Wetgeving

Brussel Hoofdstedelijk Gewest

EPB-reglementering voor verwarming.

Oplevering van verwarmingssystemen van type 1 en type 2.

Documenten regelgeving

 • Hoofdstuk 3: Eisen betreffende de regeling van de verwarmingssystemen. De verwarmingslichamen (de radiatoren dus) moeten voorzien zijn van thermostatische kranen of geregeld worden op basis van de gemeten temperatuur in het lokaal.
Wanneer is die eis van toepassing?

Bij de plaatsing van een nieuwe verwarmingsketel (gebeurtenis die aanleiding geeft tot de toepassing van de eis).

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de naleving van die eis?

In eerste instantie de erkende verwarmingstechnicus die de nieuwe verwarmingsketel installeert, maar daarna de eigenaars van de appartementen.

Een opleveringsattest wordt conform verklaard als het merendeel van de bezochte appartementen aan de eis voldoet en er voor de niet-bezochte appartementen een bewijs van overeenstemming wordt voorgelegd (factuur, verklaring op erewoord van de gebouwbeheerder enz.).

Als sommige eigenaars de eis betreffende de lokale regeling van de verwarmingslichamen niet naleven, terwijl wel aan alle andere eisen is voldaan, kan de erkende professional op het attest de contactgegevens noteren van de eigenaars die niet in orde zijn, samen met de referenties van de betrokken appartementen (met de hulp van de gebouwbeheerder) zodat zij een sanctie krijgen (administratieve boete) als zij hun installatie niet binnen vijf maanden in overeenstemming brengen.
 

Uw verwarmingsinstallatie efficiënter maken dankzij de EPB

 

 

Thermostatische kranen: bron van energiebesparingen

 

 

 

 

Werking

Een thermostatische kraan verwarmt de kamers automatisch tot de gewenste temperatuur.

Ze houdt rekening met 'kosteloze' warmtebronnen, zoals de zon en de elektrische of sanitaire voorzieningen die de kamer helpen te verwarmen.

De thermostatische kraan moet in goede staat zijn en de circulatie van water in de radiator in stand '0' verbreken.

De elektronische verdelers zijn immers heel nauwkeurig en registreren het minste verbruik, bijvoorbeeld als de kraan niet dicht is.

Regel zelf de temperatuur in uw kamers voor een groter comfort en een lager energieverbruik

Dankzij de thermostatische kranen kunt u de temperatuur in elke kamer beter op uw wensen afstemmen om zo uw comfort te vergroten. Dankzij de kranen bespaart u energie omdat u de temperatuur in de verschillende kamers zelf kunt regelen.

Ter bevordering van uw welzijn worden u bepaalde temperaturen aanbevolen, bijvoorbeeld 18 °C in de slaapkamers en 21 °C in uw woonkamer (afbeelding links).

Hoe gebruikt u uw thermostatische kranen?

Om de temperatuur in uw kamer te regelen, draait u de kraan op de overeenkomstige markering (bij benadering):

 

Installatie

De dienst Planning en de technici van ista kennen alle radiatortypes op hun duimpje en zijn zeer bedreven in installatiewerkzaamheden in bewoonde appartementen.

Zij kennen ook het vermogen van de radiator (opgegeven door de fabrikant), wat een must is voor de voorafgaande regeling van de dynamische kranen (waterzijdige inregeling).

Waarom is de kamertemperatuur te laag (zelfs als de kraan helemaal openstaat) ?

Vraag aan uw verwarmingstechnicus om na te kijken of de watertemperatuur ter hoogte van de verwarmingsinstallatie wel hoog genoeg is.

 

Waarom is de kamertemperatuur te hoog (zelfs als de kraan dichtstaat) ?

Kijk na of het thermostaatelement wel correct op de kraan is gemonteerd en goed is aangedraaid. Neem contact op met de installateur van de kraan als het probleem aanhoudt.

 

 

Waarom is de radiator koud onderaan en warm bovenaan ?

Dat is normaal, de gevraagde temperatuur is haast bereikt, de kraan is bijna gesloten en laat maar een zeer klein warmwaterdebiet door. Als u de kraan helemaal opendraait, verwarmt u de hele radiator. Als dat niet zo is, moet u aan uw verwarmingstechnicus vragen om de inregeling van de installatie na te kijken.

Waarom blijft in een kille kamer een deel van mijn radiator koud terwijl hij helemaal openstaat ?

Waarschijnlijk moet uw radiator worden ontlucht. Als het probleem aanhoudt na het ontluchten, is het mechanisme misschien geblokkeerd. Neem dan contact op met de installateur van de kraan.

 

Waarom maken mijn radiatoren lawaai ?

Gefluit :

Kijk eerst na of het gefluit afkomstig is van de kraan door ze open te draaien. Als blijkt dat het lawaai van de kraan komt, moet u contact opnemen met uw verwarmingstechnicus.

Borrelende geluiden :

Meestal bij radiatoren die moeilijk te ontluchten zijn. Neem contact op met uw verwarmingstechnicus.

Klopgeluiden (bonken) :

Het water stroomt omgekeerd in de kraan. Neem contact op met uw verwarmingstechnicus.

Energiepremies aanvragen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden energiepremies voor de installatie van thermostatische kranen in mede-eigendommen (collectieve werkzaamheden) berekend in categorie C3.


Dat stemt overeen met een bedrag van 30 euro per geïnstalleerde kraan, waarbij maximaal 50% van de factuur ten laste wordt genomen.

TIP

Vóór de werkzaamheden kijkt u in het bestek best na of de technische en administratieve eisen van de energiepremies wel zijn vervuld.
Wat zijn de voorwaarden om energiepremies te genieten?

Voor energiepremies moet u aan twee voorwaarden voldoen :

 • U bent eigenaar-verhuurder en hebt de huurovereenkomst laten registreren (minimale looptijd van drie jaar).
 •  Investeer in uw eigendom en ontvang de premies in categorie C als u de warmteregeling vernieuwt, met andere woorden als u thermostatische kranen laat plaatsen. 

Meer informatie

Wanneer moet u de energiepremies aanvragen?

U moet de energiepremies aanvragen na de werkzaamheden, binnen vier maanden na de saldofactuur. De factuur moet ook betaald zijn voordat u uw dossier opstuurt.

Wat moet er in uw dossier zitten?

Belangrijke documenten voor het dossier:

 • Een speciaal formulier waarmee u meerdere premies kunt aanvragen, correct ingevuld en ondertekend door de aanvrager
 • De gedetailleerde saldofactuur
 • De betalingsbewijzen
 • De eventuele technische bijlagen en/of foto's
 • Aanvragers die automatisch in aanmerking komen voor een premie in categorie C, moeten de formulieren of de algemene voorwaarden raadplegen voor de documenten waarmee ze kunnen aantonen dat ze tot die categorie behoren.

Aanvragers die automatisch in aanmerking komen voor een premie in categorie C, moeten de formulieren of de algemene voorwaarden raadplegen voor de documenten waarmee ze kunnen aantonen dat ze tot die categorie behoren.

Premieaanvraagformulier

Waar moet u uw dossier indienen ?

Zodra uw dossier klaar is, kunt u het per aangetekende brief opsturen naar het postadres van Leefmilieu Brussel:

Leefmilieu Brussel / Departement Energiepremies - Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel

U kunt uw dossier ook mailen naar primes-premies[@]environnement.brussels

ENKEL VOOR ERKENDE AANNEMERS

Alle steunmaatregelen in deze brochure gelden alleen voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door erkende aannemers die bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) zijn ingeschreven.ista zal u begeleiden bij de indiening van uw premieaanvraagdossier bij Leefmilieu Brussel.

ista zal u begeleiden bij de indiening van uw premieaanvraagdossier bij Leefmilieu Brussel.

Dynamische thermostatische kranen : Waterzijdige inregeling

In samenwerking met haar partners stelt ista u voor om een waterzijdige inregeling van uw centrale verwarming te verrichten door middel van dynamische thermostatische kranen van het type Danfoss RA-DV.

Wat is een waterzijdige inregeling ?

Op eenzelfde verwarmingscircuit is de gelijktijdige aanwezigheid van appartementen die te veel of te weinig worden verwarmd, te wijten aan een foute inregeling.

Het water in een verwarmingssysteem kiest de weg van de minste weerstand en volgt dus het kortste traject. Er is bijgevolg een debiet- en dus ook een drukschommeling.

Die schommeling veroorzaakt verschillen in de warmteverspreiding: de verste kamers worden dan onvoldoende verwarmd, terwijl de kamers in de buurt van de verwarmingscentrale te warm worden gestookt. Die schommeling veroorzaakt ook lawaai in het verwarmingscircuit en laat de energiefactuur hoog oplopen.

De bewoners hebben dan ook vaak klachten over de verwarmingssystemen.

Oplossingen

De dynamische thermostatische kranen van het type Danfoss RA-DV reiken een nieuwe oplossing aan voor de inregeling van het verwarmingssysteem.

Het voordeel is dat een gewone thermostatische kraan wordt gecombineerd met een geïntegreerde automatische debietbegrenzer. Binnenin zit een geïntegreerde drukverschilregelaar die de druk in de regelkraan constant houdt. Zo hebben drukschommelingen in het netwerk geen invloed meer op het debiet in de radiatoren.

Voordelen

Voordelen van de dynamische thermostatische kranen van het type Danfoss RA-DV :

 • Betere temperatuurregeling
 • Groter comfort voor de gebruikers
 • Lager energieverbruik dankzij de optimalisatie van de pomp
 • Beter rendement van de verwarmingsinstallatie of de warmtedistributie

Forse verbetering van het binnencomfort door de homogene warmteverspreiding en de kortere opwarmtijd, terwijl het verwarmingscircuit geen lawaai meer maakt De grotere energie-efficiëntie en de betrouwbaarheid van het systeem beperken het energieverbruik en het aantal onderhoudsbeurten.

Dat zorgt voor een efficiëntere werking van het verwarmingssysteem en een kostenbesparing voor alle betrokken actoren.

 

Activatie van YouTube

Activeer Youtube-integratie om de video te bekijken

Het privacybeleid van Youtube is van toepassing.

Activatie Youtube