Ny boligretsdom (BS 3-845/2011) der afgør tidsfristen for fremsendelse af et korrigeret regnskab

Boligretten i Holbæk har den 29. juni 2012 afsagt dom i en sag vedr. retten til at fremsende et korrigeret regnskab til en lejer efter at 4 måneders reglen for udsendelse af årsregnskabet er overskredet

Resumeet af sagen er følgende:

Varmeregnskabet for de første 4 måneder af lejeforholdet mellem lejer og udlejer viste en større efterbetaling. Lejer havde ikke givet adgang for aflæsning i forbindelse med indflytningen, og forbruget var derfor skønnet. Lejer protesterede imod regnskabet (efter indsigelsesfristen), og regnskabet blev kontrolleret af varmeregnskabsfirmaet, som fandt, at der var sket en forkert fordeling mellem lejer og den forrige lejer. Regnskabet blev korrigeret og fremsendt straks herefter til lejer jf. LL § 43. Det korrigerede regnskab blev modtaget af lejer 6 måneder efter fristen i LL § 40 udløb. Lejer gjorde indsigelse mod det korrigerede regnskab, som fortsat viste en efterbetaling. Udlejer fik ret i, at både det oprindelige og det korrigerede regnskab var fremsendt til lejeren inden for de gældende frister, og lejeren var derfor forpligtet til at betale efterbetalingen. Det var i øvrigt lejerens ansvar at sørge for, at varmeregnskabsfirmaet fik adgang til aflæsning.

Dommen fastslår, hvad der tidligere har været en hel del usikkerhed om, nemlig at udlejer ikke mister sit efterbetalingskrav selvom en korrektion fremsendes efter udløbet af fristen i LL § 40, når blot korrektion fremsendes straks udlejer er blevet bekendt med fejlen. Det samme resultat er tidligere fremkommet i en utrykt dom fra Københavns Boligret af 02-12-1994, samt en ankenævnsafgørelse gengivet i GA 1998.24 og altså her med denne dom understreget. Samtidig er det værd at bemærke, at dommen også fastslår, at det er lejers eget ansvar at sørge for at der gives adgang for aflæsning.