Bescherming van uw gegevens

ista Nederland B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit document is ons privacybeleid vastgelegd waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

ista Nederland B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming aan u(w beheerder) -als wij deze nodig hebben- voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als ista Nederland B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover neem dan contact met ons op via: cyber-security@ista.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u(w beheerder) gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u(w beheerder) een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die wordt afgenomen:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • browser-fingerprint
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor montage en onderhoud aan het meterpark.

Wij, als ista Nederland B.V., geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u(w) beheerder ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
ista Nederland B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder meer de volgende maatregelen genomen:
 

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Alle medewerkers van ista Nederland die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de akte en/of (model)reglement. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Gebruik website ista Nederland

Telkens wanneer een gebruiker de ista website bezoekt en een bestand wordt geopend, worden de gegevens over die activiteit opgeslagen in een logbestand. Deze gegevens zijn niet gerelateerd aan een persoon, dus ista kan niet achterhalen welke gebruiker, welke gegevens heeft opgehaald.

Wij verzamelen de volgende informatie van elke download:

 • de naam van het bestand dat is gedownload
 • de datum en tijd van de download
 • de grootte van de data-overdracht
 • of het downloaden succesvol is verlopen
 • IP-adres
 • in sommige gevallen, het besturingssysteem van uw computer en welke browser u gebruikt
 • het internetadres dat u heeft gebruikt

Wij kunnen geen individueel identificeerbare gebruikersprofielen maken. We verzamelen de bovenstaande informatie alleen voor statistische doeleinden.

Belangrijk
Deze Privacyverklaring geldt uitsluitend voor de website van ista. De website van ista bevat links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat ista niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. We raden alle gebruikers van deze website aan zich te informeren over het privacybeleid van deze gelinkte websites.

Cookies

ista gebruikt zogenaamde cookies op de ista website om meervoudig gebruik door dezelfde bezoeker te kunnen herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Deze dienen om de website van ista te optimaliseren. De cookies zijn meestal zogenaamde "sessiecookies", die na uw bezoek aan onze website worden verwijderd.

In sommige gevallen geven deze cookies echter informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De op deze manier verkregen informatie dient om de website van ista te optimaliseren en om het voor u gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot de website van ista.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; ista wijst er echter op dat u in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van de ista-website kunt gebruiken.

Web Analytics

Piwik PRO Analytics Suite

Wij gebruiken de analysesoftware Piwik PRO Analytics Suite (piwikpro.de) om deze website te analyseren en te optimaliseren. De gegevens die met deze software worden verzameld, kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem te maken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Deze lijst bevat de doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt. Toestemming is alleen geldig voor de opgegeven doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt of opgeslagen voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

 • analyse
 • optimalisering

Gebruikte technologieën

 • Cookies

Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die tijdens of door het gebruik van de dienst worden verzameld.

 • Geanonimiseerd verkort IP-adres
 • Gebruiksgegevens
 • gebruikersnaam
 • Datum en tijd van het bezoek
 • URL van verwijzer
 • Bezochte websites
 • Beeldschermresolutie
 • Geografische locatie
 • Gebruikersagent
 • Bezoekers-ID

Rechtsgrondslag

De vereiste rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is als volgt opgesomd:

 • Art.. 6, paragraaf. 1 s. 1 bed. een AVG

Plaats van verwerking

 • Europese Unie

Bewaarperiode

De bewaartermijn is de periode waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden. De gegevens worden maximaal 25 maanden bewaard.

Ontvanger van gegevens

 • Piwik PRO Sp. z o.o.
 • Piwik PRO GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

gdpr@piwik.pro

Toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://piwik.pro/privacy-policy/

Klik hier om de toestemming voor alle domeinen van het gegevensverwerkende bedrijf  https://piwik.pro/opt-out/ in te trekken.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing die we kunnen gebruiken om 'website-tags' te beheren met behulp van een interface (waardoor we bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten kunnen opnemen in ons online aanbod). De tagmanager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers verwijzen we gebruikers naar de volgende informatie over de Google-services. Gebruik beleid: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Usercentrics

Gebruik van het Usercentrics Consent Management Platform 
We gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform om te voldoen aan de wettelijke bepaling op grond van artikel 7 par. 1 GDPR. De exploitant is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München. Het Usercentrics Consent Management Platform verzamelt Logfile-gegevens, user-agent (apparaat, browsertype, browsertaal, browserversie, resolutie) en toestemmingsgegevens (toestemming ja / nee, tijdstempel, gegevensbereik, gegevensattributen, ControllerID, ProcessorID, consentID) door middel van van een Javascript. Met deze JavaScript-code kan Usercentrics GmbH de gebruiker informeren over specifieke tags en webtechnologieën op onze website en de toestemming van de gebruiker verkrijgen, beheren en documenteren. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter c) GDPR, aangezien we wettelijk verplicht zijn deze toestemming van de gebruiker aan te tonen (overeenkomstig artikel 7, lid 1 GDPR). Ons doel is om de voorkeuren van onze gebruikers te kennen en te implementeren en om deze legaal op een veilige manier te documenteren. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze documentatie en er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren. 

U kunt de uitvoering van JavaScript op elk moment permanent uitschakelen door de relevante instellingen in uw browser te selecteren, waardoor Usercentrics ook geen JavaScript kan uitvoeren. 

Ga voor meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Usercentrics naar: usercentrics.com/privacy-policy/

U kunt hier uw privacy-instellingen selecteren:

Google activiteiten en cookies

Deze website maakt gebruik van de remarketing- of `soortgelijke doelgroep‘ -functie van Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Met deze functie worden, op uw interesses gebaseerde, advertenties getoond op webpagina's via het Google Display Netwerk. Hiertoe wordt een cookie in uw browser opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit dient om u te herkennen als bezoeker van de website en om bezoeken en gebruiksgegevens te bepalen.

Volgens de eigen informatie van Google worden serverlogboeken opgeslagen, waarin delen van het IP-adres en cookie-informatie gedeeltelijk worden verwijderd na 9 tot 18 maanden. Ga voor meer informatie naar: www.google.com/policies/technologies/ads/

Er zijn verschillende manieren waarop cookies in uw eigen browser kunnen worden gedeactiveerd om deze uit te sluiten van remarketing.

Google biedt de mogelijkheid om een ​​browser invoegtoepassing te downloaden die deze cookies permanent deactiveert via deze volgende link:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

U kunt ook de instellingen in uw browser opgeven om de installatie van cookies te deactiveren.

Als u bezwaar wilt maken tegen tracking, kunt u dit doen door uw browserinstellingen aan te passen met betrekking tot cookie-installaties. Informatie hierover vindt u via de volgende links.

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/hoe-zet-ik-functie-niet-volgen-aan
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Safari: http://safari.helpmax.net/nl/privacy-en-beveiliging/cookies-verwijderen/

Externe providers kunnen ook browsercookies uitschakelen. Het Network Advertising Initiative (NAI) biedt de mogelijkheid om een ​​opt-out voor uw eigen browser te implementeren. Informatie is te vinden op de volgende pagina. http://optout.networkadvertising.org.

Deze website maakt gebruik van het bijhouden van conversies van "Google-Adwords", een Google-service.

Wanneer u Google-pagina's bezoekt, slaat Google cookies op. U kunt deze deactiveren of deze opslag geactiveerd laten. Als u ervoor kiest om de opslag geactiveerd te laten en u bepaalde websites bezoekt, kunnen Google en ista herkennen dat u op een door ista geplaatste advertentie hebt geklikt en zo naar een ista-pagina bent doorgestuurd. De verzamelde informatie wordt door Google gebruikt om statistieken te genereren voor klanten van Adwords. Deze statistieken bevatten informatie over het aantal gebruikers dat op advertenties heeft geklikt en zijn geleid naar de gekozen pagina's. Op deze manier worden de conversies bijgehouden.

U vindt het privacybeleid van Google hier: https://www.google.nl/policies/privacy/

Google Maps en Google Address Autocomplete

Er zijn verschillende contact-, offerte- en reactiebestelformulieren beschikbaar om contact op te nemen met ons. In dit verband vragen we uw adres voor het verwerken van het verzoek. Ter ondersteuning van de adresinvoer gebruiken we de functie Automatisch aanvullen van Google-adressen van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

Gebruik en openbaar maken van gegevens

Bezoekers van de website van ista worden altijd op de hoogte gebracht als hun informatie wordt doorgegeven aan derden. U kunt zelf beslissen of u akkoord gaat met een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden of niet.

Sociale media / sociale bladwijzers

Sociale bladwijzers van LinkedIn en YouTube zijn geïntegreerd op de ista-website. Sociale bladwijzers zijn internetbladwijzers waarmee gebruikers van dergelijke services koppelingen en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Deze worden alleen op de website opgenomen als link naar de bijbehorende services. Nadat u op de geïntegreerde afbeelding hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende provider, dat wil zeggen dat alleen dan gebruikersinformatie wordt overgedragen aan de betreffende provider. Voor informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze websites, raadpleegt u de gegevensbeschermingsregels van de betreffende providers. 

Aanpassing privacyverklaring

ista behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. Als u vragen hebt over de verwerking of beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons.