Ochrana osobních údajů

Společnost ista Česká republika s.r.o., zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43988, se sídlem Jeremiášova 947/16, Praha 5, PSČ: 155 00, IČO: 610 56 758 (dále také jen „ista“ nebo „společnost“), která provozuje webové stránky www.prace.ista.cz, by Vás tímto ráda informovala o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě naší webové stránky. Chtěli bychom Vám tímto sdělit, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme, jak je chráníme a jaká máte práva v souvislosti s naším zpracováním.

 

ista klade velký důraz na ochranu osobních údajů a při jejich zpracování dodržuje všechny platné právní předpisy, především obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

 

 1. Na jaká zpracování se tento dokument vztahuje?

 

Tento dokument se vztahuje na zpracování osobní údajů při navštívení webové stránky www.prace.ista.cz a s tím souvisejícím náborovým procesem.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme? Rozsah, účel, právní základ a doba zpracování

 

kontaktní formulář

 

Máte-li zájem o práci v naší společnosti a o kontakt s naší společností, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho výslovného souhlasu, který potvrdíte odesláním vyplněné kontaktního formuláře. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.

 

Osobními údaji poskytnutými istě vyplněním kontaktního formuláře jsou:

 1. identifikační údaje (např. jméno a příjmení)
 2. kontaktní údaje (např. adresa, telefon a e-mailová adresa)
 3. údaje v životopisech

 

Osobní údaje takto získané jsou předávány dalším zpracovatelům, kterými jsou externí personální agentura a externí mzdová účtárna. Společnost ujišťuje, že další zpracovatelé zpracovávají osobní údaje s maximální péčí a pouze za účelem, ke kterému byly poskytnuty, a garantují stejnou ochranu osobních údajů jako ista.

 

Tyto osobní údaje ista zpracovává po dobu 1 roka

 

technické údajezpracovávané při návštěvě webových stránek

 

Pokaždé, když navštívíte webové stránky www.prace.ista.cz, vedou se o tom záznamy v protokolárních souborech. Uložená data nejsou personalizovaná; to znamená, že společnost nemůže sledovat, jaká data si prohlížel konkrétní uživatel.

 

Konkrétně jsou o návštěvě webových stránek evidovány následující údaje:

 

 • název souboru,
 • datum a čas přístupu,
 • objem přenesených dat,
 • zpráva o tom, zda byl přístup úspěšný,
 • anonymizovaná IP-adresa,
 • popř. operační systém a vyhledávač vašeho počítače,
 • webová stránka, z níž jste stránky společnosti navštívili.

 

Proto nemohou být vytvářeny osobní profily uživatelů. Výše uvedené údaje se vyhodnocují pouze pro statistické účely.

 

 

Soubory cookie

 

Webové stránky www.prace.ista.cz využívají soubory cookie, které slouží k rozpoznávání uživatelů / majitelů internetového připojení, pokud se tito na dané webové stránky vrátí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Jejich cílem je optimalizovat obsah a fungování webových stránek společnosti. Většinou se přitom jedná o dočasné soubory cookie („session cookies“), které se smažou poté, co zavřete prohlížeč.

 

Soubory cookie někdy také obsahují informace, na jejichž základě můžete být automaticky rozpoznáni. Identifikaci umožňuje IP-adresa uložená v souborech cookie. Takto získané informace slouží k optimalizaci webových stránek společnosti a ke snadnějšímu přístupu na ně. Ukládání souborů cookie lze zakázat příslušnou volbou v internetovém prohlížeči; mějte ale na paměti, že pak eventuálně nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek www.praceviste.cz.

 

Webová analýza

 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám ista na základě Vaší žádosti poskytne informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že istu můžete požádat, aby s Vašimi osobními údaji dále nepracovala, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

 

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, aby Vám ista poskytla zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb).

 

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

 

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?

 

V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese ochranadat@ista.com. Eventuálně se můžete přímo obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je společnost RIEDIGER. legal s.r.o., advokátní kancelář, paní Mgr. Kateřina Váňová, Rašínovo nábřeží 383/58, Praha 2, PSČ: 128 00, telefon: +420 - 226 531 752, ochranadat@ista.cz / dataprotection@riediger-legal.com.

Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů?

 

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: www.uoou.cz.