Reklamační řád 2024

Záruční podmínky

 

1.Objednatel je povinen zkontrolovat a prohlédnout produkty ihned po jejich převzetí. V případě zjištění jakýchkoliv vad (včetně množstevních vad) je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od převzetí, písemně informovat Dodavatele a oznámit mu zjištěné vady. Stejným způsobem je Objednatel povinen postupovat také, pokud se vady, které měly produkty v době předání, projeví později.

 

2.Pokud byly produkty dodávány Objednatelem prostřednictvím přepravní společnosti a zjistí-li Objednatel při převzetí jakékoliv nesrovnalosti (např. poškození balíku aj.), je Objednatel povinen provést s přepravní společností zápis o škodě a jeho kopii následně ihned odeslat Dodavateli.

 

3.Pokud vykazují produkty v průběhu záruční doby vady nebo jim chybí smluvně sjednané vlastnosti, je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od jejich zjištění, písemně informovat Dodavatele a oznámit mu zjištěné vady.

 

4.Písemné oznámení vad podle odst. 1 a 3 musí být provedeno na formuláři uvedeném v tomto reklamačním řádu.

 

5.Dodavatel je povinen začít řešit nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost Objednatele bez zbytečného odkladu po řádném a včasném oznámení vad produktů. Dodavatel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vad sdělit Objednateli, zda budou vadné produkty vyměněny za jiné, nebo zda je pro vyřízení reklamace nutná kontrola instalace produktů Dodavatelem. Dodavatel je povinen vyřídit nároky Objednatele nejpozději do 30 dnů od doručení písemného oznámení vad.

 

6.Ustanovení § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění je vyloučeno.

 

7.V případě výměny produktů za jiné (případně též za jiný model) běží nová doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

 

8.Záruka za jakost se nevztahuje na vady produktů způsobené:

 

  1. mechanickým poškozením produktů;
  2. používáním produktů v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou (teploty nižší než 5°C v průběhu přepravy, skladování a provozování), prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Dodavatelem nebo výrobcem určeno;
  3. neodbornou montáží (stanovená měřidla může instalovat pouze subjekt, který má na tuto činnost oprávnění od ČMI), zacházením, obsluhou nebo manipulací v rozporu s postupy uvedenými v návodu na použití;
  4. provedením neodborného zásahu;
  5. u radiových přístrojů prováděním odečtů častěji než 1x týdně;
  6. vyšší mocí;
  7. neodbornou instalací softwaru;
  8. poškození operačního systému produktů, viry.

 

9.V případě neoprávněného uplatnění práv z vadného plnění nebo neoprávněné reklamace je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli veškeré vzniklé náklady (především náklady spojené s dopravou, dohledáváním potřebných údajů, programováním, opravou, testováním aj.). dle aktuálního Ceníku servisních prací v době neoprávněného uplatnění práv z vadného plnění.