Klauzula Obowiązku Informacyjnego

W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej RODO), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Kto jest Administratorem

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ista Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010442, NIP: 525-10-01-318.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora bądź pod nr telefonu +48 (12) 651 01 00.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo.ista@ista.pl .

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów i działalności Administratora oraz podmioty którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

4. Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

5. Informacja o prawach podmiotu danych

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych. W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt z powołanym u Administratora - Inspektorem Ochrony Danych poprzez skrzynkę e-mail: odo.ista@ista.pl.

6. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

8. Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Formularz kontaktowy

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.

Klienci / Kontrahenci

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania relacji biznesowych oraz czynności zmierzających do podpisania umowy i przygotowania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane do Administratora, w szczególności:

  • kontaktu w sprawie nawiązania relacji biznesowych;
  • złożenia oferty handlowej;
  • umówienia spotkań biznesowych.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji mającej na celu nawiązanie relacji biznesowych  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku realizacji umowy przez okres 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Kandydaci do pracy

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego realizowanego przez ista Polska Sp. z o.o., w szczególności podejmowania działań rekrutacyjnych zmierzających do wyłonienia spośród kandydatów do pracy osób spełniających oczekiwania Administratora.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy, a  w  pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być cofnięta. Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją procesu rekrutacyjnego, będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku udzielenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne dane osobowe mogą być przechowywane przez Administratora dla celów ich wykorzystania w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora jednak nie dłużej nie przez okres wynoszący 12 miesięcy.

Marketing/Informacja handlowa

Marketing

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie do celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia działań marketingowych usług własnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją powyższego celu, będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania w przysługujących praw do cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu prosimy o kontakt na adres odo.ista@ista.pl

Informacja handlowa

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie do celów przesyłania  informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie przesyłania informacji handlowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją powyższego celu, będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.