Informacje prawne

Materiały zawarte w niniejszym serwisie internetowym (zwanym dalej: Stroną internetową) są własnością:

ista Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000010442

NIP: 525-10-01-318

Regon: 011304266

Kapitał zakładowy: 15 205 500 PLN

Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej należących do ista Polska sp. z o.o. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w tym poprzez kopiowanie w całości lub części, przesyłanie drogą elektroniczną lub modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody ista Polska sp. z o.o.

Zasady Odpowiedzialności

Zawartość niniejszej Strony internetowej jest jedynie ogólną prezentacją naszych produktów oraz usług i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

Ista Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej Strony internetowej lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych. 

Odsyłacze do serwisów internetowych stron trzecich są umieszczone dla wygody użytkowników naszego serwisu. Ista Polska sp. z o.o. nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na wspomnianych stronach. Ista Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 

Treść niniejszego serwisu internetowego została przez nas opracowana i zebrana z zachowaniem najwyższej staranności. Niemniej, z uwagi na specyficzną naturę komunikacji elektronicznej, ista Polska sp. z o.o. nie gwarantuje i nie zapewnia, że strona internetowa będzie działać w sposób niezakłócony, bez opóźnień lub błędów, pominięć lub bez obecności szkodliwego oprogramowania (np. wirusów). Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne pomimo naszych starań. 

Jeśli jakiekolwiek informacje naruszać będą obowiązujące przepisy prawa, usuniemy je lub zablokujemy możliwość korzystania z nich. Przyjęcie odpowiedzialności w tym względzie nastąpić może jedynie w przypadku, gdy możliwe jest przypisanie nam świadomego naruszenia prawa. 

Obowiązkiem ista Polska sp. z o.o. jest ochrona własnej reputacji oraz znaków towarowych, dlatego zastrzegamy prawo do żądania usunięcia odsyłaczy do naszej Strony internetowej.

Prawo właściwe 

Używanie niniejszej strony, jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.