Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet og besvart spørsmål vi ofte får fra beboere og forretningsførere.

Fordelingsregnskap (forretningsfører)

Hva er skjæringsdato?

Skjæringsdato er den datoen regnskapet gjøres opp på, noen ganger fordeler man kostnader etter fyringsåret og ikke kalenderåret.

Hvilke kostnader kan man ta med i fordelingsregnskapet?

Alle energikostnader som skal fordeles på beboerne skal innberettes, i tillegg kan man også legge inn kostnader til vedlikehold og ettersyn av varmeanlegget.

Jeg har glemt en utgiftspost i regnskapet, eller lagt inn feil – hva gjør jeg?

Dersom feilen representerer mindre enn 10 % av totalforbruket kan beløpet overføres til neste regnskapsperiode. Husk at beboerne må informeres.

Større avvik medfører omkjøring av regnskap.

Varmeregningen

Jeg har penger til gode, når får jeg de?

Tilgodehavende utbetales av anleggets forretningsfører (samme som du betaler husleie/fellesutgifter til). Vår rolle er kun avlesning og utarbeidelse av varmeregnskapet.

Jeg må betale penger - kan jeg få delt opp beløpet eller utsatt fristen?

Det er ikke ista som skal ha pengene, alle innbetalinger skjer til anleggets forretningsfører (samme som du betaler husleie/fellesutgifter til). Vår rolle er kun avlesning og utarbeidelse av varmeregnskapet.

Målerne - doprimo II/doprimo II radio - varmefordelingsmåler

Hvordan reagerer måleren på andre varmekilder?

doprimo II/doprimo II radio måler så vel rommets som radiatorens temperatur og vil først registrere et forbruk når radiatoren har en høyere temperatur enn rommet for øvrig. Så en ekstern varmekilde påvirker ikke måleresultatet.

Hvordan reagerer måleren på å bli tildekket?

Når en radiator og/eller måler er lukket inne eller tildekket, registrerer måleren det som et ekstra forbruk når romtemperaturføleren registrerer en temperatur større enn 25 grader celcius. Dette er i henhold til NS/EN 834. Er måleren tildekket av en sofa for eksempel vil man forhindre varmen fra å sirkulere i rommet. Dette gir en varmeregning som er høyere i forhold til varmen du har opplevd i rommet.

Hvorfor teller ikke målerne likt ved samme termostatinnstilling?

Hvis termostatventilen er innstilt på å holde lik temperatur i rommet, vil radiatoren, avhengig av størrelse og plassering avgi forskjellig varmemengde. Noe som igjen fører til at målerne teller forskjellig.

Hvordan teller måleren?

Måleren teller andeler av forbruket i en definert fyringssesong. Ved skjæringsdato (overgang til ny sesong) lagres verdien i påvente av avlesning og måleren begynner å telle på nytt i den nye fyringssesongen.

Er det avleste forbruk i kroner?

Nei, måleren registrerer den enkelte radiators andel av det totale varmeforbruket. Deleprisen vil variere fra år til år avhengig av energipriser, totalforbruk og totalt antall avleste deler.

Exemper - fordampningsmåler

Hvorfor registrerer måleren et forbruk når radiatoren ikke har vært på?

All væske har en naturlig fordampning, som vi kaller tomgangsfordampning. Derfor vil måleren alltid vise et forbruk på noen få deler selv om radiatoren ikke har vært i bruk. Dette blir likt for alle og påvirker således ikke varmeregningen. Fordampningen påvirkes dog ikke av eksterne varmekilder som sol og varmeovn.

Hvorfor er væsken i væskerøret over 0 - streken?

Overfylling kompenserer for tomgangsfordampningen som finner sted i sommermånedene. Tomgangsfordampningen for den resterende delen av året dekker delvis varmetapet fra varmesentral og fordelingsledninger.

Hvordan reagerer målerne på eksterne varmekilder?

Isolasjon av målerhuset samt varmeledende kontakt mellom måler og radiator gjør at Exemper registrerer forbruk i forhold til radiatorens temperatur og ikke rommets. Derfor påvirkes ikke målerregistreringen av andre varmekilder. All væske har en naturlig fordampning som vi tar høyde for ved overfylling av væskerørene.

Hvorfor bruker ikke målerne samme antall streker ved lik termostatinnstilling?

Hvis termostatventilene er innstilt på å holde lik temperatur i rommet, vil radiatoren, avhengig av størrelse og plassering, avgi forskjellig varmemengde.

Er de avleste strekene/delene forbruk i kroner?

Nei, delene representerer andeler av det totale energiforbruket. Deleprisen vil derfor variere fra år til år, avhengig av det totalt avleste antall deler og energiprisene.

Reduksjonssystem for termisk utsatt beliggenhet.

Korreksjon fastsettes for utsatt termisk beliggenhet ved hjelp av reduksjonsfaktorer angitt i %. Reduksjonsfaktoren finnes ut i fra lokalets beliggenhet etter generelle hovedprinsipper. Reduksjonen tas hensyn ved utregning av målerskala. Særlige forhold i bygget kan føre til at de generelle retningslinjer må avvikes for å få en korrekt varmefordeling.

Forklaring til varmeregningen

og hvordan den er utarbeidet

Varmeregningen er resultatet av de totale fyringskostnadene vektet mot de avleste verdiene i din leilighet.

Dersom du betaler et månedlig a-konto beløp sammen med husleien eller fellesutgiftene er dette beløpet trukket fra på regningen og du får enten penger igjen eller må betale en restanse. På samme måte som man får penger tilbake eller får restskatt når skatteoppgjøret er ferdig.

Ord og uttryk
Energiutgifter

Her fremkommer anleggets direkte energiutgifter i løpet av fyringssesongen (olje, strøm eller fjernvarme som er kjøpt/brukt i løpet av fyringssesongen). Opplysninger om de direkte energiutgiftene er innhentet hos anleggets forretningsfører.

Faste utgifter

Faste utgifter omfatter kostnader til drift og vedlikehold av fyringsanlegget. Det vil si kostnader som er uavhengig av den enkeltes forbruk, samt forretningsførsel knyttet til varmeregnskapet.

Anleggets totale fyringsomkostninger

Dette er summen av energiutgifter og faste utgifter.

Fordeling av utgiftene

Energiutgifter fratrukket kjele/rørtap fordeles blant leilighetene/seksjonene etter avlest (evt. stipulert/beregnet*) forbruk av varme/varmt vann, herav Deler varme - Deler varmt vann.

Faste utgifter og kjele-/rørtap fordeles blant leilighetene/seksjonene som Deler faste utgifter + kjele/rørtap etter en fast fordelingsnøkkel uavhengig av den enkeltes forbruk. Som fast fordelingsnøkkel benyttes vanlivis eiebrøk, boareal eller radiatorandel.

Pris per del fremkommer ved å dividere totalsummen for den enkelte utgiftspost med totalsummen av respektive antall deler. Fordi både utgiftene og totalt antall forbrukte deler varierer fra år til år vil prisen per del variere tilsvarende.

*stipulering og beregning av forbruk gjøres etter bestemte prosedyrer f.eks. hvis målerne ikke har vært tilgjengelige for ordinær avlesning. Hvis forbruket er stipulert er dette markert på varmeregningen med "S" etter periodeangivelsen. (Eks. Total 01.07.06 - 30.06.07 S).