Legislație contorizare

Ordin privind autorizarea montării şi exploatării repartitoarelor

Reglementează condițiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea persoanelor juridice care desfășoară activități de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominium Ordinul 87/2022

Legea privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

Legea 196/2018 care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și care înlocuiește legea 230/2007.

Conținutul cadru al statutului Asociației de proprietari și al regulamentului condominiului

Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă rece si canalizare; apă caldă menajeră; energia termica, combustibilul si apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea apartamentului sau a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință.  Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcție de indexul contoarelor individuale sau în funcție de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile

Normativ tehnic privind condițiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

Din acest Ordin a rămas in vigoare doar ANEXA 3 care stabilește condițiile ce trebuie îndeplinite pentru montarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire și apă caldă de consum in imobile condominiale. (Ordin ANRSC 233/2004)

Hotărâre privind contorizarea consumatorilor sistemului centralizat de încălzire

Măsurarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și pentru apa caldă de consum la nivel de branșament de imobil sau de scară și repartizarea cheltuielilor pe baza repartitoarelor de costuri instalate la nivel de apartament, în vederea facturării, sunt obligatorii. (HG 933/2004)

Legea privind eficiența energetică

În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea contoarelor până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie termică pentru încalzire si apă caldă la nivelul fiecarui apartament sau spațiu cu altă destinație.(Legea 121/2014)

În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficienta din punct de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte.

Directiva europeană 2012/27/UE privind eficiența energetică
Directiva europeană 2018/2002/UE privind eficiența energetică
Ordinul ANRSC 343/2010 privind repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum

Montarea și/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termică la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de utilitați publice denumită în continuare ANRSC (atribuții preluate în prezent de către ANRE) – Ordin ANRSC 343/2010

Ordinul ANRE 7/2024 privind repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum

Montarea și/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termică la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de utilitați publice denumită în continuare ANRE - A.N.R.E. nr. 7 / 20.03.2024

Ordinul va intra în vigoare începând cu data de 01.08.2024

Legea privind serviciile comunitare de utilități publice

În imobilele condominiale, individualizarea consumurilor de utilitați în vederea contractării și facturării individuale se realizează cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecarui apartament sau spațiu cu altă destinație, in cazul distribuției verticale (Legea 51/2006)

Legea privind alimentarea cu energie termică

In cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentați printr-un branșament termic comun, este obligatorie montarea de către proprietari a repartitoarelor de costuri. (Legea 325/2006)

Legislație de metrologie

Ordonanța Guvernului 20/1992 privind activitatea de metrologie

În România, în toate domeniile de activitate, se utilizează unitățile de măsură legale, stabilite prin lege, a căror cuantificare are loc folosind mijloace de măsurare.

Constituie mijloace de măsurare toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalațiile, precum și mostrele de materiale și substanțe care materializează și conservă unități de măsură și furnizează informații de măsurare.

Ordinul 148/2012 pentru aprobarea listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic

Acest ordin stabilește categoriile și sortimentele de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal tabelul, modalitățile de control metrologic legal aplicabile acestora, precum și intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive.

leftright
Nr. crt.CategoriiSortimentePeriodicitate
PozițiaDenumireaPozițiaDenumirea (ani)1)
9L32Contoare de apăL32-1Contoare de apă rece, curată, până la  DN 200 mm7
L32-2Contoare de apă caldă, curată, până la DN 200 mm4
22L73Contoare de energie termicăL73-1Contoare de energie termică, până la DN 200 mm4
L73-2Calculatoare pentru contoare de energie termică4
L73-3Perechi de termorezistențe pentru contoare de energie termică4
L73-4Traductoare de debit pentru contoare de energie termică, până la DN 200 mm4
HG 1660/2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală

Aceste instrucţiuni reglementează condiţiile de atestare, conservare, utilizare, perfecţionare,  comparare si racordare la Sistemul International de Unităţi (SI) a etaloanelor naţionale. Totodată stabilesc cerinţele pe care trebuie sa le îndeplinească organizaţiile deţinătoare ale acestora.

HG 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare

Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de măsurare în scopul punerii lor la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerii lor în funcţiune în România pentru realizarea măsurărilor care răspund unor raţiuni de interes public, de sănătate publică, de siguranţă publică şi de ordine publică, de protecţie a mediului şi a consumatorilor, de percepere a taxelor şi obligaţiilor şi de corectitudine a tranzacţiilor.

Conformitate și introducere pe piață

HG privind condițiile de introducere pe piață a produselor pentru construcții

Producătorul sau reprezentantul său autorizat sau, după caz, importatorul care comercializează un produs pentru construcţii trebuie să deţină declaraţia de performanţă sau declaraţia de conformitate a produsului, inclusiv performanţele determinate şi verificate de către producător pentru produsul în cauză, dosarul tehnic care a stat la baza emiterii declaraţiei de performanţă sau de conformitate, instrucţiunile privind utilizarea produsului în limba română, fişa cu date de securitate a produsului, precum şi alte documente valabile. (HG 622/2004 , a fost abrogată prin 668/2017)

Ordonanța de Guvern privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor

Stabilește unele măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, în legătură cu evaluarea conformității produselor și supravegherea pieței

Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Noul Regulament European nr. 679 din 27 aprilie 2016 înlocuiește Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor

Protecția consumatorului

Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetățenii in calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neângrădit la produse si servicii și informării lor complete despre caracteristicile esențiale ale acestora

Drepturile fundamentale ale consumatorilor sunt acelea de a fi protejați împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viața, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile si interesele legitime, de a fi informați complet, corect si precis asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor, de a avea acces la piețe care le asigură o gamă variată de produse si servicii de calitate și de a fi despăgubiți pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor si serviciilor

Legea privind vânzarea produselor si garanțiile asociate acestora

Reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, și garanțiile asociate acestora, în vederea asigurării protecției consumatorului

Legea privind Codul consumului

Prezentul Cod are ca obiect reglementarea raporturilor juridice create între agenții economici si consumatori, cu privire la achiziționarea de produse si servicii, asigurând cadrul necesar accesului la produse si servicii, informării lor complete și corecte despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor împotriva unor practici abuzive

Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate