Staršie články

Ovplyvní odpočty vody a tepla pandémia?

Dňa 30.decembra 2020

Koncoročné odpočty meračov tepla a vody, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie, sa blížia. So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou narastajú aj obavy správcovských spoločností a dodávateľov odpočtov, či budú schopní evidovať všetky potrebné dáta z meracích prístrojov včas. Týka sa to hlavne bytových domov, ktoré sú vybavené zastaralými pomerovými rozdeľovačmi tepla bez funkcie diaľkového odpočtu a odčítajú sa odpočtovou službou. Práve sprístupnenie bytov môže byť problém.

Vymeniť merače? Však fungujú!

Presvedčiť vlastníkov bytov na výmenu starých pomerových rozdeľovačov tepla nie je jednoduché. Argument je jasný - však fungujú!

Hovoríme o odparovacích a digitálnych pomerových rozdeľovačoch tepla bez rádiového modulu, ktoré sa inštalovali ešte v 90. rokoch. V porovnaní s najnovšími prístrojmi sú menej presné, vyžadujú vstup do bytov a prístup k dátam je limitovaný. Vlastníci aj správca majú informáciu o spotrebe iba jedenkrát ročne, a to ku dňu odpočtu, ktorý je nutné realizovať v krátkom čase na rozhraní rokov. Spracovanie dát a ich manuálny prepis do správcovských a rozúčtovacích programov je prácny a menej spoľahlivý. Naviac, digitálne prístroje, ktoré už roky presluhujú svoju desaťročnú životnosť, môžu kedykoľvek vypovedať funkčnosť a náklady nebude možné rozdeliť na základe skutočnej spotreby. Preto je rozumnejšie prístroje vymeniť, i keď fungujú.

Ďalším dôvodom na modernizáciu meracích zariadení sú aj nepredvídateľné okolnosti, akými sú núdzový stav či karanténne opatrenia, ktoré budú pravdepodobne súčasťou nášho života aj v budúcnosti. Už v čase spracovávania minuloročného vyúčtovania sa potvrdila výhodnosť automatizovaných diaľkových odpočtov prostredníctvom zberníc, ktoré údaje z meracích prístrojov odpočítavajú priebežne, úplne automaticky a bez vstupu do budov či bytov.

Investovať do technológií sa oplatí

Digitalizácia neobišla ani správu budov. Čoraz viac správcovských spoločností investuje do prehľadných správcovských programov, aplikácií pre energetický manažment či elektronickej komunikácie s vlastníkmi budov, ktorá zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb a v neposlednom rade šetrí aj náklady... Ako sa hovorí, všetko nájdete na nete. Rýchlo a pohodlne.

Témou týchto dní je inštalácia meradiel a pomerových rozdeľovačov tepla s diaľkovým odpočtom, ktoré majú byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe. Práve vďaka novým technológiám, ktoré sú založené na digitálnom základe, bude možné doručiť vyúčtovanie alebo informácie o spotrebe konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné. Pripravte sa aj vy na deň, kedy odpočet raz ročne už stačiť nebude. Modernizácia merania energií je jednoduchšia, ako si možno myslíte.

K diaľkovému meraniu máme najbližšie

Spoločnosť ista je svetovou špičkou v obore merania, odčítania a rozpočítania spotreby energií, a to predovšetkým vďaka inovatívnej technológii diaľkových odpočtov, ktorá správcom aj vlastníkom prináša maximálny užívateľský komfort a významne pomáha pri znižovaní energetickej náročnosti budov. Smart riešenie diaľkových odpočtov je pri prenose i spracovaní dát rýchle a vysoko spoľahlivé. Pohodlný online prístup k dôležitým dátam o energetickom hospodárení v budovách vo vašej správe vám dá rýchlo zabudnúť na prácne zhromažďovanie, analýzy a prepisy údajov do externých programov.

Viac ako len diaľkový odpočet

Systém odpočtov inteligentnou zbernicou prepája koncové meracie prístroje do spoľahlivej automatizovanej siete na prenos dát. Jadrom systému je zbernica dát memonic®, ktorá zhromažďuje denné údaje o spotrebe a prenáša ich na server. Systém zabezpečuje elektronické spracovanie dát a ich prenos do systému rozúčtovania a aj do iných softvérových aplikácií.

Na odčítanie všetkých meračov energií a tepla zo štandardného bytového domu stačí jedna, maximálne dve zbernice. Nie je potrebné inštalovať ďalšie prídavné zariadenia, vykonávať stavebné úpravy, odoberať elektrinu navyše alebo byť pripojený na internet, čo minimalizuje náklady na obstaranie. Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online. Majitelia a správcovia bytových domov môžu na internetovom portáli www.ista24.sk sledovať a sťahovať informácie o spotrebe, porovnávať ich s minulými obdobiami, s referenčnými spotrebami. Navyše sú varovaní pred neobvyklými javmi, ako je únik vody, neštandardné spotreby alebo poruchy na meračoch.

Technológia overená zákazníkmi

Vďaka digitálnej infraštruktúre má spoločnosť ista vynikajúcu pozíciu na to, aby mohla správcov a vlastníkov budov podporovať inteligentnými riešeniami. Dnes má ista v 22 krajinách inštalovaných vyše 480 000 zberníc, ktoré navzájom spájajú viac ako 28 miliónov prístrojov. Digitalizácia procesov odpočtov a rozúčtovania nákladov na energie významne prispieva ku kvalite poskytovaných energetických služieb.

Vlastníkov bytov čaká zmena pri vyúčtovaní. Na čo budú mať nárok? Prvé zmeny budú už v októbri.

Vyjadrene spoločnosti ista k publikovaným informáciám.

Vážení zákazníci, správcovia a vlastníci budov,

v mesiaci október 2020 boli vo viacerých médiách publikované články, ktoré komunikovali povinnosť inštalácie meradiel a pomerových rozdeľovačov tepla s diaľkovým odpočtom, ako aj povinnosť poskytovania častejších informácií o spotrebe. Redakciu, ktorá je autorom článku: „Vlastníkov bytov čaká zmena pri vyúčtovaní. Na čo budú mať nárok? Prvé zmeny budú už v októbri.“, sme na nesprávnu komunikáciu termínov a povinností upozornili a požiadali o stiahnutie článku. Obsah bol nakoniec redakciou upravený, ale stalo sa, že niektoré médiá ho prebrali v pôvodnom znení.

Článok vzbudzuje dojem, že je PR aktivitou spoločnosti ista Slovakia, s. r. o., nakoľko je v ňom citovaná a uvedená ako zdroj. Na obsahu článku sa spoločnosť ista Slovakia nepodieľala a je dielom redakcie, ktorá vychádzala z verejne dostupných zdrojov.

Postoj spoločnosti ista Slovakia k problematike:

Uvádzané termíny a povinnosti sú vyňaté zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 (ďalej ako „EED“). Je potrebné uviesť, že smernica definuje opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, ktorých úlohou je naplnenie klimatických cieľov EÚ. Je na jednotlivých členských štátoch, aby navrhli vlastné právne predpisy, ktoré definujú konkrétne opatrenia. Môžu pritom zohľadniť aj technické možnosti a nákladovú efektívnosť smernicou navrhovaných opatrení.

V praxi to znamená, že kým nie sú definované presné pravidlá konkrétnym právnym predpisom pre Slovenskú republiku, nie sú záväzné. Transpozícia smernice je v podobe návrhu zákona, ktorý v lete predložilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

S pozdravom

ista Slovakia, s. r. o.

Ako pandémia ovplyvnila tohtoročné odpočty a rozúčtovanie spotreby tepla a vody

Súčasná doba priniesla rad nových a dôležitých signálov aj do oblasti odpočtov a rozpočítania nákladov na teplo a vodu. Správcovia a poskytovatelia služieb v oblasti  merania a rozpočítania energií boli zo dňa na deň vystavení veľkej neistote, či budú schopní riadne a včas splniť svoje legislatívne povinnosti. Obdobie karantény poukázalo na to, ako zraniteľné môže byť získavanie údajov o spotrebe, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie, v termíne. Jednoznačne sa potvrdila výhodnosť diaľkových odpočtov prostredníctvom inteligentných zberníc, kedy sa údaje z meracích prístrojov odčítavajú priebežne, úplne automaticky a bez nutnosti vstupu do budov. Denné odpočty sa elektronicky integrujú priamo do systému rozpočítania a sú pre správcu aj vlastníkov prístupné online.

"Vďaka digitalizácii sme aj v tomto roku v podmienkach núdzového stavu bez problémov zvládli odčítať a rozúčtovať náklady na teplo a vodu pre viac ako 170.000 tisíc domácností v termíne," povedala Jana Machková, riaditeľka a konateľka spoločnosti ista Slovakia.

Online prístup k denným údajom o spotrebe

Spojením technológie diaľkových odpočtov a internetu je možné spravovať energie v budovách úplne digitálne. Prostredníctvom internetovej stránky www.ista24.sk získa správca jednoduchý prístup k údajom o spotrebe tepla a vody.

Prečo je dôležité nezabúdať na pravidelnú výmenu elektronických pomerových rozdeľovačov tepla, i keď fungujú?

Bežne to poznáme z našich domácností. Kým elektrické spotrebiče fungujú, obvykle ich nemeníme. A vo väčšine prípadov je to tak správne. Prečo zaťažovať životné prostredie aj našu peňaženku viac, ako je nutné? V prípade prístrojov pre pomerové meranie tepla je ale lepšie dodržať odporúčaný desaťročný interval na ich výmenu. Životnosť batérie aj elektroniky je síce u popredných výrobcov vyššia ako 10 rokov, ale prístroje môžu kedykoľvek vypovedať svoju funkčnosť. V takomto prípade nebude možné odčítať hodnoty, ktoré indikujú spotrebnú zložku,  ktorá je podkladom pre rozpočítanie tepla medzi užívateľov bytov. Pre neodčítané byty sa tak náhradná spotrebná zložka určí v zmysle § 7 ods. 5  vyhlášky č. 240/2016 Z. z.  Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.  Náhradná spotreba môže byť pre konečného spotrebiteľa nevýhodná a je aj častým dôvodom reklamácií a nespokojnosti zo strany užívateľov bytov a nebytových priestorov.

Ak prístroje presluhujú, je rozumnejšie ich vymeniť.

Výmenou zastaraných elektronických prístrojov získate oveľa viac, ako by ste čakali. Technológia sa za ostatné roky posunula a pre vlastníkov bytov aj správcov ponúka množstvo výhod. Dnes sú už štandardom pomerové rozdeľovače tepla so zabudovaným rádiovým modulom, pomocou ktorého sa spotreba zo všetkých bytov odčítava diaľkovo prostredníctvom zbernice dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch bytového domu. Inteligentná technika posúva obzory energetického manažmentu ešte ďalej, a to nielen vo forme odpočtov bez vstupu do bytov. Užívatelia majú online prístup ku denným dátam o spotrebe, k informáciám o neštandardných spotrebách a funkčnosti meračov, a tak dokážu efektívnejšie hospodáriť s energiami.

Čas platnosti overenia bytových vodomerov sa zjednotil na 5 rokov

Bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov. Nové pravidlá, definované vyhláškou 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1.augusta 2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom(vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky(byt, NP). Namerané spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov.

Čo sa zmení pre vlastníkov bytov?

Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vodomerov každých 6 rokov pre studenú vodu a každé 4 roky pre teplú vodu. Nesúlad overovacích období však zaťažuje vlastníkov bytov, nakoľko musia sprístupniť svoje byty na výmenu vodomerov v rozdielnych termínoch. Podľa novej vyhlášky sa môžu vodomery na studenú aj teplú vodu vymieňať každých päť rokov. Platí to pre bytové domy, ktoré si vodomery na studenú aj teplú vodu vymenia súčasne.

Kompatibilita so životnosťou rádiových modulov 

Ďalším benefitom pre bytové domy je súlad overovacieho obdobia so životnosťou rádiových modulov, ktoré umožňujú diaľkový odpočet údajov o spotrebe bez vstupu do bytov. Moduly so životnosťou 10 rokov je možné použiť počas dvoch overovacích období. Po piatich rokoch sa jednoducho preinštalujú na nové vodomery s platným metrologickým overením.