INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • W celu zapewnienia właściwego i przejrzystego przekazania informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej zwane „Rozporządzenia”), przedstawiamy Państwu istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora - ista Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010442, NIP: 525-10-01-318 (kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora bądź pod nr telefonu +48 (12) 651 01 00).
 • W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony Państwa danych osobowych w ista Polska Sp. z o.o., powołany został Inspektor Ochrony Danych, pan Piotr Kawczyński, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: odo.ista(at)ista.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pan skontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.
Przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktowych (formularz kontaktowy)
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie m.in. skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – komunikacja z Panią/Panem, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora w tym ista International w ramach jednej grupy kapitałowej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków  technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;
 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników fanpage’a Facebooka

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania, w tym również wiadomości prywatne, które kierujesz do Administratora poprzez wykorzystanie odpowiednich funkcjonalność serwisu;
 • prowadzenia wymiany korespondencji w ramach komentarzy pod zamieszczonymi postami;
 • udostępniania Tobie naszych postów, jako osobie która obserwuje fanpage Administratora;
 • informowania o zakresie produktów i usług Administratora i marketing własny;
 • dokonania subskrypcji fanpage Administratora;
 • wykonały reakcję na fanpage Administratora w serwisie np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.;
 • w celach statystycznych polegającym na prezentowaniu Administratorowi przez operatora serwisu danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych osób obserwujących; dane prezentowane nam przez operatorów są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez operatora Twoich zachowań na naszym fanpage;
 • w niektórych przypadkach dane mogą być również przetwarzane w celu zapobiegania nadużyciom oraz ewentualnego ustalenie lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się z uwagi na niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegającym m.in. na: budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami serwisu poprzez sprawne udzielanie odpowiedzi na komentarze użytkowników serwisu, odpisywanie na wiadomości prywatne,  informowaniu o naszej działalności, produktach i usługach, prowadzenia analiz danych statystycznych dotyczących fanpage.

Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje ich profilowania.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych jest w pełni dobrowolne, natomiast ze względu na sposób funkcjonowania serwisu społecznościowego, przekazanie danych następuje poprzez korzystanie przez Ciebie z fanpage Administratora m.in. jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post, będziemy widzieć Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie.

ODBIORCY

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem przy prowadzeniu i obsługi fanpage’a, przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Twoje dane są udostępniane operatorowi serwisu - Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej). Ze względu, iż umieszczone treści są dostępne dla innych użytkowników serwisu, dane będą dostępne dla niesprecyzowanej liczby odbiorców – innych użytkowników serwisu.

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez operatora serwisu mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku zadbano o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ustania celów przetwarzania (pamiętaj że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w danym serwisie), bądź, ze względu iż podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych za pośrednictwem naszego fanpage’a.

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do swoich danych;
 • poprawienia (sprostowania) przetwarzanych danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

W celu skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy skontaktuj się z Administratorem za pomocą danych wskazanych powyżej, bądź z naszym Inspektorem ochrony danych (odo.ista@ista.pl).

Posiadasz również każdym momencie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

Ista Polska Sp. z o.o. i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych osobowych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych w ramach serwisu Facebook). Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’a Administratora. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień odnośnie współadministrowania Twoimi danymi są dostępne na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Głównym organem nadzorczym dla danych osobowych, dla których razem z Facebook Ireland Ltd. jesteśmy współadministratorem, jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych: https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Twoich danych osobowych, dotyczy posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk, oraz realizowania obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Twoich  danych we wskazanych celach dotyczy posiadania podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony, zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu, zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

Administratorem Twoich danych osobowych, jest także operator serwisu. Zasady odnoszące się do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Przetwarzanie danych osobowych Klientów korzystających z usług ista Polska Sp. z o.o.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z dążeniem do zawarcia oraz realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej późniejszą realizacją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), a także ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń – czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowany przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na ista Polska Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora w tym ista International w ramach jednej grupy kapitałowej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków  technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty które realizują usługi pocztowe, w tym firmy kurierskie; podmioty którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;
 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ich przenoszenia.
 • Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Przetwarzanie danych osobowych pracowników lub osób współpracujących z Klientami w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umów pomiędzy Klientem i ista Polska Sp. z o.o.
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacji umowy pomiędzy ista Polska Sp. z o. o. i Klientem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ista Polska Sp. z o.o.kontakt w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania, a także ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń w przypadku ich zaistnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na ista Polska Sp. z o.o., m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia). Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji postanowień umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez ista Polska Sp. z o.o. z umowy o współpracy lub udostępnione przez Klienta, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. ista Polska Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane inne (miejsce zatrudnienia).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy ista Polska Sp. z o. o. i Klientem, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz  sprawozdawczości finansowej.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora w tym ista International w ramach jednej grupy kapitałowej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków  technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty które realizują usługi pocztowe, w tym firmy kurierskie; podmioty którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;
 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Przetwarzanie danych osobowych Dostawców – osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umowy z ista Polska Sp. z o.o.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z dążeniem do zawarcia oraz realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej późniejszą realizacją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), a także ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń – czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowany przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na ista Polska Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz  sprawozdawczości finansowej.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora w tym ista International w ramach jednej grupy kapitałowej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków  technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty które realizują usługi pocztowe, w tym firmy kurierskie; podmioty którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;
 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ich przenoszenia.
 • Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Przetwarzanie danych osobowych pracowników Dostawcy lub osób współpracujących z Dostawcą w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umów pomiędzy Dostawcą i ista Polska Sp. z o.o.
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacji umowy pomiędzy ista Polska Sp. z o. o. i Dostawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ista Polska Sp. z o.o.kontakt w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania, a także ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń w przypadku ich zaistnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na ista Polska Sp. z o.o., m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji postanowień umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez ista Polska Sp. z o.o. z umowy o współpracy lub udostępnione przez Dostawcę, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Ista Polska Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane inne (miejsce zatrudnienia).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy ista Polska Sp. z o. o. i Dostawcą, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz  sprawozdawczości finansowej.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora w tym ista International w ramach jednej grupy kapitałowej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków  technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty które realizują usługi pocztowe, w tym firmy kurierskie; podmioty którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;
 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Przetwarzanie danych osobowych Podwykonawców ista Polska Sp. z o.o.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z dążeniem do zawarcia oraz realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej późniejszą realizacją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), a także ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń – czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowany przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na ista Polska Sp. z o. o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz  sprawozdawczości finansowej.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora w tym ista International w ramach jednej grupy kapitałowej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków  technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty które realizują usługi pocztowe, w tym firmy kurierskie; podmioty którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;
 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Przetwarzanie danych osobowych pracowników Podwykonawcy lub osób współpracujących z Podwykonawcą w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umów pomiędzy Podwykonawcą i ista Polska Sp. z o.o.
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacji umowy pomiędzy ista Polska Sp. z o.o. i Podwykonawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ista Polska Sp. z o.o.kontakt w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania, a także ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń w przypadku ich zaistnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na ista Polska Sp. z o.o., m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji postanowień umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez ista Polska Sp. z o.o. z umowy o współpracy lub udostępnione przez Podwykonawcę, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. ista Polska Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane inne (miejsce zatrudnienia).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy ista Polska Sp. z o. o. i Podwykonawcą, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz  sprawozdawczości finansowej.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora w tym ista International w ramach jednej grupy kapitałowej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków  technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty które realizują usługi pocztowe, w tym firmy kurierskie; podmioty którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;
 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonymi procesami rekrutacji
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy lub niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Dobrowolne przesłanie danych osobowych w procesie rekrutacji, stanowi wyrażenie zgody (zgoda udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia). Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Nie podejmujemy decyzji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w  art.  221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez ista Polska Sp. z o.o. rozpatrywane.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  - pracownicy działów ista Polska Sp. z o.o., biorący udział w ocenie wniosków do celów rekrutacji;
  - serwisy internetowe z pośrednictwem, których ista Polska Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie o pracę a także podmiot tworzący oprogramowanie służące do składania aplikacji, współpracujące z ista Polska Sp. z o.o. na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  - organy uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  - ista International – wyłącznie w ściśle określonych przypadkach;
 • W związku z realizacją procesu rekrutacji, nie dochodzi o przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne do wypełnienia procedury niniejszej procedury rekrutacyjnej, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia przez Panią/Pana dokumentów rekrutacyjnych. Jeżeli nie otrzyma Pani/Pan oferty pracy w tym momencie, usuniemy Pani/Pana dokumenty aplikacyjne, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Dane osobowe mogą być w niektórych przypadkach i w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa. 
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych,;
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie opiera się o zgodę na przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
  - oprawo w dowolnym momencie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do złożenia reklamacji dostępne są na stronie: uodo.gov.pl/pl/83/155.
Przetwarzanie danych osobowych z związku z prowadzeniem działań marketingowych ista Polska Sp. z o.o.
 • ista Polska Sp. z o. o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach przesyłania informacji handlowych o aktualnej ofercie ista Polska Sp. z o.o. w tym o nowych produktach i usługach oraz promocjach – na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgód na otrzymywanie od ista Polska Sp. z o.o. informacji handlowych o aktualnej ofercie w tym o nowych produktach i usługach oraz  promocjach.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora w tym ista International w ramach jednej grupy kapitałowej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków  technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;
 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ich przenoszenia.
 • Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla otrzymywania od ista Polska Sp. z o. o. informacji marketingowo – informacyjnych.