Všeobecné otázky

Nedoplatky vo vyúčtovaní

Otázka:

Vyšiel mi vo vyúčtovaní nedoplatok 500 eur, ale nemám ho z čoho zaplatiť. Aké sú  možnosti, aby som svoj dlh mohol platiť postupne, v priebehu ďalšieho roka? Čo mám robiť, ak chcem podať reklamáciu? Najprv zaplatiť, až potom reklamovať?

Odpoveď:

Nedoplatok z vyúčtovania je potrebné riešiť so spoločnosťou (správcom alebo SVB), ktorému poukazujete úhradu. Informácie o splatnosti preplatku / nedoplatku sú spravidla uvedené priamo na vyúčtovaní, individuálne požiadavky odporúčame riešiť osobne so správcom/SVB v rámci jeho stránkových hodín. Naša spoločnosť je zameraná na oblasť meracej techniky pre teplo a vodu, zabezpečuje zber dát a následné odborné rozpočítanie nákladov na dodávku tepla, teplú úžitkovú vodu a studenú vodu. Nepracuje s finančnými prostriedkami konečných spotrebiteľov (vlastníkov bytov, nájomníkov).

Čo sa stane, ak si nenecháte inštalovať PRT (pomerové rozdeľovače tepla)?

Ak bolo rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov Vášho objektu právoplatne schválené inštalovanie PRT a Vy ste sa rozhodli nenechať si ich inštalovať, alebo ak ste v čase ich inštalácie neboli doma a nenechali si ich dodatočne inštalovať, hrozí Vám finančná sankcia.

Z §7 ods. 4, Vyhlášky 630/2005 Z.z. totiž vyplýva, že v takomto prípade Vám bude účtovaný jeden a pol násobok priemernej spotrebnej zložky na štvorcový meter vo Vašom objekte, násobený metrami štvorcovými Vášho bytu.

Čo zjednodušene znamená, že ak je cena za dodané teplo vo Vašom objekte v priemere 500 € na byt, Vám bude účtovaných 750 € .

Preto, ak ste v čase inštalácie neboli doma, alebo ste sa z iného dôvodu rozhodli nenechať si inštalovať PRT, vo vlastnom záujme čo najskôr kontaktujte naše oddelenie Technickej podpory mailom na adrese technika@ista.sk, za účelom dohodnutia termínu inštalácie prístrojov do Vášho bytu.

Čo je to UF faktor?

K precíznemu a spravodlivému vyhotoveniu rozdelenia nákladov za teplo je podľa Normy DIN EN 834 nevyhnutné zohľadniť niekoľko vyhodnocovacích faktorov vstupných údajov

  • KQ pre tepelný výkon radiátora
  • Kc pre prestup tepla z vykurovacieho telesa na pomerový rozdeľovač v bode montáže. Tento zohľadňuje tzv. C-hodnotu, ktorá určuje teplotnú diferenciu medzi strednou teplotou vykurovacieho média vo vykurovacom telese a teplotou teplotného snímača prístroja
  • Kt pre teplotu priestoru

 

Čo rozumieme pod hodnotou Kc

Pokiaľ sú v obytnom dome inštalované rôzne typy vykurovacích telies (doskový, rebrový, plechový, liatinový ), prechod tepla k pomerovým rozdeľovačom je taktiež rôzny. To znamená, že pri rovnakom normovanom tepelnom výkone a rovnakých prevádzkových podmienkach budú na pomerových rozdeľovačoch nasnímané rôzne hodnoty. Tieto hodnoty sú merítkom pre odovzdané teplo. K vyrovnaniu rozdielneho prechodu tepla z vykurovacieho telesa k pomerovému rozdeľovaču, použijeme  tzv. hodnotu (korekčný koeficient) Kc, ktorá je vypočítaná z hodnoty C. Táto hodnota vyjadruje stupeň termického prechodu z vykurovacieho telesa k teplotnému snímaču pomerového rozdeľovača a je typická pre kombináciu vykurovacie teleso –  pomerový rozdeľovač, miesto a spôsob montáže. Vyjadruje pomer teplotnej diferencie. Priradenie (určenie) správnej C - hodnoty je špecifické a vzťahuje sa vzhľadom na odlišnú konštrukciu pomerových rozdeľovačov iba na jeden typ.

Ako sa priraďujú škály k vykurovacím telesám v bytoch a aký je ich význam?
  • vykurovacie teleso identifikujeme na základe rôznych kritérií zhrnutých do „servisnej príručky vykurovacích telies”.
  • prislúchajúci tepelný výkon mu priradí naša databáza.
  • takto zistený tepelný výkon je prepočítaný korekčnou hodnotou (určuje autorizované pracovisko pre pomerové rozdeľovače v SRN) pomocou ktorej sa získa škála pomerových rozdeľovačov k príslušnému vykurovaciemu telesu. Škálovanie slúži k prepočtu nedefinovaných hodnôt zobrazených na displeji digitálneho pomerového rozdeľovača. Je to približná hodnota časového integrátu meranej charakteristickej teploty vykurovanej plochy a je proporcionálna k spotrebným jednotkám a odovzdaného tepla vykurovacieho telesa.

 

Prepočtový faktor (UF)

Škála zohľadňuje výkon vykurovacieho telesa, ako i termický kontakt s pomerovým rozdeľovačom. Je teda možné, že dve vykurovacie telesá rovnakého typu, ale rôznej veľkosti (tepelný výkon) vykazujú pri rovnakej teplote počas vykurovacieho obdobia rovnaké namerané hodnoty. Odovzdané teplo väčšieho vykurovacieho telesa je samozrejme väčšie. Rovnako pri dvoch vykurovacích telesách rôzneho druhu (doskový z ocele a článkový z liatiny) pri rovnakej prevádzke a rovnakého normovaného tepelného výkonu zaznamenajú rozdielne hodnoty. Vzhľadom na horší termický kontakt liatinového,článkového vykurovacieho telesa bude zaznamenaná nižšia hodnota ako hodnota vykurovacieho telesa doskového z ocele.

Tieto danosti zohľadňuje UF (prepočtový faktor), ktorým sú násobené odčítané hodnoty z prístroja a ich výsledok vyjadruje podiel spotreby daného vykurovacieho telesa na celkovej spotrebe tepla v objekte.

Aký vplyv má letný odpar z odparovacích PRVN na moje celkové vyúčtovanie?

K odparu kvapaliny v ampulkách použitých v pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov dochádza i v letných mesiacoch.

Ampulky sú naplnené kvapalinou, ktorá sa začína odparovať pri 20 st.C. Z dôvodu tzv. letného odparu sú ampulky preplnené o množstvo zodpovedajúce odparu kvapaliny za 120 dní.

Pokiaľ dochádza v letných mesiacoch k extrémnemu zvýšeniu teplôt, má to vplyv i na výšku letného odparu. Vzhľadom k tomu, že ide o pomerové meranie a viac dielikov sa odparilo všetkým užívateľom, nie je ovplyvnené konečné rozdelenie nákladov, pretože súčet všetkých odpočítaných a na spotrebné jednotky prevedených dielikov celého objektu vstupuje do pomernej relácie, k celkovým nákladom na vykurovanie objektu.

Je kvapalina v odparovacích PRT zdraviu škodlivá?

Kvapalina, ktorou sú plnené ampulky v odparovacích pomerových rozdeľovačoch tepla sa nazýva Methylbenzoát.

Množstvo látky, ktoré je človeku v miestnosti ponúknuté inhalačnou cestou, je hlboko pod hranicou, kedy by sa mohol prejaviť akýkoľvek negatívny účinok na zdraví.

Množstvo pary, ktoré sa pri bežnom použití PRT uvoľňuje je tak malé, že nemôže ohroziť zdravie osôb, ktoré by jeho pôsobeniu mohli byť vystavené, i keby po celú vykurovaciu sezónu neopustili miestnosť, do ktorej sa použitá látka odparuje a zároveň by tento priestor nebol po celú vykurovaciu sezónu vetraný.

Ako správne používať termostatické hlavice?

Termostatický ventil je zariadenie, ktoré zaisťuje príjemnú a stálu teplotu v miestnosti podľa nastaveného stupňa. Termostatická hlavica je vybavená snímacím elementom, ktorý je vysoko citlivý na zmeny teploty. Na princípe rozťažnosti snímacieho elementu hlavica reguluje prietok média vo vykurovacom telese. 

Pre správnu funkciu nesmie byť  teplotné čidlo zakryté záclonami, nábytkom a pod. Pokiaľ nie je možné prekážku pred termostatickou hlavicou odstrániť, je možné problém správnej funkcie snímača teploty riešiť inštaláciou hlavice s oddeleným teplotným čidlom.

Keď je teplota v miestnosti príjemná, i pri studených radiátoroch, nie je treba sa znepokojovať, hlavice pracujú správne. Hlavica otvára ventil len vtedy, keď teplota v miestnosti klesne pod Vami nastavený stupeň na termostatickej hlavici.

V noci je možné energiu na vykurovanie šetriť privretím hlavice o jeden stupeň stupnice, ráno je  potom treba nastaviť hlavicu do pôvodného nastavenia.

Pri vetraní by mala byť hlavica nastavená na protimrazovú ochranu *. Inak môže chladný vzduch spôsobiť jej otvorenie. Po skončení vetrania je nutné vrátiť hlavicu do pôvodnej polohy nastavenia.

Po skončení vykurovacej sezóny je doporučené nastaviť termostatickú hlavicu na najvyšší stupeň (úplné otvorenie ventilu). Znižuje sa takto opotrebenie ventilu a tým sa predlžuje jeho životnosť. V priebehu opráv a revízií zariadení pre dodávku tepla pri letných odstávkach, sa prípadné nečistoty neusadzujú v potrubí a ich plynulé odplavenie znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri zahájení ďalšej vykurovacej sezón