De afrekening

Hoe wordt mijn voorschot bepaald?

In het eerste jaar van afrekening door ista Nederland, is uw wijze van stoken en/of waterverbruik nog niet bekend. Uw voorschot is in dit eerste jaar daarom het bedrag dat uw beheerder ons heeft opgegeven.
Ditzelfde geldt voor nieuwe bewoners. Ook dan houden wij voor het eerste jaar het opgegeven voorschotbedrag van uw beheerder aan.

Wanneer wij uw afrekening hebben gemaakt, kunnen wij zien of uw maandelijkse voorschotbedrag  voldoende, te hoog of te laag is geweest. Wij zullen uw voorschotbedrag dan aanpassen aan uw verbruik.

Waarom worden er reducties toegepast?

Reducties worden toegepast om verschillen in stookkosten, als gevolg van een
ongunstige ligging van de woning, te compenseren. In woningen die op een hoek liggen of op de bovenste woonlaag moet dikwijls meer gestookt worden om dezelfde kamertemperatuur te bereiken als in overige woningen. Er staan in deze woningen vaak ook grotere radiatoren geplaatst.
Indien in bepaalde vertrekken van uw woning reductie van toepassing is, worden deze op de volgende wijze verwerkt. Bij verdampingsmeters wordt de reductie direct verwerkt in de schaalverdeling. Er wordt dan een lagere schaalverdeling op de meter aangebracht, waardoor de meter langzamer telt. Bij elektronische meters wordt de reductie in mindering gebracht op de geregistreerde meterstand. De reducties vindt u bij de elektronische meters op uw afrekening terug.

Kan ik aan de hand van mijn meterstanden zelf uitrekenen wat ik straks moet betalen?

Nee, u kunt aan de hand van uw meterstanden niet zelf uw stookkosten uitrekenen. Het meetsysteem is een zogeheten verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal.

De geregistreerde eenheden zijn ook niet om te rekenen naar m3 gas of liters huisbrandolie.

Bovendien worden niet alle gemaakte energiekosten verdeeld over de meterstanden. De reden hiervoor is dat niet alle verbruikte warmte via de radiatoren vrijkomt. Denkt u bijvoorbeeld aan warmte die vrijkomt via de leidingen of in het ketelhuis. Deze wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden. Hiertoe worden bepaalde berekeningen uitgevoerd, waardoor het voor u als bewoner niet mogelijk is om aan de hand van de meterstanden zelf de hoogte van uw afrekening te berekenen.

Ik heb de afrekening ontvangen. Wanneer wordt het verschil verrekend?

De verrekening van de kosten vindt meestal plaats met uw beheerder en niet met ista Nederland. In dat geval heeft u uw voorschotbedrag ook niet aan ista Nederland betaald maar aan uw beheerder. Neemt u voor vragen hierover contact met hem op.

Indien uw betalingen wel via ista Nederland lopen, dan vindt de verrekening binnen 2 weken plaats, nadat u uw afrekening ontvangen heeft.

Ik heb minder (of net zoveel) eenheden verbruikt dan vorig jaar. Toch is mijn afrekening hoger. Hoe kan dat?

Uw afrekening bestaat gedeeltelijk uit overige verwarmingskosten. Deze overige verwarmingskosten bestaan weer voor een groot deel uit “ongemeten” warmteverliezen van de cv-installatie. Daarom wordt een deel van de totale verwarmingskosten, van het gehele complex, via een vaste factor over alle deelnemers verdeeld. Wanneer de totale kosten stijgen, dan neemt ook het aandeel in de overige kosten per deelnemer toe. Reden dat de totale kosten gestegen zijn, is bijvoorbeeld met een kwakkelend voor en/of najaar, waardoor de cv-installatie onregelmatig wordt gebruikt, waardoor relatief gezien meer warmteverlies ontstaat. Dit warmteverlies wordt niet via uw radiatormeters gemeten, maar moet wel betaald worden. Daarom is het mogelijk dat u bij een gelijk blijvend aantal eenheden (of zelfs minder eenheden) toch een hogere afrekening heeft.

Uiteraard is de energieprijs ook van invloed op de hoogte van uw afrekening.

Ik heb een andere vraag over mijn afrekening stookkosten. Wat moet ik doen?

Indien u een vraag heeft over uw afrekening stookkosten, stuurt u ons dan een e-mail: info@istanederland.nl  Uw vraag wordt altijd in behandeling genomen; wij zullen uw vraag via e-mail beantwoorden.

Het verbruik op mijn afrekening is anders dan het totaal van de standen van mijn elektronische doprimo®meters. Hoe kan dat?

De telsnelheid is bij de doprimo® meters niet afgestemd op de grootte van de radiator. Dit houdt in dat alle meters even snel tellen bij warmteafgifte van de radiator. Echter, niet alle radiatoren in het gebouw zijn even groot en geven dus ook niet allemaal dezelfde hoeveelheid warmte af. Als gevolg hiervan moeten de geregistreerde meterstanden gecorrigeerd worden met een omrekenfactor. Deze factor wordt bepaald door de capaciteit (grootte) van de radiator. Hoe groter de radiator hoe groter de omrekenfactor.

Wat is een omrekenfactor?

Met een omrekenfactor worden de meterstanden van de elektronische warmtekostenverdelers omgerekend. Het omrekenen is nodig omdat elke meter dezelfde telsnelheid heeft, ongeacht de grootte van de radiator. De ene radiator is echter groter dan de andere en geeft daarom meer warmte af. Als gevolg daarvan moeten de geregistreerde meterstanden gecorrigeerd worden met een omrekenfactor, die bepaald wordt door de capaciteit van de radiator. Uiteraard worden zowel de geregistreerde meterstanden als de omrekenfactoren op de afrekening vermeld.

Een voorbeeld:
De halradiator geeft een stand aan van 800. De omrekenfactor is 0.15. Het berekende warmteverbruik is hier (0.15 x 800 =) 120.
De woonkamer echter heeft, gezien zijn capaciteit, een omrekenfactor van 0.95. Als er een stand van 5600 geregistreerd is dan is het berekende warmteverbruik (0.95 x 5600 =) 5320.

Hoe wordt de prijs per warmte-eenheid bepaald?

Allereerst worden de totale energiekosten gesplitst in variabele en vaste energiekosten.
-Vaste energiekosten hebben betrekking op de warmte die in het gebouw vrijkomt maar niet via de radiatoren, bijvoorbeeld via de c.v. leidingen of het ketelhuis. Deze warmte wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden.
-De variabele energiekosten hangen direct samen met het gebruik van uw radiator. Deze kosten worden verdeeld over de totale eenheden van alle meters in het flatgebouw.

De prijs per warmtemetereenheid wordt berekend door de variabele energiekosten te delen door het totaal aantal opgenomen warmtemetereenheden in alle woningen. Zo ontstaat een prijs per eenheid.
Door uw verbruik te vermenigvuldigen met deze eenheidsprijs ontstaat uw aandeel in de variabele kosten. U kunt deze kosten beïnvloeden door meer of minder te stoken.

Ik ga verhuizen. Wanneer ontvang ik mijn afrekening?

Wanneer u uw afrekening ontvangt, is afhankelijk van de afspraken die uw beheerder hierover met ons heeft gemaakt. In veel gevallen ontvangt u op basis van een tussentijdse meterstandenregistratie een tussentijdse afrekening. Uw beheerder kan u informeren op welke wijze de verrekening van uw energie- en/of servicekosten met uw voorschotbedrag plaatsvindt.