Bærekraftig strategi fra a til å

Som bedrift har vi et samfunnsansvar og det er noe vi tar på alvor. Våre produkter og tjenester er bærekraftige og våre løsninger bidrar til å spare ressurser. 

Vi utvikler fortløpende produkter og tjenester som gjør det mulig å spare energi og vi måler vår suksess i de resultatene vi bidrar til å skape sammen med kundene våre. 

Samtidig måler vi også forbruket i vårt eget arbeidsmiljø og vi har kontinuerlig fokus på å optimalisere bruken av egne ressurser og materialer. Vi oppmuntrer våre ansatte til å ta med seg våre verdier hjem fra jobben og skåne miljø og klima. I 2013 anskaffet vi oss vår første helelektriske firmabil og i dag er samtlige av våre biler elektriske. 

Rapport om bærekraft 2019

I 2020 kom vi ut med vår tiende rapport om vår virksomhets utvikling innen bærekraft. Ikke bare for at vi skal følge FNs 17 bærekraftsmål, men for at vi skal bidra til at vi sammen når målene.

 

Her finner du rapporten for 2019

Bærekraftsrådet

Bærekraftsrådet er et sentralt organ i ista med representanter fra alle våre sentrale avdelinger. Rådet gjennomfører regelmessige møter hvor videreutvikling av vår strategi innen bærekraft avholdes digitalt, planer og resultater rapporteres direkte til konsernledelsen som aktivt bidrar til at tiltak blir gjennomført i de nasjonale organisasjonene.

Vi tar ansvar

Det er først når man er klar over et problem man kan gjøre noe med det

For oss i ista er dette en kjennsgjerning. Derfor gjør vi det vi kan for å informere om gode tiltak som reduserer energi samtidig som vi fortløpende informerer om forbruket. Med god informasjon og tilgang på forbruksdata blir det enkelt å se resultatene av de tiltakene man gjør. Hver eneste dag får vi bekreftelse på at det vi gjør har en effekt i form av lavere energiforbruk, lavere utslipp av skadelige klimagasser og reduserte kostnader. 

Effektivitet gjennom visualisering

Med gode automatiserte løsninger holder vi våre kunder godt informert om den enkeltes energiforbruk. God visualisering av forbruk fører til en reduksjon i energiforbruk, reduserte utslipp og lavere kostnader. Bare i Tyskland bidrar våre løsninger til at man unngår årlig utslipp av mer enn 3.7 millioner tonn CO2. I tillegg til redusert forbruk får man også en svært rettferdig fordeling av kostnadene. Du betaler kun for det du bruker. 

Erfaringer viser også at ved å aktivt informere om forbruk på månedlig basis oppnår man en ytterligere reduksjon i forbruk tilsvarende 1.5 millioner tonn CO2.Undersøkelsen "Saving money trough clever heating" utarbeidet av German Energy Agency (DENA) viser at man oppnår en ytterligere besparelse på ca. 10 %.  

Med oss på laget kan beboere redusere både energiforbruk, kostnader og CO2-utslipp.

Vårt viktigste produkt, databasert varmefordeling, hjelper beboere i flerfamilieboliger med å redusere sitt årlige varmeforbruk og tilhørende oppvarmingskostnader med 20 prosent i gjennomsnitt. Bare i Tyskland fører dette til at våre kunder unngår nærmere 3,7 millioner tonn CO2 i klimagassutslipp hvert år.

Våre mål og handlinger

Vi skal gjøre det enklere for deg å ta vare på miljøet

Dette oppsummerer vår strategi for samfunnsansvar. Det er ikke bare for vår egen del vi forplikter oss til økologisk og sosial handling, men vi ønsker også å gjøre det enklere for andre å iverksette slike tiltak. For å fremme bærekraft på en målrettet måte, er vi aktive innen fem handlingsfelt:

Vi hjelper folk med å bidra til klimavern.
Miljø Miljøvern og energieffektivitet
Markeder Innovative tjenester og produkter
Ansatte Kultur og arbeidsmiljø
Samarbeidspartnere Samarbeid og meningsutveksling
Samfunn Bevisstgjøring og opplæring

Bærekraft er selve kjernen i vår virksomhet. Vi jobber for miljø- og klimavern i alle deler av selskapet – for eksempel gjennom tiltak for ressursbevaring.

Våre mål:

  • Ved å bevare ressurser i alle deler av selskapet vil vi bli klimanøytrale innen 2050.
  • Vi ønsker å redusere vårt årlige energiforbruk i Tyskland med 6,5 prosent fra 2016 fram til slutten av 2020. Når det gjelder konsernet ista som helhet, jobber vi for å oppnå en kontinuerlig forbedring i energieffektivitet på 1,3 prosent i gjennomsnitt per år.

Innovasjon fører til framskritt - våre produkter og tjenester fører til større åpenhet omkring energiforbruk og bidrar til at våre brukere opptrer mer klimabevisst. Slik kan både huseiere og beboere redusere sine økologiske fotavtrykk og spare kostnader.

Våre mål:

  • Vi skal hjelpe våre kunder/brukere med å redusere sine CO2-utslipp med 10 prosent innen 2030 (basisår: 2010).
  • Innen 2027 skal vi utstyre alle eiendommer i Europa med enheter som kan fjernavleses. Vi har allerede installert 25 millioner fjernavlesbare enheter i kunders eiendommer over hele verden, og installerer 400.000 nye hver måned.

 

Våre ansatte hjelper folk med å leve energieffektivt. Som arbeidsgiver skaper vi en bedriftskultur som støtter dem i arbeidet med å oppnå dette.

Våre mål:

  • Engasjement: Vi ønsker å legge enda bedre til rette for å øke vårt medarbeiderengasjement, og også opprettholde vår meget høye skår på 80 prosent i perioden fram til 2030.
  • Mangfold er svært viktig for oss: ista garanterer at ansatte kan utføre sine oppgaver i et arbeidsmiljø fritt for diskriminering. ista Deutschland GmbH har frivillig forpliktet seg til å ansette kvinner i minst 22 prosent av alle lederstillinger på første og andre nivå under konsernledelsen innen 2022.

Vi jobber med bærekraft sammen – vi jobber i tett samarbeid med våre servicepartnere og leverandører for hele tiden å forbedre tjenestetilbudet vårt og skape enda større bærekraft.

Vårt mål:

  • Fra 2050 skal vi kun jobbe med bærekraftige og klimanøytrale leverandører.

Bare de som er seg sitt ansvar bevisst kan ta ansvar. ista deler av sin kunnskap for å bidra til bedre klimavern og økt energibevissthet i samfunnet.

Vårt mål:

  • Vi vil skape muligheter for våre medarbeidere slik at de kan investere minst 5.000 timer i året på å arbeide for bedre klimavern i samfunnet.

“Bare de som vet hvor mye de forbruker kan bruke energi på en mer fornuftig måte, redusere både CO2-utslipp og kostnader, og på den måten gi sitt eget personlige bidrag til klimavern.”

Thomas Zinnöcker, administrerende direktør ista International

Styring av selskapet

Ansvaret for bærekraftig drift er forankret i selskapets øverste ledelse. Selskapets CEO er medlem av en gruppe som internt har ansvaret for å sikre at alle våre handlinger og operasjoner blir utført på en måte som i minst mulig grad påvirker miljø og klima. Daglig vedlikeholder vi og utvikler rutiner som er førende for selskapene i alle land med vår tilstedeværelse.

Hvert kvartal har vi en fullstendig gjennomgang av vår bærekraftsstrategi hvor vi fastsetter mål og presenterer disse for en styringskomite som kontinuerlig følger opp og evaluerer resultatene.

Styringskomiteens medlemmer er alle ledere på høyt nivå i selskapet og har ansvaret for å formidle mål og rutiner til alle landene i konsernet. Hvert land har dedikerte personer som er ansvarlige for at rutiner blir implementert og fulgt opp. Resultatene blir rapportert og evaluert. Lokale tiltak blir vurdert om det er hensiktsmessig å videreføre disse videre i organisasjonen. 

Alle tall, tiltak og resultater samles inn og revideres før de samles i en årsrapport som er tilgjengelig for offentligheten.  

 

Vår bærekraftstrategi

 

En grunnleggende del av vår bedriftskultur er interaksjon med miljø, samfunn, kunder og kolleger med respekt og toleranse. Åpenhet er en del av vårt selskaps DNA. Vi skal møte våre kunder og samarbeidspartnere med åpenhet og vi skal drive vår virksomhet på en sunn og ærlig måte. 

Følgende gir oss en god rettesnor for hvordan vi skal opptre:

Våre resultater

Som en av verdens ledende tjenesteytere til eiendomsbransjen har vi forpliktet oss til å høy grad av energieffiktivtet, bærekraftig drift og sosialt ansvar. Åpenhet ligger i vårt DNA og vi tror på at det er viktig å legge frem resultater av tiltak vi gjør slik at alle kan vurdere oss, komme med forslag til forbedringer eller lære av oss. 

Her kan du lese litt om høydepunktene fra vår rapport om samfunnsbidrag i 2018:

Tidligere bærekraftsrapporter

Bærekraftsrapporten for 2018

Bærekraftsrapporten for 2018​​​​​​​ er vår niende rapport om bærekraft og samfunnsansvar. Her legger vi frem resultater av tiltak vi har gjort som medlemmer av FNs Global Compact.

Bærekraftsrapporten for 2017

Bærekraftsrapporten for 2017 er istas åttende bærekraftsrapport. Den omfatter også framdriftsrapporten for FNs Global Compact. I tillegg rapporterer vi her for andre gang informasjon fra bærekraftsrapporten i samsvar med den tyske bærekraftsloven.

Bærekraftsrapporten for 2016

Bærekraftsrapporten for 2016 er istas sjuende bærekraftsrapport. Den omfatter også framdriftsrapporten for FNs Global Compact. I tillegg rapporterer vi her for første gang informasjon fra bærekraftsrapporten i samsvar med den tyske bærekraftsloven.

Bærekraftsrapporten for 2015

I Bærekraftsrapporten for 2015 gir vi informasjon til våre interessegrupper på konsernets nettsider om framdrift som er gjort i forhold til vår strategi, våre mål og implementeringen av tiltak i rapporteringsåret 2015.