DATABEHANDLERAFTALE

1. Standardkontraktsbestemmelser

i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med henblik på databehandlerens behandling af personoplysninger

mellem

Kunden

herefter ”den dataansvarlige”

og

Varmekontrol A/S

CVR 12900988

Hobrovej 317A

9200 Aalborg SV

Danmark

herefter ”databehandleren”

der hver især er en ”part” og sammen udgør ”parterne”

har aftalt følgende standardkontraktsbestemmelser (Bestemmelserne) med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

2. Præambel

1.Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

2. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

3. I forbindelse med leveringen af ydelser og services som er aftalt mellem parterne behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i overensstemmelse med disse Bestemmelser.

4. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne.

5. Der hører fire bilag til disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne.

6. Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.

7. Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af.

8. Bilag C indeholder den dataansvarliges instruks for så vidt angår databehandlerens behandling af personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren som minimum skal gennemføre, og hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.

9. Bilag D indeholder bestemmelser vedrørende andre aktiviteter, som ikke af omfattet af Bestemmelserne.

10. Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge parter.

11. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 24), databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes[1] nationale ret og disse Bestemmelser.

2. Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til hvilke(t) formål og med hvilke hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger.

3. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage.


[1]   Henvisninger til ”medlemsstat” i disse bestemmelse skal forstås som en henvisning til ”EØS medlemsstater”.

4. Databehandleren handler efter instruks

1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks skal være specificeret i bilag A og C. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse Bestemmelser.

2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes mening er i strid med denne forordning eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

5. Fortrolighed

1. Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer.

2. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

6. Behandlingssikkerhed

1. Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici. Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte:

 • pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
 • evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester
 • evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
 • en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.

2. Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvarlige – også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for databehandleren som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici.

3. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32.

Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter den dataansvarliges vurdering – kræver gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, der skal gennemføres, i bilag C.

7. Anvendelse af underdatabehandlere

1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler).

2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse af disse Bestemmelser uden forudgående generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere med mindst 4 ugers varsel og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden brugen af de(n) omhandlede underdatabehandler(e). Længere varsel for underretning i forbindelse med specifikke behandlingsaktiviteter kan angives i bilag B. Listen over underdatabehandlere, som den dataansvarlige allerede har godkendt, fremgår af bilag B.

3. Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, skal databehandleren, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse Bestemmelser, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen. Databehandleren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som minimum overholder databehandlerens forpligtelser efter disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

4. Underdatabehandleraftale(r) og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den dataansvarliges anmodning herom – i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som følger af disse Bestemmelser er pålagt underdatabehandleren. Bestemmelser om kommercielle vilkår, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.

5. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt forordningens artikel 79 og 82, over for den dataansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandleren.

8. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

1. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer må kun foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks herom fra den dataansvarlige og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V.

2. Hvis overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som databehandleren ikke er blevet instrueret i at foretage af den dataansvarlige, kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt, skal databehandleren underrette den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

3. Uden dokumenteret instruks fra den dataansvarlige kan databehandleren således ikke inden for rammerne af disse Bestemmelser:

 • overføre personoplysninger til en dataansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en international organisation
 • overlade behandling af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland
 • behandle personoplysningerne i et tredjeland

4. Den dataansvarliges instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, herunder det eventuelle overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens kapitel V, som overførslen er baseret på, skal angives i bilag C.6.

5. Disse Bestemmelser skal ikke forveksles med standardkontraktsbestemmelser som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og disse Bestemmelser kan ikke udgøre et grundlag for overførsel af personoplysninger som omhandlet i databeskyttelsesforordningens kapitel V.

9. Bistand til den dataansvarlige

1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III. Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:

 • oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
 • oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
 • indsigtsretten
 • retten til berigtigelse
 • retten til sletning (”retten til at blive glemt”)
 • retten til begrænsning af behandling
 • underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 • retten til dataportabilitet
 • retten til indsigelse
 • retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

2. I tillæg til databehandlerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige i henhold til Bestemmelse 6.3., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, den dataansvarlige med:

 • den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at denne er blevet bekendt med det, at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder
 • den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse at underrette den registrerede om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
 • den dataansvarliges forpligtelse til forud for behandlingen at foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger (en konsekvensanalyse)
 • den dataansvarliges forpligtelse til at høre den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.

3. Parterne skal i bilag C angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed databehandleren skal bistå den dataansvarlige samt i hvilket omfang og udstrækning. Det gælder for de forpligtelser, der følger af Bestemmelse 9.1. og 9.2.

10. Underretning om brud på persondatasikkerheden

1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.

2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 48 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.

3. I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2.a skal databehandleren bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Det betyder, at databehandleren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed:

 • karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninge
 • de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 • de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

4. Parterne skal i bilag C angive den information, som databehandleren skal tilvejebringe i forbindelse med sin bistand til den dataansvarlige i dennes forpligtelse til at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed.

11. Sletning og returnering af oplysninger

1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige og bekræfte over for den dataansvarlig, at oplysningerne er slettet medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

12. Revision, herunder inspektion

1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdel-sen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder in-spektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er be-myndiget af den dataansvarlige.

2. Procedurerne for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med databe-handleren og underdatabehandlere er nærmere angivet i Bilag C.7.

3. Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lov-givningen har adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehand-lerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

13. Parternes aftale om andre forhold

1. Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen.

Bilag A Oplysninger om behandlingen

A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige

Formålet med behandlingen i medfør af denne Databehandleraftale er at levere hovedydelsen bestående af følgende:

Formålet med behandlingen af personoplysninger er levering af forbrugsregnskaber, kontroller, analyser og øvrige services aftalt mellem parterne.

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen)

Databehandleren leverer services i forbindelse med udarbejdelse af forbrugsregnskaber, herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning, aflæsninger.

 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede

Almindelige personoplysninger (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6):

☒ Navn

☒ Adresse

☒ E-mail

☒ Telefon nummer

☒ Finansielle oplysninger  

☒ Andre oplysninger:    Forbrugsoplysninger

 

Følsomme personoplysninger (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9):

☐ Racemæssig eller etnisk baggrund

☐ Politisk overbevisning

☐ Religiøs overbevisning

☐ Filosofisk overbevisning

☐ Genetisk data

☐ Biometriske data  

☐ Fagforeningsmæssige tilhørsforhold

☐ Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.

☐ Seksuelle forhold

 

Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold (jf. Databeskyttelseslovens § 8):

☐ Strafbare forhold

☐ Væsentlige sociale problemer

 

Andre rent private forhold, som ikke er nævnt ovenfor:

☐ Andre private forhold

 

Oplysninger om CPR-nummer (jf. Databeskyttelseslovens § 11):

☐ CPR-numre

 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede

Kategorier af registrerede, identificerede eller identificerbare fysiske personer omfattet af Databehandleraftalen:

☒ Medarbejdere

☒ Medlemmer

☒ Samarbejdspartnere/ servicepartnere

☒ Beboere/Lejere

☐ Andre:

 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed

Databehandleraftalen er gældende i samme tidsrum, som hovedaftalen ”aftale om forbrugsregnskaber” er gældende mellem parterne.

Bilag B Underdatabehandlere

B.1. Godkendte underdatabehandlere

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af følgende underdatabehandlere

leftright

NAVN

CVR / Virksomheds ID

ADRESSE

BESKRIVELSE AF BEHANDLING

Overførsel til tredjeland samt overførselsgrundlag

ista SE

 

DE350190920

Luxemburger Str. 1, 45131 Essen, Tyskland

Virksomheden bidrager med databehandling samt administrativ- og teknisk support, som koncernhoved for Ista Koncernen.

 

ista Customer Service Poland Sp. z o.o.

5213368904

ul. Piwna 8A, 44-100 Gliwice, Polen

Virksomheden bidrager med serverdrift, dataopbevaring og databehandling.

 

ista Technologies Poland Sp. z o.o.

6312716065

ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice, Polen

Virksomheden bidrager med serverdrift, dataopbevaring og databehandling.

 

ista Energy Solutions Limited

GB 732185935

The Officers' Mess, Royston Road, Duxford, Cambridgeshire, CB22 4QH, England

Virksomheden bidrager med serverdrift, dataopbevaring og databehandling

UK er et sikkert 3. land

Ista Danmark A/S

24232816

Borupvang 5B

2750 Ballerup

Danmark

Moderselskab som bidrager med resurser til databehandling samt administrativ- og teknisk support.

 

CLORIUS VARMEMÅLERKONTOR I/S

41220910

Blangstedgårdsvej 1, 1.tv, 5220 Odense SØ, Danmark

Søsterselskab som bidrager med resurser til databehandling samt administrativ- og teknisk support.

 

 

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af ovennævnte underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke – uden den dataansvarliges skriftlige godkendelse – gøre brug af en underdatabehandler til en anden behandlingsaktivitet end den beskrevne og aftalte eller gøre brug af en anden underdatabehandler til denne behandlingsaktivitet.

Ændringer i underdatabehandlere gøres endvidere tilgængelige på internetadressen www.ista.com/varmekontrol/infocenter/databehandleraftale/ og sendes på den dataansvarliges dokumentarkiv hos Varmekontrol. www.istaonline.dk.

 

B.2. Varsel for godkendelse af underdatabehandlere

Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere med mindst 4 ugers varsel og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden brugen af de(n) omhandlede underdatabehandler(e).

 

Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

C.1. Behandlingens genstand/instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende behandlinger:

 • Service og vedligehold
 • Korrespondance med kunder, beboere og tredjeparter
 • Kundeservice/Kundecenter opgaver
 • Udarbejdelse af regnskaber, forbrugsinformationer og opgørelser.
 • Analyser til brug for lovpligtig sammenligning af forbrug

 

C.2. Behandlingssikkerhed

Sikkerhedsniveauet skal afspejle et generelt højt sikkerhedsniveau, som afspejler de typer af data der behandles.

Derudover skal sikkerhedsniveauet afspejle de specifikke aftalte ydelser i parternes aftale vedrørende levering af tjenesterne.

Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres for at etableret det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau.

Databehandleren skal dog – under alle omstændigheder og som minimum – gennemføre følgende foranstaltninger, som er aftalt med den dataansvarlige:

Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger:

 • Kryptering af lagringsmedier på mobile enheder og notebooks, e-mail-kommunikation og dataudveksling i og fra vores kunders ejendomme
 • Transportkryptering for adgang for kunder og lejere til ista-systemer i henhold til det nyeste
 • Logning af brugeradgang
 • Brug af VPN-teknologi eller TLS-kryptering, når Ista-ansatte har adgang til systemer
 • Brug af eksklusive WAN-forbindelser
 • Plausibilitetstjek implementeret af systemerne som modtager data
 • Logning af ændringer i kunde-stamdata
 • Ændringsstyring for IT-systemer med differentieret frigivelsesprocedure
 • Hvis en personlig reference ikke er nødvendig i individuelle systemer, pseudonymiseres dataene.

 

Integritet – evnen til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet. Tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester:

 • Databeskyttelsespolitik og defineret databeskyttelsesstyringssystem
 • Udnævnte personer, der er ansvarlig for databeskyttelse (databeskyttelseskoordinator/databeskyttelsesansvarlig, hvor lovgivningen kræver det)
 • Træning og uddannelse af medarbejdere i databeskyttelse og datasikkerhed; medarbejdere er skriftligt forpligtet til fortrolighed
 • Implementeret proces for at opfylde anmodninger om registrerede rettigheder
 • Proces for vurdering af behovet for og gennemførelse af databeskyttelseskonsekvensvurderinger
 • Privatlivsvenligt teknologidesign og standardindstillinger
 • Håndtering af hændelsesberedskab
 • ISO/IEC 27001 certificerede datacentre
 • Behandling kun iht. kundens dokumenterede instruktioner
 • Eksterne tjenesteudbydere er informeret om databeskyttelseskrav og er forpligtet til skriftlig fortrolighed.
 • Omhyggelig udvælgelse af entreprenører og underleverandører med hensyn til databeskyttelse og datasikkerhed
 • Dokumenterede instruktioner til underleverandører

 

Tilgængelighed og kapacitet – Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse:

 • Udførelse af regelmæssige penetrationstests
 • Udførelse af regelmæssige sikkerhedskopier af data med baggrund i et backup koncept
 • Specielt beskyttede datacentersektioner (strukturel adskillelse, separate adgangskontrolsystemer, brandsikringsvægge til alle datacenterområder, strømforsyning via to geografisk adskilte forbindelser, to separate varslingssystemer med forbindelse til brandvæsenets kontrolcenter)
 • Uafbrydelig/redundant strømforsyning i datacentrene
 • Overvågning af servercenternes systemfunktioner samt automatiserede rapporteringsprocesser i tilfælde af fejl eller uregelmæssigheder
 • Serverrum med aircondition i datacentrene og på andre IT lokationerne
 • Separering af IT systemer
 • Isolering/adskillelse af behandlingen af ​​data behandlet til forskellige formål, især gennem dataklassificering
 • Virtualiseringsteknologier og containerisering
 • Implementering af klientadskillelse
 • Adskillelse af test / kvalitetssikring / produktive systemer

 

Beskyttelse mod uautoriseret adgang af medarbejdere eller tredjeparter til fysiske lokationer:

 • Regler for besøgskontrol og logning af besøgende f.eks. personale til at kontrollere adgang/adgangstilladelse).
 • Logning af adgangstilladelser.
 • Adgangsrestriktioner for offentlige områder (dørsikkerhed, sikkerhedslåse, magnet-/chipkort, nøgler/låsesystemer),
 • Sikkerhedsovervågning for offentlige og ikke-offentlige områder (videoovervågning, alarmsystem, sikkerhedstjeneste, omhyggelig udvælgelse af vagter)
 • Eskortering af besøgende, af personale, ved adgang i ikke-offentlige områder
 • Indbrudssikring (fx alarmsystemer)

 

Beskyttelse mod uautoriseret adgang af medarbejdere eller tredjeparter til IT systemer:

 • Log kun ind med individuelt brugernavn og adgangskode. Adgangskodesikkerhed opnås gennem krav til længde, kompleksitet, ændring af adgangskoder, huskelighed af adgangskoder og adgangskodehistorik
 • Anvendelse af Multifaktorgodkendelse (MFA), Single Sign On og Security Assertion Markup Language (SAML)
 • Definition af roller og ansvar i et rettighedskoncept e-Logning af brugerlogins og de respektive tidspunkter.
 • Tildeling af rettigheder sker på baggrund af en defineret proces hvor rettigheder tildeles på baggrund af "Need-to-know" og "Mindste Privilege". Inden for rammerne af de tildelte rettigheder skelnes der mellem typerne læs, skriv og slet.

 

Beskyttelse mod uautoriseret adgang gennem tredjepart til data:

 • Indgående e-mail-trafik kontrolleres for virus og spam af et centralt virusbeskyttelses- og spamfiltreringssystem.
 • IT-infrastrukturen beskyttes gennem firewalls, Endpoint Detection & Response
 • (EDR), virusscannere, Intrusion Detection System (IDS) og Intrusion Prevention System OPS)
 • Automatiske blokerings- eller låsemekanismer (pauseskærm, automatisk låsning efter et antal mislykkede forsøg)
 • Betinget adgangsstyring gennem multifaktorgodkendelse, geo- og enhedsblokering, risikofyldte signeringer, mistænkelig bruger
 • Logning af relevante dataændringer
 • Sikker destruktion af databærende hardware
 • Låse/deaktivere muligheder for dataeksport (låsning af USB-porte)

 

C.3 Bistand til den dataansvarlige

Databehandleren skal så vidt muligt – inden for det nedenstående omfang og udstrækning – bistå den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 9.1 og 9.2 ved at gennemføre følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger:

Databehandleren bistår den dataansvarlige med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelser, som anført i Bestemmelse 9.1 og 9.2 i det omfang og udstrækning, det er påkrævet og efterspurgt af den dataansvarlige.

For så vidt angår den dataansvarliges forpligtelser anført i Bestemmelse 9.2 gælder dog specifikt, at databehandleren skal bistå med at tilvejebringe de informationer, som er angivet i Bestemmelse 10.3 og nærmere beskrevet i databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 3.

 

C.4 Opbevaringsperiode/sletterutine

Ved ophør af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, skal databehandleren enten slette, tilbagelevere personoplysningerne i overensstemmelse med bestemmelse 11.1 eller anonymiserer data, medmindre den dataansvarlige – efter underskriften af disse bestemmelser – har ændret den dataansvarlige oprindelige valg. Sådanne ændringer skal være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, i tilknytning til bestemmelserne.

 

C.5 Lokalitet for behandling

Behandling af de af Bestemmelserne omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end følgende:

Primært fra databehandlerens og underdatabehandlernes lokationer samt lokationer under deres og deres medarbejderes kontrol.

 

C.6 Instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande

Hvis den dataansvarlige ikke i disse Bestemmelser eller efterfølgende giver en dokumenteret instruks vedrørende overførsels af personoplysninger til et tredjeland, er databehandleren ikke berettiget til inden for rammerne af disse Bestemmelser at foretage sådanne overførsler.

 

C.7 Procedurer for revisioner, herunder inspektioner, med behandling af personoplysninger, som er overladt til underdatabehandlere

Databehandleren fører jævnligt revision med sine underdatabehandlere ved at bruge en risikobaseret tilgang baseret på bedste praksis generelt anvendt for sådanne revisioner fra tid til anden. Dette kan inkludere gennemgang af revisionserklæring, brug af spørgeskemaer og andre hensigtsmæssige fremgangsmåder.

 

Bilag D Parternes regulering af andre forhold

D.1 – Generelt

I relation til databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvar-lige, har parterne aftalt regulering af andre forhold samt særregulering som nærmere angivet i dette bilag D.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Bestemmelserne og bilag D, skal bilag D have for-rang.

Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuel tilsvarende regulering i serviceaftaler mellem parterne vedrørende den del af databehandlerens aktiviteter og ansvar der knytter sig til data-behandlingen i Bestemmelserne, mens udførelsen af alle andre aktiviteter vedrørende leve-ringen af aftalte services er underlagt de øvrige dele af Hovedaftalen.

 

D.2 – Vederlag for databehandlerens bistand og ydelser

Databehandleren har krav på betaling efter medgået tid, samt databehandlerens øvrige direkte forbundne omkostninger herved, for bistand og ydelser, der udføres efter disse Bestemmelser.

Bistanden og ydelserne kan omfatte, men er ikke begrænset til, de i Bestemmelse 9, 10, 12, C.3 og C.7 angivne ydelser, ændringer af instruksen, udlevering af personoplysninger, sam-arbejde med tilsynsmyndigheder mv.

Vederlaget opgøres på baggrund af den forbrugte arbejdstid og de aftalte timesatser i Hoved-aftalen, og hvor der ikke er aftalt timesatser heri, da efter databehandlerens gældende time-satser samt med tillæg af eventuelt afholdte positive omkostninger, herunder også omkostnin-ger der skal afholdes af databehandleren for underdatabehandleres bistand.

Fører databehandlerens bistand og/eller ydelser til krav om skærpelse af de sikkerhedsforan-staltninger, der skal iagttages i forhold til det aftalte i Hovedaftalen vedrørende leveringen af tjenesterne og Bilag C, gennemfører databehandleren, så vidt det er muligt, sådanne yderli-gere sikkerhedsforanstaltninger efter nærmere aftale med den dataansvarlige, forudsat data-behandleren modtager betaling herfor. Databehandleren skal ydermere være berettiget til at modtage betaling for implementering af yderligere sikkerhedsforanstaltninger, såfremt den da-taansvarliges krav eller databehandlerens løbende vurderinger fører til skærpelse af kravene til sikkerhedsforanstaltninger, i forhold til det aftalte. Databehandleren implementerer og gen-nemfører sådanne yderligere sikkerhedsforanstaltninger efter nærmere aftale med den data-ansvarlige.

En part har uanset ovenstående ikke krav på betaling for bistand, ydelser eller implementering af ændringer i det omfang, sådan bistand, ydelser eller ændring er en direkte følge af partens egen misligholdelse af Bestemmelserne.

 

D3. – Anonymisering af persondata

Databehandleren er berettiget til at anonymisere persondata herunder forbrugsdata, som be-handles som en del af denne aftale.

Anonymiseringen skal udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgiv-ning og skal sikre, at de anonymiserede data ikke længere kan identificere enkeltpersoner.

Databehandleren skal dokumentere og opbevare relevante oplysninger om den anvendte ano-nymiseringsproces og sikre, at de anonymiserede data ikke kan genidentificeres.

Efter udført anonymisering må databehandleren anvende data til egne formål, herunder an-vende data som sammenligningspunkt for sammenligning af forbrug.