Plus Bolig tog kampen op med Aalborg Varme:

Vi vil selv bestemme, hvem vi samarbejder med

”Vi vil selv have indflydelse på vores valg. Vores job er at sikre den billigste varme til vores lejere, og det har vi gjort”. Det siger direktør Mette Bach Kjær fra Plus Bolig i Aalborg. Boligselskabet tog kampen op med Aalborg Varme A/S, der tog loven i egen hånd, og det har sparet beboerne for over 1,4 mio. kr. over de kommende 10 år.

”Min vigtigste opgave er at sikre, at vores beboere sidder så billigt som muligt inden for de rammer, der er fastlagt. Derfor vil vi selv have indflydelse på, hvilken energiform, vores ejendomme skal have samt på, hvordan energien i vores ejendomme skal afregnes”. Det fastslår direktør i Plus Bolig i Aalborg, Mette Bach Kjær. Plus Bolig ønsker således, at der etableres én fjernvarmehovedmåler, og herefter ønsker man selv at stå for afregning af beboerne via et fordelingsregnskab baseret på egne energimålere monteret i lejlighederne.

”Ingen bryder sig om et monopol. Det er som at købe fredagslik, og samtidig få at vide, at du ikke må tage det, du bedst kan lide, men at du skal tage det, butikken helst vil sælge”. Netop derfor blev Mette Bach Kjær også meget provokeret, da hun så det brev, boligforeningen havde modtaget tilbage i september 2017 fra Aalborg Varme om, at de fremadrettet ville installere hovedmålere i alle lejligheder i nybyggerier frem for som hidtil blot installere én hovedmåler i ejendommens teknikrum. Mette Bach Kjær takkede nej, og svaret var, at rettede man ikke ind, kunne Plus Boligs ejendom ikke få leveret fjernvarme.

Pligt til at levere varme

”Det er jo lidt som at vælge mellem pest eller kolera, og det er tilmed ulovligt. Fjernvarmeværkerne har ifølge lovgivningen pligt til at levere fjernvarme, hvor det er muligt”, lyder det fra Mette Bach Kjær. Ydermere har Aalborg Varme ifølge målerbekendtgørelsen ingen lovmæssig ret til at kræve afregningsmålere i hver enkelt lejlighed.

Hendes nordjyske stædighed og hendes konkurrencegen blev aktiveret, og Plus Bolig og Mette Bach Kjær valgte derfor at tage kampen op mod Aalborg Varme.

”Aalborg Varme gav os et ultimatum uden lovhjemmel. Vi står som bygherre af de 145 ungdomsboliger, der er tale om. Det er os, der betaler gildet, så har vi vel også retten til at bestemme”, fastslår Mette, der klart føler sig ramt af uretfærdigheden. For hun er ikke i tvivl om, at den ordning, som Aalborg Varme præsenterede, ville blive dyrere for lejerne på den lange bane.

Lejerne ville få ekstraregning

Således vil fjernvarmen ifølge den nye ordning koste mellem 2.500 og 5.000 kr. i tilslutningsbidrag pr. hovedmåler pr. lejlighed alt efter, hvilken type lejlighed, der er tale om, hvor man tidligere betalte for én hovedmåler ind til ejendommen. Herudover skal hver lejer over varmeregningen betale en abonnementsafgift (lejeafgift pr. måler) på 1.250 kr. om året. Det betyder, at når udgiften til et fordelingsregnskab trækkes fra, bliver den årlige netto merudgift for den enkelte lejer ca. 1.100 kr. Nogenlunde det samme som det koster at købe en bimåler – som altså er en engangsudgift.

”Det vil betyde en forøgelse af huslejen for den enkelte beboer, og det vil betyde, at de penge, vi som nonprofit-virksomhed skal betale ekstra i tilslutningsbidrag, enten vil blive lagt på huslejen, eller de vil gå fra eksempelvis indkøb af vaskemaskiner eller andet. Vi skal ganske enkelt have et sted at placere merudgiften, og vi har i forvejen udfordringer nok med at holde os inden for de økonomiske rammer, der er fastsat”, siger Mette Bach Kjær, og hun fastslår, at for de 145 boliger, der i første omgang er tale om, vil ekstraudgiften ligge på lidt over 1,4 mio. kr. over 10 år, og at lejerne ikke får nogen merværdi for pengene.

Vil selv kunne vælge leverandør

Hun er i øvrigt ikke uenig i, at direkte afregning har mange fordele. Som Aalborg Varme skriver i deres brev: ”Bl.a. vil man med et direkte kundeforhold kunne give den enkelte kunde et større incitament for at udnytte varmen bedre”.

”Det er jeg enig i. Vi vil bare selv beslutte, hvem der leverer målere og regnskaber. Samtidig lover Aalborg Varme, at hver enkelt kunde kan følge sit forbrug online. Men det kan de allerede via ista online og via istas app, hvor man kan se forbruget i forhold til årene før, så man kan nå at reagere, hvis det stiger.

Mette Bach Kjær føler, hun har været oppe imod nogle store muskler i denne sag, og derfor var hun endnu mere glad, da hun i marts/april 2019 endelig fik tilsagn om, at Plus Bolig nu med en lille forsinkelse kan få leveret fjernvarme – og få målt den via én hovedmåler.

Plus Bolig er i øvrigt en del af ”Bo i Nord”; en sammenslutning af boligselskaber i Nordjylland. Dem har Mette Bach Kjær naturligvis informeret om sagen, ligesom hun afslutningsvis fortæller, at hun er blevet kontaktet af flere boligadministratorer i Aalborg, der er interesserede i at høre nærmere.

Varmeforsyningsselskaberne må ikke stille krav om direkte afregning

ista Danmark A/S har bedt advokat Lars Høj Andersson fra advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen om en juridisk vurdering af varmeforsyningsselskabers mulighed for over for slutbrugeren at stille krav om direkte afregning over for denne som betingelse for levering.

Konkluderende vurderes:

”Der er ikke i målerbekendtgørelsen hjemlet en ret for kollektive forsyningsselskaber til at kræve, at der opsættes afregningsmålere i de enkelte boligenheder, således at afregningen af varmeforbruget kan ske direkte over for den enkelte boligenhed i stedet for samlet afregning over for ejendommens ejer, såfremt ejendomsejer har valgt, at afregning skal ske ved en varmefordelingsmåling.

Idet kollektive forsyningsselskaber er forpligtet til at levere fjernvarme til de aftageberettigede, vurderes det at være i strid med tilslutningsbekendtgørelsen, såfremt det kollektive forsyningsselskab, som er underlagt en pligt til at levere fjernvarme til den aftageberettigede, afviser en sådan levering alene med henvisning til, at ejeren af en ejendom kun vil opsætte én afregningsmåler for ejendommen”.