Prohlášení o ochraně osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ista Česká republika s.r.o., zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43988, se sídlem Jeremiášova 947/16, Praha 5, PSČ: 155 00, IČO: 610 56 758 při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje.

 

Společnost ista klade velký důraz na ochranu osobních údajů a při jejich zpracování dodržuje všechny platné právní předpisy, především obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, Vašich právech a formě, jakým způsobem můžete svá práva uplatňovat.

 

 1. Na jaká zpracování se tento dokument vztahuje?

 

Tento dokument se vztahuje na zpracování osobní údajů v následujících případech:

 

     a) plnění smluvních závazků společnosti ista vůči svým zákazníkům a poskytování služeb a     b) návštěvy webových stránek www.ista.com/cz.  

 

A) zpracování osobních údajů za účelem plnění smluvních závazků vůči zákazníkům a poskytování služeb

Společnost ista zpracovává na základě samostatné smlouvy se svými zákazníky (typicky společenství vlastníků jednotek / bytová družstva / pronajímatel / správce domu) osobní údaje uživatelů bytových a nebytových jednotek, v nichž je smluvní plnění isty prováděno a/ nebo s jejichž užíváním je smluvní plnění isty spojeno (dále jen „konečný spotřebitel“). Osobní údaje jsou společnosti ista poskytnuty zákazníky, kteří jsou správci nebo zpracovatelé osobních údajů konečných spotřebitelů. Společnost ista je samostatným zpracovatelem těchto osobních údajů. Společnost ista může zpracováním osobních údajů pověřit další zpracovatele. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka a společnosti ista a / nebo po dobu trvání smluvních a / nebo zákonných povinností, které z ní vyplývají a / nebo s ní bezprostředně související. Společnost ista zpracovává osobní údaje konečných spotřebitelů za tímto účelem v následujícím rozsahu:

 

 1. identifikační údaje (např. jméno a příjmení)
 2. údaje ohledně rozúčtování nákladů (např. údaje o odečtech, o spotřebě, o vyúčtování).
 3. kontaktní údaje (např. adresa, telefon a e-mailová adresa)

 

B) návštěva webových stránek www.ista.com/cz

i. kontaktní formulář (https://www.ista.com/cz/kontakty/kontaktni-formular/)

Společnost ista zpracovává osobní údaje osob, které vyplní kontaktní formulář na jejích webových stránkách. Osobní údaje istě poskytne přímo osoba, která má zájem o kontakt se společností ista. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů, který může být samozřejmě kdykoliv odvolán. Osobní údaje takto získané nejsou předávány dalším zpracovatelům. ista osobní údaje takto poskytnuté zpracovává po dobu pěti let od vyplnění kontaktního formuláře, nebude-li na základě kontaktu uzavřena smlouva. Společnost ista za tímto účelem zpracovává následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje (např. jméno a příjmení)
 2. další údaje (IP-adresa, datum a čas registrace)
 3. kontaktní údaje (např. adresa, telefon a e-mailová adresa)

 

ii. newsletter (https://www.ista.com/cz/kontakty/newsletter-registrace/)

Společnost ista zpracovává osobní údaje osob, které vyplní registrační formulář na jejích webových stránkách za účelem zasílání newsletterů. Osobní údaje poskytne přímo osoba, která má zájem o zasílání newsletteru a která vyjádří svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Po registraci e-mailové adresy bude zaslán e-mail s odkazem, na základě jehož odkliknutí se společnost ista ujistí, že e-mailová adresa není zneužita. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů, který může být samozřejmě kdykoliv odvolán. Osobní údaje takto získané nejsou předávány dalším zpracovatelům. Společnost ista osobní údaje takto poskytnuté zpracovává po dobu pěti let. Za účelem zasílání newsletteru společnost ista zpracovává:

 1. identifikační údaje (např. jméno a příjmení)
 2. kontaktní údaje (např. adresa, telefon a e-mailová adresa)

 

2. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám společnost ista na základě Vaší žádosti poskytne informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že společnost ista můžete požádat, aby s Vašimi osobními údaji dále nepracovala, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, aby Vám společnost ista poskytla zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb).

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

3. Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?

V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese ochranadat@ista.cz. Eventuálně se můžete přímo obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je společnost RIEDIGER. legal s.r.o., advokátní kancelář, paní Mgr. Kateřina Váňová, Rašínovo nábřeží 383/58, Praha 2, PSČ: 128 00, telefon: +420 - 226 531 752, ochranadat@ista.cz / dpo@riediger-legal.com.

4. Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: www.uoou.cz.

 

Informace o zpracování osobních údajů osob využívajících webové služby

Provozovatelem webové stránky www.ista.com a správcem osobních údajů uživatelů webových služeb je společnost ista Deutschland GmbH, se sídlem Luxemburger Straße 1, Essen, PSČ: 451 31, Spolková republika Německo (dále jen „ista DE“).

Pokaždé, když uživatel navštíví webové stránky www.ista.com a když využije přístup k souborům, vedou se o tom záznamy v protokolárních souborech. Uložená data nejsou personalizovaná; to znamená, že společnost ista DE nemůže sledovat, který uživatel měl přístup ke kterým datům.

Konkrétně jsou o návštěvě stránek evidovány následující údaje:

 • název souboru,
 • datum a čas přístupu,
 • objem přenesených dat,
 • zpráva o tom, zda byl přístup úspěšný,
 • anonymizovaná IP-adresa,
 • popř. operační systém a vyhledávač vašeho počítače,
 • webová stránka, z níž jste stránky společnosti ista DE navštívili.

 

Proto nemohou být vytvářeny osobní profily uživatelů.

Výše uvedené údaje se vyhodnocují pouze pro statistické účely.

Osobní údaje lze shromažďovat jen tehdy, pokud je společnosti ista DE sami poskytnete – například při registraci v rámci vyplňování dotazníku nebo za účelem realizace uzavřené smlouvy. Společnost ista DE poskytne vaše osobní údaje třetím osobám jedině tehdy, bude-li jí tuto povinnost ukládat zákon. Pro případ, že s vašimi osobními údaji přijdou do styku externí poskytovatelé služeb, společnost ista DE pomocí právních, technických a organizačních opatření a také prostřednictvím pravidelných kontrol zajistila, aby i oni dodržovali předpisy na ochranu osobních údajů.

Soubory cookie

Webové stránky www.ista.com využívají soubory cookie, které slouží k rozpoznávání uživatelů / majitelů internetového připojení, pokud se tito na dané webové stránky vrátí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Jejich cílem je optimalizovat obsah a fungování webových stránek společnosti ista DE . Většinou se přitom jedná o dočasné soubory cookie („session cookies“), které se smažou poté, co zavřete prohlížeč.

Soubory cookie někdy také obsahují informace, na jejichž základě můžete být automaticky rozpoznáni. Identifikaci umožňuje IP-adresa uložená v souborech cookie. Takto získané informace slouží k optimalizaci webových stránek společnosti ista DE a ke snadnějšímu přístupu na ně. Ukládání souborů cookie lze zakázat příslušnou volbou v internetovém prohlížeči; mějte ale na paměti, že pak eventuálně nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek www.ista.com .

1.1 Webová analýza

 

Webové stránky www.ista.com používají Matomo, open-source-software ke statistickému vyhodnocování provozu na stránkách. Matomo pracuje s „cookies", což jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a slouží k analýze provozu na stránkách a případně jejich optimalizaci. Za tímto účelem jsou informace o provozu na stránkách, vygenerované soubory cookie, přenášeny na server společnosti ista DE. Ihned po zpracování IP-adresy proběhne její anonymizace a až poté je IP-adresa uložena. Informace obsažené v cookie souboru o tom, že jste tyto webové stránky navštívili, nejsou předávány třetím osobám.

Vaši návštěvu webových stránek právě sleduje nástroj webové analýzy Matomo. Nepřejete-li si, aby byla vaše návštěva stránek nadále monitorována, klikněte sem.

Na webových stránkách www.ista.com probíhá pomocí technologie společnosti etracker GmbH (www.etracker.com) sběr a ukládání dat pro účely marketingu a optimalizace stránek. Z těchto údajů mohou být pod pseudonymem sestavovány uživatelské profily. K tomu mohou sloužit cookies. Cookies jsou malé textové soubory, lokálně ukládané do mezipaměti prohlížeče návštěvníků stránek. Soubory cookie umožňují při opětovné návštěvě stránek rozpoznat prohlížeč uživatele. Údaje získané prostřednictvím technologií etracker lze použít k osobní identifikaci návštěvníka stránek a spárovat je s osobními údaji nositele pseudonymu jen v případech, kdy s tím dotyčný zvlášť souhlasil. Sběr a ukládání svých osobních údajů může návštěvník stránek s účinností do budoucna kdykoli zakázat. ("Byli jste z monitoringu vyjmuti").

Nesouhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje na těchto stránkách zpracovávány pomocí technologií etracker.

1.2. Remarketing a soubory cookie

Webové stránky www.ista.com využívají funkci remarketing nebo funkci „podobné segmenty publika“ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).  

Díky těmto funkcím Vám může být na stránkách v obsahové síti Google zobrazována personalizovaná reklama. Za tím účelem se vám při návštěvě webových stránek do prohlížeče uloží soubor cookie. Cookies slouží k identifikaci návštěvníků při opětovné návštěvě stránek, sledování návštěvnosti a zjišťování údajů o uživateli. Dle svého vyjádření společnost Google ukládá data do protokolů serveru a po 9 až 18 měsících z nich odmazává části IP adresy a informací o souborech cookie. Bližší informace naleznete na stránce  http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Příklad protokolu server uvádí Google v následujícím odkazu: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-server-logs.

Zamezit instalaci souborů cookie a tím zabránit remarketingu ve vašem prohlížeči lze několika způsoby.

Google nabízí možnost, naistalovat si přes následující odkaz do prohlížeče plugin, kterým natrvalo deaktivujete soubory cookie: https://www.google.com/settings/ads/plugin

Rovněž si sám můžete v prohlížeči zvolit nastavení, kterým zakážete instalaci souborů cookie.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby byla vaše aktivita na webových stránkách sledována, můžete tomu zabránit tím, že si v prohlížeči upravíte nastavení instalace cookie souborů. Bližší informace naleznete v následujícím odkazu:

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Firefox: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs&ref_topic=7189049

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=cs_CZ

Cookie soubory mohou v prohlížeči deaktivovat též třetí osoby jako poskytovatelé služeb. Přes stránky organizace Network Advertising Initiative (NAI) si můžete v daném prohlížeči zablokovat zobrazování personalizované inzerce členů organizace NAI (tzv. opt-out). Bližší údaje jsou k dispozici na této stránce: http://optout.networkadvertising.org.

Webové stránky www.ista.com využívají v rámci „Google-Adwords“, služby společnosti Google, takzvané měření konverzí (vyhodnocování aktivit návštěvníků stránek). Navštívíte-li stránky Google, dojde k ukládání souborů cookie. Ukládání souborů cookie buď můžete vypnout, nebo ponechat aktivováno. Je-li ukládání souborů cookie zapnuto a vy navštívíte určité internetové stránky, dokáží Google a společnost ista DE rozpoznat, že jste klikli na reklamu společnosti ista DE a byli tak přesměrování na stránky společnosti ista DE.

Google shromažďuje data a na jejich základě vytváří pro zákazníky, kteří využívají službu Adwords, statistiky. Zmiňované statistiky obsahují údaje o počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli tak přesměrování na stránky opatřené značkou pro měření konverzí.

Zásady ochrany soukromí Google jsou nahlédnutí zde: policies.google.com/privacy

 

2. Práva dotčených osob

Společnost ista DE přijala v souladu s GDPR vhodná opatření k tomu, aby dotčeným osobám jasnými a jednoduchými formulace, přesnou, transparentní, srozumitelnou a snadno přístupnou formou poskytla všechny informace a učinila veškerá sdělení týkající se zpracování osobních údajů. Informace budou doručovány v písemné nebo jiné podobě, případně i elektronicky.

Protože společnost ista DE zpracovává osobní údaje automatizovaně, sděluje vám v souladu s článkem 13 GDPR následující:

Pověřencem pro osobních údajů byl ve společnosti ista DE jmenován pan Jochen Schein, ista Deutschland GmbH, Luxemburger Straße 1, 45131 Essen, Spolková republika Německo;

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti ista DE jsou: ista Deutschland GmbH, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Luxemburger Straße 1, 45131 Essen, Spolková republika Německo, email: Datenschutz@ista.de.

Účelem, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány, a právním základem zpracování osobních údajů je: optimalizace webových stránek a spokojenosti zákazníků, článek 6 odstavec 1 f GDPR.

Oprávněné zájmy lze spatřovat zejména ve zpracování osobních údajů (pod pseudonymem) za účelem optimalizace webových stránek.

Výmaz osobních údajů a doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje dotčených osob budou smazány nebo zablokovány, jakmile zanikne účel, pro nějž jsou uchovávány. Uchovávat je po dobu delší lze tehdy, pokud tak stanovují evropští či vnitrostátní zákonodárci v unijních nařízeních, zákonech či jiných předpisech, jimž správce podléhá. Údaje budou zablokovány nebo vymazány také tehdy, když uplyne doba, kterou pro jejich uchovávání stanovují výše uvedené předpisy, s výjimkou případů, kdy je - kvůli uzavření nebo plnění smlouvy – nutno údaje uchovávat i nadále.

3. Použití osobních údajů, jejich předávání třetím osobám a účelové omezení

Návštěvníci webových stránek www.ista.com budou vždy upozorněni, pokud by jejich osobní údaje měly být předány třetím osobám. Mohou se tedy rozhodnout, zda k předání svých osobních údajů třetím osobám souhlas udělí, nebo neudělí.

3.1 Sociální média / sociální záložky

Na stránkách společnosti ista DE jsou umístěny tzv. bookmarky (sociální záložky) sociálních sítí a portálů LinkedIn, Twitter, kununu, Xing und YouTube. Bookmarky jsou internetové záložky, které uživatelům takové služby umožňují sbírat odkazy a zprávy. Jsou do stránek zapracovány jen jako odkaz na příslušnou službu. Poté, co kliknete na integrovanou grafiku, budete přesměrováni na stránky daného poskytovatele, tzn. informace o uživateli budou předány příslušnému poskytovateli služeb až následně. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji při používání těchto stránek získáte v příslušných ustanoveních těchto poskytovatelů služeb o nakládání s osobními údaji.

Důležité upozornění: Tyto informace o ochraně osobních údajů se vztahují výhradně na webové stránky www.ista.com. Webové stránky www.ista.com obsahují odkazy na další webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že společnost ista DE ve vztahu k těmto dalším webovým stránkám neodpovídá ani za ochranu osobních údajů, ani za jejich obsah. Společnost ista DE doporučuje všem uživatelům internetu, aby se, než opustí webové stránky www.ista.com, seznámili s příslušnými ustanoveními na ochranu osobních údajů týkajícími se těchto dalších internetových stránek.

4. Změny těchto informací o ochraně osobních údajů

Společnost ista DE si vyhrazuje právo tyto informace kdykoliv změnit v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů; aktuální verze pochází z května 2018. V případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo jejich zabezpečení se můžete obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů

5. Seznam dodavatelů společnosti ista

left right
Název sídlo
MIMA SERVIS, s.r.o. 49282816 Brožíkova 424, 530 09 Pardubice
Ing. Karel Hanzl 71493735 Pod Viničkou 490, 252 66 Libčice nad Vltavou
Jana Krejsová 87097311 Zámecká 198, 564 01 Žamberk
Miroslav Krejsa 63192284 Zámecká 198, 564 01 Žamberk
Oldřich Urbánek 68815671 Křimická 722/11, 318 00 Plzeň 3
     
Ludmila Marková 73816477 Sídlištní 813, 756 54 Zubří
Libor Vrána  64909549 Kpt. Stránského 990/14, 198 00 Praha 9
Ing. Rambousek Jiří - Tepra Praha  44873972 Raisova 802/4, 160 00Praha 6
Tomáš Bozděch  86616773 Šiškova 1231/15, 182 00 Praha 8
Dakenservis s.r.o. 25489968 Skalní 237, 436 03 Litvínov
Tavas s.r.o. 62587285 Brigádníků 2929/91, 100 00 Praha 10
Přemysl Černý 47946181 Vychodilova 12/2552, 616 00 Brno
Václav Zeman servis -PI 71967681 Otavská 1814, 397 01 Písek
Svatopluk Coller 63571323 Meruňková 1204, 506 01 Jičín
Jan Dlouhý 87539390 Kpt. Stránského 990, 198 00 Praha 9
Josef Hoskovec  44453337 Na Sídlišti 930, 582 91 Světlá nad Sázavou
Antonín Král  04852125 Teličkova 6/6, 751 24 Přerov
Plesník Vítězslav - VISTAMONT 63001900 Kladeruby 100, 756 43 Kladeruby
Marek Roubal  01485130 Tisová 121, 252 65 Holubice

 

Webové stránky společnosti ista dále používají technologii etracker (www.etracker.com) pro shromažďování údajů o chování návštěvníků. Údaje jsou shromažďovány anonymně a jsou využívány pro marketingové účely a optimalizaci textu. Vaše data jsou uložena pomocí anonymního ID a mohou být použita k vytvoření Vašeho profilu uživatele. Pro tento účel mohou být použity soubory cookies. Údaje shromážděné technologií etracker nebudou použity k určení Vaší osobní identity. Sběr a ukládání dat můžete kdykoli zrušit s ohledem na budoucí služby. cz/#