveket foglalja magában:

Általános alapelvek

A törvények betartása

A beszállító betartja a nemzeti, nemzetközi törvényeket valamint a nemzetközi egyezményeket.

Biztonságos termékek kifejlesztése

A beszállító termékei nem veszélyeztetik az embereket vagy a természetet. A termékei megfelelnek a törvényileg előírt termékbiztonsági előírásoknak. A beszállító tájékoztatást ad termékei biztonságos használatáról.

Korrupció és vesztegetés tiltása

A beszállító tartózkodjon a korrupció és vesztegetés bármilyen megkísérlésétől az ista dolgozókkal kapcsolatban, valamint más üzleti partnereik vonatkozásában.

Tisztességes verseny elősegítése

A beszállító valamennyi üzleti tevékenységét alá kell vetnie a tisztességes verseny szabályainak. A beszállító betartja a versenyellenes (trösztellenes) törvényeket és a tisztességtelen verseny ellenes törvényeket.

Szerzői jogok védelme

A beszállító védi kívülálló harmadik személyek (felek) szellemi tulajdonát.

Emberi jogok

Gyermekmunka tiltása

A beszállító nem alkalmazhat 15 évnél fiatalabb személyeket. Olyan országokban, ahol a gazdaság és az oktatási rendszer kevésbé fejlett, a 14 éves minimális korhatár van érvényben. Veszélyes tevékenységet kizárólag 18 éven felüli munkavállaló végezhet!

(ILO Egyezmény 138. pont)

Kényszermunka tiltása

Kényszermunka vagy kötelező munkavégzés nem engedélyezett. A beszállító nem foglalkoztathat munkavállalót úgy, hogy az alkalmazás feltétele az útlevél vagy a munkavállalási engedély átadása.

(ILO Egyezmény 29. pont)


Diszkrimináció tiltása

A beszállító nem különböztethet meg munkavállalókat hátrányosan az alkalmazásukban vagy fizetésükben a nemük, koruk, etnikai vagy nemzeti hovatartozásuk, vallásuk, szexuális identitásuk, szakszervezeti tagságuk vagy testi fogyatékosságuk miatt.

(ILO Egyezmény 100, 111. pontok)


Fegyelmi büntetés alkalmazásának tiltása

A beszállító nem vetheti alá munkavállalóját semmilyen fizikai vagy mentális büntetésnek, különösen olyan esetben, amikor a munkavállalók jóhiszeműen jeleznek olyan vállalati eljárást vagy gyakorlatot, amely nemzeti, nemzetközi vagy belső előírásokat sért meg.

Munkafeltételek

Biztonságos és egészséges munkahely megteremtése

A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági rendelkezéseket érintő nemzeti előírásokat be kell tartani. A beszállítónak a munkavállalóit munkahelyi biztonsági előírásokkal kell ellátnia, hogy a baleseteket és munkahelyi megbetegedéseket minimalizálni lehessen.

(ILO Egyezmény 155. pont)

Megfelelő fizettség biztosítása

A beszállító kötelezi magát munkavállalói részére illő javadalom biztosítására és a meghatározott minimálbér betartására.

(ILO Egyezmény 26. pont)

A munkaidő betartása

A beszállító kezeskedik, hogy a vonatkozó nemzeti törvényekben és más megállapodásokban meghatározott maximum munkaidő nem kerül túllépésre.

Kollektív alkudozási tárgyalások és a gyülekezési szabadságjog védelme

A munkavállalók joga kollektív tárgyalásokat folytatni és szakszervezetekben tevékenykedni.

(ILO Egyezmény 87, 98 pontok)

Környezetvédelem

Óvatos erőforrás felhasználás

A beszállítónak törekednie kell a nyersanyag felhasználásának minimalizálására valamennyi üzleti tevékenysége során. Különösen figyel arra, hogy az energiát és a vizet gazdaságos módon használja fel.

Környezetszennyezés elkerülése és minimalizálása

A beszállító törekszik arra, hogy a káros anyag kibocsátást a technikai lehetőségek keretében minimum szintre csökkentse.

Veszélyes anyagok elkerülése

Anyagokat, amelyek veszélyt jelentenek az emberekre és a környezetre, lehetőség szerint el kell kerülni. A beszállító bevezet egy veszélyes anyagkezelési rendszert, amely garantálja a biztonságos felhasználást és szállítást, valamint a biztonságos tárolást, újrafelhasználást és megsemmisítést.

Környezetbarát termékek kifejlesztése

Termékek és szolgáltatások fejlesztése során a beszállító biztosítja, hogy ezek felhasználása energia hatékony legyen és takarékosan használja fel természeti erőforrásokat. A termékeknek alkalmasaknak kell lennie az újbóli felhasználásra, biztonságos megsemmisítésre vagy újra hasznosításra.

Menedzsment rendszer működtetése

A beszállító irányítási rendszert vezet be, amely biztosítja ezeknek az alapelveknek a betartását és ezt az elismert sztenderdek szerint tanúsítja. Az ista preferálja azokat a beszállítókat, amelyek aktívan tartanak fenn ISO 14001 szerinti minőségbiztosítási rendszert és OHSAS 18001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszert, vagy ezekkel egyenértékű rendszereket.

Végrehajtás

Ellenőrzés

Az ista kérésére a beszállító valamennyi szükséges információt megad egy kezdeti értékeléshez, helyes és átfogó módon egy önértékelés keretei között. Ezen felül egyéb információt is rendelkezésre bocsájt, amely a Kódex betartását bizonyítja. Az ista beszállítói auditjai keretében ellenőrzi e kódex végrehajtását. A beszállítónak tájékoztatnia kell az istát bármilyen eseményről, amely ellentétes a Kódex alapelveivel.

Betartás

Az ista fenntartja magának a jogot, hogy helyesbítő intézkedéseket követeljen a Kódex be nem tartása esetén, és amennyiben szükséges, felmondja az együttműködést.