Jak se počítají náklady na vytápění?

Náklady na vytápění v bytovém domě se počítají/rozúčtují na základě pravidel platných od 1. 1. 2016.

Vyhláška MMR č. 372/2001 Sb. se rozdělila do dvou předpisů (Zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění a Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. v platném znění). Tato pravidla vychází z toho, že bytová jednotka (BJ) není osamocená a je součástí většího objektu/bytového domu, ve kterém se teplo přesouvá vlivem nízkých venkovních teplot pláštěm mimo objekt a dále z teplejších do studenějších místností.

Poznámka: Pravidla, a i výpočet nákladů jsou stejné i pro nebytové prostory, pokud se v objektu/bytovém domu nacházejí. Pro zjednodušení však uvádíme v následujícím textu pouze BJ.

Měření spotřebovaného tepla se měří sice individuálně (RTN na radiátoru, měřič tepla pro bytovou jednotku), ale výpočet celkových nákladů na topení zohledňuje předchozí bod. Z tohoto důvodu se celkové náklady na topení pak skládají ze dvou částí: základní složka, která je dána započitatelnou podlahovou plochou BJ a spotřební složka, která je dána individuálním měřením spotřeby tepla (o poměru mezi základní a spotřební složkou rozhoduje vlastník (SVJ, BD) a pravidlo udává, že základní složka může být definována v rozsahu 30-50 %, spotřební pak v rozsahu 70-50 %.).

Po sečtení základní a spotřební složky pro každou BJ vzniknou celkové náklady na vytápění. Tyto náklady v Kč se přepočítají na 1 m2 započitatelné plochy bytu pro každou BJ. Stejným způsobem, se pak přepočtou celkové náklady objektu na vytápění na 1 m2 celkové započitatelné plochy domu a určí se tak průměrný náklad (v Kč) na 1 m2. Pokud jsou pak vypočtené náklady na 1 m2 BJ nižší než 80 % průměrného nákladu na 1 m2 objektu dochází k tzv. korekci, tj. náklady BJ se zvýší na minimální hranici, která je 80 % průměrného nákladu na 1 m2 objektu (obdobným způsobem dochází ke korekci u těch BJ, u kterých je průměrný náklad na 1 m2 vyšší než 200% průměrného nákladu na 1m2 objektu. BJ, které tuto hranici překročí zaplatí maximální hodnotu ve výši 200 % průměrného nákladu na 1 m2 objektu).